ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ Β’. (Νέ­α: 07-05-2018. Ἡ μι­κρο­μυ­θο­πλα­σία παν­τοῦ! Μιὰ νέ­α στή­λη!)Νέ­α: 07-05-2018. Ἡ μι­κρο­μυ­θο­πλα­σία παν­τοῦ! Μιὰ νέ­α στή­λη! Πρω­ταρ­χι­κὸς στό­χος τῆς νέ­ας στή­λης «Ἡ μι­κρο­μυ­θο­πλα­σί­α παν­τοῦ» εἶ­ναι ἡ δη­μι­ουρ­γί­α ἑ­νὸς ση­μεί­ου δι­α­σύν­δε­σης τοῦ ἱ­στο­λο­γί­ου Ἱ­στο­ρί­ες Μπον­ζά­ι μὲ τὸν παγ­κό­σμιο ἱ­στὸ καὶ ἡ γε­φύ­ρω­ση τοῦ δι­ε­θνοῦς πο­λι­τι­σμι­κοῦ φαι­νο­μέ­νου μὲ τὴν ἑλ­λη­νι­κὴ πε­ρί­πτω­ση.

       Δευ­τε­ρευ­όν­τως ἡ στή­λη θὰ ἐ­πι­χει­ρή­σει νὰ προ­κα­λέ­σει καὶ νὰ δι­ευ­ρύ­νει τὰ γνω­στι­κὰ ὅ­ρια τῶν ἀ­να­γνω­στῶν γύ­ρω ἀ­πὸ τὴν πο­λὺ σύν­το­μη πε­ζο­γρα­φι­κὴ φόρ­μα. Ἡ μι­κρο­μυ­θο­πλα­σί­α δὲν συ­νι­στᾶ ἁ­πλῶς καὶ μό­νον κό­σμο κει­με­νι­κό, ἀ­πο­τε­λεῖ ἐ­πί­σης δί­κτυ­ο καὶ μέ­σο δι­κτύ­ω­σης καὶ ἡ πε­ρι­πλά­νη­ση στὸ σύ­μπαν της εἶ­ναι συ­ναρ­πα­στι­κή. Πρό­κλη­ση, ἀκόμη, ἀ­πο­τε­λεῖ ἡ ὑ­πόθε­ση ὅ­τι ἡ μι­κρο­μυ­θο­πλα­σί­α συ­νι­στᾶ ὄ­χι μό­νον νέ­ο τρό­πο γρα­φῆς, ἀλ­λὰ στρο­φὴ στὴ σκέ­ψη· ἕ­να νέ­ο εἶ­δος λό­γου, ποὺ ἀ­πα­σχο­λεῖ τὴ δι­ε­θνῆ κρι­τι­κὴ ἀ­πὸ τὴ δε­κα­ε­τί­α τοῦ ’80. Ἡ πρω­το­φα­νὴς εὐ­ε­λι­ξί­α της στὰ ὅ­ρια ἄλ­λων τα­ξι­νο­μη­μέ­νων λο­γο­τε­χνι­κῶν εἰ­δῶν καὶ ὁ ἐν­το­πι­σμός της καὶ σὲ ἄλ­λους τρό­πους (καλ­λι­τε­χνι­κῆς) ἔκ­φρα­σης, πέ­ραν τῆς δε­δο­μέ­νης ρη­μα­τι­κῆς, ἐ­πι­βάλ­λει δι­ε­πι­στη­μο­νι­κὴ προ­σέγ­γι­ση. (Δεῖ­τε πε­ρισ­σό­τε­ρα στὸ «Εἰ­σα­γω­γι­κὸ ση­μεί­ω­μα» τῆς στήλης μας, στὸ πρῶ­το του δελ­τιο: Γιὰ τὸ 8ο Δι­ε­θνὲς Συ­νέ­δριο Μι­κρο­μυ­θο­πλα­σί­ας (2014) καὶ τὰ Πρα­κτι­κά του (2017), καθὼς καὶ στὰ ἄρθρα Δή­μη­τρα Ἰ. Χρι­στο­δούλου: Ἡ μι­κρο­μυ­θο­πλα­σί­α ὡς πολιτισμικὸ φαινόμενο καὶ  Δή­μη­τρα Ἰ. Χρι­στο­δούλου-Dr. La­u­ro Za­va­la: Μι­κρο­μυ­θο­πλα­σί­α)


Πη­γὴ πλη­ρο­φο­ρι­ῶν τῆς στή­λης θὰ ἀ­πο­τε­λέ­σει εὐ­ρὺ φά­σμα ἀ­πὸ :

* δι­ε­θνῆ ἔγ­κρι­τα ἐ­πι­στη­μο­νι­κὰ καὶ λο­γο­τε­χνι­κὰ πε­ρι­ο­δι­κὰ (κρι­τι­κὰ ἄρ­θρα δείγ­μα­τα γρα­φῆς, δι­α­γω­νι­σμοί, συμ­βου­λὲς συγ­γρα­φῆς)

* ἐκ­παι­δευ­τι­κὰ ἱ­δρύ­μα­τα (με­λέ­τες, ἔ­ρευ­νες, συ­νέ­δρια, ἡ­με­ρί­δες)

* ἐκ­δο­τι­κοὺς οἴ­κους, ἱ­στο­σε­λί­δες συγ­γρα­φέ­ων (ἀ­να­γνω­στι­κὲς προ­τά­σεις)

* ἀ­πο­δελ­τί­ω­ση τοῦ ἰ­δί­ου ἱ­στο­λο­γί­ου Ἱ­στο­ρί­ες Μπον­ζά­ι ­ποὺ φι­λο­ξε­νεῖ τὴ στή­λη.


Δε­ξα­με­νὴ στοι­χεί­ων θὰ ἀ­πο­τε­λέ­σει καὶ πρω­το­γε­νὲς ὑ­λι­κό, ἀπό:

* συ­νεν­τεύ­ξεις καὶ ἀ­φι­ε­ρώ­μα­τα σὲ συγγραφεῖς

* σύν­το­μα κρι­τι­κὰ κεί­με­να τα­κτι­κῶν, ἔ­κτα­κτων συ­νερ­γα­τῶν, ἀ­να­γνω­στῶν καὶ τῆς ἐ­πι­με­λή­τριας.

Ἱ­στο­λό­γιο Ἱ­στο­ρί­ες Μπον­ζά­ι & Δ. Ἰ. Χρι­στο­δού­λου

Μάϊος, 2018Νέ­α: 03-12-2017. Ἀ­φι­έ­ρω­μα: Τζι­αν­ρί­κο Κα­ρο­φί­λιο. Οἱ Νυ­χτε­ρι­νοὶ ἐ­πι­βά­τες καὶ τὰ θραύ­σμα­τα τῆς πραγ­μα­τι­κό­τη­τας. Ἕ­να νέ­ο ση­μαν­τι­κὸ ἀ­φι­έ­ρω­μα ἐγ­και­νι­ά­ζε­ται σή­με­ρα ἀ­πὸ τὸ ἱ­στο­λό­γιό μας μὲ ἐ­πί­κεν­τρο τὸν Ἰ­τα­λὸ συγ­γρα­φέ­α Τζι­αν­ρί­κο Κα­ρο­φί­λιο (Gianrico Carofiglio, Μπά­ρι, 1961). Εἰ­σαγ­γε­λέ­ας, δι­ώ­κτης τῆς Μα­φί­ας, Γε­ρου­σια­στὴς τοῦ Δη­μο­κρα­τι­κοῦ Κόμ­μα­τος τῆς Ἰ­τα­λί­ας καὶ  κά­το­χος μαύ­ρης ζώ­νης τοῦ κα­ρά­τε, ὁ Κα­ρο­φί­λιο ἔ­γι­νε γνω­στὸς καὶ ὡς συγ­γρα­φέ­ας, εἰ­ση­γη­τὴς τοῦ νο­μι­κοῦ θρί­λερ, τὸ 2002 μὲ τὸ μυ­θι­στό­ρη­μά του Ἀ­κού­σιος μάρ­τυ­ρας (μτφ. στὰ ἑλ­λη­νι­κὰ Βι­κτω­ρία Λέκ­κα, ἐκδ. Ἀ­λε­ξάν­δρεια, 2009). Ἀ­κο­λού­θη­σαν ἀρ­κε­τὰ ἀ­κό­μη μυ­θι­στο­ρή­μα­τα καὶ δο­κί­μια, ὣς τὸ 2016 ὅ­ταν μὲ τὸ βι­βλί­ο του Νυ­κτε­ρι­νοὶ ἐ­πι­βά­τες (Pas­seg­ge­ri not­tur­ni) ὁ Κα­ρο­φί­λιο εἰ­σέρ­χε­ται στὰ νε­ρὰ τῆς μι­κρῆς φόρ­μας. Ὅ­πως γρά­φει ὁ με­τα­φρα­στής μας στὴν εἰσαγωγή του «ὁ συγ­γρα­φέ­ας τους φαί­νε­ται νὰ κερ­δί­ζει τὸ στοί­χη­μα ποὺ ἔ­χει βά­λει μὲ τὸν ἑ­αυ­τό του. Ἀ­πο­μα­κρυ­νό­με­νος ἀ­πὸ τὸ ἀ­στυ­νο­μι­κὸ μυ­θι­στό­ρη­μα, κα­τορ­θώ­νει νὰ συμ­πυ­κνώ­σει τὴν εὐ­αι­σθη­σί­α του σὲ ἕ­να μι­κρὸ δι­α­μαν­τά­κι 90 σε­λί­δων ποὺ ὁ ἀ­να­γνώ­στης μπο­ρεῖ νὰ δι­α­βά­σει κα­τὰ τὴ διά­ρκεια ἑ­νὸς τα­ξι­διοῦ μὲ τὸ με­τρὸ καὶ κοι­τών­τας πα­ράλ­λη­λα γύ­ρω του νὰ δι­α­πι­στώ­σει ὅ­τι οἱ πε­ρισ­σό­τε­ροι ἀ­πὸ τοὺς ἥ­ρω­ες τοῦ βι­βλί­ου βρί­σκον­ται ἤ­δη ἐ­κεῖ (Κα­μιὰ φο­ρὰ ἡ πραγ­μα­τι­κό­τη­τα εἶ­ναι τό­σο πι­θα­νὴ ποὺ μᾶς φαί­νε­ται ἐν­τε­λῶς ἀ­πί­θα­νη.) Πι­α­σμέ­νοι ἀ­πὸ τὶς χει­ρο­λα­βὲς ἢ κα­θι­σμέ­νοι στὰ κα­θί­σμα­τα, οἱ ἥ­ρω­ες τοῦ βι­βλί­ου κοι­τοῦν τὸν ἀ­να­γνώ­στη κα­θὼς δι­α­βά­ζει γιὰ αὐ­τούς.» Τὸ ἀ­φι­έ­ρω­μα αὐ­τὸ δὲν θὰ εἶ­χε πραγ­μα­το­ποι­η­θεῖ δί­χως τὸ ἐ­ρευ­νη­τι­κὸ ἐν­δι­α­φέ­ρον καὶ τὸ με­τα­φρα­στι­κὸ με­ρά­κι τοῦ Λέ­ριου φί­λου καὶ τα­κτι­κοῦ συ­νερ­γά­τη μας Πέ­τρου Φούρ­να­ρη, πε­ζὰ τοῦ ὁ­ποί­ου ἔ­χουν δη­μο­σι­ευ­τεῖ στὸ ἀρ­χαῖ­ο Πλα­νό­δι­ο­ν (ἀρ. 37, Δε­κέμ­βριος 2004) καὶ στὸ Ἱ­στο­λό­γιό μα­ς («Συμ­φι­λί­ω­ση» καὶ «100%»), ἐ­νῶ ἕ­να χρό­νο πρὶν ἐ­πι­με­λή­θη­κε τὸ ἀ­φι­έ­ρω­μα στὸν Ἰ­τα­λὸ συγ­γρα­φέ­α Ντί­νο Μπου­τζά­τι, καὶ ἐ­πι­πλέ­ον γιὰ μᾶς κρί­κος πο­λύ­τι­μος μὲ τὸν ἀ­εί­μνη­στο ἀ­γα­πη­μέ­νο Λε­ριὸ ποι­η­τὴ Δη­μή­τρη Τσα­λου­μᾶ (1921-2016). Μνή­μης ἕ­νε­κεν ἐ­δῶ, στὴν Λέ­ρο, τὸν Αὔ­γου­στο τo­ῦ 2010:­


Γιάννης Πατίλης, Δημήτρης Τσαλουμᾶς, Ἡρὼ Νικοπούλου, Πέτρος Φούρναρης. Λέρος, Αὔγουστος 2010.
Νέ­α: 27-11-2017. 83 Ἱ­στο­ρί­ες Μπον­ζά­ι γιὰ τὸ Ση­μεῖ­ο Μη­δέν. Κυ­κλο­φο­ρεῖ! Κυ­κλο­φό­ρη­σε στὶς ἀρ­χὲς Σε­πτεμ­βρί­ου 2017 ἀ­πὸ τὶς ἐκ­δό­σεις Μι­χά­λη Σι­δέ­ρη ὁ τό­μος 83 Ἱ­στο­ρί­ες Μπον­ζά­ι γιὰ τὸ Ση­μεῖ­ο Μη­δέν (σελ. 288), μὲ ἀ­φορ­μὴ τὴν δε­κα­πεν­τα­ε­τί­α ἀ­πὸ τὴν τρο­μο­κρα­τι­κὴ ἐ­πί­θε­ση στοὺς Δί­δυ­μους Πύρ­γους τῆς Νέ­ας Ὑ­όρ­κης: μιὰ ἀν­θο­λο­γί­α ἀ­πὸ τὴν ἑλ­λη­νι­κὴ καὶ παγ­κό­σμια δι­η­γη­μα­το­γρα­φί­α γιὰ τὸ κο­σμο­ϊ­στο­ρι­κὸ γε­γο­νός, προ­ϊ­ὸν συ­νερ­γα­σί­ας τοῦ Ἱ­στο­λο­γί­ου μας μὲ τὴν μη­νια­ία ἐ­πι­θε­ώ­ρη­ση γιὰ τὸ βι­βλί­ο The BooksJournal. Τὶς ἐ­πι­λο­γὲς καὶ τὴν ἐ­πι­μέ­λεια ἀ­νέ­λα­βαν οἱ Βασίλης Μανουσάκης, Ἡρὼ Νικοπούλου καὶ Ἕλενα Σταγκουράκη. Στὶς σε­λί­δες του ἐ­κτὸς ἀ­πὸ τὶς συ­νει­σφο­ρὲς πο­λὺ γνω­στῶν Ἑλ­λή­νων πε­ζο­γρά­φων, οἱ ἀ­να­γνῶ­στες μας θὰ ἔ­χουν τὴν εὐ­και­ρί­α νὰ δι­α­βά­σουν καὶ δι­η­γή­μα­τα τῶν Ντά­ρεν Ἀ­ρο­νόφ­σκι, Γκε­όρ­γκι Γκο­σπον­τί­νοφ, Κά­ρολ Τζό­υς Ὄ­ουτς, Πὼλ Ὄ­στερ καὶ πολ­λῶν ἄλ­λων ξέ­νων συγ­γρα­φέ­ων. Τὸν τό­μο μπο­ρεῖ­τε νὰ τὸν ἀ­να­ζη­τή­σε­τε στὰ κεν­τρι­κὰ βι­βλι­ο­πω­λεῖ­α κα­θὼς καὶ ἀ­πὸ τὸ βι­βλι­ο­πω­λεῖ­ο τῶν ἐκ­δό­σε­ων Μιχάλη Σιδέρη (Ἀν­δρέ­α Με­τα­ξᾶ 28 & Θε­μι­στο­κλέ­ους, Ἐ­ξάρ­χεια). Πρὸς ἐ­νη­μέ­ρω­ση τῶν ἀ­να­γνω­στῶν μας, ἀ­να­δη­μο­σι­εύ­ου­με στὴν κεν­τρι­κὴ σε­λί­δα τοῦ ἱ­στο­λο­γί­ου μας τὸ «Εἰ­σα­γω­γι­κὸ ση­μεί­ω­μα» τῶν ἀν­θο­λό­γων.

* * *


Στὸν τό­μο ἀν­θο­λο­γοῦν­ται: Ἀ­γα­θο­κλῆς, Δη­μή­τρης * Ἀ­κρί­βος, Κώ­στας * Ἀμ­πα­τζῆ, Ἰ­ω­άν­να * Ἀ­ρο­νόφ­σκι, Ντά­ρεν * Ἀ­σε­βέ­δο Ζα­πά­τα, Λύ­δια * Βα­ναρ­γι­ώ­της, Ἀ­λέ­ξαν­δρος * Βε­νι­έ­ρης, Μα­νό­λης * Βερ­ροι­ο­πού­λου, Ἄν­να * Βλαν­τμέ­λι, Βλαν­τι­μίρ * Βρετ­τός, Σπύ­ρος * Γκόρ­νικ, Βί­βιαν * Γκο­σπον­τί­νοφ, Γκε­όρ­γκι * Γκου­ρο­γιά­ννης, Βα­σί­λης * Γο­ρα­νί­της, Θα­νά­σης * Γου­δέ­λης, Τά­σος * Γρί­βα, Ἄρ­τε­μις * Δε­λη­γι­ώρ­γη, Ἀ­λε­ξάν­δρα * Δουα­τζῆς, Γι­ῶρ­γος * Δρα­κον­τα­ει­δῆς, Φί­λιπ­πος * Ἐ­τσά­ου­ι, Μπουσ­ρα­ήλ * Εὐ­στα­θιά­δης, Γιά­ννης * Κα­λο­κύ­ρης, Δη­μή­τρης * Κα­λού­τσας, Τά­σος * Καμ­πα­γι­έ­ρο, Μα­σκὰμπ Ἀ­σου­θιόν * Κα­ρα­γιά­ννης, Βα­σί­λης * Κά­ρε­ϊ, Πί­τερ * Κα­τσα­λί­δας, Νί­κος * Κε­σμέ­τη, Να­τά­σα * Κε­φά­λας, Ἠ­λί­ας * Κι­ό­ρο­γλου, Σο­φί­α * Κοκ­κι­νά­κη, Νέ­να * Κου­γι­ουμ­τζῆ, Μα­ρί­α * Κουν­τού­ρη, Ζέ­τα * Κρο­κί­δου, Πα­ρα­σκευ­ή * Λι­όν­τη, Μέ­ρη * Λό­πες Γκάν­τα­ρα, Ἀν­χέ­λι­κα * Λυ­κο­τρα­φί­της, Γι­ῶρ­γος * Μα­θι­ου­δά­κη, Εὔ­α * Με­ρί­νο Γκαρ­θί­α, Λε­ο­νόρ * Μη­κε­ρό­ζης Κ., Φώ­της * Μι­χα­η­λί­δης, Μά­ριος * Μι­χα­λο­πού­λου, Ἀ­μάν­τα * Μο­δι­νός, Μι­χά­λης * Μο­σκο­βά­κις, Ἄν­να * Μπαρ­μπα­ρέσ­σου, Ζέ­τα * Μπέλλ, Τζέ­νι­φερ * Μπέρ­μαν, Τζέ­νι­φερ * Μπρί­κος, Σπύ­ρος * Να­νο­πού­λου, Ἑ­λέ­νη * Νὰς Ρί­τσαρντ, Ὄ­ουν * Νι­κο­λά­ου-Χα­τζη­μι­χα­ήλ, Νί­κος * Ντά­ι­ερ, Τζόφ * Ντα­λα­νά­κη, Μα­ρί­α * Ὄ­ουτς Τζό­υς, Κά­ρολ * Ὄ­στερ, Πὼλ * Πα­γώ­νης, Γιά­ννης * Πα­νώ­ριος, Μά­κης * Πα­πα­γιά­ννης, Γιά­ννης * Πο­λί­της, Τά­κης * Πο­λί­το, Ρόμ­περτ * Προ­κο­πά­κη, Χρυ­σο­ξέ­νη * Ρο­νέλ, Ἄ­βι­ταλ * Ρό­ουζ, Ντα­νι­έλ * Ρω­μα­νός, Γι­ῶρ­γος * Σάμ­ζι, Κα­μί­λα * Σε­βα­στά­κης, Νι­κό­λας * Σι­δη­ρᾶ, Ἀγ­γε­λι­κή * Στε­φά­νου, Να­τά­σα * Στρα­τη­γο­πού­λου, Ἀγ­γε­λι­κή * Σω­τη­ριά­δου, Κλαί­τη * Τού­λιος, Δη­μή­τρης * Τρουλ­λι­νοῦ, Νί­κη * Τσου­ά, Λό­ρενς * Φέ­ρελ, Κα­ρο­λύν * Φύσ­σας, Δη­μή­τρης * Χα­τζο­πού­λου-Κα­ρα­βί­α, Λεί­α * Χαμ­πί­λα, Χέ­λον * Χά­στβεντ, Σί­ρι * Χέ­τζντ­ορν, Τζέ­σι­κα * Χου­λιά­ρας, Γι­ῶρ­γος * Χρι­στο­δού­λου, Ἀ.Κ. * Ψαρ­ρᾶς, Χά­ρης * *


Νέ­α: 26-11-2017. Ἱ­στο­ρί­ες Μπον­ζά­ι ’16. Μιὰ Ἀν­θο­λο­γί­α. Κυ­κλο­φο­ρεῖ! Κυ­κλο­φό­ρη­σε ἀρ­χὲς Ἰ­ου­λί­ου 2017 ἀ­πὸ τὶς ἐκ­δό­σεις Γα­βρι­η­λί­δης ὁ τρί­τος τό­μος τῆς ἐ­τή­σιας ἀν­θο­λο­γί­ας μας ἀ­πὸ τὴν ὕ­λη τοῦ ἱ­στο­λο­γί­ου μὲ τί­τλο Ἱ­στο­ρί­ες Μπον­ζά­ι ’16. 56 Μι­κρὰ Δι­η­γή­μα­τα (σελ. 288). Τὰ 56 ἀν­θο­λο­γη­μέ­να δι­η­γή­μα­τα τοῦ τό­μου συ­νο­δεύ­ει «ἐ­πί­με­τρο» μὲ τρί­α κεί­με­να θε­ω­ρη­τι­κοῦ καὶ γραμ­μα­το­λο­γι­κοῦ ἐν­δι­α­φέ­ρον­τος γύ­ρω ἀ­πὸ τὸ μι­κρὸ δι­ή­γη­μα: τὸ δο­κί­μιο τοῦ Δη­μή­τρη Ἀγ­γε­λά­του «Μι­κρὸ δι­ή­γη­μα / μι­κρο­δι­ή­γη­μα / μπον­ζά­ι: ἕ­να νέ­ο εἶ­δος», τὸ συγ­κρι­το­λο­γι­κὸ με­λέ­τη­μα τοῦ Τά­σου Γου­δέ­λη «Τὸ δι­ή­γη­μα καὶ ἡ μι­κρὴ μή­κους ται­νί­α: συγ­γέ­νει­ες καὶ ἀ­πο­κλί­σεις» καὶ τὸ δο­κί­μιο «Μι­κρο­c­u­e­n­to ἢ miniδιήγημα» τοῦ Κων­σταν­τί­νου Πα­λαι­ο­λό­γου. Τὸν τό­μο μπο­ρεῖ­τε νὰ ἀ­να­ζη­τή­σε­τε στὰ κεν­τρι­κὰ βι­βλι­ο­πω­λεῖ­α κα­θὼς καὶ ἀ­πὸ τὸ βι­βλι­ο­πω­λεῖ­ο τῶν ἐκ­δό­σε­ων Γα­βρι­η­λί­δης (Ἁ­γί­ας Εἰ­ρή­νης 17, Μο­να­στη­ρά­κι). Πρὸς ἐ­νη­μέ­ρω­ση τῶν ἀ­να­γνω­στῶν μας, ἀ­να­δη­μο­σι­εύ­ου­με στὴν κεν­τρι­κὴ σε­λί­δα τοῦ ἱ­στο­λο­γί­ου μας τὸ «Εἰ­σα­γω­γι­κὸ ση­μεί­ω­μα» τῶν ἀν­θο­λό­γων.

.

* * *

Στὸν τό­μο ἀν­θο­λο­γοῦν­ται: Ἀγ­γε­λῆ, Νάν­συ * Ἀμ­πα­τζῆ, Ἰ­ω­άν­να * Γι­αν­να­κο­πού­λου, Τρι­σεύ­γε­νη * Δή­μου, Νί­κος * Ἐ­σπά­δα, Μα­νου­έλ * Ζέρ­βας, Ἀν­τώ­νης * Θε­ο­δώ­ρου, Κί­μων * Κα­λα­μά­ρας, Κί­μων * Καλ­βί­νο, Ἴ­τα­λο * Κα­πε­τα­νά­κης, Κων­σταν­τῖ­νος * Κα­ρυ­ω­τά­κης, Κ. Γ. * Κέ­ρετ, Ἔτ­γκαρ * Κε­φά­λας, Ἠ­λί­ας * Κόν­το­γλου, Φώ­της * Κορ­τά­σαρ, Χού­λιο * Κοῦ­βερ, Ρόμ­περτ * Κου­σα­θα­νᾶς, Πα­να­γι­ώ­της * Κου­φά­κης, Νί­κος * Λαμ­πε­λέ, Φού­λα * Λε­βέν­της, Δη­μή­τρης * Μά­ϊ­ζελ Εὐ­γέ­νιος * Μα­λό­ρης, Ἀν­δρέ­ας * Μάρ­κο­γλου Πρό­δρο­μος Χ. * Μι­γιάς, Χου­ὰν Χο­σέ * Μπε­νεν­τέ­τι, Μά­ριο * Μπι­ό­ι Κα­σά­ρες, Ἀ­δόλ­φο * Μπουρ­γά­νη, Χα­ρά * Μω­ρα­ΐ­της, Μά­κης * Νι­κο­λά­ου-Χα­τζη­μι­χα­ήλ, Νί­κος * Ντέ­ι­βις Λύν­τια * Ὀλ­γό­σο, Ἄν­χελ * Ὀ­νου­φρί­ου, Ἀν­τρέ­ας * Οὐ­ι­δόμ­προ, Βι­σέν­τε * Πά­μι­ες, Σέρ­ζι * Πα­πα­γε­ωρ­γί­ου, Γιά­ννης * Πα­παν­τω­νί­ου, Ζα­χα­ρί­ας * Πα­πα­στά­θης, Λά­κης * Παπ­πᾶς, Σπῦ­ρος Ν. * Πα­ρα­σχᾶ, Στέλ­λα * Πε­τρου­σέφ­σκα­για, Λι­ουν­τμί­λα * Πέ­τσα, Βα­σι­λι­κή * Πλια­πλιά, Μι­χα­ή­λα * Σά­σα, Λε­ο­νάρ­ντο * Σι­δη­ρᾶ, Ἀγ­γε­λι­κή * Σολ­ζε­νί­τσιν, Ἀ­λε­ξάν­τερ * Σού­α, Ἄ­να Μα­ρί­α * Στρουμ­πού­λη, Ἁ­γνή * Τσι­αμ­πού­σης, Βα­σί­λης * Φούρ­να­ρης, Πέ­τρος * Χα­βου­τσᾶς, Γι­ῶρ­γος * Χέ­μιν­γου­έ­ϊ, Ἔρ­νε­στ * Χρι­στό­που­λος, Δη­μή­τρης * Χρι­στο­φι­λά­κης, Γι­ώρ­γης * *

 

 

2017-01-14-kyriaki-prospp-afieromastinsarahkirsch-eikona-02

.

Νέ­α: 14-01-2017. Ἀ­φι­έ­ρω­μα: Σά­ρα Κίρς. Μί­α ἀ­πὸ τὶς σπου­δαι­ό­τε­ρες με­τα­πο­λε­μι­κὲς φω­νὲς τῆς γερ­μα­νό­φω­νης λο­γο­τε­χνί­ας! Ἕ­να ἀ­κό­μη ση­μαν­τι­κὸ ἀ­φι­έ­ρω­μα ἐγ­και­νιά­ζει σή­με­ρα τὸ ἱ­στο­λό­γιό μας. Τι­μώ­με­νο πρό­σω­πο ἡ γερ­μα­νί­δα συγ­γρα­φέ­ας Σά­ρα Κίρς (Sarah Kirsch, 1935-2013). «’Kirsch’ ση­μαί­νει πο­τὸ ἀ­πὸ κε­ρά­σι. Πο­τὸ ἁ­ψὺ μὲ ἔν­το­νη γεύ­ση καὶ ἔν­το­νο χρῶ­μα, ἢ μᾶλ­λον σύμ­φυρ­ση πολ­λῶν ἔν­το­νων χρω­μά­των, ὅ­πως ἡ ποί­η­ση, ἡ γρα­φὴ τῆς Sarah Kirsch», ση­­μει­­ώ­­νει στὴν εἰ­σα­γω­γή του ὁ με­λε­τη­τὴς καὶ με­τα­φρα­στὴς τῶν πε­ζο­γρα­φη­μά­των της, ἐ­ξαι­ρε­τι­κὸς φί­λος καὶ τα­κτι­κὸς συ­νερ­γά­της τοῦ ἱ­στο­λο­γί­ου μας, Συ­με­ὼν Σταμ­που­λοῦ. Καί, πράγ­μα­τι, στὰ «μι­κρο­α­φη­γή­μα­τά» της, ὅ­πως τὰ χα­ρα­κτη­ρί­ζει ἡ ἴ­δια ἡ Κίρς, συμ­φύ­ρον­ται ‘γεύ­σει­ς’ ἀ­πὸ πολ­λὰ εἴ­δη καὶ γρα­φές: τὸ ἡ­με­ρο­λό­γιο, τὸ χρο­νο­γρά­φη­μα, τὸ πο­λι­τι­κὸ σχό­λιο, ἡ ποι­η­τι­κὴ πρό­ζα… Δέ­κα ἀ­πὸ αὐ­τὰ τὰ μι­κρο­α­φη­γή­μα­τα θὰ πα­ρα­κο­λου­θή­σου­με στὸ τρέ­χον ἀ­φι­έ­ρω­μά μας, τὸ τρί­το σὲ γερ­μα­νό­φω­νο συγ­γρα­φέ­α, με­τὰ τὸν Günter Kunert καὶ τὸν Peter Altenberg ποὺ ἐ­πι­με­λεῖ­ται γιὰ τὸ ἱ­στο­λό­γιό μας ὁ Συ­με­ὼν Σταμ­που­λοῦ.


bonsai-03c-giaistologio-04


2016-11-05-sabbato-prospp-afieromastondinobuzzati-eikona-03

 

Νέ­α: 05-11-2016. Ἀ­φι­έ­ρω­μα: Ντί­νο Μπου­τζά­τι. Ἕ­νας σπου­δαῖ­ος συγ­γρα­φέ­ας τοῦ φαν­τα­στι­κοῦ! Ὁ Ντί­νο Μπου­τζά­τι (1906-1972) ὑ­πῆρ­ξε μιὰ πο­λυ­σχι­δὴς πνευ­μα­τι­κὴ καὶ καλ­λι­τε­χνι­κὴ προ­σω­πι­κό­τη­τα τῆς Ἰ­τα­λί­ας: πε­ζο­γρά­φος, δη­μο­σι­ο­γρά­φος, δρα­μα­τουρ­γός, λιμ­πρε­τί­στας, σε­να­ρι­ο­γρά­φος, σχε­δια­στὴς κο­στου­μι­ῶν καὶ ποι­η­τής, ἔ­γι­νε δι­ε­θνῶς γνω­στὸς πρω­τί­στως ἀ­πὸ τὸ πε­ζο­γρα­φι­κό του ἔρ­γο καὶ κυ­ρί­ως ἀ­πὸ τὸ μυ­θι­στό­ρη­μά του Ἡ ἔ­ρη­μος τῶν Ταρ­τά­ρων (Il deserto dei Tartari, 1940), μὲ τὴν με­τά­φρα­ση τοῦ ὁ­ποί­ου ἡ φή­μη του ἔ­φθα­σε καὶ στὴν Ἑλ­λά­δα στὴν δε­κα­ε­τί­α τοῦ ‘70. Στὴν δε­κα­ε­τί­α τοῦ ’80 ἀ­κο­λού­θη­σε ἕ­να αὐ­ξη­μέ­νο ἐν­δι­α­φέ­ρον γιὰ τὸ ἔρ­γο του ποὺ ο­δή­γη­σε στὴν με­τά­φρα­ση τεσ­σά­ρων ἀ­κό­μη πε­ζο­γρα­φη­μά­των του, ἐν­δι­α­φέ­ρον ποὺ μει­ώ­θη­κε στὶς ἑ­πό­με­νες δε­κα­ε­τί­ες, κα­θώς, ἐ­ὰν ἐ­ξαι­ρέ­σου­με τὴν Ἔ­ρη­μο τῶν Ταρ­τά­ρων, δὲν ἐ­πα­νεκ­δό­θη­καν οἱ με­τα­φρά­σεις τῶν ἄλ­λων του ἔρ­γων, οὔ­τε με­τα­φρά­στη­καν και­νούρ­για. Ἔ­τσι ἡ πα­ρού­σα ἐρ­γα­σί­α τοῦ συ­νερ­γά­τη μας, πε­ζο­γρά­φου καὶ με­τα­φρα­στῆ, Πέτρου Φούρναρη ἔρ­χε­ται νὰ μᾶς τὸν ξα­να­θυ­μί­σει, ἐ­πι­κεν­τρώ­νον­τας μά­λι­στα στὸ τε­λευ­ταῖ­ο πρὶν τὸν θά­να­τό του βι­βλί­ο Οἱ δύ­σκο­λες νύ­χτες (Le notti difficili, 1971).  Γιὰ τὸ ἔρ­γο του αὐ­τὸ ὁ με­τα­φρα­στὴς ση­μει­ώ­νει στὴν εἰ­σα­γω­γή του: «Τὸ βι­βλί­ο εἶ­ναι ἀν­τι­προ­σω­πευ­τι­κὸ ὅ­σον ἀ­φο­ρᾶ τὴ θε­μα­τι­κή του, ἀ­φοῦ ἐ­κεῖ μπο­ρεῖ κα­νεὶς νὰ βρεῖ ὅ­λα σχε­δὸν τὰ θέ­μα­τα ποὺ πραγ­μα­τεύ­τη­κε ὁ Μπου­τζά­τι σὲ ὅ­λα τὰ προ­η­γού­με­να ἔρ­γα του: ἡ ἀ­να­μο­νή, τὸ ἰ­λιγ­γι­ῶ­δες πέ­ρα­σμα τοῦ χρό­νου, ἡ ἀ­βε­βαι­ό­τη­τα τοῦ ἔ­ρω­τα, τὰ ζῶ­α, οἱ ἡ­λι­κι­ω­μέ­νοι, ἡ ψευ­δαί­σθη­ση τῆς ἀ­λα­ζο­νι­κῆς ὀ­μορ­φιᾶς, ἡ μα­ται­ό­τη­τα τῆς δό­ξας, ἡ ἀ­νε­πα­νόρ­θω­τη μο­να­ξιά, οἱ νυ­χτε­ρι­νοὶ ἐ­φιά­λτες καὶ ἄλ­λα. Ἡ και­νο­το­μί­α τοῦ βι­βλί­ου ἴ­σως εἶ­ναι ὅ­τι σὲ ὅ­λα αὐ­τὰ τὰ θέ­μα­τα δι­α­φαί­νε­ται μιὰ δι­α­βαθ­μι­σμέ­νη εἰ­ρω­νεί­α —ὄ­χι ἀ­συ­νή­θι­στο γιὰ τὸν συγ­γρα­φέ­α— ἀ­πὸ τὸ χι­οῦ­μορ μέ­χρι τὴν γε­λοι­ο­ποί­η­ση, ἀ­πὸ τὸ εὐ­τρά­πε­λο μέ­χρι τὸν σκλη­ρὸ κι ἀ­πο­κα­λυ­πτι­κὸ σαρ­κα­σμό.» Τὸ ἀ­φι­έ­ρω­μα στὸν Μπου­τζά­τι, 19ο κα­τὰ σει­ρὰ στὸ ἱ­στο­λό­γιό μας, καὶ τὸ δεύ­τε­ρο σὲ Ἰ­τα­λὸ συγ­γρα­φέ­α με­τὰ τὸν Λουίτζι Μαλέρμπα, πε­ρι­λαμ­βά­νει ἐ­κτὸς ἀ­πὸ τὴν ἐ­κτε­νῆ καὶ κα­τα­το­πι­στι­κὴ εἰ­σα­γω­γὴ στὴν ζω­ὴ καὶ τὸ ἔρ­γο τοῦ συγ­γρα­φέα ἀ­πὸ τὸν με­τα­φρα­στή, ἐν­νέ­α δι­η­γή­μα­τά του, με­λέ­τη τῆς Κρι­στιά­να Λάρ­ντο γιὰ τὶς «εὔ­θυ­μες ἀ­πο­χρώ­σεις στὸ ἔρ­γο του» καὶ μιὰ συ­νέν­τευ­ξή του (Ὀ­κτώ­βρι­ος 1971) μὲ τὸν πρό­σφα­τα χα­μέ­νο Ἰ­τα­λὸ σκη­νο­θέ­τη καὶ συγ­γρα­φέ­α Κορ­ράν­το φα­ρί­να (1939-2016).

 
Bonsai-03c-GiaIstologio-04

invitation_bonsaigiatosimeiomiden-01


Η­ΜΕ­ΡΟ­ΛΟ­ΓΙΟ ΚΑ­ΤΑ­ΣΤΡΩ­ΜΑ­ΤΟΣ Β’. Νέ­α: Τὸ ἀ­φι­έ­ρω­μα γιὰ τὴν 11-09-2001 τὴν Δευ­τέ­ρα 12-09-2016 στὴν Ἑλ­λη­νο­α­με­ρι­κα­νι­κὴ Ἕ­νω­ση!


ΤΗΝ ΕΡΧΟΜΕΝΗ Δευ­τέ­ρα 12 Σε­πτεμ­βρί­ου, στὶς 8 τὸ βρά­δυ, στὸ θέ­α­τρο τῆς Ἑλ­λη­νο­α­με­ρι­κα­νι­κῆς Ἕ­νω­σης, Μασ­σα­λί­ας 22 στὸ Κο­λω­νά­κι, τὸ Ἱ­στο­λό­γιό μας καὶ ἡ ἐ­πι­θε­ώ­ρη­ση BooksJournal θὰ πα­ρου­σι­ά­σου­με τὸ λο­γο­τε­χνι­κὸ Ἀ­φι­έ­ρω­μα γιὰ τὰ δε­κα­πέν­τε χρό­νια ἀ­πὸ τὴν πτώ­ση τῶν Δί­δυ­μων Πύρ­γων, ποὺ ἐ­δῶ καὶ και­ρὸ ἑ­τοι­μά­ζου­με μὲ τοὺς συ­νερ­γά­τες μας.

       Τὸ ἀ­φι­έ­ρω­μα ἔ­χει τί­τλο «Ἱ­στο­ρί­ες Μπον­ζά­ι γιὰ τὸ Ση­μεῖ­ο Μη­δὲν» καὶ ἀ­πο­τε­λεῖ­ται ἀ­πὸ τρεῖς ὁ­μά­δες μι­κρῶν δι­η­γη­μά­των:

       (1) Δι­η­γή­μα­τα ποὺ ζη­τή­σα­με ἀ­πὸ γνω­στοὺς Ἕλ­λη­νες συγ­γρα­φεῖς*,

       (2) δι­η­γή­μα­τα ποὺ προ­έ­κρι­νε ἡ κρι­τι­κὴ ἐ­πι­τρο­πὴ ἀ­πὸ τὸ σύ­νο­λο τῶν πε­ζῶν τὰ ὁ­ποῖ­α οἱ ἀ­να­γνῶ­στες τοῦ ἱ­στο­λο­γί­ου μᾶς εἶ­χαν στεί­λει ὡς ἐ­λεύ­θε­ρες πρὸς κρί­ση συμ­με­το­χὲς** καὶ

       (3) με­τα­φρά­σεις σχε­τι­κῶν μὲ τὸ θέ­μα δι­η­γη­μά­των ἀ­πὸ τέσ­σε­ρεις δι­α­φο­ρε­τι­κὲς γλῶσ­σες.


Στὴν ἐκ­δή­λω­ση θὰ πα­ρου­σια­στεῖ καὶ τὸ τρέ­χον τεῦ­χος τῆς ἐ­πι­θε­ω­ρή­σε­ως BooksJournal, ὅ­που δη­μο­σι­εύ­ον­ται τὰ δι­η­γή­μα­τα ποὺ προ­έ­κρι­νε ἡ κρι­τι­κὴ ἐ­πι­τρο­πὴ τοῦ ἱ­στο­λο­γί­ου ἀ­πὸ τὸ σύ­νο­λο τῶν ἐ­λεύ­θε­ρων συμ­με­το­χῶν, ἐ­νῶ στὸ ἑ­πό­με­νο τεῦ­χος της θὰ πα­ρου­σια­στοῦν τὰ δι­ή­γη­μα­τα ποὺ μᾶς ἐμ­πι­στεύ­θη­καν γνω­στοὶ Ἕλ­λη­νες συγ­γρα­φεῖς τῶν ὁ­ποί­ων ζη­τή­σα­με τὴν συμ­με­το­χὴ στὸ ἀ­φι­έ­ρω­μα. Ὅ­λα τὰ δι­η­γή­μα­τα, σύ­νο­λον 83, ποὺ ἐλ­πί­ζου­με νὰ πα­ρου­σια­στοῦν σὲ ξε­χω­ρι­στὸ τό­μο στὸ ἄ­με­σο μέλ­λον, θὰ δη­μο­σι­ευ­τοῦν στα­δια­κὰ ἀ­πὸ τὶς στῆ­λες τοῦ ἱ­στο­λο­γί­ου μας.


       Θὰ μι­λή­σουν ὁ ­λί­ας Κα­νέλ­λης, ἐκ­δό­της τῆς Books’ Journal, ὁ Βα­σί­λης Μα­νου­σά­κης, συγ­γρα­φέ­ας, με­τα­φρα­στὴς καὶ δι­δά­σκων στὸ Hellenic American University, ἡ ­ρὼ Νι­κο­πού­λου συγ­γρα­φέ­ας, εἰ­κα­στι­κὸς καὶ συν­δι­ευ­θύν­τρια τοῦ ἱ­στο­λο­γί­ου Πλα­νό­διον­στο­ρί­ες Μπον­ζάι, ὁ Νι­κό­λας Σε­βα­στά­κης, συγ­γρα­φέ­ας, κα­θη­γη­τὴς στὸ ΑΠΘ καὶ ἡ ­λε­να Σταγ­κου­ρά­κη, με­τα­φρά­στρια καὶ τα­κτι­κὴ συ­νερ­γά­τις τοῦ ἱ­στο­λο­γί­ου Πλα­νό­διον­στο­ρί­ες Μπον­ζά­ι.

       Δι­η­γή­μα­τά τους θὰ δι­α­βά­σουν οἱ συγ­γρα­φεῖς: Γιά­ννης Εὐ­στα­θιά­δης, Δη­μή­τρης Κα­λο­κύ­ρης, Μι­χά­λης Μο­δι­νός, Κλαί­τη Σω­τη­ριά­δου καὶ Γι­ῶρ­γος Χου­λιά­ρας.


Εἴ­σα­στε ὅ­λοι κα­λο­δε­χού­με­νοι!


Οἱ ἐ­πι­με­λη­τὲς τοῦ ἀ­φι­ε­ρώ­μα­τος:

Βα­σί­λης Μα­νου­σά­κης, Ἡ­ρὼ Νι­κο­πού­λου, Ἕ­λε­να Σταγ­κου­ρά­κη

----------------

* Ἀν­τα­πο­κρί­θη­καν μὲ κεί­με­νά τους οἱ συγ­γρα­φεῖς:

Ἀκρίβος, Κώστας: «Τρίτης γενιᾶς Ἕλληνες»

Βρεττός, Σπύρος: «Τὸ ἀεροπλάνο»

Γκουρογιάννης, Βασίλης: «Ἀρχιτεκτονικὰ λά­θη στοὺς Δί­δυ­μους Πύρ­γους»

Γουδέλης, Τάσος: «Σημεῖο Μηδέν»

Δεληγιώργη, Ἀλεξάνδρα: «Κοιλάδες ὁραμάτων»

Δρακονταειδῆς, Φίλιππος Δ.: «Ἐπὶ προσωπικοῦ»

Εὐσταθιάδης, Γιάννης: «“Τὸ μεγαλύτερο ἔργο τέ­χνης τοῦ Ἑωσ­φό­ρου”»

Καλοκύρης, Δημήτρης: «Ροκὲ ἐπουράνιο»

Καλούτσας, Τάσος: «Τὰ ἀεροπλάνα»

Καραγιάννης, Βασίλης: «Συναξαριστὴς ὁ νέος»

Κατσαλίδας, Νίκος: «Οἱ τύψεις τοῦ Ἁγίου Νικολάου»

Κε­σμέ­τη, Να­τά­σα: «Ἐκτὸς πεδίου»

Κεφάλας, Ἠλίας: «Οἱ Πύργοι»

Κοκκινάκη, Νένα: «Ὁ νόμος τῆς φρίκης»

Κουγιουμτζῆ, Μαρία: «Ἡ ματαίωση»

Κου­ντού­ρη, Ζέ­τα: «Τὸ κενό»

Μιχαηλίδης, Μάριος: «Ἐπεισόδιο»

Μιχαλοπούλου, Ἀμάντα: «Ἐλάιζα»

Μοδινός, Μιχάλης: «Χαμένες προσδοκίες»

Νικολάου–Χατζημιχαήλ, Νίκος: «Γράμμα ἀπὸ τὴν Νέα Ὑ­όρ­κη»

Πανώριος, Μάκης: «Ἡ μυστικὴ βοή»

Παπαγιάννης, Γιάννης: «Παραμύθι γιὰ κοριτσάκια»

Ρωμανός, Γιῶργος: «“Ἀμερικάνικο Ὄνειρο», τὴν 11η Σε­πτέμ­βρη, 2001”»

Σεβαστάκης, Νικόλας: «Ἡ παγίδα»

Σιδηρᾶ, Ἀγγελική: «Τὰ δίδυμα»

Στρατηγοπούλου, Ἀγγελική: «Στὴ διαπασῶν»

Σω­τη­ριά­δου, Κλαί­τη: «Πύργος 1, 81ος ὄροφος»

Φύσσας, Δημήτρης: «Δύο εκδοχὲς γιὰ τὸν Ἄλ»

Χατζοπούλου-Καραβία, Λεία: «Zero point»

Χουλιάρας, Γιῶργος: «911»

Χριστοδούλου, Α. Κ. : «Μαμαζὲλ Φράουζι»

Ψαρρᾶς, Χάρης: «9/11»


** Γιὰ τὰ κεί­με­να ποὺ προκρίθηκαν δεῖτε ἐ­δῶ τὴν ἐγ­γρα­φή μας «Νέ­α: 25-07-2016. Ἀ­φι­έ­ρω­μα: Μπον­ζά­ι γιὰ τὸ Ση­μεῖ­ο Μη­δέν. Νε­ώ­τε­ρα καὶ ἀ­πο­τε­λέ­σμα­τα!»


Bonsai-03c-GiaIstologio-04

2016-08-13-TeleytaiaNea-AnamariaShua-Afieroma

Νέ­α: 13-08-2016. Ἀ­φι­έ­ρω­μα: Ana Maria Shua! Ξε­κι­νᾶ σή­με­ρα τὸ  νέ­ο ἀ­φι­έ­ρω­μά μας στὴν Ἀρ­γεν­τι­νὴ πε­ζο­γρά­φο Ἄ­να Μα­ρί­α Σού­α, ποὺ ἐ­πι­με­λή­θη­κε ἡ με­τα­φρά­στριά της στὰ ἑλ­λη­νι­κὰ καὶ συ­νερ­γά­τι­δά μας Ἄν­να Βερ­ροι­ο­πού­λου. Πρό­κει­ται γιὰ τὸ 16ο ἀ­φι­έ­ρω­μα τοῦ ἱ­στο­λο­γί­ου μας καὶ τὸ 7ο σὲ ἰ­σπα­νό­φω­νο συγ­γρα­φέ­α. Τὴν Ἄ­να Μα­ρί­α Σού­α οἱ ἀ­να­γνῶ­στες μας τὴν γνω­ρί­σα­νε ἀ­πὸ τὰ πε­ζά της «Οἱ γυ­ναῖ­κες βά­φον­ται» καί, τὸ ἐ­ξαι­ρε­τι­κὸ σα­τι­ρι­κὸ με­τα­γλωσ­σι­κό της, «Τὸ ναυ­άγιο». Τώ­ρα ἔ­χου­με τὴν εὐ­και­ρί­α νὰ τὴν γνω­ρί­σου­με κα­λύ­τε­ρα μὲ πε­ρισ­σό­τε­ρες με­τα­φρά­σεις ἐ­πι­λεγ­μέ­νες ἀ­πὸ τρί­α βι­βλί­α της μὲ μι­κρο­δι­η­γή­μα­τα, κα­θὼς καὶ ἀ­πὸ τὴν ἀ­πο­κλει­στι­κὴ συ­νέν­τευ­ξη ποὺ ἔ­δω­σε γιὰ τὸ ἱ­στο­λο­γιό μας στὴν με­τα­φρά­στριά της. Οἱ σχε­τι­κὲς ἀ­ναρ­τή­σεις θὰ ἀ­κο­λου­θή­σουν κα­τὰ σαβ­βα­το­κύ­ρια­κο.


Bonsai-03c-GiaIstologio-04


Nikopoulou,Iro-ToRantebou-Eikona-01


Νέ­α: 25-07-2016. Ἀ­φι­έ­ρω­μα: Μπον­ζά­ι γιὰ τὸ Ση­μεῖ­ο Μη­δέν. Νε­ώ­τε­ρα καὶ ἀ­πο­τε­λέ­σμα­τα! Ἡ πρώ­τη φά­ση τοῦ ἀ­φι­ε­ρώ­μα­τός μας γιὰ τὴν ἀ­πο­φρά­δα 11-09 τε­λει­ώ­νει αὐ­τὲς τὶς μέ­ρες μὲ τὴν ὁ­λο­κλή­ρω­ση τῶν κρί­σε­ων καὶ τὴν συγ­κρό­τη­ση τοῦ σώ­μα­τος τῶν συμ­με­το­χῶν. Τὸ σῶ­μα αὐ­τό, ἐ­κτὸς ἀ­πὸ τὶς συμ­με­το­χὲς 32 γνω­στῶν Ἑλ­λή­νων συγ­γρα­φέ­ων, ποὺ ἀν­τα­πο­κρί­θη­καν στὴν πρό­σκλη­σή μας, καὶ ἄλ­λων 23 ἀ­πὸ τοὺς ἀ­να­γνῶ­στες φί­λους τοῦ ἱ­στο­λο­γί­ου, οἱ ὁ­ποῖ­ες κρί­θη­καν δη­μο­σι­εύ­σι­μες, πε­ρι­λαμ­βά­νει καὶ ἄ­νω τῶν 30 με­τα­φρά­σε­ων ἀ­πὸ τὴν δι­ε­θνῆ λο­γο­τε­χνι­κὴ πα­ρα­γω­γὴ γιὰ τὸ συγ­κε­κρι­μέ­νο θέ­μα, κυ­ρί­ως ἀ­πὸ τὰ ἀγ­γλι­κά, ἀλ­λὰ καὶ ἀ­πὸ τὰ ἰ­σπα­νι­κά, ρω­σι­κὰ καὶ βουλ­γα­ρι­κά. Ἔ­τσι στὸ ἀ­φι­έ­ρω­μα κα­τα­γρά­φε­ται καὶ ἡ δι­ε­θνὴς λο­γο­τε­χνι­κὴ μα­τιὰ γιὰ τὰ γε­γο­νό­τα. Μιὰ πο­λὺ θε­τι­κὴ ἐ­ξέ­λι­ξη στὴν πο­ρεί­α τοῦ ἀ­φι­ε­ρώ­μα­τός μας, εἶ­ναι ἡ ἀ­πό­φα­ση τῆς ἐ­πι­θε­ώ­ρη­σης γιὰ τὸ βι­βλί­ο BooksJournal νὰ κυ­κλο­φο­ρή­σει τὸ πα­ρα­πά­νω ὑ­λι­κὸ σὲ ἕ­να ξε­χω­ρι­στὸ τό­μο καὶ τὸ ἐν­δι­α­φέ­ρον τῆς Ἑλ­λη­νο­α­με­ρι­κα­νι­κῆς Ἑ­νώ­σε­ως γιὰ τὴν πα­ρου­σί­α­ση τοῦ τό­μου αὐ­τοῦ σὲ εἰ­δι­κὴ βρα­διά, ἀ­φι­ε­ρω­μέ­νη στὰ δε­κα­πεν­τά­χρο­να ἀ­πὸ τὴν Πτώ­ση τῶν Δί­δυ­μων Πύρ­γων, στὸ θέ­α­τρό της, Μασ­σα­λί­ας 22, στὶς 12 Σε­πτεμ­βρί­ου φέ­τος.

            Ἡ ἀν­τα­πό­κρι­ση ἀ­να­γνω­στῶν φί­λων τοῦ ἱ­στο­λο­γί­ου στὸ κά­λε­σμά μας νὰ συμ­με­τά­σχουν στὸ ἀ­φι­έ­ρω­μα ὑ­πῆρ­ξε, σὲ σχέ­ση μὲ τὸ προ­η­γού­με­νο ἀ­φι­έ­ρω­μά μας στὸν Δὸν Κι­χώ­τη τοῦ Θερ­βάν­τες, πο­λὺ πε­ρι­ο­ρι­σμέ­νη: 59 συμ­με­το­χὲς ἔ­ναν­τι 129 τοῦ προ­η­γού­με­νου ἀ­φι­έ­ρω­μα­τος! Πο­λὺ πι­θα­νὸν οἱ ἀ­να­γνῶ­στες μας νὰ θε­ώ­ρη­σαν δύ­σκο­λη τὴν δι­α­χεί­ρι­ση τοῦ θέ­μα­τος… Μᾶς ἀν­τά­μει­ψε, ὡ­στό­σο, τὸ ὑ­ψη­λὸ ἐ­πί­πε­δο τῶν συμ­με­το­χῶν ποὺ κρί­θη­καν δη­μο­σι­εύ­σι­μες: σύ­νο­λο 23! Γνω­στο­ποι­οῦ­με ἐ­δῶ τοὺς τί­τλους τους μα­ζὶ μὲ τὰ ὀ­νό­μα­τα τῶν συγ­γρα­φέ­ων τους:


Ἀ­γα­θο­κλῆς, Δη­μή­τρης: «Πα­ραι­τοῦ­μαι!».

Ἀμ­πα­τζῆ, Ἰ­ω­άν­να: «Τὸ πρω­τό­γα­λα».

Βα­ναρ­γι­ώ­της, Ἀ­λέ­ξαν­δρος: «Σκα­λη­νό».

Βε­νι­έ­ρης, Μα­νό­λης: «Ἀρ­γά».

Βερ­ροι­ο­πού­λου, Ἄν­να: «Οἱ δύ­ο Πύρ­γοι».

Γο­ρα­νί­της, Γιάννης: «Σω­θῆ­ναι τὰς ψυ­χὰς ἡ­μῶν».

Γρί­βα, Ἀρ­τε­μις: «Γε­νέ­θλια».

Δουα­τζῆς, Γι­ῶρ­γος: «Ὁ Plato στὴν Ἀ­γο­ρά».

Κι­ό­ρο­γλου, Σο­φί­α: «Cubicle coma».

Κρο­κί­δου, Πα­ρα­σκευ­ή: «Replay».

Λι­όν­τη, Μέ­ρη: «Πα­ρά­πλευ­ρη ἀ­πώ­λεια».

Λυ­κο­τρα­φί­της, Γι­ῶρ­γος: «Ἄγ­γε­λοι τοῦ Πα­ρα­δεί­σου».

Μα­θι­ου­δά­κη, Εὔ­α: «Κράκ».

Μη­κε­ρό­ζης Κ. Φώ­της: «Νὰ θυ­μη­θῶ, νὰ τη­λε­φω­νή­σω στὴν Ἕ­λεν».

Μπαρ­μπα­ρέσ­σου, Ζέ­τα: «8:46:40».

Μπρί­κος, Σπῦ­ρος: «Ἡ δι­ε­θνὴς τῶν πα­που­τσι­ῶν».

Να­νο­πού­λου, Ἑ­λέ­νη: «Τὸ βά­ψι­μο».

Ντα­ναλά­κη, Μα­ρί­α: «Ἔ­κτα­κτο δελ­τί­ο».

Πα­γώ­νης, Γιά­ννης: «Οἱ τέσ­σε­ρις χορ­δὲς τῶν Δί­δυ­μων Πύρ­γων».

Προ­κο­πά­κη, Χρυ­σο­ξέ­νη: «Μπρο­στὰ στὴ βι­τρί­να».

Στε­φά­νου, Να­τά­σα: «Τὰ νού­με­ρα».

Τού­λιος, Δη­μή­τρης: «Δί­δυ­μα».

Τρουλ­λι­νοῦ, Νί­κη: «Ἡ κυ­ρί­α Ἐ­στερ­χά­ζυ».


Οἱ ἐ­πι­με­λη­τὲς τοῦ ἀ­φι­ε­ρώ­μα­τος:

Βα­σί­λης Μα­νου­σά­κης, Ἡ­ρὼ Νι­κο­πού­λου, Ἕ­λε­να Σταγ­κου­ρά­κη


Bonsai-03c-GiaIstologio-04


Ἐλᾶτε νὰ διαβάσετε ἀπὸ τὸν τόμο Ἱστορίες Μπονζάι ‘15

τὸ πεζὸ ποὺ σᾶς ἄρεσε περισσότερο!


IstoriesBonsai'15-ParousiasiTriti07-06-16SeGabriilidis-Prosklisi-01

 

Ἐνημερωθεῖτε ἐδῶ γιὰ τὴν ἔκδοση.

Bonsai-03c-GiaIstologio-04


11.09.2001-BonsaiGiaToSimeioMiden

11/9

Μπονζάι γιὰ τὸ σημεῖο μηδέν


£ € ¥ 


Πρό­σκλη­ση ἐν­δι­α­φέ­ρον­τος


ΟΤΑΝ τὸ 2001 οἱ τε­ρά­στιοι Δί­δυ­μοι Πύρ­γοι τῆς Νέ­ας Ὑ­όρ­κης ἔ­παιρ­ναν φω­τιὰ ἡ εἴ­δη­ση ἀ­κι­νη­το­ποί­η­σε πρὸς στιγ­μὴν ὁ­λό­κλη­ρο τὸν πλα­νή­τη. Ὅ­λοι κοι­τοῦ­σαν πα­γω­μέ­νοι σὲ ἀ­πευ­θεί­ας με­τά­δο­ση τὶς εἰ­κό­νες στοὺς δέ­κτες τῶν τη­λε­ο­ρά­σε­ων. Τὸ ἀ­δι­α­νό­η­το συ­νέ­βη. Ἡ ὑ­περ­δύ­να­μη χτυ­πή­θη­κε στὸ κέν­τρο της, ἔ­πε­σε τὸ Πεν­τά­γω­νο καὶ τὸ Κέν­τρο Δι­ε­θνοῦς Ἐμ­πο­ρί­ου. Χι­λιά­δες ἀ­θῶ­οι ἄν­θρω­ποι σκο­τώ­θη­καν. Ἡ Ἀ­με­ρι­κὴ ξαφ­νι­κὰ (;) θρη­νοῦ­σε. Ἀ­πὸ τό­τε ὅ­λα ἄλ­λα­ξαν. Πα­ρά­ξε­νοι καὶ ἀ­προσ­δό­κη­τοι πό­λε­μοι ξε­κί­νη­σαν. Ἡ ψευ­δαί­σθη­ση τῆς ἀ­σφά­λειας γιὰ τὸν δυ­τι­κὸ κό­σμο, μα­ζὶ μὲ τὶς ἐ­πί­πλα­στες βε­βαι­ό­τη­τες ποὺ τὸν χα­ρα­κτή­ρι­ζαν, κα­τέρ­ρευ­σε μα­ζὶ μὲ τοὺς γυ­ά­λι­νους πύρ­γους. Ἡ ἱ­στο­ρί­α γυρ­νοῦ­σε σε­λί­δα. Ὁ τρί­τος κό­σμος ἀρ­γο­σα­λεύ­ον­τας ἔ­δει­χνε τὰ δόν­τια του, ἡ Ἂλ Κά­ιν­τα ἀ­νέ­λα­βε τὴν εὐ­θύ­νη, ἄρ­χι­σε ὁ «προ­λη­πτι­κὸς» πό­λε­μος τοῦ Μποὺς τοῦ νε­ώ­τε­ρου ἐ­νάν­τια στὴν «τρο­μο­κρα­τί­α». Ἀ­κο­λού­θη­σε ἡ τό­σο γρή­γο­ρα δι­α­ψευ­σθεῖ­σα «Ἀ­ρα­βι­κὴ ἄ­νοι­ξη», ἐ­νῶ σή­με­ρα ἡ πλη­γὴ τῆς Συ­ρί­ας ποὺ ἐ­ξέ­θρε­ψε τὸν ISIS καὶ προ­κά­λε­σε τὶς ἀ­τέ­λει­ω­τες «προ­σφυ­γι­κὲς ρο­ὲς» κα­τα­δει­κνύ­ει τὴν βα­θειὰ ὑ­πο­κρι­σί­α καὶ ἀ­νι­κα­νό­τη­τα τῶν ἡ­γε­τι­κῶν ἐ­λὶτ τῆς Εὐ­ρώ­πης… Ὁ πολ­λὰ ὑ­πο­σχό­με­νος 21ος αἰ­ώ­νας ἔ­κα­νε τὸ δυ­σοί­ω­νο ντεμ­ποῦ­το του ἀ­πὸ τὸ μα­κά­βριο «ση­μεῖ­ο μη­δὲν» τοῦ νο­τί­ου Μαν­χά­ταν, συμ­πα­ρα­σύ­ρον­τας, συμ­βο­λι­κῶς γιὰ μᾶς, στὰ ἐ­ρεί­πιά του καὶ τὸ πα­ρα­κεί­με­νο ἑλ­λη­νορ­θό­δο­ξο ἐκ­κλη­σά­κι τοῦ ἁ­γί­ου Νι­κο­λά­ου.

       Ἐ­φέ­τος συμ­πλη­ρώ­νον­ται δε­κα­πέν­τε χρό­νια ἀ­πὸ τὸ ἱ­στο­ρι­κὸ αὐ­τὸ γε­γο­νὸς ποὺ ση­μα­το­δό­τη­σε τό­σες ἀλ­λα­γές, ἀ­πὸ τὴν παγ­κό­σμια πο­λι­τι­κὴ ὣς τὴν ἁ­πλῆ κα­θη­με­ρι­νό­τη­τά μας, καὶ ἐν­δε­χο­μέ­νως κά­ποι­ες (ἴ­σως πολ­λὲς) πτυ­χὲς τῶν ἐ­πι­πτώ­σε­ών του νὰ μᾶς εἶ­ναι ἀ­κό­μη ἄ­γνω­στες. Ὡ­στό­σο ἔ­χει γί­νει ἀ­φορ­μὴ συ­νε­χοῦς καὶ ἔν­το­νου ἀ­να­στο­χα­σμοῦ σὲ συλ­λο­γι­κὸ καὶ προ­σω­πι­κὸ ἐ­πί­πε­δο γιὰ ἀ­να­ρίθ­μη­τους ἀν­θρώ­πους σὲ ὁ­λό­κλη­ρο τὸν κό­σμο. Ἐ­πι­πλέ­ον, ὅ­πως ἦ­ταν ἀ­να­με­νό­με­νο, εἰ­σέ­βα­λε καὶ στὸν χῶ­ρο τῆς τέ­χνης καὶ εἰ­δι­κό­τε­ρα τῆς λο­γο­τε­χνί­ας. Στὰ δέ­κα χρό­νια (2/9/2011) ἀ­πὸ τὴν ἀ­πο­φρά­δα ἡ­μέ­ρα Guardian παρουσίαζε τὰ 20 καλύτερα βιβλία ποὺ γράφτηκαν γιὰ τὴν 9/11, καὶ ἐγ­και­νί­α­ζε μιὰ σει­ρὰ σχε­τι­κῶν δι­η­γη­μά­των μὲ τί­τλο «9/11 stories»,  τὴν ἴ­δια μέ­ρα ὁ Economist ἐ­ξέ­τα­ζε πῶς ἡ 11/9 ἄλλαξε τὴν μυθοπλασία, ἐ­νῶ ἡ Wiki πα­ρα­θέ­τει κατάλογο 17 σχετικῶν μυθιστορημάτων, με­τα­ξύ των ὁ­ποί­ων καὶ τὸ Falling Man (2007) τοῦ Don DeLillo, ποὺ με­τα­φρά­στη­κε καὶ στὰ ἑλ­λη­νι­κὰ ἀ­πὸ τὴν Ἔ­φη Φρυ­δᾶ (Ἑ­στί­α, 2010) μὲ τὸν τί­τλο Ἄν­θρω­πος σὲ πτώ­ση. Ἕ­να μι­κρὸ ἀ­φι­έ­ρω­μα στὰ δε­κά­χρο­να ἀ­πὸ τὴν «Πτώ­ση τῶν Πύργων» ἔ­κα­νε καὶ τὸ ἱ­στο­λό­γιό μας Πλα­νό­διον – Ἱ­στο­ρί­ες Μπον­ζά­ι δη­μο­σι­εύ­ον­τας τρί­α σχε­τι­κὰ μπον­ζά­ι: τοῦ Ἀλέξανδρου Βαναργιώτη, τῆς Ἰωάννας Καρατζαφέρη καὶ τῆς Ἡρῶς Νικοπούλου.

       Δε­κα­πέν­τε χρό­νια με­τὰ τὸ Πλα­νό­διον–Ἱ­στο­ρί­ες Μπον­ζά­ι καὶ ἡ Books’ Journal συ­νερ­γά­ζον­ται γιὰ ἕ­να με­γά­λο ἀ­φι­έ­ρω­μα στὴν ση­μα­δια­κὴ μέ­ρα, ἐ­πι­δι­ώ­κον­τας:

– τὴν με­τά­φρα­ση ἀ­ξι­ό­λο­γων μι­κρῶν δι­η­γή­μα­των ἀ­πὸ τὴν δι­ε­θνῆ μυ­θο­πλα­στι­κὴ πα­ρα­γω­γὴ μὲ θέ­μα τὴν 11/9/2001,

– τὴν συ­νερ­γα­σί­α γνω­στῶν ἑλ­λή­νων συγ­γρα­φέ­ων γιὰ τὸ ἴ­διο θέ­μα,

– τὴν συμ­με­το­χὴ νέ­ων συγ­γρα­φέ­ων, φί­λων ἀ­να­γνω­στῶν τοῦ ἱ­στο­λο­γί­ου καὶ τῆς ἐ­φη­με­ρί­δας κα­θὼς καὶ κά­θε ἄλ­λου ἐν­δι­α­φε­ρο­μέ­νου, ποὺ τοὺς κα­λοῦν νὰ μᾶς στεί­λουν ἕ­να μι­κρο­δι­ή­γη­μά τους ἕ­ως 300 λέ­ξεις (ἀ­νώ­τα­το ὅ­ριο, τοῦ τί­τλου, ποὺ εἶ­ναι ὑ­πο­χρε­ω­τι­κός, συμ­πε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νου).

       Τὰ δι­η­γή­μα­τα θὰ πρέ­πει νὰ στα­λοῦν ἐ­πω­νύ­μως μέ­χρι καὶ τὴν Τρί­τη 15 Ἰ­ου­νί­ου 2016 στὴν ἠ­λε­κτρο­νι­κὴ δι­εύ­θυν­ση ironet@otenet.gr. Κά­θε συγ­γρα­φέ­ας ἐ­πι­τρέ­πε­ται νὰ ἀ­πο­στεί­λει ἕ­να μό­νο πε­ζό. Τὰ κα­λύ­τε­ρα ἀ­πὸ αὐ­τὰ θὰ δη­μο­σι­ευ­τοῦν στὸ ἀ­φι­ε­ρω­μα­τι­κὸ τεῦ­χος τοῦ Books’ Journal ποὺ θὰ κυ­κλο­φο­ρή­σει στὶς 11 Σε­πτεμ­βρί­ου 2016 καὶ ἀ­κο­λού­θως στὸ ἱ­στο­λό­γιο Πλα­νό­διον – Ἱ­στο­ρί­ες Μπον­ζά­ι.

       Ἡ κρι­τι­κὴ ἐ­πι­τρο­πὴ ἀ­πο­τε­λεῖ­ται ἀ­πὸ τὸν συγ­γρα­φέ­α καὶ με­τα­φρα­στῆ Βα­σί­λη Μα­νου­σά­κη, τὴν συν­δι­ευ­θύν­τρια τοῦ ἱ­στο­λο­γί­ου συγ­γρα­φέ­α καὶ εἰ­κα­στι­κὸ Ἡ­ρὼ Νι­κο­πού­λου, καὶ τὴν με­τα­φρά­στρια Ἕ­λε­να Σταγ­κου­ρά­κη.

Ἀ­θή­να 15 Μαρτίου 2016

Ἱ­στο­σε­λί­δα Πλα­νό­διον – Ἱ­στο­ρί­ες Μπον­ζά­ι & The Books’ Journal.

11.09.2001-BonsaiGiaToSimeioMiden-02


€ £ ¥ € £ ¥ € £ ¥ € £ ¥ € £ ¥ € £ ¥ € £ ¥ € £ ¥ € £ ¥ € £ ¥ € £ ¥ € £ ¥ € £ ¥


Don-Quixote-WindTurbine


Νέ­α: 04-02-2016. Ὁ Δὸν Κι­χώ­της σὲ (λι­γό­τε­ρες ἀ­πὸ) 150 λέ­ξεις. Ἀ­πο­τε­λέ­σμα­τα! Εἴ­χα­με ὑ­πο­σχε­θεῖ στοὺς ἀ­να­γνῶ­στες μας σὲ ἕ­να μή­να τὸ ἀρ­γό­τε­ρο ἀ­πὸ τὴν λή­ξη τῆς προ­θε­σμί­ας ὑ­πο­βο­λῆς τῶν συμ­με­το­χῶν στὸ δον­κι­χω­τι­κό μας ἐγ­χεί­ρη­μα (15 Δεκ. 2015) νὰ γνω­στο­ποι­ή­σου­με τὰ ἀ­πο­τε­λέ­σμα­τα τῆς κρί­σης μας. Τὸ σχέ­διό μας ἦ­ταν ἡ γνω­στο­ποί­η­ση αὐ­τὴ νὰ συμ­πέ­σει μὲ τὴν κυ­κλο­φο­ρί­α τοῦ ἀ­μέ­σως ἑ­πό­με­νου τεύ­χους τοῦ The BooksJournal ὅ­που καὶ θὰ δη­μο­σι­ευ­όν­του­σαν τὰ προ­κρι­θέν­τα δον­κι­χω­τι­κὰ μπον­ζά­ι. Τὰ Χρι­στού­γεν­να ποὺ μᾶς πέ­ρα­σαν ἡ κρι­τι­κὴ ἐ­πι­τρο­πὴ εἶ­χε σχη­μα­τί­σει τὴν τε­λι­κή της κρί­ση, ἀλ­λὰ τὸ φύλ­λο Ἰ­α­νου­α­ρί­ου τοῦ TBJ ἦ­ταν ἤ­δη ἕ­τοι­μο, καὶ ἀ­ναγ­κα­στι­κὰ ἔ­πρε­πε νὰ πε­ρι­μέ­νου­με τὸ ἀ­μέ­σως ἑ­πό­με­νο ποὺ θὰ κυ­κλο­φο­ροῦ­σε ἀρ­χὲς Φε­βρου­α­ρί­ου. Στὶς 5 Ἰ­α­νου­α­ρί­ου 2016 γνω­στο­ποι­ού­σα­με ἀ­πὸ τὸ «Ἡ­με­ρο­λό­γιο Κα­τα­στρώ­μα­τος» τὴν κα­θυ­στέ­ρη­σή μας αὐ­τή, ἀ­να­κοι­νώ­νον­τας ταυ­το­χρό­νως τὸν ἀ­ριθ­μὸ (12+1) τῶν μι­κρο­δι­η­γη­μά­των ποὺ θὰ δη­μο­σι­ευ­όν­του­σαν. Αὐ­τὲς τὶς μέ­ρες κυ­κλο­φο­ρεῖ τὸ τεύ­χος 63 τοῦ TBJ καὶ οἱ ἀ­να­γνῶ­στες μας μπο­ροῦ­νε νὰ δι­α­βά­σουν ἐ­κεῖ, μὲ τὸ συ­νο­δευ­τι­κὸ εἰ­σα­γω­γι­κό μας κεί­με­νο, συγ­κεν­τρω­μέ­να ὅ­λα μα­ζὶ τὰ 13 μπον­ζά­ι ποὺ προ­κρί­θη­καν ἀ­πὸ τὰ συ­νο­λι­κῶς 129 ποὺ μᾶς στεί­λα­νε. Τὰ μπον­ζά­ι αὐ­τὰ θὰ ἀ­να­δη­μο­σι­εύ­σει στα­δια­κὰ ἀ­νὰ Κυ­ρια­κὴ τὸ ἱ­στο­λό­γιό μας. Ἐ­δῶ τώ­ρα μπο­ροῦν νὰ δι­α­βά­σουν τὰ ὀ­νό­μα­τα τῶν συγ­γρα­φέ­ων τους καὶ τὸν τί­τλο τοῦ κα­θε­νὸς ἀ­πὸ αὐ­τά:

Κώ­στας Ἀ­κρί­βος: «Ὁ δὸν Κι­χό­τε δέ­σμιος· ὄ­χι μό­νον ἀ­πὸ ἔ­ρω­τα».

Ἰ­ω­άν­να Ἀμ­πα­τζῆ: «Γιὰ τὴ Δό­νια Δουλ­τσι­νέ­α».

Ἄν­να Γρί­βα: «Μιὰ εὐ­τυ­χί­α ἁ­πλῆ».

Νί­κος Δή­μου: «Σάν­τσο;».

Π. Ἔ­νι­γου­ε­ϊ: «Δί­πον­το».

Γι­ῶρ­γος Λυ­κο­τρα­φί­της: «Στὴ σπη­λιὰ τοῦ Μον­τε­σί­νος».

Γιά­ννης Πα­γώ­νης: «Δὸν Κι­χώ­της γιὰ κλά­μα­τα».

Σπῦ­ρος Ν. Παπ­πάς: «Ὁ σύν­τρο­φος».

Σπῦ­ρος Παύ­λου: «Ὁ Σάν­τσο βλα­στη­μά­ει».

Γα­λή­νη Σα­ου­λί­δου: «Ἐκ­δι­κη­τής».

Φί­λιπ­πος Φι­λίπ­που: «Τί ἔ­γι­νε στὸν πύρ­γο ὅ­που ἔ­με­ναν ὁ Δὸν Κι­χώ­της μὲ τὸν ἱπ­πο­κό­μο του».

Πό­λυ Χα­τζη­μα­νω­λά­κη: «Ὁ Δὸν Κι­χώ­της γεν­νή­θη­κε καὶ γιὰ μέ­να»

Ἀν­τώ­νης Ψάλ­της: «Ἀ­πο­σκευ­ή».


Ἡ κρι­τι­κὴ ἐ­πι­τρο­πή

4 Φε­βρου­α­ρί­ου 2016


[Τὸ ἱ­στο­λό­γιό μας ἀ­πο­φά­σι­σε με­τὰ τὴν δη­μο­σί­ευ­ση σὲ αὐ­τὸ καὶ τοῦ τε­λευ­ταί­ου ἀ­πὸ τὰ πα­ρα­πά­νω δε­κα­τρί­α μπον­ζά­ι, νὰ διατηρήσει ἀ­νοι­χτὴ τὴ θε­μα­τι­κὴ «Δὸν Κι­χώ­της», κρα­τών­τας πρὸ δη­μο­σί­ευ­ση, μὲ τὸν ἴ­διο πε­ρι­ο­ρι­σμὸ σὲ ἀ­ριθ­μὸ λέ­ξε­ων, τὰ κα­λύ­τε­ρα ἀ­πὸ αὐ­τὰ ποὺ τυ­χὸν θὰ μᾶς στα­λοῦν καὶ στὸ μέλ­λον.]


Bonsai-03c-GiaIstologio-04

 Nikopoulou-Patilis-IstoriesBonsai'15-Anthologia-200dpi


Νέ­α: 02-02-2016. Ἱ­στο­ρί­ες Μπον­ζά­ι ’15. Μιὰ Ἀν­θο­λο­γί­α. Κυ­κλο­φο­ρεῖ
!
Κυ­κλο­φό­ρη­σε τέ­λη Δε­κεμ­βρί­ου 2015 ἀ­πὸ τὶς ἐκ­δό­σεις Γα­βρι­η­λί­δης ὁ δεύ­τε­ρος τό­μος τῆς ἐ­τή­σιας ἀν­θο­λο­γί­ας μας ἀ­πὸ τὴν ὕ­λη τοῦ ἱ­στο­λο­γί­ου μὲ τί­τλο Ἱ­στο­ρί­ες Μπον­ζά­ι ’15. 61 Μι­κρὰ Δι­η­γή­μα­τα (σελ. 296). Τὰ 61 ἀν­θο­λο­γη­μέ­να δι­η­γή­μα­τα τοῦ τό­μου συ­νο­δεύ­ει «ἐ­πί­με­τρο» μὲ τρί­α κεί­με­να θε­ω­ρη­τι­κοῦ καὶ γραμ­μα­το­λο­γι­κοῦ ἐν­δι­α­φέ­ρον­τος γύ­ρω ἀ­πὸ τὸ μι­κρὸ δι­ή­γη­μα: τὸ δο­κί­μιο τοῦ Πέ­δρο ντὲ Μιγ­κέλ «Μι­κρο­δι­ή­γη­μα: Αὐ­τὴ ἡ λι­λι­πού­τεια τέ­χνη», τὴν Εἰ­σα­γω­γὴ στὴν κλα­σι­κὴ ἀν­θο­λο­γί­α Flash Fiction International (2015) τῶν Τζέ­ιμς Τό­μας, Ρόμ­περτ Σά­παρντ & Κρί­στο­φερ Μέ­ριλ καὶ τὸ κεί­με­νο τῆς Δή­μη­τρας Ἰ. Χρι­στο­δού­λου καὶ τοῦ Lauro Zavala «Μι­κρο­μυ­θο­πλα­σί­α: κύ­ρια χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά, θε­ω­ρη­τι­κὲς προ­σεγ­γί­σεις καὶ προ­ο­πτι­κές», ὅ­που πε­ρι­έ­χον­ται καὶ τὰ κύ­ρια συμ­πε­ρά­σμα­τα τοῦ 8ου Δι­ε­θνοῦς Συ­νε­δρί­ου Μι­κρο­μυ­θο­πλα­σί­ας ποὺ πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε τὸν Ὀ­κτώ­βριο τοῦ 2014 στὸ Κεν­τά­κι τῶν Η.Π.Α.  Τὸν τό­μο μπο­ρεῖ­τε νὰ ἀ­να­ζη­τή­σε­τε στὰ κεν­τρι­κὰ βι­βλι­ο­πω­λεῖ­α κα­θὼς καὶ ἀ­πὸ τὸ βι­βλι­ο­πω­λεῖ­ο τῶν ἐκ­δό­σε­ων Γα­βρι­η­λί­δης (Ἁ­γί­ας Εἰ­ρή­νης 17, Μο­να­στη­ρά­κι). Πρὸς ἐ­νη­μέ­ρω­ση τῶν ἀ­να­γνω­στῶν μας, ἀ­να­δη­μο­σι­εύ­ου­με στὴν κεν­τρι­κὴ σε­λί­δα τοῦ ἱ­στο­λο­γί­ου μας τὸ «Εἰ­σα­γω­γι­κὸ ση­μεί­ω­μα» τῶν ἀν­θο­λό­γων.


Don-Quixote-WindTurbine

 

Ὁ Δὸν Κι­χώ­της σὲ (λι­γό­τε­ρες ἀ­πὸ) 150 λέ­ξεις

12+1 μι­κρο­δι­η­γή­μα­τα

ἐμ­πνευ­σμέ­να ἀ­πὸ τὸ μυ­θι­στό­ρη­μα τοῦ Θερ­βάν­τες

 

Μὲ τὴν ἐκ­πνο­ή, τὰ με­σά­νυ­χτα τῆς 15ης Δε­κεμ­βρί­ου 2015, τῆς τρί­μη­νης προ­θε­σμί­ας γιὰ τὴν συμ­με­το­χὴ στὸ ἀ­φι­έ­ρω­μα στὸν Δὸν Κι­χώ­τη τοῦ Θερ­βάν­τες, ποὺ δι­ορ­γα­νώ­νουν ἡ ἱ­στο­σε­λί­δα γιὰ τὸ μι­κρὸ δι­ή­γη­μα Πλα­νό­διον-Ἱ­στο­ρί­ες Μπον­ζά­ι καὶ ἡ ἐ­πι­θε­ώ­ρη­ση The Books’ Journal, ἔ­κλει­σε καὶ ὁ πρῶ­τος κύ­κλος τοῦ λο­γο­τε­χνι­κοῦ ἐγ­χει­ρή­μα­τός μας. Ἡ κρι­τι­κὴ ἐ­πι­τρο­πή, ἀ­πο­τε­λού­με­νη ἀ­πὸ τὸν Γιά­ννη Πα­λα­βό, τὸν Κων­σταν­τῖ­νο Πα­λαι­ο­λό­γο καὶ τὸν Γιά­ννη Πα­τί­λη, ἔ­με­νε τώ­ρα νὰ ἀ­ξι­ο­λο­γή­σει τὶς 129 συμ­με­το­χὲς στὸ ἀ­φι­έ­ρω­μα. Ἀ­πὸ αὐ­τὲς ἔ­κρι­νε δε­κα­τρεῖς ὡς τὶς πε­ρισ­σό­τε­ρο ἐν­δι­α­φέ­ρου­σες καὶ ἀ­ξι­ό­λο­γες γιὰ δη­μο­σί­ευ­ση. Ἡ ἀ­να­κοί­νω­ση τῶν ὀ­νο­μά­των τῶν συγ­γρα­φέ­ων ποὺ προ­κρί­θη­καν μα­ζὶ μὲ τὴν δη­μο­σί­ευ­ση τῶν μι­κρο­δι­η­γη­μά­των τους θὰ πραγ­μα­το­ποι­η­θεῖ μὲ τὸ τεῦ­χος Φε­βρου­α­ρί­ου τοῦ The Books’ Jour­nal (βλ. ἐδῶ), ποὺ θὰ κυ­κλο­φο­ρή­σει στὶς ἀρ­χὲς τοῦ ἑ­πό­με­νου μή­να, καὶ θὰ ἀ­κο­λου­θή­σει ἡ ἀ­νὰ Κυ­ρια­κὴ ἀ­νάρ­τη­σή τους ἀ­πὸ τὶς στῆ­λες τοῦ ἱ­στο­λο­γί­ου Ἱ­στο­ρί­ες Μπον­ζά­ι.

Ἡ κρι­τι­κὴ ἐ­πι­τρο­πὴ

5 Ἰ­α­νου­α­ρί­ου 2016


Bonsai-03c-GiaIstologio-04

Advertisements
%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: