Η­ΜΕ­ΡΟ­ΛΟ­ΓΙΟ ΚΑ­ΤΑ­ΣΤΡΩ­ΜΑ­ΤΟΣ Β’ (Νέ­α: Σάββατο, 02-07-2022. Ἀ­φι­έ­ρω­μα: Ἀ­ντελ­χάιντ Ντυβανέλ [1936-1996]. Μία σπουδαία ἄγνωστη τῆς εὐρωπαϊκῆς λογοτεχνίας!)

AdelheidDuvanel-Fotografia

Νέ­α: Σάββατο, 02-07-2022. Ἀ­φι­έ­ρω­μα: Ἀ­ντελ­χάιντ Ντυβανέλ (1936-1996). Μία σπουδαία ἄγνωστη τῆς εὐρωπαϊκῆς λογοτεχνίας!

 

Η ΠΕΖΟΓΡΑΦΟΣ καὶ ζω­γρά­φος Ἀν­τελ­χά­ιντ Ντυ­βα­νὲλ (Adelheid Duvanel) γεν­νή­θη­κε στὶς 23 Ἀ­πρι­λί­ου 1936 στὸ Πρά­τελν τῆς Ἐλ­βε­τί­ας. Ἦ­ταν τὸ πρῶ­το ἀ­πὸ τὰ τέσ­σε­ρα παι­διὰ τῆς οἰ­κο­γέ­νειας Φα­ϊγ­κεν­βίν­τερ (Feigenwinter). Ἡ μη­τέ­ρα της προ­τε­στάν­τισ­σα, ὁ πα­τέ­ρας κα­θο­λι­κός. Ἀ­πὸ νω­ρὶς εἶ­χε δεί­ξει ἰ­δι­αί­τε­ρη κλί­ση στὰ γράμ­μα­τα καὶ στὴ ζω­γρα­φι­κὴ καὶ οἱ γο­νεῖς της τὴν ἐν­θάρ­ρυ­ναν στὶς προ­σπά­θει­ές της, ἂν καὶ τὸ πε­ρι­βάλ­λον στὸ ὁ­ποῖ­ο με­γά­λω­νε ἡ μι­κρὴ Ἀν­τελ­χά­ιντ ἦ­ταν μᾶλ­λον αὐ­στη­ρό. Στὴν ἐ­φη­βεί­α φοί­τη­σε ἕ­ναν χρό­νο σὲ κα­θο­λι­κὸ οἰ­κο­τρο­φεῖ­ο, κά­τι ποὺ σὲ συν­δυα­σμὸ μὲ τὴ με­τα­κό­μι­ση τῆς οἰ­κο­γέ­νειας σὲ γει­το­νι­κὴ πό­λη μᾶλ­λον δι­α­τά­ρα­ξε τὴν εὐ­αί­σθη­τη ψυ­χι­κὴ ἰ­σορ­ρο­πί­α της. Ἀ­κο­λού­θη­σαν θε­ρα­πεῖ­ες σὲ ψυ­χι­α­τρι­κὴ κλι­νι­κή, οἱ ὁ­ποῖ­ες ἔ­μελ­λε νὰ ἐ­πα­να­λαμ­βά­νον­ται κα­τὰ και­ροὺς σὲ ὅ­λη τὴ με­τέ­πει­τα ζω­ή της. Ἐ­πι­σκέ­φτη­κε σχο­λὴ ἐ­φαρ­μο­σμέ­νων τε­χνῶν, ἐ­νῶ πα­ράλ­λη­λα συ­νέ­χι­σε τὴν ἐ­να­σχό­λη­ση μὲ τὴ συγ­γρα­φὴ καὶ τὴ ζω­γρα­φι­κή. Ἡ ἀ­νε­ξάν­τλη­τη δη­μι­ουρ­γι­κό­τη­τα ὑ­πῆρ­ξε πάν­το­τε λυ­τρω­τι­κὴ γιὰ τὴν Ντυ­βα­νέλ.

       Ἀ­πὸ τὶς ἀρ­χὲς τῆς δε­κα­ε­τί­ας τοῦ 1960 δη­μο­σί­ευ­ε κεί­με­νά της —ὡς ἐ­πὶ τὸ πλεῖ­στον σύν­το­μα πε­ζά, ἔ­κτα­σης τὸ πο­λὺ τρι­ῶν ἢ τεσ­σά­ρων σε­λί­δων— σὲ δι­ά­φο­ρα ἔν­τυ­πα τῆς Βα­σι­λεί­ας, χρη­σι­μο­ποι­ών­τας τὸν πρῶ­το και­ρὸ τὸ ψευ­δώ­νυ­μο Judith Januar (Γι­ούν­τιτ Γι­ά­νου­αρ), ἐ­νῶ πα­ράλ­λη­λα δι­ά­βα­ζε Γάλ­λους ὑ­παρ­ξι­στές. Με­τὰ τὸν γά­μο της μὲ τὸν ζω­γρά­φο Joseph (Joe) Duvanel τὸ 1962 πε­ρι­ό­ρι­σε τὴν ἐ­να­σχό­λη­σή της μὲ τὴ ζω­γρα­φι­κή, πι­θα­νό­τα­τα ἐ­πει­δὴ ὁ σύ­ζυ­γός της δὲν μπο­ροῦ­σε νὰ δε­χτεῖ τὸν με­τα­ξύ τους ἀν­τα­γω­νι­σμό. Ἐ­νέ­τει­νε, ὡ­στό­σο, τὴ συγ­γρα­φι­κή της δρα­στη­ρι­ό­τη­τα, ἐρ­γα­ζό­με­νη ταυ­τό­χρο­να ὡς ὑ­πάλ­λη­λος γρα­φεί­ου. Τὸ σπί­τι τοῦ ζεύ­γους ἀ­πο­τε­λοῦ­σε ση­μεῖ­ο συ­νάν­τη­σης γιὰ τὴν μπο­ὲμ καλ­λι­τε­χνι­κὴ κοι­νό­τη­τα τῆς Βα­σι­λεί­ας. Τὸ 1964 γεν­νή­θη­κε ἡ κό­ρη τους καὶ τὴν πε­ρί­ο­δο 1968/69 ἔ­μει­ναν οἰ­κο­γε­νεια­κῶς στὸ νη­σὶ Φορ­μεν­τέ­ρα τῆς Ἱ­σπα­νί­ας, ἐ­νῶ ἡ σχέ­ση τῶν συ­ζύ­γων περ­νοῦ­σε κρί­ση. Ἡ Ντυ­βα­νὲλ συ­νε­χί­ζει ἀ­δι­ά­λει­πτα τὴ συγ­γρα­φι­κὴ πα­ρα­γω­γή της· κεί­με­νά της δη­μο­σι­εύ­ον­ται στὸν τύ­πο ἀλ­λὰ καὶ σὲ ἀν­θο­λο­γί­ες, ἐ­νῶ τὸ 1979 κυ­κλο­φο­ρεῖ ἡ συλ­λο­γὴ πε­ζῶν Wande, dunn wie Haut (Τοῖ­χοι λε­πτοὶ σὰν δέρ­μα) μὲ εἰ­κο­νο­γρά­φη­ση τοῦ συ­ζύ­γου της. Τὸ 1980 ἐκ­δί­δε­ται ἡ συλ­λο­γὴ Windgeschichten (Ἱ­στο­ρί­ες τοῦ ἀ­νέ­μου) ἀ­πὸ τὸν ἐκ­δο­τι­κὸ οἶ­κο Luchterhand τοῦ Μο­νά­χου, ὁ ὁ­ποῖ­ος ἀ­να­λαμ­βά­νει τὴν ἔκ­δο­ση ὅ­λων των συλ­λο­γῶν ποὺ θὰ κυ­κλο­φο­ρή­σουν μέ­χρι τὸν θά­να­το τῆς Ντυ­βα­νέλ: Das Brillenmuseum (Τὸ μου­σεῖ­ο μὲ τὰ γυα­λιὰ ὁ­ρά­σε­ως, 1980) Anna und ich (Ἡ Ἄν­να καὶ ἐ­γώ, 1985), Das verschwundene Haus (Τὸ ἐ­ξα­φα­νι­σμέ­νο σπί­τι, 1988), Gnadenfrist (Πε­ρί­ο­δος χά­ρι­τος, 1991) καὶ Die Brieffreundin (Ἡ φί­λη δὶ’ ἀλ­λη­λο­γρα­φί­ας, 1995).

       Με­τὰ τὸ δι­α­ζύ­γιό της ἀ­πὸ τὸν Ντυ­βα­νέλ, ἡ συγ­γρα­φέ­ας ἀρ­χί­ζει καὶ πά­λι νὰ ἀ­σχο­λεῖ­ται ἐ­νερ­γὰ μὲ τὴ ζω­γρα­φι­κὴ καὶ πα­ράλ­λη­λα ἐ­ξα­κο­λου­θεῖ νὰ γρά­φει σύν­το­μα πε­ζά, γιὰ τὰ ὁ­ποῖ­α βρα­βεύ­ε­ται, με­τα­ξὺ ἄλ­λων, μὲ τὸ Βρα­βεῖ­ο Λο­γο­τε­χνί­ας τῆς πό­λης τῆς Βα­σι­λεί­ας (Literaturpreis der Stadt Basel, 1987) κα­θὼς καὶ μὲ τὸ ση­μαν­τι­κὸ Βρα­βεῖ­ο τοῦ Ἑλ­βε­τι­κοῦ Ἱ­δρύ­μα­τος Σί­λερ (Gesamtwerkspreis der Schweizerischen Schillerstiftung, 1988). Ἡ εἰ­κα­στι­κὴ καὶ ἡ λο­γο­τε­χνι­κὴ ἔκ­φρα­ση καὶ δη­μι­ουρ­γί­α ἐ­πι­τε­λοῦν ἄλ­λη μιὰ φο­ρὰ θε­ρα­πευ­τι­κὸ ρό­λο γιὰ τὴν Ντυ­βα­νέλ. Οἱ προ­σω­πι­κὲς καὶ οἰ­κο­γε­νεια­κὲς δυ­σκο­λί­ες, ὡ­στό­σο, ἐ­πί­σης συ­νε­χί­ζον­ται, μὲ ἀ­πο­κο­ρύ­φω­μα τὴ δι­ά­γνω­ση τῆς το­ξι­κο­μα­νοῦς κό­ρης της μὲ τὴ νό­σο τοῦ AIDS τὸ 1985. Με­τὰ τὴν αὐ­το­κτο­νί­α τοῦ πρώ­ην συ­ζύ­γου της, ἡ συγ­γρα­φέ­ας ζεῖ κα­τὰ δι­α­στή­μα­τα μα­ζὶ μὲ τὴν κό­ρη καὶ τὴν ἐγ­γο­νή της καὶ βι­ώ­νει ἔ­τσι ἀ­πὸ πρῶ­το χέ­ρι τὴν κα­θη­με­ρι­νό­τη­τα ἑ­νὸς ἐ­θι­σμέ­νου ἀ­τό­μου καὶ τὸν ἀν­τί­κτυ­πό της στὸ ἄ­με­σο πε­ρι­βάλ­λον του.

       Μιὰ πο­λὺ κρύ­α νύ­χτα τοῦ Ἰ­ου­λί­ου τοῦ 1996 ἡ Ἀν­τελ­χά­ιντ Ντυ­βα­νὲλ πε­θαί­νει σὲ ἕ­να δά­σος λί­γο ἔ­ξω ἀ­πὸ τὴ Βα­σι­λεί­α· ὁ θά­να­τός της ἐ­πῆλ­θε ἀ­πὸ ὑ­πο­θερ­μί­α με­τὰ τὴ χρή­ση φαρ­μά­κων. Με­τὰ θά­να­τον ἐκ­δί­δε­ται ἡ συλ­λο­γὴ Der letzte Fruhlingstag (Ἡ τε­λευ­ταί­α μέ­ρα τῆς ἄ­νοι­ξης, Luchterhand 1997), ἡ ὁ­ποί­α πε­ρι­λαμ­βά­νει κεί­με­να ποὺ εἶ­χαν δη­μο­σι­ευ­τεῖ στὸ πα­ρελ­θὸν στὸν τύ­πο, ἀλ­λὰ καὶ ἀ­κυ­κλο­φό­ρη­τα πε­ζὰ ποὺ ἡ συγ­γρα­φέ­ας ἔ­γρα­ψε λί­γο πρὶν πε­θά­νει. Λί­γα χρό­νια ἀρ­γό­τε­ρα κυ­κλο­φό­ρη­σε ἡ συλ­λο­γὴ Beim Hute meiner Mutter (Μά τὸ κα­πέ­λο τῆς μη­τέ­ρας μου, Nagel & Kimche 2004), ἡ ὁ­ποί­α ἀ­πο­τε­λεῖ μιὰ πρώ­τη προ­σπά­θεια συγ­κέν­τρω­σης τῶν πιὸ ἀν­τι­προ­σω­πευ­τι­κῶν πε­ζῶν της Ντυ­βα­νὲλ καὶ συ­νο­δεύ­ε­ται ἀ­πὸ κα­τα­το­πι­στι­κὸ ἐ­πί­με­τρο τοῦ ἐ­πι­με­λη­τῆ τῆς ἔκ­δο­σης, φι­λο­λό­γου καὶ με­λε­τη­τὴ τοῦ ἔρ­γου της, Peter von Matt. Τὴν ἄ­νοι­ξη τοῦ 2021 κυ­κλο­φό­ρη­σε, τέ­λος, ἡ συγ­κεν­τρω­τι­κὴ ἔκ­δο­ση τῶν κει­μέ­νων τῆς συγ­γρα­φέ­ως μὲ τί­τλο Fern von hier. Samtliche Erzahlungen (Μα­κριὰ ἀ­πὸ ἐ­δῶ. Ἅ­παν­τα τὰ δι­η­γή­μα­τα, Limmat Verlag), τὴν ὁ­ποί­α ἐ­πι­με­λή­θη­κε ἡ φι­λό­λο­γος Elsbeth Dangel-Pelloquin σὲ συ­νερ­γα­σί­α μὲ τὴ συγ­γρα­φέ­α Friederike Kretzen. Ἰ­δι­αί­τε­ρα ση­μαν­τι­κὴ στὴν ἐν λό­γῳ ἔκ­δο­ση ὑ­πῆρ­ξε ἐ­πί­σης καὶ ἡ συμ­βο­λὴ τοῦ ἀ­δερ­φοῦ τῆς Ντυ­βα­νέλ, Felix Feigenwinter, ὁ ὁ­ποῖ­ος πα­ρα­χώ­ρη­σε πολ­λὲς πλη­ρο­φο­ρί­ες βι­ο­γρα­φι­κοῦ χα­ρα­κτή­ρα.

            Οἱ ἱ­στο­ρί­ες τῆς Ντυ­βα­νέλ, ὅ­πως ση­μει­ώ­νει στὸ ἐ­πί­με­τρο τῶν Ἁ­πάν­των ἡ ἐ­πι­με­λή­τρια τῆς ἔκ­δο­σης, ἔ­χουν νὰ κά­νουν μὲ ἀν­θρώ­πους ποὺ δὲν κα­τα­φέρ­νουν νὰ συμ­μορ­φω­θοῦν μὲ τοὺς κα­νό­νες τοῦ παι­χνι­διοῦ αὐ­τοῦ του κό­σμου, καὶ μὲ τὴν ἀ­φή­γη­σή της δη­μι­ουρ­γεῖ νέ­ους χώ­ρους, νέ­ους κα­νό­νες γιὰ τοὺς πε­ρι­θω­ρια­κοὺς καὶ ἀ­προ­σάρ­μο­στους, μὰ ἐν­τέ­λει καὶ γιὰ τὴν ἴ­δια τὴν ἀ­φή­γη­ση. Χα­ρα­κτη­ρι­στι­κὸ στοι­χεῖ­ο τῆς ποι­η­τι­κῆς της εἶ­ναι ὁ τρό­πος μὲ τὸν ὁ­ποῖ­ο εἰ­σά­γει, συ­χνὰ ὀ­νο­μα­στι­κά, τοὺς συ­νή­θως μο­να­χι­κοὺς καὶ ἀ­πο­ξε­νω­μέ­νους χα­ρα­κτῆ­ρες της ἀ­πὸ τὴν πρώ­τη κι­ό­λας πρό­τα­ση τῶν ἐ­ξαι­ρε­τι­κὰ σύν­το­μων πε­ζο­γρα­φη­μά­των της, καὶ μά­λι­στα μὲ τέ­τοι­α πυ­κνό­τη­τα καὶ ἀ­με­σό­τη­τα, ὥ­στε εἶ­ναι σχε­δὸν ἀ­δύ­να­το νὰ μὴν αἰχ­μα­λω­τί­σει τὸ ἐν­δι­α­φέ­ρον τοῦ ἀ­να­γνώ­στη καὶ τῆς ἀ­να­γνώ­στριας. Ἔν­το­νη εἶ­ναι, ἐ­πί­σης, ἡ προ­σή­λω­ση τῆς μα­τιᾶς της σὲ λε­πτο­μέ­ρει­ες, σὲ κα­θε­τὶ ποὺ μπο­ρεῖ νὰ περ­νά­ει ἀ­πα­ρα­τή­ρη­το, ἀλ­λὰ ἐν­τός του ἀ­φη­γη­μα­τι­κοῦ της κό­σμου, καὶ μὲ τὴ βο­ή­θεια ἀ­προσ­δό­κη­των με­τα­φο­ρῶν καὶ πα­ρο­μοι­ώ­σε­ων, παίρ­νει δι­α­στά­σεις ἀ­πα­ραί­τη­του καὶ ἄ­κρως ση­μαν­τι­κοῦ. Τὸ πε­ρι­ε­χό­με­νο τῶν δι­η­γη­μά­των τῆς Ντυ­βα­νὲλ συ­νί­στα­ται σὲ ἕ­να ἰ­δι­ό­τυ­πο κρά­μα ἀ­πό­γνω­σης καὶ πα­ρη­γο­ριᾶς, κω­μι­κοῦ καὶ τρα­γι­κοῦ, ζο­φε­ροῦ καὶ φω­τει­νοῦ. Οἱ ἀν­τι­θέ­σεις αὐ­τὲς καὶ ἡ ἔν­το­νη πα­ρου­σί­α τοῦ ἀ­πρό­βλε­πτου καὶ ἀ­νοί­κει­ου εἶ­ναι κά­ποι­α ἀ­πὸ τὰ πολ­λὰ στοι­χεῖ­α ποὺ κα­θι­στοῦν τὴν ἐμ­πει­ρί­α τῆς γνω­ρι­μί­ας μὲ τὸ ἔρ­γο τῆς Ντυ­βα­νὲλ κα­θη­λω­τι­κή.


Μαριάννα Χάλαρη


Εἰκόνα: Φωτογραφία ἀπὸ Brigitte Friedrich. Πηγή: Εφημερίδα WOZ,

https://www.woz.ch/-b8cd.


bonsai-03c-giaistologio-04


Νέ­α: 07-03-2022. Il mi­cro-ra­con­to nel­la con­tem­po­ra­nea let­te­ra­tu­ra gre­ca.

Vo­lu­me anto­lo­gi­co a cu­ra di Cre­scen­zio San­gi­glio

Ἡ μικρο-ἀφήγηση στὴ σύγχρονη ἑλληνικὴ λογοτεχνία.

Ἐκδόσεις Fermenti, Ρώμη, 2022.

«Πρόλογος» καὶ «Ἐπίμετρο»

ἀπὸ τὸν ἀνθολόγο Κρεσέντσιο Σαντζίλιο.

Πε­ρι­ε­χό­με­να:


Il micro-racconto nella contemporanea letteratura greca -Indice-01
Il micro-racconto nella contemporanea letteratura greca -Indice-02

Il micro-racconto nella contemporanea letteratura greca -Indice-03
Il micro-racconto nella contemporanea letteratura greca -Indice-04
Il micro-racconto nella contemporanea letteratura greca -Indice-05
.

Bonsai-03c-GiaIstologio-04

Νέ­α: 03-01-2021. Τὰ Μι­κρὰ τοῦ Με­γά­λου Ἀ­γώ­να. Τὴν 01-01-2021 τὸ ἱ­στο­λό­γιό μας ἐγ­και­νί­α­σε ἕ­να με­γά­λο ἀ­φι­έ­ρω­μα στὸ 1821 μὲ τί­τλο Τὰ Μι­κρὰ τοῦ Με­γά­λου Ἀ­γώ­να. Πρό­κει­ται γιὰ μιὰ με­γά­λη σει­ρὰ ἀ­πὸ ἱ­στο­ρι­κὰ ἀ­νέκ­δο­τα γιὰ τοὺς ἀν­θρώ­πους καὶ τοὺς ἀ­γῶ­νες τους κα­τὰ τὴν Με­γά­λη Ἑλ­λη­νι­κὴ Ἐ­πα­νά­στα­ση τοῦ 1821 καὶ τοὺς κα­το­πι­νοὺς χρό­νους ἕ­ως τὴν ἔ­ξω­ση τοῦ Ὄ­θω­να, τὸ 1864. Τὰ ἱ­στο­ρι­κὰ αὐ­τὰ ἀ­νέκ­δο­τα ἀν­τλοῦν­ται στὴν με­γά­λη πλει­ο­ψη­φί­α τους ἀ­πὸ τὴν ἔκ­δο­ση τοῦ σπου­δαί­ου ἱ­στο­ρι­ο­δί­φη τοῦ Ἀ­πε­λευ­θε­ρω­τι­κοῦ Ἀ­γώ­να Γιά­ννη Βλα­χο­γιά­ννη, ποὺ μὲ τί­τλο Ἱ­στο­ρι­κὴ Ἀν­θο­λο­γί­α. Ἀ­νέκ­δο­τα – Γνω­μι­κά – Πε­ρί­ερ­γα – Ἀ­στεῖ­α ἐκ τοῦ βί­ου δι­α­σή­μων Ἑλ­λή­νων 1820-1864, πε­ρι­λαμ­βά­νει 724 τέ­τοι­ες ἀ­φη­γή­σεις καὶ κυ­κλο­φό­ρη­σε στὴν Ἀ­θή­να τὸ 1927 μὲ τὴν «πα­τρι­ω­τι­κὴ χο­ρη­γί­α» τοῦ Ἐμ. Ἀ. Μπε­νά­κη. Στὸ ἐ­κτε­νὲς εἰ­σα­γω­γι­κὸ δο­κί­μιο τοῦ Γιά­ννη Πα­τί­λη «Τὰ Μι­κρὰ τοῦ Με­γά­λου Ἀ­γώ­να. Μι­κρο-α­φη­γή­σεις γιὰ τὴν Με­γά­λη Ἑλ­λη­νι­κὴ Ἐ­πα­νά­στα­ση», μὲ τὸ ὁ­ποῖ­ο ξε­κι­νά­ει τὸ πα­ρὸν ἀ­φι­έ­ρω­μα, ἐ­ξε­τά­ζον­ται τό­σο ἡ ση­μα­σί­α τῆς Ἑλ­λη­νι­κῆς Ἐ­πα­νά­στα­σης στὴν πα­ρού­σα κρί­σι­μη γιὰ τὰ ἐ­θνι­κὰ ζη­τή­μα­τα πε­ρί­ο­δο ποὺ δι­α­νύ­ου­με, ὅ­σο καὶ ἡ προ­σω­πι­κό­τη­τα καὶ τὸ ἔρ­γο τοῦ συν­τά­κτη της Γιά­ννη Βλα­χο­γιά­ννη. Ἐ­πί­σης, ἐ­ξε­τά­ζε­ται ἀ­πὸ γραμ­μα­το­λο­γι­κῆς πλευ­ρᾶς, ὄ­ψη ποὺ ἐν­δι­α­φέ­ρει εἰ­δι­κό­τε­ρα τὸ ἱ­στο­λό­γιό μας, τὸ «ἱ­στο­ρι­κὸ ἀ­νέκ­δο­το» ὡς ξε­χω­ρι­στὸ ὑ­πο­εῖ­δος μι­κρο­α­φή­γη­σης, ποὺ κι­νεῖ­ται στὰ ὅ­ρια τῆς μι­κρο­μυ­θο­πλα­σί­ας. Με­τὰ τὴν συ­νε­χό­με­νη συγ­κεν­τρω­τι­κὴ πα­ρου­σί­α­ση 6-7 χα­ρα­κτη­ρι­στι­κῶν δειγ­μά­των τοῦ εἴ­δους, τὸ ἱ­στο­λό­γιο θὰ συ­νε­χί­σει στὴ διά­ρκεια τῆς πα­ρού­σας χρο­νιᾶς νὰ ἀ­ναρ­τᾶ ἀ­πὸ ἕ­να τέ­τοι­ο ἱ­στο­ρι­κὸ μι­κρο­α­φή­γη­μα κά­θε Κυ­ρια­κή.

.


Νέ­α: 31-05-2020. Pro­ye­ctos Gre­Que­rí­as. Πε­ρι­ε­χό­με­να. Στὴν ἀ­νάρ­τη­σή μας, 19 Μα­ΐ­ου 2020, μὲ τὴν ὁ­ποί­α πα­ρου­σι­ά­ζα­με τὸν πρό­λο­γο τῶν Κων­σταν­τί­νου Πα­λαι­ο­λό­γου καὶ Ἐ­δουά­ρδου Λου­θέ­να, τῶν ἐ­πι­με­λη­τῶν τῆς ἔκ­δο­σης Proyectos GreQuerías, τῆς Ἀν­θο­λο­γί­ας 78 ἑλ­λη­νι­κῶν μι­κρο­δι­η­γη­μά­των τῶν με­τα­φρα­σμέ­νων στὰ ἱ­σπα­νι­κὰ ἀ­πὸ τὰ πε­ρι­ε­χό­με­να τοῦ Ἱ­στο­λο­γί­ου μας, πα­ρα­λεί­­ψα­με νὰ συμ­πε­ρι­λά­βου­με καὶ τὰ πε­ρι­ε­χό­με­να τῆς ἔκ­δο­σης, ὥ­στε οἱ ἀ­να­γνῶ­στες καὶ συ­νερ­γά­τες μας μας νὰ γνω­ρί­ζουν ἂν κά­ποι­ο δι­κό τους μπον­ζά­ι συμ­πε­ρι­ε­λή­φθη­κε στὴν Ἀν­θο­λο­γί­α. Θὰ πρέ­πει ἐ­δῶ νὰ ὑ­πεν­θυ­μί­σου­με ὅ­τι ὅ­λα τὰ δι­η­γή­μα­τα τῆς Ἀν­θο­λο­γί­ας εἶ­χαν πρὶν ἀ­ναρ­τη­θεῖ στὴν στή­λη μας «Escritores Griegos en Español». Τὴν πα­ρά­λει­ψη αὐ­τὴ ἀ­πο­κα­θι­στοῦ­με ἐ­δῶ ἀ­ναρ­τῶν­τας τὰ πε­ρι­ε­χό­με­να τοῦ τό­μου:

Νέ­α: 25-11-2019. Μι­κρὰ Πα­τε­ρι­κά! Ἡ ἱ­στο­σε­λί­δα αὐ­τή, ἡ ἀ­φι­ε­ρω­μέ­νη στὴν μι­κρὴ πε­ζο­γρα­φι­κὴ φόρ­μα, ξε­κί­νη­σε μὲ μιὰ χει­ρο­νο­μί­α ἀ­πό­δο­σης φό­ρου τι­μῆς πρὸς τὴ με­γά­λη ἑλ­λη­νι­κὴ φι­λο­λο­γι­κὴ πα­ρά­δο­ση! Ἡ μι­κρὴ ἀ­φή­γη­ση, δι­δα­κτι­κή, φαν­τα­στι­κή, ψυ­χα­γω­γι­κή, ἔ­χει σπου­δαῖ­ο πα­ρελ­θὸν στὴ γλώσ­σα μας, ἀρ­χῆς γε­νο­μέ­νης ἀ­πὸ τὶς ἴ­δι­ες τὶς ἱ­στο­ρί­ες τοῦ Αἰ­σώ­που, τὶς δη­μο­φι­λεῖς σὲ ὅ­λη τὴν ἐγ­γράμ­μα­τη οἰ­κου­μέ­νη. Πρῶ­το, λοι­πόν, κεί­με­νο, ποὺ δη­μο­σι­εύ­τη­κε ἐ­δῶ, στὶς 5 Ἀ­πρι­λί­ου τοῦ 2010, πά­νω στὸ ξέ­σπα­σμα τῆς οἰ­κο­νο­μι­κῆς κρί­σης, ἦ­ταν ὁ σπαρ­τα­ρι­στὸς Χρε­ω­φει­λέ­της τοῦ Αἰ­σώ­που. Τὸ γου­ρού­νι, ποὺ ἀ­πὸ τὴν  πώ­λη­σή του θὰ ἐ­ξο­φλοῦ­σε τὸ χρέ­ος του ὁ χρε­ω­φει­λέ­της, μιᾶς καὶ ἦ­ταν τό­σο καρ­πε­ρὸ ποὺ μπο­ροῦ­σε νὰ γεν­νή­σει στὸν ἀ­γο­ρα­στή του μέ­χρι καί… κα­τσι­κά­κια, δὲν δι­έ­φε­ρε καὶ πο­λὺ ὡς ὑ­πό­σχε­ση ἀ­πὸ ἐ­κεῖ­νο τὸ θρυ­λι­κὸ λε­φτὰ ὑ­πάρ­χουν τοῦ Πα­παν­δρέ­ου τοῦ μι­κροῦ. Στὰ χρό­νια ποὺ ἀ­κο­λού­θη­σαν δη­μο­σι­εύ­τη­καν καὶ κά­ποι­α ἀ­κό­μη πα­ρο­μοί­ως μι­κρὰ κεί­με­να, τοῦ Παλ­λά­δι­ου, τοῦ Ἰω­άν­νη Μό­σχου, τοῦ Ἀλ­κί­φρο­να, πο­λὺ λί­γα ὁ­μο­λο­γου­μέ­νως γιὰ τὸν πλοῦ­το τοῦ εἴ­δους. Μιὰ πιὸ συγ­κρο­τη­μέ­νη προ­σπά­θεια νὰ ἀν­τι­προ­σω­πευ­θεῖ κα­λύ­τε­ρα ἡ πα­ρά­δο­ση αὐ­τὴ στὸ εἶ­δος τῶν ἁ­γι­ο­λο­γι­κῶν μι­κρο­ϊ­στο­ρι­ῶν τῆς ὀρ­θό­δο­ξης γραμ­μα­τεί­ας, εἶ­ναι ἡ σει­ρὰ τῶν κει­μέ­νων ποὺ μὲ τί­τλο «Μι­κρὰ Πα­τε­ρι­κά» ἐγ­και­νι­ά­ζε­ται σή­με­ρα ἀ­πὸ τὶς Ἱ­στο­ρί­ες μπον­ζά­ι. Σὲ συ­νερ­γα­σί­α μὲ τὸν ποι­η­τή, φι­λό­λο­γο καὶ ἐ­ξαι­ρε­τι­κὸ φί­λο Ἄγ­γε­λο Κα­λο­γε­ρό­που­λο ποὺ προ­λο­γί­ζει σή­με­ρα καὶ τὴ σει­ρά, καὶ ὕ­στε­ρα ἀ­πὸ με­λέ­τη τῶν σχε­τι­κῶν πη­γῶν ποὺ κρά­τη­σε μὲ δι­α­λείμ­μα­τα πά­νω ἀ­πὸ ἕ­να χρό­νο, κα­τα­λή­ξα­με σὲ μιὰ ἀν­θο­λο­γί­α 31 κει­μέ­νων ποὺ σκο­πεύ­ου­με τμη­μα­τι­κῶς νὰ ἀ­ναρ­τή­σου­με στὸ ἱ­στο­λό­γιό μας. Ἀρ­κε­τὰ ἀ­πὸ τὰ κεί­με­να αὐ­τὰ θὰ δη­μο­σι­ευ­τοῦν σὲ με­τά­φρα­ση, ἐ­νῶ κά­ποι­α ἄλ­λα, ὅ­ταν τὸ κεί­με­νο προ­σφέ­ρε­ται, καὶ στὸ πρω­τό­τυ­πο μὲ βο­η­θη­τι­κὸ γλωσ­σά­ρι. Τὸ ἱ­στο­ρι­κὸ ψυ­χι­κὸ καὶ πνευ­μα­τι­κὸ ὑ­πό­στρω­μα ποὺ προ­ϋ­πο­θέ­τουν γιὰ τὴν κα­τα­νό­η­σή τους οἱ ἱ­στο­ρί­ες αὐ­τές, μπο­ρεῖ σὲ κά­ποι­ους ἀ­πὸ ἐ­μᾶς νὰ λει­τουρ­γή­σει καὶ ὡς ἀν­τί­δο­το στὴν ὀν­το­λο­γι­κὴ κέ­νω­ση ποὺ ἔ­χει ἐ­πι­φέ­ρει ὁ ἐκ­κο­σμι­κευ­μέ­νος χρι­στι­α­νι­σμὸς τοῦ πα­ρόν­τος.
περιοδικὸ Πλα­νό­διον

& ἱστοσελίδα Ἱ­στο­ρί­ες Μπον­ζά­ι

 Ἕ­να τρα­πέ­ζι ποὺ μᾶς ἀ­φο­ρᾶ!


στὸ 8ο Δι­ε­θνὲς Συ­νέ­δριο

τῆς European Society for Periodical Research (ESPRit)

μὲ θέ­μα «Πε­ρι­ο­δι­κὸς Τύ­πος καὶ Ὀ­πτι­κὸς Πο­λι­τι­σμός»

στὴν Ἐ­θνι­κή Βι­βλι­ο­θή­κη τῆς Ἑλ­λά­δος

στὸ Κέν­τρο Πο­λι­τι­σμοῦ Ἵ­δρυ­μα Σταῦ­ρος Νιά­ρχος

τὴν Πέμ­πτη, 12 Σε­πτεμ­βρί­ου 2019

ὥ­ρα 17:00 – 18:30, αἴ­θου­σα 113


Πα­ρου­σιά­ζουν:

Κα­τε­ρί­να Κω­στί­ου (κα­θη­γή­τρια Νε­ο­ελ­λη­νι­κῆς Φι­λο­λο­γί­ας):

περιοδικὸ Πλα­νό­διον

Ἄν­να Κα­τσι­γιά­ννη (κα­θη­γή­τρια Συγ­κρι­τι­κῆς Φι­λο­λο­γί­ας):

ἱ­στο­λό­γιο Ἱ­στο­ρί­ες Μπον­ζά­ι

Ἄν­να Μα­ρί­α Σι­χά­νη (Ψη­φια­κὲς Ἀν­θρω­πι­στι­κὲς Ἐ­πι­στῆ­μες):

Ἠ­λε­κτρο­νι­κὰ λο­γο­τε­χνι­κὰ πε­ρι­ο­δι­κά


***

διαβάστε ἐδῶ

Θέ­μα καὶ πε­ρι­λή­ψεις

Ὀ­κτὼ Δελ­τί­α Ἀν­τα­πο­κρί­σε­ων

ἀ­πὸ τὸ παγ­κό­σμιο μέ­τω­πο τῆς μι­κρῆς ἀ­φη­γη­μα­τι­κῆς φόρ­μας


Δη­μο­σι­εύ­ου­με σή­με­ρα, Σάβ­βα­το, 6 Ἰ­ου­νί­ου 2019, τὴν ἐ­πι­θε­ώ­ρη­ση «μι­κρο­μυ­θο­πλα­σί­α: στὰ ἄ­δυ­τα τῆς σύγ­χρο­νης ζω­ῆς», ἤ­γουν τὸ 8o Δελ­τί­ο τῆς στή­λης μας «Ἡ μι­κρο­μυ­θο­πλα­σί­α παν­τοῦ», μιᾶς δί­μη­νης δι­ε­θνοῦς ἐ­πι­σκό­πη­σης ποὺ πα­ρα­κο­λου­θεῖ τὶς ἐ­ξε­λί­ξεις σὲ θε­ω­ρη­τι­κὸ καὶ πρα­κτι­κὸ ἐ­πί­πε­δο στὴν παγ­κό­σμια λο­γο­τε­χνι­κὴ σκη­νὴ γιὰ τὸ φαι­νό­με­νο τῆς μι­κρῆς ἀ­φη­γη­μα­τι­κῆς φόρ­μας, τὴν ὁ­ποί­α ἐ­πι­με­λεῖ­ται ἕ­να χρό­νο τώ­ρα ἡ συ­νερ­γά­τι­δά μας Δή­μη­τρα Ἰ. Χρι­στο­δού­λου.

       Στή­λη μο­να­δι­κὴ στὸν ἑλ­λη­νι­κὸ ἱ­στο­χῶ­ρο, χω­ρὶς νὰ γνω­ρί­ζου­με κά­ποι­α ἀ­νά­λο­γή της καὶ στὸν παγ­κό­σμιο, συμ­πυ­κνώ­νει ἀ­νὰ δί­μη­νο τὰ ἀ­πο­τε­λέ­σμα­τα τοῦ ἐ­ρευ­νη­τι­κοῦ πά­θος γιὰ τὸ εἶ­δος τῆς συν­τά­κτριάς της, δί­νον­τας, μὲ τὶς δι­α­κλα­δι­κὲς προ­σεγ­γί­σεις της καὶ τὰ στο­χευ­μέ­να λο­γο­τε­χνι­κὰ πα­ρα­δείγ­μα­τα, πάμ­πολ­λες καὶ ποι­κί­λες ἀ­φορ­μὲς στοὺς ἀ­να­γνῶ­στες καὶ συγ­γρα­φεῖς τῶν ἱ­στο­ρι­ῶν μπον­ζά­ι τοῦ ἱ­στο­λο­γί­ου μας γιὰ γνώ­ση, στο­χα­σμὸ καὶ προ­σω­πι­κὴ ἔμ­πνευ­ση!


* * *


Ἀ­πὸ ἐ­δῶ ὁ ἀ­να­γνώ­στης μας μπο­ρεῖ νὰ ὁ­δη­γη­θεῖ καὶ στὰ προ­η­γού­με­να ἑ­πτὰ δελ­τί­α τῆς στή­λης:

Χρι­στο­δού­λου, Δή­μη­τρα Ἰ.: Δελτίο#7: μι­κρο­μυ­θο­πλα­σί­α: ἕ­νας φαν­τα­στι­κὸς κῆ­πος (06-05-2019)

Δελτίο#6: Δή­μη­τρα Ἰ. Χρι­στο­δού­λου: Μι­κρο­μυ­θο­πλα­σί­α: ἕ­να ρεῦ­μα ζω­ῆς, ἐ­δῶ καὶ τώ­ρα (Μάρτιος 2019).

Δελτίο#5: Συνέντευξη μὲ τὴν Ta­nia Hersh­man (Ἰανουάριος 2019).


Δελτίο#4: Μι­κρο­μυ­θο­πλα­σί­α: ἡ κο­ρυ­φὴ ἑ­νὸς πα­γό­βου­νου (ἰριδισμοὶ τοῦ μικροῦ)
 (Νοέμβριος 2018).

Δελτίο#3: Ἡ μι­κρο­μυ­θο­πλα­σί­α στὸ μι­κρο­σκό­πιο: ἀν­τα­πό­κρι­ση ἀ­πὸ τὴν Μπραγ­κάν­ζα, τὸ Σὲν Γκά­λεν καὶ τὴ Λι­σα­βό­να (Σεπτέμβριος 2018).

Δελτίο#2: Ἡ μι­κρο­μυ­θο­πλα­σί­α παν­τοῦ: ἀ­πὸ τὸν Αἴ­σω­πο, τὸν Ὅ­μη­ρο καὶ τὴν ἀρ­χαί­α ἑλ­λη­νι­κὴ γραμ­μα­τεί­α ἕ­ως σή­με­ρα. (Ἰούλιος 2018).

Δελτίο#1: Γιὰ τὸ 8ο Δι­ε­θνὲς Συ­νέ­δριο Μι­κρο­μυ­θο­πλα­σί­ας (2014)

καὶ τὰ Πρα­κτι­κά του (2017)  (Μάϊος 2018).

καὶ

Νέ­α: 07-05-2018. Ἡ μι­κρο­μυ­θο­πλα­σία παν­τοῦ! Μιὰ νέ­α στή­λη! 
Πρό­σκλη­ση ἐν­δι­α­φέ­ρον­τος γιὰ τὸ Δι­ε­θνὲς Συ­νέ­δριο

στὸ Πα­νε­πι­στή­μιο τῆς Angers στὴ Γαλ­λί­α


Ο ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ καὶ φί­λος Μά­νος Βερ­ναρ­δά­κης εἶ­ναι κα­θη­γη­τὴς Ἀγ­γλό­φω­νων Σπου­δῶν στὸ Πα­νε­πι­στή­μιο τῆς Angers στὴ Γαλ­λί­α καὶ τὰ τε­λευ­ταῖ­α χρό­νια ἀ­σχο­λεῖ­ται καὶ ἐ­ρευ­νᾶ μὲ τοὺς φοι­τη­τές του τὴν μι­κρὴ φόρ­μα στὴν λο­γο­τε­χνί­α κα­θὼς καὶ σὲ πολ­λὲς ἄλ­λες ἐκ­φάν­σεις τῆς τέ­χνης γε­νι­κό­τε­ρα. Πρό­σφα­τα, μᾶς ἐ­νη­μέ­ρω­σε γιὰ ἕ­να Δι­ε­θνὲς Συμ­πό­σιο ποὺ πρό­κει­ται νὰ γί­νει στὶς 19 ἕ­ως 21 Ἰ­ου­νί­ου τοῦ 2019 στὸ Πα­νε­πι­στή­μιο τῆς Angers μὲ θέ­μα «Μι­κρὲς φόρ­μες καὶ ἐ­φη­βεί­α». Τὸ ὅ­ριο τῶν λέ­ξε­ων γιὰ τὴν πρό­τα­ση τῆς ἀ­να­κοί­νω­σης εἶ­ναι ἕ­ως 300 λέ­ξεις, ἐ­νῶ ἡ ἴδια ἡ ἀ­να­κοί­νω­ση, ἐ­φ’ ὅ­σον ἡ πρό­τα­ση ἐγ­κρι­θεῖ, δὲν πρέ­πει νὰ ὑ­περ­βαί­νει τὰ 20 λε­πτά. Τὸ Πα­νε­πι­στή­μιο κα­λύ­πτει στοὺς συ­νέ­δρους τὰ ἔ­ξο­δα δι­α­τρο­φῆς.

            Γιὰ πε­ρισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες μπο­ρεῖ­τε νὰ δεῖ­τε τὴν σχε­τι­κὴ πρό­σκλη­ση ἐν­δι­α­φέ­ρον­τος:

 

Short Forms and Adolescence

CFP for a three-day conference at the University of Angers, France
Organizers: Karima Thomas and François Hugonnier

June 19-21, 2019


Guest speaker: Michael Cart (USA)

MICHAEL CART is a writer, lecturer, consultant, and an expert in Young Adult literature. In 2008, he became the first recipient of the YALSA/Greenwood Publishing Group Service to Young Adults Achievement Award, and in 2000, he received the Grolier Foundation Award for his contribution to the stimulation and guidance of reading by young people.


CFP: «Short Forms and Adolescence»

The concept of adolescence, which emerged in a 19th-century occidental context, has evolved towards the birth of “the teenage group as a specific age in life” (C. Cannard, 2012). Several research projects have dealt with the cultural landscape of adolescents (a broader term than “teenager”, both of which are worth exploring), yet the specific articulations of adolescence and short forms have mostly remained uncharted. Moreover, while academic research on short forms and childhood has been carried out, these forms have rarely been addressed in the context of young adulthood.
From the vantage point of various fields, including literature, visual arts, history, sociology and psychology, adolescents will be envisioned not only as consumers, producers and innovators of short forms, but also as objects of representation in a large corpus.

       The conference sets out to explore whether specific links bind adolescence to short forms. Because of their density, especially by use of intersemiotic references, short forms echo the double constraint of the spoken and the unspoken that defines the in-betweenness of adolescence. The semantic and poetic compactness typical of the short form’s economy resonates with the questioning of adolescents seeking cognitive and emotional resources that provide both challenges and comfort. Finally, the short form is a laboratory for astounding experiments which potentially meet the creative needs of adolescents.

        Abstracts may address the following aspects, among others:


  1. The poetics of the short form

            * Short forms in the adolescent group, both new and old (as some manifestations can be traced back to the Middle Ages).

            * Graffiti, traces on walls, inscriptions in penitentiaries, stand-up, happenings, rap, hip-hop, slam, slogans (May 1968), one-line poems, beat poetry.

            * Rock songs, poems and other counter-culture outputs aimed at a specific teenage audience since the 1950s.

            * Short story collections and cycles aimed at ─ or featuring as protagonists ─ teenagers (Joyce Carol Oats, Small Avalanches; Alice Munro, Lives of Girls and Women; James Joyce’s Dubliners; Rudyard Kipling, Mowgli Stories; John Steinbeck, The Red Pony, Nadine Gordimer, Jump).

            * Literary classics (Poe, Dickens, Shelley, Shakespeare, Wilde, Brontë) adapted for a teenage audience (Sarah K. Herz & Donald R. Gallo, From Hinton to Hamlet: Building Bridges Between Young Adult Literature and The Classics, 2005).

            * Multimodal outputs and adaptations (films, series, comics).

            * The advent of new technologies (hyperliterature, blogs, tweets, etc.).


  1. Reception/production of short forms by teenagers

            * Social networks and fan fiction, chronicles.

            * Collaborative reception/production practices on the internet.

            * The blurring of the frontier between reception and production by adolescents (see Convergence Culture. Where old and New Media Collide, 2006).

            * Self-publication of literary short forms on line, self-production and diffusion of short films and songs, user-friendly tutorials enabling fast access to video games.

            * The pedagogical and didactic use of short forms in teaching, especially languages: traditional short forms (morceaux choisis) as well as contemporary ones.


  1. Some thematic aspects

            * Identity construction: identity might be assessed based on narrative, graphic, musical or theatrical productions. Among its dominant manifestations are traces of the quest for identity (inscriptions on a wall, journal, names and nicknames, pseudos, signatures by rappers, youtubers, graffiti artists).

            * Metamorphosis and mutation: the physical, psychological and moral changes of adolescents are recurrent themes in literature and the arts. These changes include phases of initiation, transformation and coming of age (Margaret Atwood’s Moral Disorder, Eudora Welty’s The Golden Apples); the development of sexual, ethnic and political awareness (Sherwood Anderson’s I Want to Know Why; the TV series 13 Reasons Why); issues of integration/exclusion and marginality; the questioning of authority (Roberta S. Trite, Disturbing the Universe. Power and Repression in Adolescent Literature, 2012).

            * Trauma: the expression and representation of trauma might be studied through various angles─psychological, historical, sociological, literary and artistic.


Authors from diverse backgrounds are invited to submit 300-word abstracts (in English or French) and brief 50-word biographies to Karima Thomas

(karima.thomas@univ-angers.fr)

and François Hugonnier

(francois.hugonnier@univ-angers.fr)

by January 31, 2019.


Scientific committee:

Elke d’Hoker (University of Leuven)

Emily Eells (University of Paris-Nanterre)

Margo Lanagan (Australian author)

Simonetta Valenti (University of Parma)

Martine Hennard Duteil de La Rochère (University of Lausanne)

Shannon Wells-Lassagne (University of Bourgogne)

Cécile Meynard (University of Angers)

Manuelle Peloille (University of Angers)

Raúl Caplán (University Grenoble-Alpes)

Emmanuel Vernadakis (University of Angers)

Anne-Laure Fortin-Tournès (University of Le Mans)

Eric Pierre (University of Angers)

Aubeline Vinay (University of Angers)


καθώς και τον σύνδεσμο του Συνεδρίου:

http://blog.univ-angers.fr/shortformsandadolescence/
Νέ­α: 07-05-2018. Ἡ μι­κρο­μυ­θο­πλα­σία παν­τοῦ! Μιὰ νέ­α στή­λη! Πρω­ταρ­χι­κὸς στό­χος τῆς νέ­ας στή­λης «Ἡ μι­κρο­μυ­θο­πλα­σί­α παν­τοῦ» εἶ­ναι ἡ δη­μι­ουρ­γί­α ἑ­νὸς ση­μεί­ου δι­α­σύν­δε­σης τοῦ ἱ­στο­λο­γί­ου Ἱ­στο­ρί­ες Μπον­ζά­ι μὲ τὸν παγ­κό­σμιο ἱ­στὸ καὶ ἡ γε­φύ­ρω­ση τοῦ δι­ε­θνοῦς πο­λι­τι­σμι­κοῦ φαι­νο­μέ­νου μὲ τὴν ἑλ­λη­νι­κὴ πε­ρί­πτω­ση.

       Δευ­τε­ρευ­όν­τως ἡ στή­λη θὰ ἐ­πι­χει­ρή­σει νὰ προ­κα­λέ­σει καὶ νὰ δι­ευ­ρύ­νει τὰ γνω­στι­κὰ ὅ­ρια τῶν ἀ­να­γνω­στῶν γύ­ρω ἀ­πὸ τὴν πο­λὺ σύν­το­μη πε­ζο­γρα­φι­κὴ φόρ­μα. Ἡ μι­κρο­μυ­θο­πλα­σί­α δὲν συ­νι­στᾶ ἁ­πλῶς καὶ μό­νον κό­σμο κει­με­νι­κό, ἀ­πο­τε­λεῖ ἐ­πί­σης δί­κτυ­ο καὶ μέ­σο δι­κτύ­ω­σης καὶ ἡ πε­ρι­πλά­νη­ση στὸ σύ­μπαν της εἶ­ναι συ­ναρ­πα­στι­κή. Πρό­κλη­ση, ἀκόμη, ἀ­πο­τε­λεῖ ἡ ὑ­πόθε­ση ὅ­τι ἡ μι­κρο­μυ­θο­πλα­σί­α συ­νι­στᾶ ὄ­χι μό­νον νέ­ο τρό­πο γρα­φῆς, ἀλ­λὰ στρο­φὴ στὴ σκέ­ψη· ἕ­να νέ­ο εἶ­δος λό­γου, ποὺ ἀ­πα­σχο­λεῖ τὴ δι­ε­θνῆ κρι­τι­κὴ ἀ­πὸ τὴ δε­κα­ε­τί­α τοῦ ’80. Ἡ πρω­το­φα­νὴς εὐ­ε­λι­ξί­α της στὰ ὅ­ρια ἄλ­λων τα­ξι­νο­μη­μέ­νων λο­γο­τε­χνι­κῶν εἰ­δῶν καὶ ὁ ἐν­το­πι­σμός της καὶ σὲ ἄλ­λους τρό­πους (καλ­λι­τε­χνι­κῆς) ἔκ­φρα­σης, πέ­ραν τῆς δε­δο­μέ­νης ρη­μα­τι­κῆς, ἐ­πι­βάλ­λει δι­ε­πι­στη­μο­νι­κὴ προ­σέγ­γι­ση. (Δεῖ­τε πε­ρισ­σό­τε­ρα στὸ «Εἰ­σα­γω­γι­κὸ ση­μεί­ω­μα» τῆς στήλης μας, στὸ πρῶ­το του δελ­τιο: Γιὰ τὸ 8ο Δι­ε­θνὲς Συ­νέ­δριο Μι­κρο­μυ­θο­πλα­σί­ας (2014) καὶ τὰ Πρα­κτι­κά του (2017), καθὼς καὶ στὰ ἄρθρα Δή­μη­τρα Ἰ. Χρι­στο­δούλου: Ἡ μι­κρο­μυ­θο­πλα­σί­α ὡς πολιτισμικὸ φαινόμενο καὶ  Δή­μη­τρα Ἰ. Χρι­στο­δούλου-Dr. La­u­ro Za­va­la: Μι­κρο­μυ­θο­πλα­σί­α)


Πη­γὴ πλη­ρο­φο­ρι­ῶν τῆς στή­λης θὰ ἀ­πο­τε­λέ­σει εὐ­ρὺ φά­σμα ἀ­πὸ :

* δι­ε­θνῆ ἔγ­κρι­τα ἐ­πι­στη­μο­νι­κὰ καὶ λο­γο­τε­χνι­κὰ πε­ρι­ο­δι­κὰ (κρι­τι­κὰ ἄρ­θρα δείγ­μα­τα γρα­φῆς, δι­α­γω­νι­σμοί, συμ­βου­λὲς συγ­γρα­φῆς)

* ἐκ­παι­δευ­τι­κὰ ἱ­δρύ­μα­τα (με­λέ­τες, ἔ­ρευ­νες, συ­νέ­δρια, ἡ­με­ρί­δες)

* ἐκ­δο­τι­κοὺς οἴ­κους, ἱ­στο­σε­λί­δες συγ­γρα­φέ­ων (ἀ­να­γνω­στι­κὲς προ­τά­σεις)

* ἀ­πο­δελ­τί­ω­ση τοῦ ἰ­δί­ου ἱ­στο­λο­γί­ου Ἱ­στο­ρί­ες Μπον­ζά­ι ­ποὺ φι­λο­ξε­νεῖ τὴ στή­λη.


Δε­ξα­με­νὴ στοι­χεί­ων θὰ ἀ­πο­τε­λέ­σει καὶ πρω­το­γε­νὲς ὑ­λι­κό, ἀπό:

* συ­νεν­τεύ­ξεις καὶ ἀ­φι­ε­ρώ­μα­τα σὲ συγγραφεῖς

* σύν­το­μα κρι­τι­κὰ κεί­με­να τα­κτι­κῶν, ἔ­κτα­κτων συ­νερ­γα­τῶν, ἀ­να­γνω­στῶν καὶ τῆς ἐ­πι­με­λή­τριας.

Ἱ­στο­λό­γιο Ἱ­στο­ρί­ες Μπον­ζά­ι & Δ. Ἰ. Χρι­στο­δού­λου

Μάϊος, 2018Νέ­α: 03-12-2017. Ἀ­φι­έ­ρω­μα: Τζι­αν­ρί­κο Κα­ρο­φί­λιο. Οἱ Νυ­χτε­ρι­νοὶ ἐ­πι­βά­τες καὶ τὰ θραύ­σμα­τα τῆς πραγ­μα­τι­κό­τη­τας. Ἕ­να νέ­ο ση­μαν­τι­κὸ ἀ­φι­έ­ρω­μα ἐγ­και­νι­ά­ζε­ται σή­με­ρα ἀ­πὸ τὸ ἱ­στο­λό­γιό μας μὲ ἐ­πί­κεν­τρο τὸν Ἰ­τα­λὸ συγ­γρα­φέ­α Τζι­αν­ρί­κο Κα­ρο­φί­λιο (Gianrico Carofiglio, Μπά­ρι, 1961). Εἰ­σαγ­γε­λέ­ας, δι­ώ­κτης τῆς Μα­φί­ας, Γε­ρου­σια­στὴς τοῦ Δη­μο­κρα­τι­κοῦ Κόμ­μα­τος τῆς Ἰ­τα­λί­ας καὶ  κά­το­χος μαύ­ρης ζώ­νης τοῦ κα­ρά­τε, ὁ Κα­ρο­φί­λιο ἔ­γι­νε γνω­στὸς καὶ ὡς συγ­γρα­φέ­ας, εἰ­ση­γη­τὴς τοῦ νο­μι­κοῦ θρί­λερ, τὸ 2002 μὲ τὸ μυ­θι­στό­ρη­μά του Ἀ­κού­σιος μάρ­τυ­ρας (μτφ. στὰ ἑλ­λη­νι­κὰ Βι­κτω­ρία Λέκ­κα, ἐκδ. Ἀ­λε­ξάν­δρεια, 2009). Ἀ­κο­λού­θη­σαν ἀρ­κε­τὰ ἀ­κό­μη μυ­θι­στο­ρή­μα­τα καὶ δο­κί­μια, ὣς τὸ 2016 ὅ­ταν μὲ τὸ βι­βλί­ο του Νυ­κτε­ρι­νοὶ ἐ­πι­βά­τες (Pas­seg­ge­ri not­tur­ni) ὁ Κα­ρο­φί­λιο εἰ­σέρ­χε­ται στὰ νε­ρὰ τῆς μι­κρῆς φόρ­μας. Ὅ­πως γρά­φει ὁ με­τα­φρα­στής μας στὴν εἰσαγωγή του «ὁ συγ­γρα­φέ­ας τους φαί­νε­ται νὰ κερ­δί­ζει τὸ στοί­χη­μα ποὺ ἔ­χει βά­λει μὲ τὸν ἑ­αυ­τό του. Ἀ­πο­μα­κρυ­νό­με­νος ἀ­πὸ τὸ ἀ­στυ­νο­μι­κὸ μυ­θι­στό­ρη­μα, κα­τορ­θώ­νει νὰ συμ­πυ­κνώ­σει τὴν εὐ­αι­σθη­σί­α του σὲ ἕ­να μι­κρὸ δι­α­μαν­τά­κι 90 σε­λί­δων ποὺ ὁ ἀ­να­γνώ­στης μπο­ρεῖ νὰ δι­α­βά­σει κα­τὰ τὴ διά­ρκεια ἑ­νὸς τα­ξι­διοῦ μὲ τὸ με­τρὸ καὶ κοι­τών­τας πα­ράλ­λη­λα γύ­ρω του νὰ δι­α­πι­στώ­σει ὅ­τι οἱ πε­ρισ­σό­τε­ροι ἀ­πὸ τοὺς ἥ­ρω­ες τοῦ βι­βλί­ου βρί­σκον­ται ἤ­δη ἐ­κεῖ (Κα­μιὰ φο­ρὰ ἡ πραγ­μα­τι­κό­τη­τα εἶ­ναι τό­σο πι­θα­νὴ ποὺ μᾶς φαί­νε­ται ἐν­τε­λῶς ἀ­πί­θα­νη.) Πι­α­σμέ­νοι ἀ­πὸ τὶς χει­ρο­λα­βὲς ἢ κα­θι­σμέ­νοι στὰ κα­θί­σμα­τα, οἱ ἥ­ρω­ες τοῦ βι­βλί­ου κοι­τοῦν τὸν ἀ­να­γνώ­στη κα­θὼς δι­α­βά­ζει γιὰ αὐ­τούς.» Τὸ ἀ­φι­έ­ρω­μα αὐ­τὸ δὲν θὰ εἶ­χε πραγ­μα­το­ποι­η­θεῖ δί­χως τὸ ἐ­ρευ­νη­τι­κὸ ἐν­δι­α­φέ­ρον καὶ τὸ με­τα­φρα­στι­κὸ με­ρά­κι τοῦ Λέ­ριου φί­λου καὶ τα­κτι­κοῦ συ­νερ­γά­τη μας Πέ­τρου Φούρ­να­ρη, πε­ζὰ τοῦ ὁ­ποί­ου ἔ­χουν δη­μο­σι­ευ­τεῖ στὸ ἀρ­χαῖ­ο Πλα­νό­δι­ο­ν (ἀρ. 37, Δε­κέμ­βριος 2004) καὶ στὸ Ἱ­στο­λό­γιό μα­ς («Συμ­φι­λί­ω­ση» καὶ «100%»), ἐ­νῶ ἕ­να χρό­νο πρὶν ἐ­πι­με­λή­θη­κε τὸ ἀ­φι­έ­ρω­μα στὸν Ἰ­τα­λὸ συγ­γρα­φέ­α Ντί­νο Μπου­τζά­τι, καὶ ἐ­πι­πλέ­ον γιὰ μᾶς κρί­κος πο­λύ­τι­μος μὲ τὸν ἀ­εί­μνη­στο ἀ­γα­πη­μέ­νο Λε­ριὸ ποι­η­τὴ Δη­μή­τρη Τσα­λου­μᾶ (1921-2016). Μνή­μης ἕ­νε­κεν ἐ­δῶ, στὴν Λέ­ρο, τὸν Αὔ­γου­στο τo­ῦ 2010:­


Γιάννης Πατίλης, Δημήτρης Τσαλουμᾶς, Ἡρὼ Νικοπούλου, Πέτρος Φούρναρης. Λέρος, Αὔγουστος 2010.
Νέ­α: 27-11-2017. 83 Ἱ­στο­ρί­ες Μπον­ζά­ι γιὰ τὸ Ση­μεῖ­ο Μη­δέν. Κυ­κλο­φο­ρεῖ! Κυ­κλο­φό­ρη­σε στὶς ἀρ­χὲς Σε­πτεμ­βρί­ου 2017 ἀ­πὸ τὶς ἐκ­δό­σεις Μι­χά­λη Σι­δέ­ρη ὁ τό­μος 83 Ἱ­στο­ρί­ες Μπον­ζά­ι γιὰ τὸ Ση­μεῖ­ο Μη­δέν (σελ. 288), μὲ ἀ­φορ­μὴ τὴν δε­κα­πεν­τα­ε­τί­α ἀ­πὸ τὴν τρο­μο­κρα­τι­κὴ ἐ­πί­θε­ση στοὺς Δί­δυ­μους Πύρ­γους τῆς Νέ­ας Ὑ­όρ­κης: μιὰ ἀν­θο­λο­γί­α ἀ­πὸ τὴν ἑλ­λη­νι­κὴ καὶ παγ­κό­σμια δι­η­γη­μα­το­γρα­φί­α γιὰ τὸ κο­σμο­ϊ­στο­ρι­κὸ γε­γο­νός, προ­ϊ­ὸν συ­νερ­γα­σί­ας τοῦ Ἱ­στο­λο­γί­ου μας μὲ τὴν μη­νια­ία ἐ­πι­θε­ώ­ρη­ση γιὰ τὸ βι­βλί­ο The BooksJournal. Τὶς ἐ­πι­λο­γὲς καὶ τὴν ἐ­πι­μέ­λεια ἀ­νέ­λα­βαν οἱ Βασίλης Μανουσάκης, Ἡρὼ Νικοπούλου καὶ Ἕλενα Σταγκουράκη. Στὶς σε­λί­δες του ἐ­κτὸς ἀ­πὸ τὶς συ­νει­σφο­ρὲς πο­λὺ γνω­στῶν Ἑλ­λή­νων πε­ζο­γρά­φων, οἱ ἀ­να­γνῶ­στες μας θὰ ἔ­χουν τὴν εὐ­και­ρί­α νὰ δι­α­βά­σουν καὶ δι­η­γή­μα­τα τῶν Ντά­ρεν Ἀ­ρο­νόφ­σκι, Γκε­όρ­γκι Γκο­σπον­τί­νοφ, Κά­ρολ Τζό­υς Ὄ­ουτς, Πὼλ Ὄ­στερ καὶ πολ­λῶν ἄλ­λων ξέ­νων συγ­γρα­φέ­ων. Τὸν τό­μο μπο­ρεῖ­τε νὰ τὸν ἀ­να­ζη­τή­σε­τε στὰ κεν­τρι­κὰ βι­βλι­ο­πω­λεῖ­α κα­θὼς καὶ ἀ­πὸ τὸ βι­βλι­ο­πω­λεῖ­ο τῶν ἐκ­δό­σε­ων Μιχάλη Σιδέρη (Ἀν­δρέ­α Με­τα­ξᾶ 28 & Θε­μι­στο­κλέ­ους, Ἐ­ξάρ­χεια). Πρὸς ἐ­νη­μέ­ρω­ση τῶν ἀ­να­γνω­στῶν μας, ἀ­να­δη­μο­σι­εύ­ου­με στὴν κεν­τρι­κὴ σε­λί­δα τοῦ ἱ­στο­λο­γί­ου μας τὸ «Εἰ­σα­γω­γι­κὸ ση­μεί­ω­μα» τῶν ἀν­θο­λό­γων.

* * *


Στὸν τό­μο ἀν­θο­λο­γοῦν­ται: Ἀ­γα­θο­κλῆς, Δη­μή­τρης * Ἀ­κρί­βος, Κώ­στας * Ἀμ­πα­τζῆ, Ἰ­ω­άν­να * Ἀ­ρο­νόφ­σκι, Ντά­ρεν * Ἀ­σε­βέ­δο Ζα­πά­τα, Λύ­δια * Βα­ναρ­γι­ώ­της, Ἀ­λέ­ξαν­δρος * Βε­νι­έ­ρης, Μα­νό­λης * Βερ­ροι­ο­πού­λου, Ἄν­να * Βλαν­τμέ­λι, Βλαν­τι­μίρ * Βρετ­τός, Σπύ­ρος * Γκόρ­νικ, Βί­βιαν * Γκο­σπον­τί­νοφ, Γκε­όρ­γκι * Γκου­ρο­γιά­ννης, Βα­σί­λης * Γο­ρα­νί­της, Θα­νά­σης * Γου­δέ­λης, Τά­σος * Γρί­βα, Ἄρ­τε­μις * Δε­λη­γι­ώρ­γη, Ἀ­λε­ξάν­δρα * Δουα­τζῆς, Γι­ῶρ­γος * Δρα­κον­τα­ει­δῆς, Φί­λιπ­πος * Ἐ­τσά­ου­ι, Μπουσ­ρα­ήλ * Εὐ­στα­θιά­δης, Γιά­ννης * Κα­λο­κύ­ρης, Δη­μή­τρης * Κα­λού­τσας, Τά­σος * Καμ­πα­γι­έ­ρο, Μα­σκὰμπ Ἀ­σου­θιόν * Κα­ρα­γιά­ννης, Βα­σί­λης * Κά­ρε­ϊ, Πί­τερ * Κα­τσα­λί­δας, Νί­κος * Κε­σμέ­τη, Να­τά­σα * Κε­φά­λας, Ἠ­λί­ας * Κι­ό­ρο­γλου, Σο­φί­α * Κοκ­κι­νά­κη, Νέ­να * Κου­γι­ουμ­τζῆ, Μα­ρί­α * Κουν­τού­ρη, Ζέ­τα * Κρο­κί­δου, Πα­ρα­σκευ­ή * Λι­όν­τη, Μέ­ρη * Λό­πες Γκάν­τα­ρα, Ἀν­χέ­λι­κα * Λυ­κο­τρα­φί­της, Γι­ῶρ­γος * Μα­θι­ου­δά­κη, Εὔ­α * Με­ρί­νο Γκαρ­θί­α, Λε­ο­νόρ * Μη­κε­ρό­ζης Κ., Φώ­της * Μι­χα­η­λί­δης, Μά­ριος * Μι­χα­λο­πού­λου, Ἀ­μάν­τα * Μο­δι­νός, Μι­χά­λης * Μο­σκο­βά­κις, Ἄν­να * Μπαρ­μπα­ρέσ­σου, Ζέ­τα * Μπέλλ, Τζέ­νι­φερ * Μπέρ­μαν, Τζέ­νι­φερ * Μπρί­κος, Σπύ­ρος * Να­νο­πού­λου, Ἑ­λέ­νη * Νὰς Ρί­τσαρντ, Ὄ­ουν * Νι­κο­λά­ου-Χα­τζη­μι­χα­ήλ, Νί­κος * Ντά­ι­ερ, Τζόφ * Ντα­λα­νά­κη, Μα­ρί­α * Ὄ­ουτς Τζό­υς, Κά­ρολ * Ὄ­στερ, Πὼλ * Πα­γώ­νης, Γιά­ννης * Πα­νώ­ριος, Μά­κης * Πα­πα­γιά­ννης, Γιά­ννης * Πο­λί­της, Τά­κης * Πο­λί­το, Ρόμ­περτ * Προ­κο­πά­κη, Χρυ­σο­ξέ­νη * Ρο­νέλ, Ἄ­βι­ταλ * Ρό­ουζ, Ντα­νι­έλ * Ρω­μα­νός, Γι­ῶρ­γος * Σάμ­ζι, Κα­μί­λα * Σε­βα­στά­κης, Νι­κό­λας * Σι­δη­ρᾶ, Ἀγ­γε­λι­κή * Στε­φά­νου, Να­τά­σα * Στρα­τη­γο­πού­λου, Ἀγ­γε­λι­κή * Σω­τη­ριά­δου, Κλαί­τη * Τού­λιος, Δη­μή­τρης * Τρουλ­λι­νοῦ, Νί­κη * Τσου­ά, Λό­ρενς * Φέ­ρελ, Κα­ρο­λύν * Φύσ­σας, Δη­μή­τρης * Χα­τζο­πού­λου-Κα­ρα­βί­α, Λεί­α * Χαμ­πί­λα, Χέ­λον * Χά­στβεντ, Σί­ρι * Χέ­τζντ­ορν, Τζέ­σι­κα * Χου­λιά­ρας, Γι­ῶρ­γος * Χρι­στο­δού­λου, Ἀ.Κ. * Ψαρ­ρᾶς, Χά­ρης * *


Νέ­α: 26-11-2017. Ἱ­στο­ρί­ες Μπον­ζά­ι ’16. Μιὰ Ἀν­θο­λο­γί­α. Κυ­κλο­φο­ρεῖ! Κυ­κλο­φό­ρη­σε ἀρ­χὲς Ἰ­ου­λί­ου 2017 ἀ­πὸ τὶς ἐκ­δό­σεις Γα­βρι­η­λί­δης ὁ τρί­τος τό­μος τῆς ἐ­τή­σιας ἀν­θο­λο­γί­ας μας ἀ­πὸ τὴν ὕ­λη τοῦ ἱ­στο­λο­γί­ου μὲ τί­τλο Ἱ­στο­ρί­ες Μπον­ζά­ι ’16. 56 Μι­κρὰ Δι­η­γή­μα­τα (σελ. 288). Τὰ 56 ἀν­θο­λο­γη­μέ­να δι­η­γή­μα­τα τοῦ τό­μου συ­νο­δεύ­ει «ἐ­πί­με­τρο» μὲ τρί­α κεί­με­να θε­ω­ρη­τι­κοῦ καὶ γραμ­μα­το­λο­γι­κοῦ ἐν­δι­α­φέ­ρον­τος γύ­ρω ἀ­πὸ τὸ μι­κρὸ δι­ή­γη­μα: τὸ δο­κί­μιο τοῦ Δη­μή­τρη Ἀγ­γε­λά­του «Μι­κρὸ δι­ή­γη­μα / μι­κρο­δι­ή­γη­μα / μπον­ζά­ι: ἕ­να νέ­ο εἶ­δος», τὸ συγ­κρι­το­λο­γι­κὸ με­λέ­τη­μα τοῦ Τά­σου Γου­δέ­λη «Τὸ δι­ή­γη­μα καὶ ἡ μι­κρὴ μή­κους ται­νί­α: συγ­γέ­νει­ες καὶ ἀ­πο­κλί­σεις» καὶ τὸ δο­κί­μιο «Μι­κρο­c­u­e­n­to ἢ miniδιήγημα» τοῦ Κων­σταν­τί­νου Πα­λαι­ο­λό­γου. Τὸν τό­μο μπο­ρεῖ­τε νὰ ἀ­να­ζη­τή­σε­τε στὰ κεν­τρι­κὰ βι­βλι­ο­πω­λεῖ­α κα­θὼς καὶ ἀ­πὸ τὸ βι­βλι­ο­πω­λεῖ­ο τῶν ἐκ­δό­σε­ων Γα­βρι­η­λί­δης (Ἁ­γί­ας Εἰ­ρή­νης 17, Μο­να­στη­ρά­κι). Πρὸς ἐ­νη­μέ­ρω­ση τῶν ἀ­να­γνω­στῶν μας, ἀ­να­δη­μο­σι­εύ­ου­με στὴν κεν­τρι­κὴ σε­λί­δα τοῦ ἱ­στο­λο­γί­ου μας τὸ «Εἰ­σα­γω­γι­κὸ ση­μεί­ω­μα» τῶν ἀν­θο­λό­γων.

.

* * *

Στὸν τό­μο ἀν­θο­λο­γοῦν­ται: Ἀγ­γε­λῆ, Νάν­συ * Ἀμ­πα­τζῆ, Ἰ­ω­άν­να * Γι­αν­να­κο­πού­λου, Τρι­σεύ­γε­νη * Δή­μου, Νί­κος * Ἐ­σπά­δα, Μα­νου­έλ * Ζέρ­βας, Ἀν­τώ­νης * Θε­ο­δώ­ρου, Κί­μων * Κα­λα­μά­ρας, Κί­μων * Καλ­βί­νο, Ἴ­τα­λο * Κα­πε­τα­νά­κης, Κων­σταν­τῖ­νος * Κα­ρυ­ω­τά­κης, Κ. Γ. * Κέ­ρετ, Ἔτ­γκαρ * Κε­φά­λας, Ἠ­λί­ας * Κόν­το­γλου, Φώ­της * Κορ­τά­σαρ, Χού­λιο * Κοῦ­βερ, Ρόμ­περτ * Κου­σα­θα­νᾶς, Πα­να­γι­ώ­της * Κου­φά­κης, Νί­κος * Λαμ­πε­λέ, Φού­λα * Λε­βέν­της, Δη­μή­τρης * Μά­ϊ­ζελ Εὐ­γέ­νιος * Μα­λό­ρης, Ἀν­δρέ­ας * Μάρ­κο­γλου Πρό­δρο­μος Χ. * Μι­γιάς, Χου­ὰν Χο­σέ * Μπε­νεν­τέ­τι, Μά­ριο * Μπι­ό­ι Κα­σά­ρες, Ἀ­δόλ­φο * Μπουρ­γά­νη, Χα­ρά * Μω­ρα­ΐ­της, Μά­κης * Νι­κο­λά­ου-Χα­τζη­μι­χα­ήλ, Νί­κος * Ντέ­ι­βις Λύν­τια * Ὀλ­γό­σο, Ἄν­χελ * Ὀ­νου­φρί­ου, Ἀν­τρέ­ας * Οὐ­ι­δόμ­προ, Βι­σέν­τε * Πά­μι­ες, Σέρ­ζι * Πα­πα­γε­ωρ­γί­ου, Γιά­ννης * Πα­παν­τω­νί­ου, Ζα­χα­ρί­ας * Πα­πα­στά­θης, Λά­κης * Παπ­πᾶς, Σπῦ­ρος Ν. * Πα­ρα­σχᾶ, Στέλ­λα * Πε­τρου­σέφ­σκα­για, Λι­ουν­τμί­λα * Πέ­τσα, Βα­σι­λι­κή * Πλια­πλιά, Μι­χα­ή­λα * Σά­σα, Λε­ο­νάρ­ντο * Σι­δη­ρᾶ, Ἀγ­γε­λι­κή * Σολ­ζε­νί­τσιν, Ἀ­λε­ξάν­τερ * Σού­α, Ἄ­να Μα­ρί­α * Στρουμ­πού­λη, Ἁ­γνή * Τσι­αμ­πού­σης, Βα­σί­λης * Φούρ­να­ρης, Πέ­τρος * Χα­βου­τσᾶς, Γι­ῶρ­γος * Χέ­μιν­γου­έ­ϊ, Ἔρ­νε­στ * Χρι­στό­που­λος, Δη­μή­τρης * Χρι­στο­φι­λά­κης, Γι­ώρ­γης * *

2017-01-14-kyriaki-prospp-afieromastinsarahkirsch-eikona-02

.

Νέ­α: 14-01-2017. Ἀ­φι­έ­ρω­μα: Σά­ρα Κίρς. Μί­α ἀ­πὸ τὶς σπου­δαι­ό­τε­ρες με­τα­πο­λε­μι­κὲς φω­νὲς τῆς γερ­μα­νό­φω­νης λο­γο­τε­χνί­ας! Ἕ­να ἀ­κό­μη ση­μαν­τι­κὸ ἀ­φι­έ­ρω­μα ἐγ­και­νιά­ζει σή­με­ρα τὸ ἱ­στο­λό­γιό μας. Τι­μώ­με­νο πρό­σω­πο ἡ γερ­μα­νί­δα συγ­γρα­φέ­ας Σά­ρα Κίρς (Sarah Kirsch, 1935-2013). «’Kirsch’ ση­μαί­νει πο­τὸ ἀ­πὸ κε­ρά­σι. Πο­τὸ ἁ­ψὺ μὲ ἔν­το­νη γεύ­ση καὶ ἔν­το­νο χρῶ­μα, ἢ μᾶλ­λον σύμ­φυρ­ση πολ­λῶν ἔν­το­νων χρω­μά­των, ὅ­πως ἡ ποί­η­ση, ἡ γρα­φὴ τῆς Sarah Kirsch», ση­­μει­­ώ­­νει στὴν εἰ­σα­γω­γή του ὁ με­λε­τη­τὴς καὶ με­τα­φρα­στὴς τῶν πε­ζο­γρα­φη­μά­των της, ἐ­ξαι­ρε­τι­κὸς φί­λος καὶ τα­κτι­κὸς συ­νερ­γά­της τοῦ ἱ­στο­λο­γί­ου μας, Συ­με­ὼν Σταμ­που­λοῦ. Καί, πράγ­μα­τι, στὰ «μι­κρο­α­φη­γή­μα­τά» της, ὅ­πως τὰ χα­ρα­κτη­ρί­ζει ἡ ἴ­δια ἡ Κίρς, συμ­φύ­ρον­ται ‘γεύ­σει­ς’ ἀ­πὸ πολ­λὰ εἴ­δη καὶ γρα­φές: τὸ ἡ­με­ρο­λό­γιο, τὸ χρο­νο­γρά­φη­μα, τὸ πο­λι­τι­κὸ σχό­λιο, ἡ ποι­η­τι­κὴ πρό­ζα… Δέ­κα ἀ­πὸ αὐ­τὰ τὰ μι­κρο­α­φη­γή­μα­τα θὰ πα­ρα­κο­λου­θή­σου­με στὸ τρέ­χον ἀ­φι­έ­ρω­μά μας, τὸ τρί­το σὲ γερ­μα­νό­φω­νο συγ­γρα­φέ­α, με­τὰ τὸν Günter Kunert καὶ τὸν Peter Altenberg ποὺ ἐ­πι­με­λεῖ­ται γιὰ τὸ ἱ­στο­λό­γιό μας ὁ Συ­με­ὼν Σταμ­που­λοῦ.


bonsai-03c-giaistologio-04


2016-11-05-sabbato-prospp-afieromastondinobuzzati-eikona-03

 

Νέ­α: 05-11-2016. Ἀ­φι­έ­ρω­μα: Ντί­νο Μπου­τζά­τι. Ἕ­νας σπου­δαῖ­ος συγ­γρα­φέ­ας τοῦ φαν­τα­στι­κοῦ! Ὁ Ντί­νο Μπου­τζά­τι (1906-1972) ὑ­πῆρ­ξε μιὰ πο­λυ­σχι­δὴς πνευ­μα­τι­κὴ καὶ καλ­λι­τε­χνι­κὴ προ­σω­πι­κό­τη­τα τῆς Ἰ­τα­λί­ας: πε­ζο­γρά­φος, δη­μο­σι­ο­γρά­φος, δρα­μα­τουρ­γός, λιμ­πρε­τί­στας, σε­να­ρι­ο­γρά­φος, σχε­δια­στὴς κο­στου­μι­ῶν καὶ ποι­η­τής, ἔ­γι­νε δι­ε­θνῶς γνω­στὸς πρω­τί­στως ἀ­πὸ τὸ πε­ζο­γρα­φι­κό του ἔρ­γο καὶ κυ­ρί­ως ἀ­πὸ τὸ μυ­θι­στό­ρη­μά του Ἡ ἔ­ρη­μος τῶν Ταρ­τά­ρων (Il deserto dei Tartari, 1940), μὲ τὴν με­τά­φρα­ση τοῦ ὁ­ποί­ου ἡ φή­μη του ἔ­φθα­σε καὶ στὴν Ἑλ­λά­δα στὴν δε­κα­ε­τί­α τοῦ ‘70. Στὴν δε­κα­ε­τί­α τοῦ ’80 ἀ­κο­λού­θη­σε ἕ­να αὐ­ξη­μέ­νο ἐν­δι­α­φέ­ρον γιὰ τὸ ἔρ­γο του ποὺ ο­δή­γη­σε στὴν με­τά­φρα­ση τεσ­σά­ρων ἀ­κό­μη πε­ζο­γρα­φη­μά­των του, ἐν­δι­α­φέ­ρον ποὺ μει­ώ­θη­κε στὶς ἑ­πό­με­νες δε­κα­ε­τί­ες, κα­θώς, ἐ­ὰν ἐ­ξαι­ρέ­σου­με τὴν Ἔ­ρη­μο τῶν Ταρ­τά­ρων, δὲν ἐ­πα­νεκ­δό­θη­καν οἱ με­τα­φρά­σεις τῶν ἄλ­λων του ἔρ­γων, οὔ­τε με­τα­φρά­στη­καν και­νούρ­για. Ἔ­τσι ἡ πα­ρού­σα ἐρ­γα­σί­α τοῦ συ­νερ­γά­τη μας, πε­ζο­γρά­φου καὶ με­τα­φρα­στῆ, Πέτρου Φούρναρη ἔρ­χε­ται νὰ μᾶς τὸν ξα­να­θυ­μί­σει, ἐ­πι­κεν­τρώ­νον­τας μά­λι­στα στὸ τε­λευ­ταῖ­ο πρὶν τὸν θά­να­τό του βι­βλί­ο Οἱ δύ­σκο­λες νύ­χτες (Le notti difficili, 1971).  Γιὰ τὸ ἔρ­γο του αὐ­τὸ ὁ με­τα­φρα­στὴς ση­μει­ώ­νει στὴν εἰ­σα­γω­γή του: «Τὸ βι­βλί­ο εἶ­ναι ἀν­τι­προ­σω­πευ­τι­κὸ ὅ­σον ἀ­φο­ρᾶ τὴ θε­μα­τι­κή του, ἀ­φοῦ ἐ­κεῖ μπο­ρεῖ κα­νεὶς νὰ βρεῖ ὅ­λα σχε­δὸν τὰ θέ­μα­τα ποὺ πραγ­μα­τεύ­τη­κε ὁ Μπου­τζά­τι σὲ ὅ­λα τὰ προ­η­γού­με­να ἔρ­γα του: ἡ ἀ­να­μο­νή, τὸ ἰ­λιγ­γι­ῶ­δες πέ­ρα­σμα τοῦ χρό­νου, ἡ ἀ­βε­βαι­ό­τη­τα τοῦ ἔ­ρω­τα, τὰ ζῶ­α, οἱ ἡ­λι­κι­ω­μέ­νοι, ἡ ψευ­δαί­σθη­ση τῆς ἀ­λα­ζο­νι­κῆς ὀ­μορ­φιᾶς, ἡ μα­ται­ό­τη­τα τῆς δό­ξας, ἡ ἀ­νε­πα­νόρ­θω­τη μο­να­ξιά, οἱ νυ­χτε­ρι­νοὶ ἐ­φιά­λτες καὶ ἄλ­λα. Ἡ και­νο­το­μί­α τοῦ βι­βλί­ου ἴ­σως εἶ­ναι ὅ­τι σὲ ὅ­λα αὐ­τὰ τὰ θέ­μα­τα δι­α­φαί­νε­ται μιὰ δι­α­βαθ­μι­σμέ­νη εἰ­ρω­νεί­α —ὄ­χι ἀ­συ­νή­θι­στο γιὰ τὸν συγ­γρα­φέ­α— ἀ­πὸ τὸ χι­οῦ­μορ μέ­χρι τὴν γε­λοι­ο­ποί­η­ση, ἀ­πὸ τὸ εὐ­τρά­πε­λο μέ­χρι τὸν σκλη­ρὸ κι ἀ­πο­κα­λυ­πτι­κὸ σαρ­κα­σμό.» Τὸ ἀ­φι­έ­ρω­μα στὸν Μπου­τζά­τι, 19ο κα­τὰ σει­ρὰ στὸ ἱ­στο­λό­γιό μας, καὶ τὸ δεύ­τε­ρο σὲ Ἰ­τα­λὸ συγ­γρα­φέ­α με­τὰ τὸν Λουίτζι Μαλέρμπα, πε­ρι­λαμ­βά­νει ἐ­κτὸς ἀ­πὸ τὴν ἐ­κτε­νῆ καὶ κα­τα­το­πι­στι­κὴ εἰ­σα­γω­γὴ στὴν ζω­ὴ καὶ τὸ ἔρ­γο τοῦ συγ­γρα­φέα ἀ­πὸ τὸν με­τα­φρα­στή, ἐν­νέ­α δι­η­γή­μα­τά του, με­λέ­τη τῆς Κρι­στιά­να Λάρ­ντο γιὰ τὶς «εὔ­θυ­μες ἀ­πο­χρώ­σεις στὸ ἔρ­γο του» καὶ μιὰ συ­νέν­τευ­ξή του (Ὀ­κτώ­βρι­ος 1971) μὲ τὸν πρό­σφα­τα χα­μέ­νο Ἰ­τα­λὸ σκη­νο­θέ­τη καὶ συγ­γρα­φέ­α Κορ­ράν­το φα­ρί­να (1939-2016).

 
Bonsai-03c-GiaIstologio-04

invitation_bonsaigiatosimeiomiden-01


Η­ΜΕ­ΡΟ­ΛΟ­ΓΙΟ ΚΑ­ΤΑ­ΣΤΡΩ­ΜΑ­ΤΟΣ Β’. Νέ­α: Τὸ ἀ­φι­έ­ρω­μα γιὰ τὴν 11-09-2001 τὴν Δευ­τέ­ρα 12-09-2016 στὴν Ἑλ­λη­νο­α­με­ρι­κα­νι­κὴ Ἕ­νω­ση!


ΤΗΝ ΕΡΧΟΜΕΝΗ Δευ­τέ­ρα 12 Σε­πτεμ­βρί­ου, στὶς 8 τὸ βρά­δυ, στὸ θέ­α­τρο τῆς Ἑλ­λη­νο­α­με­ρι­κα­νι­κῆς Ἕ­νω­σης, Μασ­σα­λί­ας 22 στὸ Κο­λω­νά­κι, τὸ Ἱ­στο­λό­γιό μας καὶ ἡ ἐ­πι­θε­ώ­ρη­ση BooksJournal θὰ πα­ρου­σι­ά­σου­με τὸ λο­γο­τε­χνι­κὸ Ἀ­φι­έ­ρω­μα γιὰ τὰ δε­κα­πέν­τε χρό­νια ἀ­πὸ τὴν πτώ­ση τῶν Δί­δυ­μων Πύρ­γων, ποὺ ἐ­δῶ καὶ και­ρὸ ἑ­τοι­μά­ζου­με μὲ τοὺς συ­νερ­γά­τες μας.

       Τὸ ἀ­φι­έ­ρω­μα ἔ­χει τί­τλο «Ἱ­στο­ρί­ες Μπον­ζά­ι γιὰ τὸ Ση­μεῖ­ο Μη­δὲν» καὶ ἀ­πο­τε­λεῖ­ται ἀ­πὸ τρεῖς ὁ­μά­δες μι­κρῶν δι­η­γη­μά­των:

       (1) Δι­η­γή­μα­τα ποὺ ζη­τή­σα­με ἀ­πὸ γνω­στοὺς Ἕλ­λη­νες συγ­γρα­φεῖς*,

       (2) δι­η­γή­μα­τα ποὺ προ­έ­κρι­νε ἡ κρι­τι­κὴ ἐ­πι­τρο­πὴ ἀ­πὸ τὸ σύ­νο­λο τῶν πε­ζῶν τὰ ὁ­ποῖ­α οἱ ἀ­να­γνῶ­στες τοῦ ἱ­στο­λο­γί­ου μᾶς εἶ­χαν στεί­λει ὡς ἐ­λεύ­θε­ρες πρὸς κρί­ση συμ­με­το­χὲς** καὶ

       (3) με­τα­φρά­σεις σχε­τι­κῶν μὲ τὸ θέ­μα δι­η­γη­μά­των ἀ­πὸ τέσ­σε­ρεις δι­α­φο­ρε­τι­κὲς γλῶσ­σες.


Στὴν ἐκ­δή­λω­ση θὰ πα­ρου­σια­στεῖ καὶ τὸ τρέ­χον τεῦ­χος τῆς ἐ­πι­θε­ω­ρή­σε­ως BooksJournal, ὅ­που δη­μο­σι­εύ­ον­ται τὰ δι­η­γή­μα­τα ποὺ προ­έ­κρι­νε ἡ κρι­τι­κὴ ἐ­πι­τρο­πὴ τοῦ ἱ­στο­λο­γί­ου ἀ­πὸ τὸ σύ­νο­λο τῶν ἐ­λεύ­θε­ρων συμ­με­το­χῶν, ἐ­νῶ στὸ ἑ­πό­με­νο τεῦ­χος της θὰ πα­ρου­σια­στοῦν τὰ δι­ή­γη­μα­τα ποὺ μᾶς ἐμ­πι­στεύ­θη­καν γνω­στοὶ Ἕλ­λη­νες συγ­γρα­φεῖς τῶν ὁ­ποί­ων ζη­τή­σα­με τὴν συμ­με­το­χὴ στὸ ἀ­φι­έ­ρω­μα. Ὅ­λα τὰ δι­η­γή­μα­τα, σύ­νο­λον 83, ποὺ ἐλ­πί­ζου­με νὰ πα­ρου­σια­στοῦν σὲ ξε­χω­ρι­στὸ τό­μο στὸ ἄ­με­σο μέλ­λον, θὰ δη­μο­σι­ευ­τοῦν στα­δια­κὰ ἀ­πὸ τὶς στῆ­λες τοῦ ἱ­στο­λο­γί­ου μας.


       Θὰ μι­λή­σουν ὁ ­λί­ας Κα­νέλ­λης, ἐκ­δό­της τῆς Books’ Journal, ὁ Βα­σί­λης Μα­νου­σά­κης, συγ­γρα­φέ­ας, με­τα­φρα­στὴς καὶ δι­δά­σκων στὸ Hellenic American University, ἡ ­ρὼ Νι­κο­πού­λου συγ­γρα­φέ­ας, εἰ­κα­στι­κὸς καὶ συν­δι­ευ­θύν­τρια τοῦ ἱ­στο­λο­γί­ου Πλα­νό­διον­στο­ρί­ες Μπον­ζάι, ὁ Νι­κό­λας Σε­βα­στά­κης, συγ­γρα­φέ­ας, κα­θη­γη­τὴς στὸ ΑΠΘ καὶ ἡ ­λε­να Σταγ­κου­ρά­κη, με­τα­φρά­στρια καὶ τα­κτι­κὴ συ­νερ­γά­τις τοῦ ἱ­στο­λο­γί­ου Πλα­νό­διον­στο­ρί­ες Μπον­ζά­ι.

       Δι­η­γή­μα­τά τους θὰ δι­α­βά­σουν οἱ συγ­γρα­φεῖς: Γιά­ννης Εὐ­στα­θιά­δης, Δη­μή­τρης Κα­λο­κύ­ρης, Μι­χά­λης Μο­δι­νός, Κλαί­τη Σω­τη­ριά­δου καὶ Γι­ῶρ­γος Χου­λιά­ρας.


Εἴ­σα­στε ὅ­λοι κα­λο­δε­χού­με­νοι!


Οἱ ἐ­πι­με­λη­τὲς τοῦ ἀ­φι­ε­ρώ­μα­τος:

Βα­σί­λης Μα­νου­σά­κης, Ἡ­ρὼ Νι­κο­πού­λου, Ἕ­λε­να Σταγ­κου­ρά­κη

----------------

* Ἀν­τα­πο­κρί­θη­καν μὲ κεί­με­νά τους οἱ συγ­γρα­φεῖς:

Ἀκρίβος, Κώστας: «Τρίτης γενιᾶς Ἕλληνες»

Βρεττός, Σπύρος: «Τὸ ἀεροπλάνο»

Γκουρογιάννης, Βασίλης: «Ἀρχιτεκτονικὰ λά­θη στοὺς Δί­δυ­μους Πύρ­γους»

Γουδέλης, Τάσος: «Σημεῖο Μηδέν»

Δεληγιώργη, Ἀλεξάνδρα: «Κοιλάδες ὁραμάτων»

Δρακονταειδῆς, Φίλιππος Δ.: «Ἐπὶ προσωπικοῦ»

Εὐσταθιάδης, Γιάννης: «“Τὸ μεγαλύτερο ἔργο τέ­χνης τοῦ Ἑωσ­φό­ρου”»

Καλοκύρης, Δημήτρης: «Ροκὲ ἐπουράνιο»

Καλούτσας, Τάσος: «Τὰ ἀεροπλάνα»

Καραγιάννης, Βασίλης: «Συναξαριστὴς ὁ νέος»

Κατσαλίδας, Νίκος: «Οἱ τύψεις τοῦ Ἁγίου Νικολάου»

Κε­σμέ­τη, Να­τά­σα: «Ἐκτὸς πεδίου»

Κεφάλας, Ἠλίας: «Οἱ Πύργοι»

Κοκκινάκη, Νένα: «Ὁ νόμος τῆς φρίκης»

Κουγιουμτζῆ, Μαρία: «Ἡ ματαίωση»

Κου­ντού­ρη, Ζέ­τα: «Τὸ κενό»

Μιχαηλίδης, Μάριος: «Ἐπεισόδιο»

Μιχαλοπούλου, Ἀμάντα: «Ἐλάιζα»

Μοδινός, Μιχάλης: «Χαμένες προσδοκίες»

Νικολάου–Χατζημιχαήλ, Νίκος: «Γράμμα ἀπὸ τὴν Νέα Ὑ­όρ­κη»

Πανώριος, Μάκης: «Ἡ μυστικὴ βοή»

Παπαγιάννης, Γιάννης: «Παραμύθι γιὰ κοριτσάκια»

Ρωμανός, Γιῶργος: «“Ἀμερικάνικο Ὄνειρο», τὴν 11η Σε­πτέμ­βρη, 2001”»

Σεβαστάκης, Νικόλας: «Ἡ παγίδα»

Σιδηρᾶ, Ἀγγελική: «Τὰ δίδυμα»

Στρατηγοπούλου, Ἀγγελική: «Στὴ διαπασῶν»

Σω­τη­ριά­δου, Κλαί­τη: «Πύργος 1, 81ος ὄροφος»

Φύσσας, Δημήτρης: «Δύο εκδοχὲς γιὰ τὸν Ἄλ»

Χατζοπούλου-Καραβία, Λεία: «Zero point»

Χουλιάρας, Γιῶργος: «911»

Χριστοδούλου, Α. Κ. : «Μαμαζὲλ Φράουζι»

Ψαρρᾶς, Χάρης: «9/11»


** Γιὰ τὰ κεί­με­να ποὺ προκρίθηκαν δεῖτε ἐ­δῶ τὴν ἐγ­γρα­φή μας «Νέ­α: 25-07-2016. Ἀ­φι­έ­ρω­μα: Μπον­ζά­ι γιὰ τὸ Ση­μεῖ­ο Μη­δέν. Νε­ώ­τε­ρα καὶ ἀ­πο­τε­λέ­σμα­τα!»


Bonsai-03c-GiaIstologio-04

2016-08-13-TeleytaiaNea-AnamariaShua-Afieroma

Νέ­α: 13-08-2016. Ἀ­φι­έ­ρω­μα: Ana Maria Shua! Ξε­κι­νᾶ σή­με­ρα τὸ  νέ­ο ἀ­φι­έ­ρω­μά μας στὴν Ἀρ­γεν­τι­νὴ πε­ζο­γρά­φο Ἄ­να Μα­ρί­α Σού­α, ποὺ ἐ­πι­με­λή­θη­κε ἡ με­τα­φρά­στριά της στὰ ἑλ­λη­νι­κὰ καὶ συ­νερ­γά­τι­δά μας Ἄν­να Βερ­ροι­ο­πού­λου. Πρό­κει­ται γιὰ τὸ 16ο ἀ­φι­έ­ρω­μα τοῦ ἱ­στο­λο­γί­ου μας καὶ τὸ 7ο σὲ ἰ­σπα­νό­φω­νο συγ­γρα­φέ­α. Τὴν Ἄ­να Μα­ρί­α Σού­α οἱ ἀ­να­γνῶ­στες μας τὴν γνω­ρί­σα­νε ἀ­πὸ τὰ πε­ζά της «Οἱ γυ­ναῖ­κες βά­φον­ται» καί, τὸ ἐ­ξαι­ρε­τι­κὸ σα­τι­ρι­κὸ με­τα­γλωσ­σι­κό της, «Τὸ ναυ­άγιο». Τώ­ρα ἔ­χου­με τὴν εὐ­και­ρί­α νὰ τὴν γνω­ρί­σου­με κα­λύ­τε­ρα μὲ πε­ρισ­σό­τε­ρες με­τα­φρά­σεις ἐ­πι­λεγ­μέ­νες ἀ­πὸ τρί­α βι­βλί­α της μὲ μι­κρο­δι­η­γή­μα­τα, κα­θὼς καὶ ἀ­πὸ τὴν ἀ­πο­κλει­στι­κὴ συ­νέν­τευ­ξη ποὺ ἔ­δω­σε γιὰ τὸ ἱ­στο­λο­γιό μας στὴν με­τα­φρά­στριά της. Οἱ σχε­τι­κὲς ἀ­ναρ­τή­σεις θὰ ἀ­κο­λου­θή­σουν κα­τὰ σαβ­βα­το­κύ­ρια­κο.


Bonsai-03c-GiaIstologio-04


Nikopoulou,Iro-ToRantebou-Eikona-01


Νέ­α: 25-07-2016. Ἀ­φι­έ­ρω­μα: Μπον­ζά­ι γιὰ τὸ Ση­μεῖ­ο Μη­δέν. Νε­ώ­τε­ρα καὶ ἀ­πο­τε­λέ­σμα­τα! Ἡ πρώ­τη φά­ση τοῦ ἀ­φι­ε­ρώ­μα­τός μας γιὰ τὴν ἀ­πο­φρά­δα 11-09 τε­λει­ώ­νει αὐ­τὲς τὶς μέ­ρες μὲ τὴν ὁ­λο­κλή­ρω­ση τῶν κρί­σε­ων καὶ τὴν συγ­κρό­τη­ση τοῦ σώ­μα­τος τῶν συμ­με­το­χῶν. Τὸ σῶ­μα αὐ­τό, ἐ­κτὸς ἀ­πὸ τὶς συμ­με­το­χὲς 32 γνω­στῶν Ἑλ­λή­νων συγ­γρα­φέ­ων, ποὺ ἀν­τα­πο­κρί­θη­καν στὴν πρό­σκλη­σή μας, καὶ ἄλ­λων 23 ἀ­πὸ τοὺς ἀ­να­γνῶ­στες φί­λους τοῦ ἱ­στο­λο­γί­ου, οἱ ὁ­ποῖ­ες κρί­θη­καν δη­μο­σι­εύ­σι­μες, πε­ρι­λαμ­βά­νει καὶ ἄ­νω τῶν 30 με­τα­φρά­σε­ων ἀ­πὸ τὴν δι­ε­θνῆ λο­γο­τε­χνι­κὴ πα­ρα­γω­γὴ γιὰ τὸ συγ­κε­κρι­μέ­νο θέ­μα, κυ­ρί­ως ἀ­πὸ τὰ ἀγ­γλι­κά, ἀλ­λὰ καὶ ἀ­πὸ τὰ ἰ­σπα­νι­κά, ρω­σι­κὰ καὶ βουλ­γα­ρι­κά. Ἔ­τσι στὸ ἀ­φι­έ­ρω­μα κα­τα­γρά­φε­ται καὶ ἡ δι­ε­θνὴς λο­γο­τε­χνι­κὴ μα­τιὰ γιὰ τὰ γε­γο­νό­τα. Μιὰ πο­λὺ θε­τι­κὴ ἐ­ξέ­λι­ξη στὴν πο­ρεί­α τοῦ ἀ­φι­ε­ρώ­μα­τός μας, εἶ­ναι ἡ ἀ­πό­φα­ση τῆς ἐ­πι­θε­ώ­ρη­σης γιὰ τὸ βι­βλί­ο BooksJournal νὰ κυ­κλο­φο­ρή­σει τὸ πα­ρα­πά­νω ὑ­λι­κὸ σὲ ἕ­να ξε­χω­ρι­στὸ τό­μο καὶ τὸ ἐν­δι­α­φέ­ρον τῆς Ἑλ­λη­νο­α­με­ρι­κα­νι­κῆς Ἑ­νώ­σε­ως γιὰ τὴν πα­ρου­σί­α­ση τοῦ τό­μου αὐ­τοῦ σὲ εἰ­δι­κὴ βρα­διά, ἀ­φι­ε­ρω­μέ­νη στὰ δε­κα­πεν­τά­χρο­να ἀ­πὸ τὴν Πτώ­ση τῶν Δί­δυ­μων Πύρ­γων, στὸ θέ­α­τρό της, Μασ­σα­λί­ας 22, στὶς 12 Σε­πτεμ­βρί­ου φέ­τος.

            Ἡ ἀν­τα­πό­κρι­ση ἀ­να­γνω­στῶν φί­λων τοῦ ἱ­στο­λο­γί­ου στὸ κά­λε­σμά μας νὰ συμ­με­τά­σχουν στὸ ἀ­φι­έ­ρω­μα ὑ­πῆρ­ξε, σὲ σχέ­ση μὲ τὸ προ­η­γού­με­νο ἀ­φι­έ­ρω­μά μας στὸν Δὸν Κι­χώ­τη τοῦ Θερ­βάν­τες, πο­λὺ πε­ρι­ο­ρι­σμέ­νη: 59 συμ­με­το­χὲς ἔ­ναν­τι 129 τοῦ προ­η­γού­με­νου ἀ­φι­έ­ρω­μα­τος! Πο­λὺ πι­θα­νὸν οἱ ἀ­να­γνῶ­στες μας νὰ θε­ώ­ρη­σαν δύ­σκο­λη τὴν δι­α­χεί­ρι­ση τοῦ θέ­μα­τος… Μᾶς ἀν­τά­μει­ψε, ὡ­στό­σο, τὸ ὑ­ψη­λὸ ἐ­πί­πε­δο τῶν συμ­με­το­χῶν ποὺ κρί­θη­καν δη­μο­σι­εύ­σι­μες: σύ­νο­λο 23! Γνω­στο­ποι­οῦ­με ἐ­δῶ τοὺς τί­τλους τους μα­ζὶ μὲ τὰ ὀ­νό­μα­τα τῶν συγ­γρα­φέ­ων τους:


Ἀ­γα­θο­κλῆς, Δη­μή­τρης: «Πα­ραι­τοῦ­μαι!».

Ἀμ­πα­τζῆ, Ἰ­ω­άν­να: «Τὸ πρω­τό­γα­λα».

Βα­ναρ­γι­ώ­της, Ἀ­λέ­ξαν­δρος: «Σκα­λη­νό».

Βε­νι­έ­ρης, Μα­νό­λης: «Ἀρ­γά».

Βερ­ροι­ο­πού­λου, Ἄν­να: «Οἱ δύ­ο Πύρ­γοι».

Γο­ρα­νί­της, Γιάννης: «Σω­θῆ­ναι τὰς ψυ­χὰς ἡ­μῶν».

Γρί­βα, Ἀρ­τε­μις: «Γε­νέ­θλια».

Δουα­τζῆς, Γι­ῶρ­γος: «Ὁ Plato στὴν Ἀ­γο­ρά».

Κι­ό­ρο­γλου, Σο­φί­α: «Cubicle coma».

Κρο­κί­δου, Πα­ρα­σκευ­ή: «Replay».

Λι­όν­τη, Μέ­ρη: «Πα­ρά­πλευ­ρη ἀ­πώ­λεια».

Λυ­κο­τρα­φί­της, Γι­ῶρ­γος: «Ἄγ­γε­λοι τοῦ Πα­ρα­δεί­σου».

Μα­θι­ου­δά­κη, Εὔ­α: «Κράκ».

Μη­κε­ρό­ζης Κ. Φώ­της: «Νὰ θυ­μη­θῶ, νὰ τη­λε­φω­νή­σω στὴν Ἕ­λεν».

Μπαρ­μπα­ρέσ­σου, Ζέ­τα: «8:46:40».

Μπρί­κος, Σπῦ­ρος: «Ἡ δι­ε­θνὴς τῶν πα­που­τσι­ῶν».

Να­νο­πού­λου, Ἑ­λέ­νη: «Τὸ βά­ψι­μο».

Ντα­ναλά­κη, Μα­ρί­α: «Ἔ­κτα­κτο δελ­τί­ο».

Πα­γώ­νης, Γιά­ννης: «Οἱ τέσ­σε­ρις χορ­δὲς τῶν Δί­δυ­μων Πύρ­γων».

Προ­κο­πά­κη, Χρυ­σο­ξέ­νη: «Μπρο­στὰ στὴ βι­τρί­να».

Στε­φά­νου, Να­τά­σα: «Τὰ νού­με­ρα».

Τού­λιος, Δη­μή­τρης: «Δί­δυ­μα».

Τρουλ­λι­νοῦ, Νί­κη: «Ἡ κυ­ρί­α Ἐ­στερ­χά­ζυ».


Οἱ ἐ­πι­με­λη­τὲς τοῦ ἀ­φι­ε­ρώ­μα­τος:

Βα­σί­λης Μα­νου­σά­κης, Ἡ­ρὼ Νι­κο­πού­λου, Ἕ­λε­να Σταγ­κου­ρά­κη


Bonsai-03c-GiaIstologio-04


Ἐλᾶτε νὰ διαβάσετε ἀπὸ τὸν τόμο Ἱστορίες Μπονζάι ‘15

τὸ πεζὸ ποὺ σᾶς ἄρεσε περισσότερο!


IstoriesBonsai'15-ParousiasiTriti07-06-16SeGabriilidis-Prosklisi-01

 

Ἐνημερωθεῖτε ἐδῶ γιὰ τὴν ἔκδοση.

Bonsai-03c-GiaIstologio-04


11.09.2001-BonsaiGiaToSimeioMiden

11/9

Μπονζάι γιὰ τὸ σημεῖο μηδέν


£ € ¥ 


Πρό­σκλη­ση ἐν­δι­α­φέ­ρον­τος


ΟΤΑΝ τὸ 2001 οἱ τε­ρά­στιοι Δί­δυ­μοι Πύρ­γοι τῆς Νέ­ας Ὑ­όρ­κης ἔ­παιρ­ναν φω­τιὰ ἡ εἴ­δη­ση ἀ­κι­νη­το­ποί­η­σε πρὸς στιγ­μὴν ὁ­λό­κλη­ρο τὸν πλα­νή­τη. Ὅ­λοι κοι­τοῦ­σαν πα­γω­μέ­νοι σὲ ἀ­πευ­θεί­ας με­τά­δο­ση τὶς εἰ­κό­νες στοὺς δέ­κτες τῶν τη­λε­ο­ρά­σε­ων. Τὸ ἀ­δι­α­νό­η­το συ­νέ­βη. Ἡ ὑ­περ­δύ­να­μη χτυ­πή­θη­κε στὸ κέν­τρο της, ἔ­πε­σε τὸ Πεν­τά­γω­νο καὶ τὸ Κέν­τρο Δι­ε­θνοῦς Ἐμ­πο­ρί­ου. Χι­λιά­δες ἀ­θῶ­οι ἄν­θρω­ποι σκο­τώ­θη­καν. Ἡ Ἀ­με­ρι­κὴ ξαφ­νι­κὰ (;) θρη­νοῦ­σε. Ἀ­πὸ τό­τε ὅ­λα ἄλ­λα­ξαν. Πα­ρά­ξε­νοι καὶ ἀ­προσ­δό­κη­τοι πό­λε­μοι ξε­κί­νη­σαν. Ἡ ψευ­δαί­σθη­ση τῆς ἀ­σφά­λειας γιὰ τὸν δυ­τι­κὸ κό­σμο, μα­ζὶ μὲ τὶς ἐ­πί­πλα­στες βε­βαι­ό­τη­τες ποὺ τὸν χα­ρα­κτή­ρι­ζαν, κα­τέρ­ρευ­σε μα­ζὶ μὲ τοὺς γυ­ά­λι­νους πύρ­γους. Ἡ ἱ­στο­ρί­α γυρ­νοῦ­σε σε­λί­δα. Ὁ τρί­τος κό­σμος ἀρ­γο­σα­λεύ­ον­τας ἔ­δει­χνε τὰ δόν­τια του, ἡ Ἂλ Κά­ιν­τα ἀ­νέ­λα­βε τὴν εὐ­θύ­νη, ἄρ­χι­σε ὁ «προ­λη­πτι­κὸς» πό­λε­μος τοῦ Μποὺς τοῦ νε­ώ­τε­ρου ἐ­νάν­τια στὴν «τρο­μο­κρα­τί­α». Ἀ­κο­λού­θη­σε ἡ τό­σο γρή­γο­ρα δι­α­ψευ­σθεῖ­σα «Ἀ­ρα­βι­κὴ ἄ­νοι­ξη», ἐ­νῶ σή­με­ρα ἡ πλη­γὴ τῆς Συ­ρί­ας ποὺ ἐ­ξέ­θρε­ψε τὸν ISIS καὶ προ­κά­λε­σε τὶς ἀ­τέ­λει­ω­τες «προ­σφυ­γι­κὲς ρο­ὲς» κα­τα­δει­κνύ­ει τὴν βα­θειὰ ὑ­πο­κρι­σί­α καὶ ἀ­νι­κα­νό­τη­τα τῶν ἡ­γε­τι­κῶν ἐ­λὶτ τῆς Εὐ­ρώ­πης… Ὁ πολ­λὰ ὑ­πο­σχό­με­νος 21ος αἰ­ώ­νας ἔ­κα­νε τὸ δυ­σοί­ω­νο ντεμ­ποῦ­το του ἀ­πὸ τὸ μα­κά­βριο «ση­μεῖ­ο μη­δὲν» τοῦ νο­τί­ου Μαν­χά­ταν, συμ­πα­ρα­σύ­ρον­τας, συμ­βο­λι­κῶς γιὰ μᾶς, στὰ ἐ­ρεί­πιά του καὶ τὸ πα­ρα­κεί­με­νο ἑλ­λη­νορ­θό­δο­ξο ἐκ­κλη­σά­κι τοῦ ἁ­γί­ου Νι­κο­λά­ου.

       Ἐ­φέ­τος συμ­πλη­ρώ­νον­ται δε­κα­πέν­τε χρό­νια ἀ­πὸ τὸ ἱ­στο­ρι­κὸ αὐ­τὸ γε­γο­νὸς ποὺ ση­μα­το­δό­τη­σε τό­σες ἀλ­λα­γές, ἀ­πὸ τὴν παγ­κό­σμια πο­λι­τι­κὴ ὣς τὴν ἁ­πλῆ κα­θη­με­ρι­νό­τη­τά μας, καὶ ἐν­δε­χο­μέ­νως κά­ποι­ες (ἴ­σως πολ­λὲς) πτυ­χὲς τῶν ἐ­πι­πτώ­σε­ών του νὰ μᾶς εἶ­ναι ἀ­κό­μη ἄ­γνω­στες. Ὡ­στό­σο ἔ­χει γί­νει ἀ­φορ­μὴ συ­νε­χοῦς καὶ ἔν­το­νου ἀ­να­στο­χα­σμοῦ σὲ συλ­λο­γι­κὸ καὶ προ­σω­πι­κὸ ἐ­πί­πε­δο γιὰ ἀ­να­ρίθ­μη­τους ἀν­θρώ­πους σὲ ὁ­λό­κλη­ρο τὸν κό­σμο. Ἐ­πι­πλέ­ον, ὅ­πως ἦ­ταν ἀ­να­με­νό­με­νο, εἰ­σέ­βα­λε καὶ στὸν χῶ­ρο τῆς τέ­χνης καὶ εἰ­δι­κό­τε­ρα τῆς λο­γο­τε­χνί­ας. Στὰ δέ­κα χρό­νια (2/9/2011) ἀ­πὸ τὴν ἀ­πο­φρά­δα ἡ­μέ­ρα Guardian παρουσίαζε τὰ 20 καλύτερα βιβλία ποὺ γράφτηκαν γιὰ τὴν 9/11, καὶ ἐγ­και­νί­α­ζε μιὰ σει­ρὰ σχε­τι­κῶν δι­η­γη­μά­των μὲ τί­τλο «9/11 stories»,  τὴν ἴ­δια μέ­ρα ὁ Economist ἐ­ξέ­τα­ζε πῶς ἡ 11/9 ἄλλαξε τὴν μυθοπλασία, ἐ­νῶ ἡ Wiki πα­ρα­θέ­τει κατάλογο 17 σχετικῶν μυθιστορημάτων, με­τα­ξύ των ὁ­ποί­ων καὶ τὸ Falling Man (2007) τοῦ Don DeLillo, ποὺ με­τα­φρά­στη­κε καὶ στὰ ἑλ­λη­νι­κὰ ἀ­πὸ τὴν Ἔ­φη Φρυ­δᾶ (Ἑ­στί­α, 2010) μὲ τὸν τί­τλο Ἄν­θρω­πος σὲ πτώ­ση. Ἕ­να μι­κρὸ ἀ­φι­έ­ρω­μα στὰ δε­κά­χρο­να ἀ­πὸ τὴν «Πτώ­ση τῶν Πύργων» ἔ­κα­νε καὶ τὸ ἱ­στο­λό­γιό μας Πλα­νό­διον – Ἱ­στο­ρί­ες Μπον­ζά­ι δη­μο­σι­εύ­ον­τας τρί­α σχε­τι­κὰ μπον­ζά­ι: τοῦ Ἀλέξανδρου Βαναργιώτη, τῆς Ἰωάννας Καρατζαφέρη καὶ τῆς Ἡρῶς Νικοπούλου.

       Δε­κα­πέν­τε χρό­νια με­τὰ τὸ Πλα­νό­διον–Ἱ­στο­ρί­ες Μπον­ζά­ι καὶ ἡ Books’ Journal συ­νερ­γά­ζον­ται γιὰ ἕ­να με­γά­λο ἀ­φι­έ­ρω­μα στὴν ση­μα­δια­κὴ μέ­ρα, ἐ­πι­δι­ώ­κον­τας:

– τὴν με­τά­φρα­ση ἀ­ξι­ό­λο­γων μι­κρῶν δι­η­γή­μα­των ἀ­πὸ τὴν δι­ε­θνῆ μυ­θο­πλα­στι­κὴ πα­ρα­γω­γὴ μὲ θέ­μα τὴν 11/9/2001,

– τὴν συ­νερ­γα­σί­α γνω­στῶν ἑλ­λή­νων συγ­γρα­φέ­ων γιὰ τὸ ἴ­διο θέ­μα,

– τὴν συμ­με­το­χὴ νέ­ων συγ­γρα­φέ­ων, φί­λων ἀ­να­γνω­στῶν τοῦ ἱ­στο­λο­γί­ου καὶ τῆς ἐ­φη­με­ρί­δας κα­θὼς καὶ κά­θε ἄλ­λου ἐν­δι­α­φε­ρο­μέ­νου, ποὺ τοὺς κα­λοῦν νὰ μᾶς στεί­λουν ἕ­να μι­κρο­δι­ή­γη­μά τους ἕ­ως 300 λέ­ξεις (ἀ­νώ­τα­το ὅ­ριο, τοῦ τί­τλου, ποὺ εἶ­ναι ὑ­πο­χρε­ω­τι­κός, συμ­πε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νου).

       Τὰ δι­η­γή­μα­τα θὰ πρέ­πει νὰ στα­λοῦν ἐ­πω­νύ­μως μέ­χρι καὶ τὴν Τρί­τη 15 Ἰ­ου­νί­ου 2016 στὴν ἠ­λε­κτρο­νι­κὴ δι­εύ­θυν­ση ironet@otenet.gr. Κά­θε συγ­γρα­φέ­ας ἐ­πι­τρέ­πε­ται νὰ ἀ­πο­στεί­λει ἕ­να μό­νο πε­ζό. Τὰ κα­λύ­τε­ρα ἀ­πὸ αὐ­τὰ θὰ δη­μο­σι­ευ­τοῦν στὸ ἀ­φι­ε­ρω­μα­τι­κὸ τεῦ­χος τοῦ Books’ Journal ποὺ θὰ κυ­κλο­φο­ρή­σει στὶς 11 Σε­πτεμ­βρί­ου 2016 καὶ ἀ­κο­λού­θως στὸ ἱ­στο­λό­γιο Πλα­νό­διον – Ἱ­στο­ρί­ες Μπον­ζά­ι.

       Ἡ κρι­τι­κὴ ἐ­πι­τρο­πὴ ἀ­πο­τε­λεῖ­ται ἀ­πὸ τὸν συγ­γρα­φέ­α καὶ με­τα­φρα­στῆ Βα­σί­λη Μα­νου­σά­κη, τὴν συν­δι­ευ­θύν­τρια τοῦ ἱ­στο­λο­γί­ου συγ­γρα­φέ­α καὶ εἰ­κα­στι­κὸ Ἡ­ρὼ Νι­κο­πού­λου, καὶ τὴν με­τα­φρά­στρια Ἕ­λε­να Σταγ­κου­ρά­κη.

Ἀ­θή­να 15 Μαρτίου 2016

Ἱ­στο­σε­λί­δα Πλα­νό­διον – Ἱ­στο­ρί­ες Μπον­ζά­ι & The Books’ Journal.

11.09.2001-BonsaiGiaToSimeioMiden-02


€ £ ¥ € £ ¥ € £ ¥ € £ ¥ € £ ¥ € £ ¥ € £ ¥ € £ ¥ € £ ¥ € £ ¥ € £ ¥ € £ ¥ € £ ¥


Don-Quixote-WindTurbine


Νέ­α: 04-02-2016. Ὁ Δὸν Κι­χώ­της σὲ (λι­γό­τε­ρες ἀ­πὸ) 150 λέ­ξεις. Ἀ­πο­τε­λέ­σμα­τα! Εἴ­χα­με ὑ­πο­σχε­θεῖ στοὺς ἀ­να­γνῶ­στες μας σὲ ἕ­να μή­να τὸ ἀρ­γό­τε­ρο ἀ­πὸ τὴν λή­ξη τῆς προ­θε­σμί­ας ὑ­πο­βο­λῆς τῶν συμ­με­το­χῶν στὸ δον­κι­χω­τι­κό μας ἐγ­χεί­ρη­μα (15 Δεκ. 2015) νὰ γνω­στο­ποι­ή­σου­με τὰ ἀ­πο­τε­λέ­σμα­τα τῆς κρί­σης μας. Τὸ σχέ­διό μας ἦ­ταν ἡ γνω­στο­ποί­η­ση αὐ­τὴ νὰ συμ­πέ­σει μὲ τὴν κυ­κλο­φο­ρί­α τοῦ ἀ­μέ­σως ἑ­πό­με­νου τεύ­χους τοῦ The BooksJournal ὅ­που καὶ θὰ δη­μο­σι­ευ­όν­του­σαν τὰ προ­κρι­θέν­τα δον­κι­χω­τι­κὰ μπον­ζά­ι. Τὰ Χρι­στού­γεν­να ποὺ μᾶς πέ­ρα­σαν ἡ κρι­τι­κὴ ἐ­πι­τρο­πὴ εἶ­χε σχη­μα­τί­σει τὴν τε­λι­κή της κρί­ση, ἀλ­λὰ τὸ φύλ­λο Ἰ­α­νου­α­ρί­ου τοῦ TBJ ἦ­ταν ἤ­δη ἕ­τοι­μο, καὶ ἀ­ναγ­κα­στι­κὰ ἔ­πρε­πε νὰ πε­ρι­μέ­νου­με τὸ ἀ­μέ­σως ἑ­πό­με­νο ποὺ θὰ κυ­κλο­φο­ροῦ­σε ἀρ­χὲς Φε­βρου­α­ρί­ου. Στὶς 5 Ἰ­α­νου­α­ρί­ου 2016 γνω­στο­ποι­ού­σα­με ἀ­πὸ τὸ «Ἡ­με­ρο­λό­γιο Κα­τα­στρώ­μα­τος» τὴν κα­θυ­στέ­ρη­σή μας αὐ­τή, ἀ­να­κοι­νώ­νον­τας ταυ­το­χρό­νως τὸν ἀ­ριθ­μὸ (12+1) τῶν μι­κρο­δι­η­γη­μά­των ποὺ θὰ δη­μο­σι­ευ­όν­του­σαν. Αὐ­τὲς τὶς μέ­ρες κυ­κλο­φο­ρεῖ τὸ τεύ­χος 63 τοῦ TBJ καὶ οἱ ἀ­να­γνῶ­στες μας μπο­ροῦ­νε νὰ δι­α­βά­σουν ἐ­κεῖ, μὲ τὸ συ­νο­δευ­τι­κὸ εἰ­σα­γω­γι­κό μας κεί­με­νο, συγ­κεν­τρω­μέ­να ὅ­λα μα­ζὶ τὰ 13 μπον­ζά­ι ποὺ προ­κρί­θη­καν ἀ­πὸ τὰ συ­νο­λι­κῶς 129 ποὺ μᾶς στεί­λα­νε. Τὰ μπον­ζά­ι αὐ­τὰ θὰ ἀ­να­δη­μο­σι­εύ­σει στα­δια­κὰ ἀ­νὰ Κυ­ρια­κὴ τὸ ἱ­στο­λό­γιό μας. Ἐ­δῶ τώ­ρα μπο­ροῦν νὰ δι­α­βά­σουν τὰ ὀ­νό­μα­τα τῶν συγ­γρα­φέ­ων τους καὶ τὸν τί­τλο τοῦ κα­θε­νὸς ἀ­πὸ αὐ­τά:

Κώ­στας Ἀ­κρί­βος: «Ὁ δὸν Κι­χό­τε δέ­σμιος· ὄ­χι μό­νον ἀ­πὸ ἔ­ρω­τα».

Ἰ­ω­άν­να Ἀμ­πα­τζῆ: «Γιὰ τὴ Δό­νια Δουλ­τσι­νέ­α».

Ἄν­να Γρί­βα: «Μιὰ εὐ­τυ­χί­α ἁ­πλῆ».

Νί­κος Δή­μου: «Σάν­τσο;».

Π. Ἔ­νι­γου­ε­ϊ: «Δί­πον­το».

Γι­ῶρ­γος Λυ­κο­τρα­φί­της: «Στὴ σπη­λιὰ τοῦ Μον­τε­σί­νος».

Γιά­ννης Πα­γώ­νης: «Δὸν Κι­χώ­της γιὰ κλά­μα­τα».

Σπῦ­ρος Ν. Παπ­πάς: «Ὁ σύν­τρο­φος».

Σπῦ­ρος Παύ­λου: «Ὁ Σάν­τσο βλα­στη­μά­ει».

Γα­λή­νη Σα­ου­λί­δου: «Ἐκ­δι­κη­τής».

Φί­λιπ­πος Φι­λίπ­που: «Τί ἔ­γι­νε στὸν πύρ­γο ὅ­που ἔ­με­ναν ὁ Δὸν Κι­χώ­της μὲ τὸν ἱπ­πο­κό­μο του».

Πό­λυ Χα­τζη­μα­νω­λά­κη: «Ὁ Δὸν Κι­χώ­της γεν­νή­θη­κε καὶ γιὰ μέ­να»

Ἀν­τώ­νης Ψάλ­της: «Ἀ­πο­σκευ­ή».


Ἡ κρι­τι­κὴ ἐ­πι­τρο­πή

4 Φε­βρου­α­ρί­ου 2016


[Τὸ ἱ­στο­λό­γιό μας ἀ­πο­φά­σι­σε με­τὰ τὴν δη­μο­σί­ευ­ση σὲ αὐ­τὸ καὶ τοῦ τε­λευ­ταί­ου ἀ­πὸ τὰ πα­ρα­πά­νω δε­κα­τρί­α μπον­ζά­ι, νὰ διατηρήσει ἀ­νοι­χτὴ τὴ θε­μα­τι­κὴ «Δὸν Κι­χώ­της», κρα­τών­τας πρὸ δη­μο­σί­ευ­ση, μὲ τὸν ἴ­διο πε­ρι­ο­ρι­σμὸ σὲ ἀ­ριθ­μὸ λέ­ξε­ων, τὰ κα­λύ­τε­ρα ἀ­πὸ αὐ­τὰ ποὺ τυ­χὸν θὰ μᾶς στα­λοῦν καὶ στὸ μέλ­λον.]


Bonsai-03c-GiaIstologio-04

 Nikopoulou-Patilis-IstoriesBonsai'15-Anthologia-200dpi


Νέ­α: 02-02-2016. Ἱ­στο­ρί­ες Μπον­ζά­ι ’15. Μιὰ Ἀν­θο­λο­γί­α. Κυ­κλο­φο­ρεῖ
!
Κυ­κλο­φό­ρη­σε τέ­λη Δε­κεμ­βρί­ου 2015 ἀ­πὸ τὶς ἐκ­δό­σεις Γα­βρι­η­λί­δης ὁ δεύ­τε­ρος τό­μος τῆς ἐ­τή­σιας ἀν­θο­λο­γί­ας μας ἀ­πὸ τὴν ὕ­λη τοῦ ἱ­στο­λο­γί­ου μὲ τί­τλο Ἱ­στο­ρί­ες Μπον­ζά­ι ’15. 61 Μι­κρὰ Δι­η­γή­μα­τα (σελ. 296). Τὰ 61 ἀν­θο­λο­γη­μέ­να δι­η­γή­μα­τα τοῦ τό­μου συ­νο­δεύ­ει «ἐ­πί­με­τρο» μὲ τρί­α κεί­με­να θε­ω­ρη­τι­κοῦ καὶ γραμ­μα­το­λο­γι­κοῦ ἐν­δι­α­φέ­ρον­τος γύ­ρω ἀ­πὸ τὸ μι­κρὸ δι­ή­γη­μα: τὸ δο­κί­μιο τοῦ Πέ­δρο ντὲ Μιγ­κέλ «Μι­κρο­δι­ή­γη­μα: Αὐ­τὴ ἡ λι­λι­πού­τεια τέ­χνη», τὴν Εἰ­σα­γω­γὴ στὴν κλα­σι­κὴ ἀν­θο­λο­γί­α Flash Fiction International (2015) τῶν Τζέ­ιμς Τό­μας, Ρόμ­περτ Σά­παρντ & Κρί­στο­φερ Μέ­ριλ καὶ τὸ κεί­με­νο τῆς Δή­μη­τρας Ἰ. Χρι­στο­δού­λου καὶ τοῦ Lauro Zavala «Μι­κρο­μυ­θο­πλα­σί­α: κύ­ρια χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά, θε­ω­ρη­τι­κὲς προ­σεγ­γί­σεις καὶ προ­ο­πτι­κές», ὅ­που πε­ρι­έ­χον­ται καὶ τὰ κύ­ρια συμ­πε­ρά­σμα­τα τοῦ 8ου Δι­ε­θνοῦς Συ­νε­δρί­ου Μι­κρο­μυ­θο­πλα­σί­ας ποὺ πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε τὸν Ὀ­κτώ­βριο τοῦ 2014 στὸ Κεν­τά­κι τῶν Η.Π.Α.  Τὸν τό­μο μπο­ρεῖ­τε νὰ ἀ­να­ζη­τή­σε­τε στὰ κεν­τρι­κὰ βι­βλι­ο­πω­λεῖ­α κα­θὼς καὶ ἀ­πὸ τὸ βι­βλι­ο­πω­λεῖ­ο τῶν ἐκ­δό­σε­ων Γα­βρι­η­λί­δης (Ἁ­γί­ας Εἰ­ρή­νης 17, Μο­να­στη­ρά­κι). Πρὸς ἐ­νη­μέ­ρω­ση τῶν ἀ­να­γνω­στῶν μας, ἀ­να­δη­μο­σι­εύ­ου­με στὴν κεν­τρι­κὴ σε­λί­δα τοῦ ἱ­στο­λο­γί­ου μας τὸ «Εἰ­σα­γω­γι­κὸ ση­μεί­ω­μα» τῶν ἀν­θο­λό­γων.


Don-Quixote-WindTurbine

Ὁ Δὸν Κι­χώ­της σὲ (λι­γό­τε­ρες ἀ­πὸ) 150 λέ­ξεις

12+1 μι­κρο­δι­η­γή­μα­τα

ἐμ­πνευ­σμέ­να ἀ­πὸ τὸ μυ­θι­στό­ρη­μα τοῦ Θερ­βάν­τες

Μὲ τὴν ἐκ­πνο­ή, τὰ με­σά­νυ­χτα τῆς 15ης Δε­κεμ­βρί­ου 2015, τῆς τρί­μη­νης προ­θε­σμί­ας γιὰ τὴν συμ­με­το­χὴ στὸ ἀ­φι­έ­ρω­μα στὸν Δὸν Κι­χώ­τη τοῦ Θερ­βάν­τες, ποὺ δι­ορ­γα­νώ­νουν ἡ ἱ­στο­σε­λί­δα γιὰ τὸ μι­κρὸ δι­ή­γη­μα Πλα­νό­διον-Ἱ­στο­ρί­ες Μπον­ζά­ι καὶ ἡ ἐ­πι­θε­ώ­ρη­ση The Books’ Journal, ἔ­κλει­σε καὶ ὁ πρῶ­τος κύ­κλος τοῦ λο­γο­τε­χνι­κοῦ ἐγ­χει­ρή­μα­τός μας. Ἡ κρι­τι­κὴ ἐ­πι­τρο­πή, ἀ­πο­τε­λού­με­νη ἀ­πὸ τὸν Γιά­ννη Πα­λα­βό, τὸν Κων­σταν­τῖ­νο Πα­λαι­ο­λό­γο καὶ τὸν Γιά­ννη Πα­τί­λη, ἔ­με­νε τώ­ρα νὰ ἀ­ξι­ο­λο­γή­σει τὶς 129 συμ­με­το­χὲς στὸ ἀ­φι­έ­ρω­μα. Ἀ­πὸ αὐ­τὲς ἔ­κρι­νε δε­κα­τρεῖς ὡς τὶς πε­ρισ­σό­τε­ρο ἐν­δι­α­φέ­ρου­σες καὶ ἀ­ξι­ό­λο­γες γιὰ δη­μο­σί­ευ­ση. Ἡ ἀ­να­κοί­νω­ση τῶν ὀ­νο­μά­των τῶν συγ­γρα­φέ­ων ποὺ προ­κρί­θη­καν μα­ζὶ μὲ τὴν δη­μο­σί­ευ­ση τῶν μι­κρο­δι­η­γη­μά­των τους θὰ πραγ­μα­το­ποι­η­θεῖ μὲ τὸ τεῦ­χος Φε­βρου­α­ρί­ου τοῦ The Books’ Jour­nal (βλ. ἐδῶ), ποὺ θὰ κυ­κλο­φο­ρή­σει στὶς ἀρ­χὲς τοῦ ἑ­πό­με­νου μή­να, καὶ θὰ ἀ­κο­λου­θή­σει ἡ ἀ­νὰ Κυ­ρια­κὴ ἀ­νάρ­τη­σή τους ἀ­πὸ τὶς στῆ­λες τοῦ ἱ­στο­λο­γί­ου Ἱ­στο­ρί­ες Μπον­ζά­ι.

Ἡ κρι­τι­κὴ ἐ­πι­τρο­πὴ

5 Ἰ­α­νου­α­ρί­ου 2016


Bonsai-03c-GiaIstologio-04

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: