Σύρτις: Μιὰ νέα σειρὰ βιβλίων ἀπὸ τὶς ἐκδόσεις Πλανόδιον!

.

Syrtis-Eikonidio-02

.

Σύρτις

Μιὰ Νέα Σειρὰ καλαίσθητων βιβλίων

ἀπὸ τὶς ἐκδόσεις Πλανόδιον

.

Οἱ δυὸ ὑπεύθυνοι τῆς σειρᾶς Ἀ.Κ. Χριστοδούλου καὶ Γιάννης Πατίλης σχεδίασαν μιὰ νέα σειρὰ λογοτεχνικῶν βιβλίων μὲ στόχο τὸ ξαναζωντάνεμα τοῦ βιβλίου σὰν ἔργου τέχνης, σὲ μιὰ ἐξαιρετικὰ ἀντίξοη ἐποχὴ ποὺ δὲν προσφέρεται καθόλου σὲ χίμαιρες. Ὡστόσο παρὰ τὸ ἀντίδικο πνεῦμα τῶν καιρῶν, ἡ σειρὰ τύπωσε ἑπτὰ βιβλία, ἀκολουθώντας τὴ χιλιόχρονη παράδοση τῆς μικρογράμματης ἑλληνικῆς πολυτονικῆς ὀρθογραφίας, μὲ ὡραῖα τυπογραφικὰ στοιχεῖα τῆς παλιᾶς μονοτυπίας, εἰδικὰ σχεδιασμένα γιὰ αὐτὴν τὴ σειρά, ἀξιοποιώντας τὶς θαυμαστὲς δυνατότητες τῆς ἠλεκτρονικῆς σελιδοποίησης καὶ τὶς ἐκπληκτικὲς ἀποδόσεις τῆς ψηφιακῆς ἐκτύπωσης.

Τὸ ἀποτέλεσμα ὑπῆρξε διπλὰ εὐχάριστο γιὰ τοὺς ὑπεύθυνους τῆς σειρᾶς, γιατὶ καὶ τὰ ἑπτὰ βιβλία, ποὺ παρουσιάζονται λεπτομερειακὰ στὸν συνημμένο ἐδῶ (σὲ μορφὴ pdf) κατάλογο, φέρουν ἔκδηλα τὰ χαρακτηριστικὰ βιβλίων/ἔργων τέχνης (μὲ κοσμήματα, προμετωπίδες, ἀρχιγράμματα κλπ. καὶ μὲ σελιδοποίηση τῆς κάθε ἀράδας καμωμένη στὸ χέρι), καὶ ἐπίσης γιατὶ εἶναι σὲ ὅλους προσιτὰ λόγῳ τῶν ἐξαιρετικὰ χαμηλῶν τιμῶν τους, ὅπως μπορεῖ νὰ διαπιστώσει ὁ ἐνδιαφερόμενος ἀναγνώστης ἀπὸ τὶς τιμὲς ποὺ ἀναφέρονται στὸν κατάλογο. Περισσότερες λεπτομέρειες γιὰ τὴν πολιτικὴ καὶ τὴ φιλοσοφία τῆς Σύρτεως, μπορεῖ νὰ βρεῖ ὁ ἀναγνώστης φυλλομετρώντας ἠλεκτρονικὰ τὸν κατάλογό της, ποὺ ἔχει στηθεῖ κι αὐτὸς μέσα στὸ ἴδιο καλλιτεχνικὸ πνεῦμα της.

.

Bonsai-03c-GiaIstologio-04

.

ΤΟΝ ΙΟΥΛΙΟ τοῦ 2012 τὸ πε­ρι­ο­δι­κὸ Πλα­νό­διον ὕ­στε­ρα ἀ­πὸ 26 χρό­νια καὶ 52 τεύ­χη στα­μά­τη­σε τὴν ἔκ­δο­σή του. Τὸ σκε­πτι­κὸ τοῦ στα­μα­τή­μα­τος τῆς ἔκ­δο­σης καὶ κά­ποι­ες ἄλ­λες σκέ­ψεις τοῦ ἐκ­δό­τη του μπο­ρεῖ ὁ ἀ­να­γνώ­στης τῶν γραμ­μῶν αὐ­τῶν νὰ δεῖ τό­σο στὴν ἀποχαιρετιστήριο εὐχαριστήρια ἐπιστολὴ τοῦ πε­ρι­ο­δι­κοῦ πρὸς τοὺς συν­δρο­μη­τές του, ὅ­σο καὶ στὴν συνέντευξή του πρὸς τὴν Ὄλ­γα Σελ­λᾶ στὴν Κυ­ρι­α­κά­τι­κη Κα­θη­με­ρι­νὴ τῆς 29ης Σε­πτεμ­βρί­ου 2013. Ἦ­ταν μιὰ ὥ­ρι­μη κί­νη­ση ποὺ ἀ­πο­δέ­σμευ­σε χρό­νο γιὰ ἄλ­λες πιὸ προ­σω­πι­κὲς δη­μι­ουρ­γι­κὲς δρα­στη­ρι­ό­τη­τες τοῦ δι­ευ­θυ­ντῆ του, καὶ ταυ­τό­χρο­να —μο­λο­νό­τι κά­τι τέ­τοι­ο δὲν εἶ­χε προ­σχε­δια­στεῖ— ἔ­δω­σε τὴν εὐ­και­ρί­α σὲ μιὰ ὁ­μά­δα νε­ώ­τε­ρων τα­κτι­κῶν συ­νερ­γα­τῶν του νὰ τὸ «ἀ­να­βι­ώ­σουν» μὲ νέ­ο τί­τλο ποὺ ὡς συ­νέ­χεια πα­ρα­πέμ­πει στὸν κό­σμο τῶν ἀ­ξι­ῶν τοῦ πα­λιοῦ.

       Ἔ­τσι τὸ Νέ­ο Πλα­νό­διον μὲ ἐκ­δό­τη καὶ δι­ευ­θυν­τὴ τὸν Κώ­στα Κου­τσου­ρέ­λη καὶ συν­τα­κτι­κὴ ὁ­μά­δα τοὺς Γι­ῶρ­γο Βαρ­θα­λί­τη, Κων­σταν­τῖ­νο Που­λῆ, Ἕ­λε­να Σταγ­κου­ρά­κη καὶ Λε­ω­νί­δα Στα­μα­τε­λό­που­λο ἔ­κα­νε μέ­σα στὸν χρό­νο ποὺ δι­α­νύ­ου­με τὰ δύ­ο πρῶ­τα του βή­μα­τα. Μὲ τὰ δύ­ο μέ­χρι στιγ­μῆς τεύ­χη του τὸ Νέ­ο Πλα­νό­διον προ­ε­κτεί­νει ἐν­δυ­να­μώ­νον­τας τὶς κα­λύ­τε­ρες πλευ­ρὲς τοῦ πα­λιοῦ. Τὸ σο­βα­ρὸ δο­κί­μιο, τὸν προ­σω­πι­κὸ ἀ­νε­ξάρ­τη­το στο­χα­σμό, τὴν ἀ­δέ­σμευ­τη ἀ­πὸ τὰ συμ­βα­τι­κὰ ἤ­θη κρι­τι­κή, τὴν φι­λό­δο­ξη με­τά­φρα­ση. Οἱ πα­λαι­οὶ φί­λοι του ποὺ στὴν αἰ­σθη­τι­κὴ τοῦ ἐ­ξω­φύλ­λου καὶ τὴν ἀπόχρωση τοῦ χαρ­τιοῦ, ὅ­πως καὶ στὸν λι­τό­τα­το ἐ­σω­τε­ρι­κὸ εἰ­κα­στι­κὸ δι­ά­κο­σμο, βλέ­πουν μιὰ αἰ­σθη­τι­κὴ ὀ­πι­σθο­χώ­ρη­ση τοῦ ἐν­τύ­που, θὰ ἄ­ξι­ζε νὰ πᾶ­νε πο­λὺ πί­σω στὸν χρό­νο καὶ νὰ δοῦ­νε τὴν αἰ­σθη­τι­κὴ τῶν πρώ­των τευ­χῶν τοῦ Πλα­νό­διου καὶ τοῦ συ­να­φοῦς ἔν τι­νι μέ­τρῳ πρὸς αὐ­τὸ πε­ρι­ο­δι­κοῦ Κρι­τι­κὴ καὶ Κεί­με­να, ποὺ προ­η­γή­θη­κε, γιὰ νὰ δι­α­πι­στώ­σουν ὅ­τι ἡ ση­μει­ο­λο­γί­α τῆς ἀ­να­δί­πλω­σης αὐ­τῆς εἶ­ναι μιὰ ἐ­ξει­κό­νι­ση τῆς ἐ­πί­τα­σης στὴν ἐ­πι­δί­ω­ξη τοῦ οὐ­σι­ώ­δους στὸν κό­σμο τῶν γραμ­μά­των.

       Ὁ ἀ­να­γνώ­στης ποὺ πέ­ρα ἀ­πὸ τὸ ἐ­ξώ­φυλ­λο γνώ­ρι­σε κα­λὰ τὴ δο­μὴ τῆς ὕ­λης τοῦ πα­λαι­οῦ Πλα­νό­διου θὰ δι­α­πι­στώ­σει ὅ­τι ὁ νέ­ος συ­νε­χι­στής του ἀ­κο­λου­θεῖ ἁ­δρο­με­ρῶς τὴν ἐ­σω­τε­ρι­κὴ συγ­κρό­τη­σή της, ἐ­ξα­σφα­λί­ζον­τας τὸ αἴ­σθη­μα τῆς συ­νέ­χειάς του ὡς ἐν­τύ­που σὲ βα­θύ­τε­ρο ἐ­πί­πε­δο, ἐ­νῶ ὁ νέ­ος ὑ­πό­τι­τλός του Ἰ­δέ­ες. Κρι­τι­κή. Λο­γο­τε­χνί­α. δί­νει μὲ τὴν σω­στὴ σει­ρὰ σπου­δαι­ό­τη­τας τὸ ζη­τού­με­νο ἑ­νὸς σύγ­χρο­νου πε­ρι­ο­δι­κοῦ λό­γου ποὺ θέ­λει νὰ εἶ­ναι πράγ­μα­τι δι­α­φο­ρε­τι­κό.

       Ἡ αἰ­σθη­τό­τε­ρη δι­α­φο­ρὰ πρὸς τὸ πα­λιὸ εἶ­ναι ἡ ση­μαν­τι­κὴ —ἕ­ως τώ­ρα, του­λά­χι­στον— μεί­ω­ση τῆς πρω­τό­τυ­πης ἑλ­λη­νι­κῆς λο­γο­τε­χνι­κῆς ὕ­λης. Θυ­μᾶ­μαι τὸν Νί­κο Φω­κᾶ ποὺ μοῦ ἔ­λε­γε —σί­γου­ρα μὲ δό­ση ὑ­περ­βο­λῆς—πὼς ἡ πραγ­μα­τι­κὰ κα­λὴ ποί­η­ση μιᾶς χρο­νιᾶς ἀ­πὸ αὐ­τὴ ποὺ δη­μο­σι­εύ­ε­ται στὰ πε­ρι­ο­δι­κὰ (ἢ μή­πως ἐν­νο­οῦ­σε μό­νον στὸ Πλα­νό­διον;…) δὲν θὰ ξε­περ­νοῦ­σε τίς… ἑ­φτὰ σε­λί­δες! Ἀ­να­λό­γως ἐ­πι­φυ­λα­κ­τι­κὴ γιὰ τὶς λο­γο­τε­χνι­κές ἐ­πι­λο­γές τοῦ πε­ρι­ο­δι­κοῦ ἦ­ταν ἡ γνώ­μη τοῦ Γιά­ννη Βαρ­βέ­ρη – καὶ τὸ μό­νο ποὺ μὲ πα­ρη­γο­ροῦ­σε ὡς ἐκ­δό­τη, πέ­ρα ἀ­πὸ τὸ προ­σω­πι­κό μου αἴ­σθη­μα βε­βαι­ό­τη­τος γιὰ κά­ποι­ες ἐ­πι­λο­γές μου, ἦ­ταν ἡ σὲ με­γά­λο πο­σο­στὸ ἀ­δυ­να­μί­α τῶν φί­λων τῆς συν­τε­χνί­ας νὰ συμ­πέ­σουν στὰ κα­λά, τὰ μέ­τρια καὶ τὰ κα­κὰ κά­θε τεύ­χους!… Ἀλ­λὰ ἀ­κό­μη καὶ ἄ­ρι­στα νὰ ἦ­ταν τὰ πρω­τό­τυ­πα ἕλ­λη­νι­κὰ ποι­ή­μα­τα καὶ δι­η­γή­μα­τα, δὲν θὰ ἔ­παυ­αν νὰ ἀ­πο­τε­λοῦν τὸ πιὸ ἐ­ναλ­λά­ξι­μο καὶ δυ­νη­τι­κὰ ἀ­πο­κλί­νον ὡς πρὸς τὴν ταυ­τό­τη­τα τοῦ ἐν­τύ­που κομ­μά­τι τῆς ὕ­λης, ἀ­φοῦ εἶ­ναι τοῖς πᾶ­σι γνω­στὸ ὅ­τι τὴν συν­τρι­πτι­κὴ πλει­ο­ψη­φί­α τῶν λο­γο­τε­χνι­κῶν ὑ­πο­γρα­φῶν μοι­ρά­ζε­ται ἐ­ναλ­λὰξ τὸ σύ­νο­λο σχε­δὸν τῶν λο­γο­τε­χνι­κῶν ἐν­τύ­πων τοῦ «χώ­ρου».

       Τὸ ἔρ­γο ποὺ ἔ­χει ἀ­να­λά­βει ὁ νέ­ος ἐκ­δό­της καὶ οἱ ἄ­με­σοι συ­νερ­γά­τες του δὲν εἶ­ναι δι­ό­λου εὔ­κο­λο, ὄ­χι μό­νο δι­ό­τι προ­σέρ­χον­ται νὰ ὑ­πη­ρε­τή­σουν στὰ γράμ­μα­τα μιὰ ὑ­πό­θε­ση πού, ἐ­νῶ ἀ­παι­τεῖ ὑ­ψη­λὴ ὑ­πευ­θυ­νό­τη­τα καὶ πνευ­μα­τι­κὸ μό­χθο, δυ­σκο­λεύ­ει τὶς συμ­βα­τι­κὲς ἀν­θρώ­πι­νες σχέ­σεις (ἂν καὶ εἶ­ναι κυ­ρί­ως ἡ στά­ση αὐ­τὴ ποὺ δη­μι­ουρ­γεῖ τὸ λο­γο­τε­χνι­κὸ πρό­σω­πο ἀν­τὶ τοῦ «ἀ­να­γνω­ρί­σι­μου» προ­φίλ ποὺ ἀ­γω­νι­ω­δῶς ἐ­πι­ζη­τoῦν σχε­δὸν οἱ πάν­τες), ἀλ­λὰ καὶ δι­ό­τι —πρὸς ἔ­παι­νόν τους— δὲν ἐ­ξαρ­τοῦν οἰ­κο­νο­μι­κὰ τὴν ἔκ­δο­σή τους πα­ρὰ μό­νον ἀ­πὸ τὶς προ­σω­πι­κές τους δυ­νά­μεις καὶ ἀ­πὸ ὅ­σους φι­λα­να­γνῶ­στες συμ­πα­ρί­σταν­ται —καὶ μέ­λει νὰ συμ­πα­ρα­στα­θοῦν— ὡς ἀγοραστὲς καὶ συν­δρο­μη­τές, κά­τι ποὺ πάν­τα συ­νέ­βαι­νε καὶ μὲ τὸ πα­λαι­ὸ Πλα­νό­διον.

 .

***

 .

       Ἐ­ὰν μὲ τὸ πρῶ­το του τεῦ­χος τὸ Νέ­ο Πλα­νό­διον ἔ­δω­σε ἕ­να κα­λὸ δεῖγ­μα τῶν προ­θέ­σε­ων καὶ τῶν δυ­να­το­τή­των του, μὲ τὸ δεύ­τε­ρο κα­τέ­θε­σε στὰ γράμ­μα­τά μας ἕ­να στι­βα­ρὸ τεκ­μή­ριο τῶν ἱ­κα­νο­τή­των του – ποὺ μοι­ραῖ­α θὰ «δι­κά­ζει» καὶ τὰ ἀ­μέ­σως ἑ­πό­με­να βή­μα­τά του… Φυ­σι­κὰ καὶ γιὰ τὰ ἀ­ξι­ο­λο­γό­τε­ρα πε­ρι­ο­δι­κὰ τοῦ εἴ­δους ὑ­πάρ­χουν τὰ κα­λύ­τε­ρα καὶ τὰ λι­γό­τε­ρο κα­λὰ τεύ­χη. Μό­νον ἔ­τσι κα­τα­φέρ­νεις νὰ συ­νε­χί­ζεις…

       Ἐ­μεῖς τοῦ εὐ­χό­μα­στε νὰ ἔ­χει κά­θε φο­ρὰ ἔ­στω καὶ λί­γα ἀλ­λὰ πράγ­μα­τι οὐ­σι­α­στι­κὰ καὶ ση­μαν­τι­κὰ νὰ μᾶς πεῖ!

 .

       Γιάννης Πατίλης

       17 Αὐγούστου 2014

 .

Πα­ρα­θέ­του­με τὰ δελ­τί­α τύ­που τῶν πρώ­των δύ­ο τευ­χῶν τοῦ Νέ­ου Πλα­νό­διου μα­ζὶ μὲ τρεῖς φω­το­γρα­φί­ες τῶν συν­τε­λε­στῶν του ἐν ὥ­ρᾳ ἐρ­γα­σί­ας στὰ λη­μέ­ρια τοῦ κοι­νοῦ μας βι­βλι­ο­δέ­τη Μα­νώ­λη καὶ Νί­κου Λυ­ρά­κη:

 .

ΝΕΟ ΠΛΑΝΟΔΙΟΝ, τχ. 2, κα­λο­καί­ρι 2014

 .

Eksofyllo-NP2 

.

Οι «Υ­πε­ρα­σπί­σεις της ποί­η­σης» στις μέ­ρες μας εί­ναι κά­τι πα­ρα­πά­νω α­πό συ­χνές. Πο­λύ σπα­νί­ως α­κού­γε­ται η άλ­λη πλευ­ρά. Σ’ αυ­τήν την πλευ­ρά, ό­χι στους προ­μά­χους, αλ­λά στους «πο­λέ­μιους» και τους ε­πι­κρι­τές της σύγ­χρο­νης ποί­η­σης, δί­νει τον λό­γο το πο­λυ­σέ­λι­δο «Θέ­μα» του ΝΠ2. Πέν­τε πο­λύ­κρο­τα Α­να­θέ­μα­τα κα­τά ποι­η­τών, κα­τά της ε­σω­στρέ­φειας, της αυ­τα­ρέ­σκειας και της πα­ρακ­μής της τέ­χνης τους σή­με­ρα, ό­λα δι­ά­ση­μων συγ­γρα­φέ­ων, ό­λα στο εί­δος τους κλασ­σι­κά και πο­λυ­συ­ζη­τη­μέ­να. Γρά­φουν κα­τά σει­ρά δύ­ο πε­ζο­γρά­φοι (ο Γερ­μα­νός Άλ­φρεντ Νταίμ­πλιν και ο Πο­λω­νός Βί­τολντ Γκομ­πρό­βιτς), έ­νας ποι­η­τής (ο Άγ­γλος Φί­λιπ Λάρ­κιν), έ­νας κρι­τι­κός (ο Α­με­ρι­κα­νός Τζό­ζεφ Επ­στά­ιν), και έ­νας α­κό­μη ποι­η­τής και δο­κι­μι­ο­γρά­φος (ο ε­πί­σης Α­με­ρι­κα­νός Ντέ­η­να Τζό­ι­α). Προ­λο­γί­ζει ο Κώ­στας Κου­τσου­ρέ­λης.

 .

       Ο Φά­κε­λος Λο­γο­κλο­πή του ΝΠ1 προ­κά­λε­σε ποι­κί­λες αν­τι­δρά­σεις και σχό­λια, έν­τυ­πα και δι­α­δι­κτυα­κά. Στο ΝΠ2 κα­τα­γρά­φου­με τον α­πό­η­χο της συ­ζή­τη­σης. Με νέ­α ε­κτε­νή του πα­ρέμ­βα­ση, ο Νά­σος Βα­γε­νάς υ­πε­ρα­σπί­ζε­ται τη θε­ω­ρί­α του ό­τι λο­γο­κλο­πή α­πό ξε­νό­γλωσ­σο ποι­η­τι­κό κεί­με­νο εί­ναι εξ ο­ρι­σμού α­δύ­να­τη, στην ο­ποί­α του εί­χα­με α­σκή­σει κρι­τι­κή. Ε­κτός α­πό τη δι­κή μας α­πάν­τη­ση, το τεύ­χος φι­λο­ξε­νεί τρί­α α­κό­μη κεί­με­να πά­νω στο ζή­τη­μα – του Αρ­γύ­ρη Χι­ό­νη (α­δη­μο­σί­ευ­τη ε­πι­στο­λή του 1990), του Γιά­ννη Πα­τί­λη καί του Ντί­νου Σι­ώ­τη.

      .

        Α­κό­μη, στο ΝΠ2:

— Ο Χρή­στος Μπο­κό­ρος, με α­φε­τη­ρί­α την πρό­σφα­τη έκ­θε­σή του στο Μου­σεί­ο Μπε­νά­κη, ε­ξι­στο­ρεί την προ­σω­πι­κή του α­πό­πει­ρα «να ει­κο­νί­σει τα στοι­χει­ώ­δη μας ζη­τού­με­να». Έ­νας βα­θύς α­να­λο­γι­σμός πά­νω στον ρό­λο της ζω­γρα­φι­κής, «τέ­χνης των στα­θε­ρών ει­κό­νων», τον και­ρό αυ­τόν «της τα­χύ­τη­τας και της α­κα­τά­παυ­στης α­να­νέ­ω­σης».

— Ο Γι­ώρ­γος Βαρ­θα­λί­της σε μια πρω­τό­τυ­πη ποι­η­τι­κή αν­θο­λο­γί­α πα­ρου­σιά­ζει και α­πο­τι­μά το έρ­γο των ση­μαν­τι­κό­τε­ρων Ελ­λή­νων Με­τα­φρα­στών του Με­σο­πο­λέ­μου. Οι α­πο­δό­σεις τους, α­πο­φαί­νε­ται, «εί­ναι οι κα­λύ­τε­ρες που έ­γι­ναν πο­τέ στη γλώσ­σα μας».

— Ο Νι­κό­λας Σε­βα­στά­κης θέ­τει το ε­ρώ­τη­μα «Να ξε­χά­σου­με τον ο­λο­κλη­ρω­τι­σμό;» και δι­ε­ρευ­νά τις πο­λι­τι­κές και θε­ω­ρη­τι­κές χρή­σεις του ό­ρου α­πό τα αυ­ταρ­χι­κά κα­θε­στώ­τα του 20ου αι­ώ­να ώς τις μέ­ρες μας.

— Ο Γι­ώρ­γος Πι­να­κού­λας α­να­ρω­τι­έ­ται «Υ­πάρ­χει νε­ο­ελ­λη­νι­κό μυ­θι­στό­ρη­μα;» και α­να­τρέ­χον­τας δι­ε­ξο­δι­κά στις κοι­νω­νι­κές και αι­σθη­τι­κές προ­ϋ­πο­θέ­σεις του εί­δους ε­ξη­γεί για­τί η δι­κή του α­πάν­τη­ση στο ε­ρώ­τη­μα εί­ναι αρ­νη­τι­κή.

— Ο Ν. Δ. Τρι­αν­τα­φυλ­λό­που­λος η­με­ρο­λο­για­κώ τω τρό­πω μας α­φη­γεί­ται τις εκ­δο­τι­κές πε­ρι­πέ­τει­ες μιας πα­πα­δι­α­μαν­τι­κής με­τά­φρα­σης: της πε­ρί­φη­μης Ι­στο­ρί­ας της Ελ­λη­νι­κής Ε­πα­να­στά­σε­ως του Τό­μας Γκόρ­ντον.

— Ο Δη­μή­τρης Αρ­μά­ος α­να­σκο­πεί τη μα­κρά πα­ρά­δο­ση της αν­τι­κα­βα­φι­κής κρι­τι­κής και δι­α­πι­στώ­νει το πέ­ρα­σμά της α­πό τη «μι­κρο­ψυ­χί­α» στην «πρό­ο­δο».

.

       Α­πό τη σύγ­χρο­νη ελ­λη­νι­κή λο­γο­τε­χνί­α, στο ΝΠ2 δη­μο­σι­εύ­ον­ται οι «Πα­τρί­κιοι και Πλη­βεί­οι», κύ­κλος ποι­η­μά­των του Δη­μή­τρη Κα­ρα­κί­τσου, κα­θώς ε­πί­σης δι­η­γή­μα­τα της Η­ρώς Νι­κο­πού­λου («Η α­να­κά­λυ­ψη του Μά­ι­να») και του Αν­δρέ­α Κεν­τζού («Ι­ε­ρώ­νυ­μος»).

.

       Στις μό­νι­μες στή­λες, ο Γιά­ννης Πα­τί­λης πα­ρου­σιά­ζει «Τρεις ε­ρω­τι­κές ε­πι­στο­λές προς τον Μί­μη Φω­τό­που­λο»· ο Στι­χά­κιας, ο Χανς Μάγ­κνους Εν­τσεν­σμπέρ­γκερ, ο Ι­γου­α­σά­κι Γι­α­τα­ρό, ο Γι­ώρ­γος Βαρ­θα­λί­της και ο Φί­λιπ Λάρ­κιν, κα­θέ­νας με τον τρό­πο του, σα­τι­ρο­γρα­φούν· ο Κων­σταν­τί­νος Που­λής και ο Λε­ω­νί­δας Στα­μα­τε­λό­που­λος αν­τι­λέ­γουν πά­νω στο ζή­τη­μα της πο­λι­τι­κής βί­ας με α­φορ­μή το πρό­σφα­το βι­βλί­ο του Δη­μή­τρη Κου­φον­τί­να· η Έ­λε­να Σταγ­κου­ρά­κη α­πο­τι­μά το πρώ­το έ­τος της θη­τεί­ας του Σω­τή­ρη Χα­τζά­κη στο Ε­θνι­κό Θέ­α­τρο αλ­λά και τις προ­κα­τα­βο­λι­κές αν­τι­δρά­σεις ε­ναν­τί­ον του· ο Ν.Δ. Τρι­αν­τα­φυλ­λό­που­λος, ο Δη­μή­τρης Αρ­μά­ος, ο π. Ευ­άγ­γε­λος Γκα­νάς, η Σε­σίλ Ιγ­γλέ­ση Μαρ­γέλ­λου, ο Θά­νος Γι­αν­νού­δης και ο Κων­σταν­τί­νος Που­λής κρί­νουν την πρό­σφα­τη βι­βλι­ο­πα­ρα­γω­γή.

.

* * *

.

ΝΕΟ ΠΛΑΝΟΔΙΟΝ, τχ. 1, Χειμώνας 2013-2014

 .

 Eksofyllo-NP1.

Η ΔΙΝΗ στην ο­ποί­α έ­χει πε­ρι­έλ­θει η χώ­ρα πλήτ­τει α­πό και­ρό και τον πο­λι­τι­σμό της. Ι­δί­ως στα α­να­γνω­στι­κά μας πράγ­μα­τα, βρι­σκό­μα­στε σε ση­μεί­ο καμ­πής. Κρα­τι­κοί θε­σμοί λα­θρο­βιούν ή και κλεί­νουν· βι­βλι­ο­πώ­λες και εκ­δό­τες α­να­δι­πλώ­νον­ται· ο η­με­ρή­σιος τύ­πος και τα έν­θε­τά του δια­ρκώς συρ­ρι­κνώ­νον­ται, μα­κρό­βια πε­ρι­ο­δι­κά δι­α­κό­πτουν την κυ­κλο­φο­ρί­α τους, νέ­α δο­κι­μά­ζουν τα πρώ­τα τους βή­μα­τα σ’ έ­να το­πί­ο θο­λό. Έν­το­νες εί­ναι οι δι­ερ­γα­σί­ες στα δι­α­δι­κτυα­κά μέ­σα και έν­τυ­πα.

       Στην ί­δια τη λο­γο­τε­χνί­α τα μη­νύ­μα­τα εί­ναι αν­τι­φα­τι­κά. Αν ο πλη­θω­ρι­σμός του μυ­θι­στο­ρή­μα­τος δεί­χνει κά­πως να α­να­κό­πη­κε, η εκ­δο­τι­κή φυ­σα­λί­δα της ποί­η­σης ε­ξα­κο­λου­θεί να με­γε­θύ­νε­ται. Θε­μα­τι­κά, τε­χνο­τρο­πι­κά, η α­μη­χα­νί­α εμ­πρός στις νέ­ες συν­θή­κες εί­ναι πα­ρα­πά­νω α­πό πρό­δη­λη. Με­τά δε­κα­ε­τί­ες α­πα­ξί­ω­σης, δυ­σφή­μη­σης μά­λι­στα κά­θε έν­νοι­ας κρι­τη­ρί­ου, τα ό­ρια λο­γο­τε­χνί­ας και πα­ρα­λο­γο­τε­χνί­ας εί­ναι ρευ­στά ό­σο πο­τέ.

       Το Νέο Πλανόδιον και οι συν­τε­λε­στές του ξε­κι­νά­με α­πό μια βα­σι­κή δι­α­πί­στω­ση. Η ελ­λη­νι­κή πα­θο­γέ­νεια δεν α­να­τρέ­χει μό­νο στη σφαί­ρα της πο­λι­τι­κής και της οι­κο­νο­μί­ας. Η τυ­ραν­νί­α του μέ­σου ό­ρου, η ευ­νοι­ο­κρα­τί­α, η α­πά­λει­ψη κά­θε μορ­φής α­ξι­ο­λό­γη­σης και ε­λέγ­χου εί­ναι φαι­νό­με­να που εν­το­πί­ζον­ται ε­ξί­σου στα γράμ­μα­τα, στις τέ­χνες, στον χώ­ρο των ι­δε­ών. Το ί­διο ι­σχύ­ει για στά­σεις εκ πρώ­της ό­ψε­ως αν­τι­φα­τι­κές ό­πως ο ξε­νό­ζη­λος μι­μη­τι­σμός και η ε­παρ­χι­ώ­τι­κη αυ­τα­ρέ­σκεια.

       Πε­ποί­θη­σή μας εί­ναι ό­τι η σχε­τι­κο­κρα­τί­α, το anything goes, τα στρογ­γυ­λά λό­για δεν ο­δη­γούν που­θε­νά. Ό­πως δεν ο­δη­γούν που­θε­νά οι κλη­ρο­νο­μη­μέ­νες βε­βαι­ό­τη­τες, ο πε­ρι­δε­ής σε­βα­σμός, η υ­πο­κα­τά­στα­ση της κρι­τι­κο­γρα­φί­ας α­πό έ­να χλια­ρό ζαρ­γκόν προ­σό­μοι­ο με δελ­τί­ο τύ­που ή πλη­ρω­μέ­νη κα­τα­χώ­ρι­ση. Λέ­ξη της ε­πο­χής μας, η “κρί­ση” ας θυ­μη­θού­με ό­τι ση­μαί­νει πρω­τί­στως “δι­ά­κρι­ση”. Κι αυ­τή βα­σί­ζε­ται ε­ξί­σου στη θερ­μή πα­ρα­δο­χή και στην ψύ­χραι­μη α­πόρ­ρι­ψη, στην τολ­μη­ρή συ­νη­γο­ρί­α αλ­λά και στη ζυ­γι­σμέ­νη πο­λε­μι­κή.

       Α­πέ­ναν­τι στην πε­ρι­ό­δο ε­κεί­νη της πρό­σφα­της ι­στο­ρί­ας μας που έ­χει το ξε­κί­νη­μά της στη Με­τα­πο­λί­τευ­ση και εκ­πνέ­ει ά­δο­ξα στις μέ­ρες μας, στε­κό­μα­στε κρι­τι­κά. Ω­στό­σο τι­μού­με τις αν­τί­δρο­μες δυ­νά­μεις που γέν­νη­σε. Για έ­να τέ­ταρ­το του αι­ώ­να (1986-2012), το πε­ρι­ο­δι­κό “Πλα­νό­διον” υ­πήρ­ξε μια τέ­τοι­α αν­τί­δρο­μη δύ­να­μη. Υ­πό τη δι­εύ­θυν­ση του ι­δρυ­τή του Γιά­ννη Πα­τί­λη ε­πέ­μει­νε στην α­δέ­σμευ­τη σκέ­ψη, έ­δω­σε βή­μα σε και­νούρ­γι­ες φω­νές, εμ­βά­θυ­νε σε αλ­λό­γλωσ­σες λο­γο­τε­χνι­κές πα­ρα­δό­σεις, χω­ρίς να χά­σει α­πό το βλέμ­μα του την ελ­λη­νι­κή. Με τη δεύ­τε­ρη λέ­ξη του τί­τλου του, το Νεο Πλανοδιον α­να­τρέ­χει συ­νει­δη­τά σ’ αυ­τή την κλη­ρο­δο­σί­α. Με την πρώ­τη λέ­ξη το­νί­ζει την α­νάγ­κη της και­νούρ­γιας α­φε­τη­ρί­ας, το ζη­τού­με­νο της νέ­ας δι­α­δρο­μής.

       Στη χαρ­τώ­α του μορ­φή το ΝΕΟ ΠΛΑΝΟΔΙΟΝ θα κυ­κλο­φο­ρεί α­νά ε­ξά­μη­νο. Δια­ρκής προ­βλέ­πε­ται και η η­λε­κτρο­νι­κή του πα­ρου­σί­α. Τη δι­εύ­θυν­ση του πε­ρι­ο­δι­κού έ­χει ο Κώ­στας Κου­τσου­ρέ­λης. Στη συν­τα­κτι­κή ο­μά­δα με­τέ­χουν οι Γι­ώρ­γος Βαρ­θα­λί­της, Κων­σταν­τί­νος Που­λής, Έ­λε­να Σταγ­κου­ρά­κη και Λε­ω­νί­δας Στα­μα­τε­λό­που­λος.

 .

*  *  *

 .

ΝΕΟ ΠΛΑΝΟΔΙΟΝ – ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ

 .

«Ο Κω­στής Πα­πα­γι­ώρ­γης εί­ναι μα­κράν ο κα­λύ­τε­ρος πε­ζο­γρά­φος μας, τα τε­λευ­ταί­α τριά­ντα σα­ράν­τα χρό­νια», έ­γρα­φε ο Η­λί­ας Λά­γιος δέ­κα χρό­νια πριν. Το πο­λυ­σέ­λι­δο «Θέ­μα» του ΝΠ1, το α­φι­ε­ρω­μέ­νο στον κο­ρυ­φαί­ο Έλ­λη­να δο­κι­μι­ο­γρά­φο, ε­ξε­τά­ζει με­τα­ξύ άλ­λων την ευ­στά­θεια του ι­σχυ­ρι­σμού. Φι­λο­ξε­νούν­ται κεί­με­να του ί­διου του Πα­πα­γι­ώρ­γη, α­πο­σπά­σμα­τα α­πό τη συ­νο­μι­λί­α του με τη συν­τα­κτι­κή ο­μά­δα του πε­ρι­ο­δι­κού και ε­κτε­νείς προ­σεγ­γί­σεις του ύ­φους, του ή­θους, της θε­μα­τι­κής και της ι­δε­ο­λο­γί­ας του έρ­γου του.

       Α­κα­δη­μα­ϊ­κοί, πα­νε­πι­στη­μια­κοί, πο­λι­τι­κοί, δη­μο­σι­ο­γρά­φοι, λο­γο­τέ­χνες… Στη δι­ε­ξο­δι­κή «Έ­ρευ­να» του πρώ­του του τεύ­χους το ΝΠ συ­ζη­τά το ζή­τη­μα της λο­γο­κλο­πής στην Ελ­λά­δα α­πό τις αρ­χές του 19ου αι­ώ­να ώς τις μέ­ρες μας. Γί­νε­ται α­να­δρο­μή σε δι­α­βό­η­τες αλ­λά και α­φα­νείς πε­ρι­πτώ­σεις, πα­λαι­ές και εν­τε­λώς πρό­σφα­τες, ε­κτί­θεν­ται οι νο­μι­κές, θε­σμι­κές και η­θι­κές συ­νέ­πει­ες του φαι­νο­μέ­νου, ε­πι­ση­μαί­νον­ται οι τρό­ποι με τους ο­ποί­ους αν­τι­με­τω­πί­ζε­ται δι­ε­θνώς αλ­λά και οι εν­δη­μι­κοί πα­ρά­γον­τες που εγ­χω­ρί­ως ο­δη­γούν σχε­δόν πάν­τα στην συγ­κά­λυ­ψή του.

 .

Α­κό­μη, στο ΝΠ1:

— ο Γι­ώρ­γος Βαρ­θα­λί­της πα­ρου­σιά­ζει το «Θα­λασ­σι­νό Κοι­μη­τή­ρι» του Πωλ Βα­λε­ρύ, α­πό τα ση­μα­δι­α­κό­τε­ρα ποι­ή­μα­τα του 20ου αι­ώ­να, σε νέ­α δι­κή του με­τά­φρα­ση και ε­πί­με­τρο

— ο Πα­να­γι­ώ­της Κον­δύ­λης γρά­φει για τον «Συν­τη­ρη­τι­σμό ως πο­λι­τι­κό σύν­θη­μα» σ’ έ­να α­δη­μο­σί­ευ­το στα ελ­λη­νι­κά κεί­με­νό του που αν­τι­στρα­τεύ­ε­ται ευ­θέ­ως τις κρα­τού­σες στη θε­ω­ρί­α σχε­τι­κές αν­τι­λή­ψεις

— ο Φώ­της Τερ­ζά­κης πε­ρι­η­γεί­ται συγ­γρα­φι­κά τη Μι­κρά Α­σί­α και την Κων­σταν­τι­νού­πο­λη και μα­ζί τους τις προ­φα­νείς αλ­λά α­πω­θη­μέ­νες συ­νά­φει­ες αυ­τού του κοι­νού «ελ­λη­νο­τουρ­κι­κού» κό­σμου.

— ο Τζό­ζεφ Επ­στά­ιν θέ­τει το προ­κλη­τι­κό ε­ρώ­τη­μα αν «Εί­ναι ο Κάφ­κα υ­περ­τι­μη­μέ­νος» και α­παν­τά ό­λως κα­τα­φα­τι­κά· σ’ έ­να ε­ξί­σου αιχ­μη­ρό κεί­με­νο, τα ε­πι­χει­ρή­μα­τα του Επ­στά­ιν αν­τι­κρού­ει ο Γι­ώρ­γος Λαμ­πρά­κος που έ­χει κά­νει και τη με­τά­φρα­ση του άρ­θρου του ει­κο­νο­κλά­στη Α­με­ρι­κα­νού

— ο Χανς Μάγ­κνους Εν­τσεν­σμπέρ­γκερ σα­τι­ρί­ζει τους οι­κο­νο­μο­λό­γους και τις ψευ­δαι­σθή­σεις της ε­πι­στή­μης τους

 .

       Α­πό τη σύγ­χρο­νη ελ­λη­νι­κή λο­γο­τε­χνί­α, στο ΝΠ1 δη­μο­σι­εύ­ον­ται ποι­ή­μα­τα της Κι­κής Δη­μου­λά και του Δι­ο­νύ­ση Κα­ψά­λη, συ­νο­δευ­ό­με­να α­πό δο­κί­μια για το έρ­γο των δύ­ο ποι­η­τών που υ­πο­γρά­φουν η Σε­σίλ Ιγ­γλέ­ση Μαρ­γέλ­λου και ο Ά­ρης Μπερ­λής αν­τί­στοι­χα. Η πε­ζο­γρα­φί­α εκ­προ­σω­πεί­ται με το δι­ή­γη­μα του Κων­σταν­τί­νου Που­λή «Γκουρ­μέ».

 .

       Στις μό­νι­μες στή­λες, ο Γιά­ννης Πα­τί­λης πα­ρου­σιά­ζει στο «Μέ­γα Πα­νελ­λή­νιον» το «Η­με­ρο­λό­γιο αιχ­μα­λω­σί­ας 1944-45» του Πα­να­γι­ώ­τη Νι­κό­που­λου (ε­πιμ. Κ.Γ. Τσι­κνά­κης, ει­σα­γω­γή Η. Νι­κο­πού­λου), ο Στι­χά­κιας πα­ρα­δί­δει «Α­πό κα­θέ­δρας» πε­ρί Γε­ω­γρα­φί­ας, ο Φί­λιπ­πος Τσα­λα­χού­ρης και ο Κώ­στας Κου­τσου­ρέ­λης συ­ζη­τούν τη δύ­σκο­λη σή­με­ρα σχέ­ση της ποί­η­σης με τη μου­σι­κή («Δι­ά­λο­γοι»), η Έ­λε­να Σταγ­κου­ρά­κη με α­φορ­μή μια α­να­δρο­μι­κή μα­τιά στο θε­α­τρι­κό Φε­στι­βάλ Α­θη­νών α­να­ρω­τι­έ­ται «Μή­πως τε­λι­κά η κρί­ση μας κά­νει κα­λό;», ο Ν.Δ. Τρι­αν­τα­φυλ­λό­που­λος, ο Δά­νος Πα­πα­δη­μη­τρί­ου, ο Λε­ω­νί­δας Στα­μα­τε­λό­που­λος και οι λοι­ποί μό­νι­μοι συ­νερ­γά­τες του πε­ρι­ο­δι­κού κρί­νουν και σχο­λιά­ζουν 14 τί­τλους της πρό­σφα­της βι­βλι­ο­πα­ρα­γω­γής, και ο Λάμ­προς Λα­ρέ­λης α­πο­φθεγ­μα­τί­ζει. Τέ­λος, στα «Ο­πι­σθό­φυλ­λα», ο Μι­χά­λης Γκα­νάς με­τα­γρά­φει σε μορ­φή μπο­λε­ρό τον «Ύ­μνο της Α­γά­πης» α­πό την Προς Κο­ριν­θί­ους ε­πι­στο­λή του Α­πο­στό­λου Παύ­λου.

  .

ΝΕΟ ΠΛΑΝΟΔΙΟΝ

Ι­δέ­ες. Κρι­τι­κή. Λο­γο­τε­χνί­α.

Ε­ξα­μη­νια­ία ε­πι­θε­ώ­ρη­ση.

Αλληλογραφία | Ἐπικοινωνία:

Κώστας Κουτσουρέλης

Στ. Κουμανούδη 3, 114 74 ΑΘΗΝΑ,

τηλ. 210-6442386, 6982-713957

WEB:

neoplanodion@gmail.com

www.neoplanodion.gr

www.facebook.com/NeoPlanodion

 .

 Κάν’ το μόνος σου!

 .

ΝΠ1 Κώστας Κουτσουρέλης, Ἕλενα Σταγκουράκη, Λεωνίδας Σταματελόπουλος, Γιῶργος Βαρθαλίτης (Στὸν Βιβλιοδέτη, 08-02-2014).

ΝΠ1 Κώστας Κουτσουρέλης, Ἕλενα Σταγκουράκη, Λεωνίδας Σταματελόπουλος, Γιῶργος Βαρθαλίτης (Στὸν Βιβλιοδέτη, 08-02-2014).

 .

ΝΠ2 Κωνσταντῖνος Πουλῆς, Γιῶργος Βαρ¬θα¬λίτης, Κώστας Κουτσουρέλης (Στὸν Βιβλιοδέτη, 23-07-2014).

ΝΠ2 Κωνσταντῖνος Πουλῆς, Γιῶργος Βαρθαλίτης, Κώστας Κουτσουρέλης (Στὸν Βιβλιοδέτη, 23-07-2014).

.

ΝΠ2 Κώστας Κουτσουρέλης (Στὸν Βιβλιοδέτη, 23-07-2014).

NΠ2 Κώστας Κουτσουρέλης (Στὸν Βιβλιοδέτη, 23-07-2014).

.

Bonsai-03c-GiaIstologio-04

.

Κυκλοφόρησε τὸ Πλανόδιον # 52, Ἰούνιος 2012

Θὰ τὸ βρεῖτε στὰ κεντρικὰ βιβλιοπωλεῖα καὶ περίπτερα

καὶ στὴν περιφέρεια στὰ κατὰ τόπους πρακτορεῖα

τοῦ ἀθηναϊκοῦ τύπου

 .

 .

***

.

Κυκλοφόρησε τὸ Πλανόδιον # 51, Δεκέμβριος 2011

Θὰ τὸ βρεῖτε στὰ κεντρικὰ βιβλιοπωλεῖα καὶ περίπτερα

καὶ στὴν περιφέρεια στὰ κατὰ τόπους πρακτορεῖα

τοῦ ἀθηναϊκοῦ τύπου

Ἱ­στο­ρί­ες Μπον­ζά­ι

48 Μι­κρὰ Δι­η­γή­μα­τα Ἑλ­λή­νων Συγ­γρα­φέ­ων

Ἕ­να ἀ­φι­έ­ρω­μα στὸ ἑλ­λη­νι­κὸ μι­κρὸ δι­ή­γη­μα

…Ὡς πρὸς τοὺς τρό­πους ἐ­πε­ξερ­γα­σί­ας, τὸν γνω­στό μας ρε­α­λι­σμό, γνώ­ρι­σμα κα­τε­ξο­χὴν τῆς ἑλ­λη­νι­κῆς δι­η­γη­μα­το­γρα­φί­ας τῶν με­τα­πο­λε­μι­κῶν δε­κα­ε­τι­ῶν, ἔρ­χε­ται [στὸ μι­κρὸ δι­ή­γη­μα τῶν ἡ­με­ρῶν μας] νὰ [τὸν] ἐ­ξι­σορ­ρο­πή­σει ὡς ἀ­νερ­χό­με­νο στοι­χεῖ­ο ὁ ἐ­σω­τε­ρι­κὸς μο­νό­λο­γος καί, ἀ­κό­μη πε­ρισ­σό­τε­ρο, μιὰ ἐν­τυ­πω­σια­κὰ ὑ­πο­ψι­α­σμέ­νη καὶ κα­λο­δου­λε­μέ­νη ψυ­χο­γρα­φί­α. Κι ἐ­νῶ κυ­ρια­ρχεῖ ἡ σο­βα­ρὴ μα­τιά, τὸ κρι­τι­κὸ αἴ­σθη­μα τῆς ὑ­πο­βαθ­μι­σμέ­νης ζω­ῆς δὲν παύ­ει νὰ τρο­φο­δο­τεῖ ἀρ­κε­τὲς φο­ρὲς τὶς ποι­κί­λες ὄ­ψεις τοῦ κω­μι­κοῦ.

[Ἀ­πὸ τὴν εἰ­σα­γω­γὴ τοῦ ἐκ­δό­τη τοῦ πε­ρι­ο­δι­κοῦ καὶ ἐ­πι­με­λη­τὴ τοῦ ἀ­φι­ε­ρώ­μα­τος Γιά­ννη Πα­τί­λη]

Κεν­τρι­κὴ θέ­ση στὸ και­νούρ­γιο τεῦ­χος τοῦ πε­ρι­ο­δι­κοῦ «Πλα­νό­διον» κα­τέ­χει τὸ ἀ­φι­έ­ρω­μά του στὸ ἑλ­λη­νι­κὸ μπον­ζά­ι, τὸ ἑλ­λη­νι­κὸ μι­κρὸ δι­ή­γη­μα. Ἀ­πο­τε­λεῖ τὸ δεύ­τε­ρο τεῦ­χος ἀ­πὸ σει­ρὰ τρι­ῶν τευ­χῶν ἀ­φι­ε­ρω­μέ­νων στὸ σύγ­χρο­νο μι­κρὸ δι­ή­γη­μα. Πρό­κει­ται γιὰ μιὰ μο­να­δι­κὴ στὰ γράμ­μα­τά μας κα­τα­γρα­φὴ τῶν τά­σε­ων σ’ αὐ­τὸ τὸ συγ­κε­κρι­μέ­νο εἶ­δος, γιὰ τὸ ὁ­ποῖ­ο τὸ πε­ρι­ο­δι­κὸ δη­μι­ούρ­γη­σε πρὶν ἐ­νά­μι­ση χρό­νο τὸν λο­γο­τε­χνι­κὸ ἱ­στο­χῶ­ρο Ἱ­στο­ρί­ες Μπον­ζά­ι. Τὸ πα­ρὸν τεῦ­χος πε­ρι­έ­χει 48 μι­κρὰ δι­η­γή­μα­τα, 19 ἀ­πὸ τὰ ὁ­ποῖ­α ἐ­πε­λέ­γη­σαν ἀ­πὸ τὸν Γιά­ννη Πα­τί­λη, τὴν Ἡ­ρὼ Νι­κο­πού­λου καὶ τὸν Βα­σί­λη Μα­νου­σά­κη, ἀ­πὸ ἕ­ναν εὐ­ρύ­τε­ρο κύ­κλο 381 δι­η­γη­μά­των νέ­ων καὶ ἀ­γνώ­στων ὡς ἐ­πὶ τὸ πλεῖ­στον συγ­γρα­φέ­ων ποὺ ὑ­πε­βλή­θη­σαν πρὸς κρί­ση στὸ πε­ρι­ο­δι­κό. Τὴν πα­ρου­σί­α­ση τοῦ ἀ­φι­ε­ρώ­μα­τος προ­λο­γί­ζει ὁ Γιά­ννης Πα­τί­λης μὲ τὸ κεί­με­νό του «Ἱ­στο­ρί­ες Μπον­ζά­ι. Σκέ­ψεις γιὰ τὸ σύγ­χρο­νο δι­ή­γη­μα καὶ τὶς ρί­ζες του», στὸ ὁ­ποῖ­ο δι­ε­ρευ­νᾶ­ται ἡ σχέ­ση τοῦ σύγ­χρο­νου σύν­το­μου δι­η­γή­μα­τος μὲ τὸν με­γά­λο ἀ­με­ρι­κα­νὸ πε­ζο­γρά­φο τοῦ 19ου αἰ­ώ­να Ἔν­τγκαρ Ἄλ­λαν Πό­ε καὶ ἐ­πι­χει­ρεῖ­ται ἡ κα­τα­νό­η­ση αὐ­τοῦ τοῦ λο­γο­τε­χνι­κοῦ ὑ­πο­εί­δους στὸ εὐ­ρύ­τε­ρο πλά­ι­σιο τῆς νε­ω­τε­ρι­κό­τη­τας ἀλ­λὰ καὶ τῆς σύγ­χρο­νης παγ­κο­σμι­ο­ποί­η­σης καὶ τοῦ και­νο­φα­νοῦς δι­α­δι­κτύ­ου.

***

Ἡ πα­ρου­σί­α τῆς ἑλ­λη­νι­κῆς ποί­η­σης στὸ πα­ρὸν τεῦ­χος

Στὸ τεῦ­χος πα­ρου­σι­ά­ζον­ται ἀ­νέκ­δο­τα ποι­ή­μα­τα τοῦ Γι­ώρ­γου Βέ­η, τοῦ Λάμ­πη Κα­ψε­τά­κη, τῆς Ἀ­θη­νᾶς Πα­πα­δά­κη, τῆς Χλό­ης Κου­τσουμ­πέ­λη, τοῦ Θε­ο­δό­ση Κον­τά­κη, τοῦ Μάρ­κου Κα­λε­ώ­δη, τοῦ Ἰ­ω­σὴφ Βεν­τού­ρα, τοῦ Δη­μή­τριου Μου­ζά­κη καὶ τοῦ Βα­σί­λη Κου­γέα.

***

Πε­ζο­γρα­φί­α

Τὸ τεῦ­χος ἀ­νοί­γει μὲ τὸ δι­ή­γη­μα «Τὸ παλ­τό», ἕ­να κεί­με­νο στὴ μνή­μη τοῦ Ἀ­λέ­ξαν­δρου Πα­πα­δι­α­μάν­τη ἀ­πὸ τὸν νέ­ο πε­ζο­γρά­φο Ἀ­λέ­ξαν­δρο Βα­ναρ­γι­ώ­τη. Πα­ρου­σι­ά­ζον­ται ἐ­πί­σης δι­η­γή­μα­τα τῶν νέ­ων συγ­γρα­φέ­ων Στα­μά­τη Πο­λε­νά­κη, Ἄν­θειας Βέρ­νη καὶ Ἠ­λί­α Ἀ­λε­βί­ζου.

***

Τὸ Μέ­γα Πα­νελ­λή­νιον

Στὴν πα­νελ­λή­νιας γλωσ­σι­κῆς ἐμ­βέ­λειας στή­λη τοῦ πε­ρι­ο­δι­κοῦ «Τὸ Μέ­γα Πα­νελ­λή­νιον», ὑ­πὸ τὸν τί­τλο «Α­γα­πη­τή Ρού­λα…», πα­ρου­σι­ά­ζε­ται δη­μο­σι­ο­γρα­φι­κὸ “ἐ­φή­με­ρο” ἀ­πὸ τὸν φε­τι­νὸ κυ­πρια­κὸ τύ­πο· σπαρ­τα­ρι­στὸ λο­γο­τε­χνι­κὸ τεκ­μή­ριο τῶν ἐ­πι­δρά­σε­ων τῆς παγ­κο­σμι­ο­ποί­η­σης στὴ γλωσ­σι­κὴ πραγ­μα­τι­κό­τη­τα τῆς Με­γα­λο­νή­σου.

***

Ἀ­να­φο­ρὲς

Στὸ τε­λευ­ταῖ­ο τμῆ­μα τοῦ τεύ­χους δε­σπό­ζουν, ὅ­πως πάν­τα, τὰ δο­κι­μια­κά, σχο­λι­ο­γρα­φι­κὰ καὶ βι­βλι­ο­κρι­τι­κὰ κεί­με­να τῶν τα­κτι­κῶν συ­νερ­γα­τῶν τοῦ πε­ρι­ο­δι­κοῦ, πα­ρου­σι­α­σμέ­να πολ­λὰ ἐξ αὐ­τῶν στὶς μό­νι­μες προ­σω­πι­κές τους στῆ­λες. Πα­ρου­σι­ά­ζε­ται ση­μαν­τι­κὸ κρι­τι­κὸ δο­κί­μιο τοῦ Παν­τε­λῆ Βου­του­ρῆ ὅ­που ὑ­πὸ τὸν τί­τλο «Ἡ ἰ­δε­ο­λο­γι­κὴ κα­τα­σκευ­ὴ μιᾶς νε­ο­κυ­πρια­κῆς, αὐ­τό­νο­μης καὶ ἐν­μέ­ρει ἑλ­λη­νί­ζου­σας λο­γο­τε­χνί­ας» ἐ­λέγ­χε­ται πρό­σφα­τη «Ἱ­στο­ρί­α τῆς νε­ό­τε­ρης κυ­πρια­κῆς λο­γο­τε­χνί­ας» ὡς προ­ϊ­ὸν τῆς νε­ο­κυ­πρια­κῆς ἰ­δε­ο­λο­γί­ας. Δη­μο­σι­εύ­ε­ται ἐ­πί­σης τὸ δο­κί­μιο τοῦ Κώ­στα Βρα­χνοῦ γιὰ τὸ βι­βλί­ο «Ἡ σύ­νο­ψη τοῦ χά­ους» τοῦ Ἀλ­μπέρ­το Κα­ρα­σό. Ἀ­κο­λου­θοῦν μὲ τὰ κεί­με­νά τους οἱ τα­κτι­κοὶ συ­νερ­γά­τες τοῦ πε­ρι­ο­δι­κοῦ: Γι­ῶρ­γος Ἀ­ρά­γης, Κων­σταν­τῖ­νος Που­λῆς, Γι­ῶρ­γος Βαρ­θα­λί­της, Κώ­στας Κου­τσου­ρέ­λης, Ἄγ­γε­λος Κα­λο­γε­ρό­που­λος, Γι­ῶρ­γος Ζε­βε­λά­κης, Τα­σού­λα Κα­ρα­γε­ωρ­γί­ου, Ν.Δ. Τρι­αν­τα­φυλ­λό­που­λος, Φώ­της Τερ­ζά­κης. Ἰ­δι­αί­τε­ρη μνεί­α θὰ πρέ­πει νὰ γί­νει σὲ ἀ­θη­σαύ­ρι­στο κρι­τι­κὸ κεί­με­νο τοῦ ποι­η­τῆ Νί­κου Καβ­βα­δί­α ποὺ πα­ρου­σι­ά­ζε­ται καὶ σχο­λι­ά­ζε­ται στὴ στή­λη «Ἀν­τι­λη­ξί­αρ­χος» τοῦ Γι­ώρ­γου Ζε­βε­λά­κη.

*** ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ: Η ΛΑΧΕΣΙΣ. ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΗΡΩΣ ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ***

Γρα­φτεῖ­τε Συν­δρο­μη­τὲς στὸ Πλα­νό­διον

Ἀ­να­νε­ῶ­στε ἐγ­καί­ρως τὴ συν­δρο­μή σας

* ΜΕ ΤΗ ΣΥΝ­ΔΡΟ­ΜΗ ΣΑΣ συμ­βάλ­λε­τε στὴν ἐ­πι­βί­ω­ση, βελ­τί­ω­ση καὶ με­γα­λύ­τε­ρη ἀ­νε­ξαρ­τη­σί­α τοῦ πε­ρι­ο­δι­κοῦ.

* Ε­ΠΩ­ΦΕ­ΛΕΙ­ΣΤΕ (α) ἀ­πὸ τὴν δι­α­φο­ρὰ στὴν ὀ­νο­μα­στι­κὴ τι­μὴ πω­λή­σε­ως τῶν τευ­χῶν, (β) ἀ­πὸ τὶς σχε­δὸν ἀ­να­πό­φευ­κτες ἀ­να­τι­μή­σεις τους καὶ (γ) ἀ­πὸ τὴν δω­ρε­ὰν ἀ­πο­στο­λὴ τῶν Λο­γο­τε­χνι­κῶν Φύλ­λων ποὺ συ­νο­δεύ­ουν τὰ τεύ­χη.

* ΜΕ ΤΗΝ ΕΓ­ΓΡΑ­ΦΗ ΣΑΣ σᾶς στέλ­νου­με δω­ρε­ὰν ἕ­να ἀ­πὸ τὰ Λο­γο­τε­χνι­κὰ Φύλ­λα τοῦ πε­ρι­ο­δι­κοῦ, καί, ἐ­φό­σον ἐ­πι­θυ­μεῖ­τε, ἕ­να ἀ­πὸ τὰ προ­η­γού­με­να τεύ­χη ποὺ πι­θα­νὸν νὰ λεί­πουν ἀ­πὸ τὴν σει­ρά σας.

Η ΣΥΝ­ΔΡΟ­ΜΗ ἰ­σχύ­ει γιὰ τέσ­σε­ρα τεύ­χη. Στεῖλ­τε τὰ χρή­μα­τα στὴ δι­εύ­θυν­ση τοῦ πε­ρι­ο­δι­κοῦ μὲ τα­χυ­δρο­μι­κὴ ἐ­πι­τα­γή, ἀ­να­γρά­φον­τας στὸ οἰ­κεῖ­ο μέ­ρος τοῦ τα­χυ­δρο­μι­κοῦ δελ­τα­ρί­ου τὸ ὀ­νο­μα­τε­πώ­νυ­μό σας, τὴ δι­εύ­θυν­ση μὲ τὸν τα­χυ­δρο­μι­κὸ κώ­δι­κα καὶ τὸ τη­λέ­φω­νό σας. (Στὴν πί­σω ὄ­ψη τοῦ τα­χυ­δρο­μι­κοῦ δελ­τα­ρί­ου ση­μει­ῶ­στε τὸ τεῦ­χος ἀ­πὸ τὸ ὁ­ποῖ­ο θέ­λε­τε νὰ ἀρ­χί­ζει ἡ συν­δρο­μὴ καὶ τὸν ἀ­ριθ­μὸ τοῦ τεύ­χους ποὺ τυ­χὸν ἐ­πι­θυ­μεῖ­τε γιὰ τὴν συμ­πλή­ρω­ση τῆς σει­ρᾶς σας.)

ΣΥΝ­ΔΡΟ­ΜΕΣ: Ἐ­σω­τε­ρι­κοῦ: 40,00 €, Ἐ­ξω­τε­ρι­κοῦ: 70,00 €. Γιὰ φοι­τη­τές, σπου­δα­στές, μα­θη­τές: 35,00 €. Δη­μό­σιο, Ὀρ­γα­νι­σμοί, Νο­μι­κὰ Πρό­σω­πα, συν­δρο­μὲς ἐ­νί­σχυ­σης: 100,00 €. e-ma­il: p­l­a­n­o­d­i­on@o­t­e­n­et.gr

ΔΙ­ΕΥ­ΘΥΝ­ΣΗ: Γιά­ννης Πα­τί­λης, περ. «Πλα­νό­διον», Σε­βα­στεί­ας 27, 171 22 ΝΕ­Α ΣΜΥΡ­ΝΗ, τηλ./f­ax: 210-2284403, e-mail: planodion@otenet.gr

Κεντρικὴ διάθεση: Σπύρος Μαρίνης, Σόλωνος 76, 106 80 ΑΘΗΝΑ, τηλ. 210-3648170.

 

Κυκλοφόρησε τὸ Πλανόδιον # 50, Ιούνιος 2011

Θὰ τὸ βρεῖτε στὰ κεντρικὰ βιβλιοπωλεῖα

καὶ στὴν περιφέρεια στὰ κατὰ τόπους πρακτορεῖα

τοῦ ἀθηναϊκοῦ τύπου

 

Ἱ­στο­ρί­ες Μπον­ζά­ι

43 Μι­κρὰ Δι­η­γή­μα­τα Ἀ­με­ρι­κα­νῶν Συγ­γρα­φέ­ων

Ἕ­να ἀ­φι­έ­ρω­μα στἀ­με­ρι­κα­νι­κὸ μι­κρὸ δι­ή­γη­μα

(f­l­a­sh f­i­c­t­i­on)

Τζκ ἀ­να­κου­φί­στη­κε τό­σο μ τν ἐ­ρώ­τη­ση πο δν ἔ­κρυ­ψε τ χα­μό­γε­λο στ χεί­λη του. Ἴ­σι­ω­σε τν για­κὰ στ σα­κά­κι του καἄρ­χι­σε νἀ­παν­τά­ει: «Ὅ­πως λέ­ει κα Στί­βεν Χέ­λερ στν εἰ­σα­γω­γὴ μις ἀ­κό­μα ἐ­ξαι­ρε­τι­κῆς ἀν­θο­λο­γί­ας —μ τί­τλο Ἀ­να­πάν­τε­χη Μυ­θο­πλα­σί­α. Ἀ­με­ρι­κα­νι­κὰ Ὑ­πέρ­μι­κρα Δι­η­γή­μα­ταἀλ­λὰ καἀ­πὸ τ δι­κή μου ἐμ­πει­ρί­α ὡς συγ­γρα­φέ­ας τό­σο μι­κρῶν δι­η­γη­μά­των, τ κύ­ρια γνω­ρί­σμα­τα, μᾶλ­λον προ­ϋ­πο­θέ­σεις, πο πρέ­πει νἔ­χει στ μυα­λό τουἕ­νας ἐ­πί­δο­ξος συγ­γρα­φέ­ας ἀ­να­γνώ­στης εἶ­ναι «ἀ­φε­νὸς ἡ μι­κρὴ ἔ­κτα­ση καἀ­φε­τέ­ρου ἕ­νας ση­μαν­τι­κῆς διά­ρκειας καἰ­σχύ­ος ἀ­πό­η­χος». Ἑ­πο­μέ­νως, ὅ­πως εἴ­πα­με κα προ­η­γου­μέ­νως: Συν­το­μί­α καἈ­πό­η­χος

[Ἀ­πὸ τὸ ἐν εἴ­δει μυ­θο­πλα­σί­ας εἰ­σα­γω­γι­κὸ κεί­με­νο τοῦ ἐ­πι­με­λη­τῆ τοῦ ἀ­φι­ε­ρώ­μα­τος Βα­σί­λη Μα­νου­σά­κη]

Κεν­τρι­κὴ θέ­ση στὸ και­νούρ­γιο τεῦ­χος τοῦ πε­ρι­ο­δι­κοῦ Πλα­νό­διον κα­τέ­χει τὸ ἀ­φι­έ­ρω­μά του στὸ ἀ­με­ρι­κα­νι­κὸ μι­κρὸ δι­ή­γη­μα. Τὸ τεῦ­χος σχε­δι­ά­στη­κε ἀ­πὸ τὸν Γιά­ννη Πα­τί­λη, τὴν Ἡ­ρὼ Νι­κο­πού­λου καὶ τὸν Βα­σί­λη Μα­νου­σά­κη, λο­γο­τέ­χνη καὶ με­τα­φρα­στή, ὁ ὁ­ποῖ­ος ἀ­νέ­λα­βε τὴν ἐ­πι­λο­γὴ τῶν κει­μέ­νων καὶ τὸν συν­το­νι­σμὸ τῶν με­τα­φρα­στῶν. Ἤ­δη ἀ­πὸ τὸν Ὀ­κτώ­βριο τοῦ 2009 τὸ πε­ρι­ο­δι­κὸ εἶ­χε ξε­κι­νή­σει ἕ­να πρό­γραμ­μα κα­τα­γρα­φῆς, με­λέ­της, ἀν­θο­λό­γη­σης καὶ με­τά­φρα­σης ἑ­νὸς πε­ζο­γρα­φι­κοῦ ὑ­πο-εί­δους, τοῦ μι­κροῦ δι­η­γή­μα­τος, ποὺ ἐ­δῶ καὶ δύ­ο δε­κα­ε­τί­ες πε­ρί­που τεί­νει νὰ αὐ­το­νο­μη­θεῖ στὸν παγ­κό­σμιο λο­γο­τε­χνι­κὸ χῶ­ρο καὶ γιὰ τὸ ὁ­ποῖ­ο ἔ­χει προ­τα­θεῖ πλη­θώ­ρα ὀ­νο­μα­σι­ῶν, ὅ­λες τους δη­λω­τι­κὲς τῆς σμι­κρό­τη­τάς του. Τὸ πε­ρι­ο­δι­κὸ Πλα­νό­διον ἀ­πέ­ναν­τι σὲ ὅ­λες αὐ­τὲς τὶς ὀ­νο­μα­σί­ες μι­κρο­ϊ­στο­ρι­ῶν πρό­τει­νε τὸν ὅ­ρο «Ἱ­στο­ρί­ες Μπον­ζά­ι», καὶ τὴν Ἄ­νοι­ξη τοῦ 2010 ἐγ­και­νί­α­σε, μὲ τὸ ὄ­νο­μα αὐ­τό, ἕ­ναν μο­να­δι­κὸ στὰ γράμ­μα­τά μας λο­γο­τε­χνι­κὸ ἱ­στο­χῶ­ρο ἀ­φι­ε­ρω­μέ­νο ἀ­πο­κλει­στι­κὰ στὸ συγ­κε­κρι­μέ­νο εἶ­δος, ὅ­που ὁ ἀ­να­γνώ­στης θὰ βρεῖ πλού­σιο ὑ­λι­κὸ ἀ­πὸ δέ­κα γλῶσ­σες, μα­ζὶ μὲ πρω­τό­τυ­πες δη­μο­σι­εύ­σεις, ἀν­θο­λο­γή­σεις, εἰ­δι­κὰ ἀ­φι­ε­ρώ­μα­τα, συ­νεν­τεύ­ξεις ἀλ­λὰ καὶ θε­ω­ρη­τι­κὰ κεί­με­να γιὰ τὸ εἶ­δος, καὶ ἐ­πι­πλέ­ον βιν­τε­ο­σκο­πη­μέ­νες ἀ­να­γνώ­σεις δι­η­γη­μά­των ἀ­πὸ τοὺς ἴ­διους τοὺς συγ­γρα­φεῖς τους, ἀλ­λὰ καὶ με­ρι­κὲς πο­λὺ ἐν­τυ­πω­σια­κὲς δρα­μα­το­ποι­ή­σεις κά­ποι­ων ἱ­στο­ρι­ῶν. Τὸ τεῦ­χος ποὺ κυ­κλο­φο­ρεῖ ἑ­στιά­ζει στὸ ἀ­με­ρι­κα­νι­κὸ μι­κρὸ δι­ή­γη­μα, γνω­στὸ ὡς f­l­a­sh f­i­c­t­i­on, τὸ ὁ­ποῖ­ο ἀ­πὸ τὶς ἀρ­χὲς τῆς δε­κα­ε­τί­ας τοῦ ’­90 γνώ­ρι­σε με­γά­λη ἐ­πι­τυ­χί­α στὸν ἀγ­γλό­φω­νο κό­σμο καὶ παγ­κό­σμια ἀ­να­γνώ­ρι­ση καὶ ἐ­πιρ­ρο­ή. Στὸ τεῦ­χος πα­ρου­σι­ά­ζον­ται 43 τέ­τοι­α μι­κρὰ δι­η­γή­μα­τα στα­χυ­ο­λο­γη­μέ­να ἀ­πὸ τὶς πέν­τε κα­λύ­τε­ρες ἀ­με­ρι­κα­νι­κὲς ἀν­θο­λο­γί­ες τοῦ εἴ­δους ποὺ κυ­κλο­φο­ροῦν. Με­τα­ξὺ τῶν ἀ­με­ρι­κα­νῶν συγ­γρα­φέ­ων ποὺ με­τα­φρά­ζον­ται πε­ρι­έ­χον­ται καὶ με­ρι­κὰ ἀ­πὸ τὰ ἀ­ξι­ο­λο­γό­τε­ρα ὀ­νό­μα­τα τῆς ἀ­με­ρι­κα­νι­κῆς λο­γο­τε­χνί­ας, ὅ­πως οἱ Ρέ­ι Μπράν­τμπε­ρι, Τμ Χα­ζού­κα, Λάν­γκστον Χι­ούζ, Τζό­ις Κά­ρολ Ὄ­ουτς, Σμ Σέ­παρντ, Τζν Ἀπ­ντά­ικ, Τέ­νε­σι Οὐ­ί­λιαμς, Τομ­πά­ι­ας Γούλφ. Τὴν ἀν­θο­λο­γί­α τοῦ ἀ­με­ρι­κα­νι­κοῦ δι­η­γή­μα­τος τὸ Πλα­νό­διον θὰ συμ­πλη­ρώ­σει μὲ τὸ ἑ­πό­με­νο τεῦ­χος του, ἀ­φι­ε­ρω­μέ­νο αὐ­τὴ τὴ φο­ρὰ στὸ ἑλ­λη­νι­κὸ μπον­ζά­ι.

*­**

 

πα­ρου­σί­α τς ἑλ­λη­νι­κῆς ποί­η­σης στ πα­ρὸν τεῦ­χος

Τὸ τεῦ­χος ξε­κι­νᾶ μὲ δώ­δε­κα ἀ­νέκ­δο­τα ποι­ή­μα­τα ἀ­πὸ τὴν τε­λευ­ταί­α με­τα­θα­νά­τια συλ­λο­γὴ τοῦ Γιά­ννη Βαρ­βέ­ρη, ποὺ τώ­ρα πιὰ δη­μο­σι­εύ­ον­ται εἰς μνή­μην του. Πα­ρου­σι­ά­ζον­ται ἐ­πί­σης και­νούρ­για ἀ­νέκ­δο­τα ποι­ή­μα­τα τῆς Τα­σού­λας Κα­ρα­γε­ωρ­γί­ου, τῆς Ἀ­να­στα­σί­ας Ἀν­τύ­πα, τοῦ Ἀν­τώ­νη Πε­ραν­τω­νά­κη καὶ τῶν νέ­ων ποι­η­τῶν Ἄν­νας Ἀ­φεν­του­λί­δου, Βαγ­γέ­λη Πε­τα­λᾶ καὶ Ἑ­λέ­νης Σι­γα­λοῦ.

*­**

 

Πε­ζο­γρα­φί­α

Στὴν πρω­τό­τυ­πη ὕ­λη τοῦ πε­ρι­ο­δι­κοῦ δη­μο­σι­εύ­ον­ται τὰ δι­η­γή­μα­τα «Ὁ λη­ξί­αρ­χος» καὶ «Ὥ­σπου κά­πο­τε» τοῦ Χρί­στου Ρου­με­λι­ω­τά­κη.

*­**

 

Τ Μέ­γα Πα­νελ­λή­νιον

Στὴν πα­νελ­λή­νιας γλωσ­σι­κῆς ἐμ­βέ­λειας στή­λη τοῦ πε­ρι­ο­δι­κοῦ «Τὸ Μέ­γα Πα­νελ­λή­νιον», ὑ­πὸ τὸν τί­τλο «Τώ­ρα ποὺ οὔ­τε χρω­στᾶ­με οὔ­τε μᾶς χρω­στᾶν» πα­ρου­σι­ά­ζε­ται τὸ αὐ­το­βι­ο­γρα­φι­κὸ ἀ­πο­μνη­μό­νευ­μα τοῦ ἄ­γνω­στου Ἕλ­λη­να ἀ­πὸ τὴ Λέ­σβο Συ­με­ὼν Γρ. Σταμ­που­λοῦ (1901-1981), μιὰ συ­ναρ­πα­στι­κὴ ἐ­πι­το­μὴ τῶν νε­ο­ελ­λη­νι­κῶν πε­ρι­πε­τει­ῶν, μὲ εἰ­σα­γω­γὴ τοῦ συγ­γρα­φέ­α ἐγ­γο­νοῦ του Συ­με­ὼν Σταμ­που­λοῦ.

*­**

 

Ἀ­να­φο­ρές

Στὸ τε­λευ­ταῖ­ο τμῆ­μα τοῦ τεύ­χους δε­σπό­ζουν, ὅ­πως πάν­τα, τὰ δο­κι­μια­κά, σχο­λι­ο­γρα­φι­κὰ καὶ βι­βλι­ο­κρι­τι­κὰ κεί­με­να τῶν τα­κτι­κῶν συ­νερ­γα­τῶν τοῦ πε­ρι­ο­δι­κοῦ, πα­ρου­σι­α­σμέ­να πολ­λὰ ἐξ αὐ­τῶν στὶς μό­νι­μες προ­σω­πι­κές τους στῆ­λες. Πα­ρου­σι­ά­ζε­ται τὸ δο­κί­μιο τῆς Στέλ­λας Νι­κο­λού­δη «Φτι­ά­χνον­τας τὸ σῶ­μα τῆς Ἀ­νά­στα­σης», ἕ­νας αὐ­το­βι­ο­γρα­φι­κὸς στο­χα­σμὸς γιὰ τὴν ἐ­σω­τε­ρι­κὴ ἀ­να­γέν­νη­ση τοῦ ἀν­θρώ­που μέ­σα στὴ ζω­ὴ καὶ τὴ γλώσ­σα. Ἀ­κο­λου­θοῦν μὲ τὰ κεί­με­νά τους οἱ τα­κτι­κοὶ συ­νερ­γά­τες τοῦ πε­ρι­ο­δι­κοῦ: Γι­ῶρ­γος Ἀ­ρά­γης, Κων­σταν­τῖ­νος Που­λῆς, Γι­ῶρ­γος Βαρ­θα­λί­της, Χρῖ­στος Ρου­με­λι­ω­τά­κης, Κώ­στας Κου­τσου­ρέ­λης, Ἀν­τώ­νης Ζέρ­βας, Ἄγ­γε­λος Κα­λο­γε­ρό­που­λος, Γι­ῶρ­γος Ζε­βε­λά­κης, Τα­σού­λα Κα­ρα­γε­ωρ­γί­ου, Ν.Δ. Τριαν­τα­φυλ­λό­που­λος, Φώ­της Τερ­ζά­κης.

*** ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ: Η ΜΙΚΡΗ ΑΡΙΑΔΝΗ. ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΗΡΩΣ ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ***

  

Γρα­φτεῖ­τε Συν­δρο­μη­τὲς στὸ Πλα­νό­διον

Ἀ­να­νε­ῶ­στε ἐγ­καί­ρως τὴ συν­δρο­μή σας

* ΜΕ ΤΗ ΣΥΝ­ΔΡΟ­ΜΗ ΣΑΣ συμ­βάλ­λε­τε στὴν ἐ­πι­βί­ω­ση, βελ­τί­ω­ση καὶ με­γα­λύ­τε­ρη ἀ­νε­ξαρ­τη­σί­α τοῦ πε­ρι­ο­δι­κοῦ.

* Ε­ΠΩ­ΦΕ­ΛΕΙ­ΣΤΕ (α) ἀ­πὸ τὴν δι­α­φο­ρὰ στὴν ὀ­νο­μα­στι­κὴ τι­μὴ πω­λή­σε­ως τῶν τευ­χῶν, (β) ἀ­πὸ τὶς σχε­δὸν ἀ­να­πό­φευ­κτες ἀ­να­τι­μή­σεις τους καὶ (γ) ἀ­πὸ τὴν δω­ρε­ὰν ἀ­πο­στο­λὴ τῶν Λο­γο­τε­χνι­κῶν Φύλ­λων ποὺ συ­νο­δεύ­ουν τὰ τεύ­χη.

* ΜΕ ΤΗΝ ΕΓ­ΓΡΑ­ΦΗ ΣΑΣ σᾶς στέλ­νου­με δω­ρε­ὰν ἕ­να ἀ­πὸ τὰ Λο­γο­τε­χνι­κὰ Φύλ­λα τοῦ πε­ρι­ο­δι­κοῦ, καί, ἐ­φό­σον ἐ­πι­θυ­μεῖ­τε, ἕ­να ἀ­πὸ τὰ προ­η­γού­με­να τεύ­χη ποὺ πι­θα­νὸν νὰ λεί­πουν ἀ­πὸ τὴν σει­ρά σας.

Η ΣΥΝ­ΔΡΟ­ΜΗ ἰ­σχύ­ει γιὰ τέσ­σε­ρα τεύ­χη. Στεῖλ­τε τὰ χρή­μα­τα στὴ δι­εύ­θυν­ση τοῦ πε­ρι­ο­δι­κοῦ μὲ τα­χυ­δρο­μι­κὴ ἐ­πι­τα­γή, ἀ­να­γρά­φον­τας στὸ οἰ­κεῖ­ο μέ­ρος τοῦ τα­χυ­δρο­μι­κοῦ δελ­τα­ρί­ου τὸ ὀ­νο­μα­τε­πώ­νυ­μό σας, τὴ δι­εύ­θυν­ση μὲ τὸν τα­χυ­δρο­μι­κὸ κώ­δι­κα καὶ τὸ τη­λέ­φω­νό σας. (Στὴν πί­σω ὄ­ψη τοῦ τα­χυ­δρο­μι­κοῦ δελ­τα­ρί­ου ση­μει­ῶ­στε τὸ τεῦ­χος ἀ­πὸ τὸ ὁ­ποῖ­ο θέ­λε­τε νὰ ἀρ­χί­ζει ἡ συν­δρο­μὴ καὶ τὸν ἀ­ριθ­μὸ τοῦ τεύ­χους ποὺ τυ­χὸν ἐ­πι­θυ­μεῖ­τε γιὰ τὴν συμ­πλή­ρω­ση τῆς σει­ρᾶς σας.)

ΣΥΝ­ΔΡΟ­ΜΕΣ: Ἐ­σω­τε­ρι­κοῦ: 40,00 €, Ἐ­ξω­τε­ρι­κοῦ: 70,00 €. Γιὰ φοι­τη­τές, σπου­δα­στές, μα­θη­τές: 35,00 €. Δη­μό­σιο, Ὀρ­γα­νι­σμοί, Νο­μι­κὰ Πρό­σω­πα, συν­δρο­μὲς ἐ­νί­σχυ­σης: 100,00 €. e-ma­il: p­l­a­n­o­d­i­on@o­t­e­n­et.gr

ΔΙ­ΕΥ­ΘΥΝ­ΣΗ: Γιά­ννης Πα­τί­λης, περ. «Πλα­νό­διον», Σε­βα­στεί­ας 27, 171  22 ΝΕ­Α ΣΜΥΡ­ΝΗ, τηλ./f­ax: 210-2284403, e-mail: planodion@otenet.gr

Κεντρικὴ διάθεση: Σπύρος Μαρίνης, Σόλωνος 76, 106 80 ΑΘΗΝΑ, τηλ. 210-3648170.

Κυκλοφόρησε τὸ Πλανόδιον # 49, Δεκέμβριος 2010 

Θὰ τὸ βρεῖτε στὰ κεντρικὰ βιβλιοπωλεῖα

καὶ στὴν περιφέρεια στὰ κατὰ τόπους πρακτορεῖα

τοῦ ἀθηναϊκοῦ τύπου

 

Ἀν­το­νὲνἈρ­τώ: ­ξέ­γερ­σηκαΟὐ­το­πί­α 

­να­φι­έ­ρω­μαστνἈν­το­νὲνἈρ­τώ, τνποι­η­τή, τνστο­χα­στή, τν­ξε­γερ­μέ­νοἄν­θρω­πο

    Ἐ­κεῖ ὅ­που οἱ ἄλ­λοι ὑ­πο­κρί­νον­ται ὅ­τι πα­ρου­σιά­ζουν ἔρ­γα καὶ ποι­ή­μα­τα ἐ­γὼ δὲν προ­τί­θε­μαι πα­ρὰ νὰ ἐκ­θέ­σω τὸ πνεῦ­μα μου γυ­μνό.

    Ζω­ὴ ση­μαί­νει νὰ σὲ καῖ­νε τὰ ἐ­ρω­τή­μα­τα.

    Δὲν ἀν­τι­λαμ­βά­νο­μαι τὸ ἔρ­γο σὰν ξε­κομ­μέ­νο ἀ­π’ τὴ ζω­ή.

    Δὲν μ’ ἀ­ρέ­σει ἡ ξε­κομ­μέ­νη ἀ­π’ τὴ ζω­ὴ δη­μι­ουρ­γί­α. Ἄλ­λω­στε, δὲν ἀν­τι­λαμ­βά­νο­μαι, δὲν μπο­ρῶ ν’ ἀν­τι­λη­φθῶ τὸ πνεῦ­μα σὰν ξε­κομ­μέ­νο ἀ­π’ τὸ πνεῦ­μα. Κά­θε ἕ­να ἀ­πὸ τὰ ἔρ­γα μου, κά­θε ἕ­να ἀ­πὸ τὰ ἐ­σω­τε­ρι­κά μου ἐ­πί­πε­δα, κά­θε μί­α ἀ­πὸ τὶς ψυ­χρὲς ἀν­θο­φο­ρί­ες τῆς ψυ­χῆς μου ἐ­πι­κα­λύ­πτου­νε, θαρ­ρεῖς, μὲ κά­τι σὰν γλοι­ὸ ὁ­λό­κλη­ρο τὸ εἶ­ναι μου.

    Γι’ αὐ­τὸ καὶ μπο­ρῶ νὰ μὲ βρί­σκω τό­σο μέ­σα σ’ ἕ­να γράμ­μα προ­ο­ρι­σμέ­νο νὰ ἐ­ξη­γή­σει τὸ ἐν­δό­μυ­χο ση­μεῖ­ο αἰχ­μῆς τοῦ εἶ­ναι μου καὶ τὸν ὑ­πέρ­λο­γο εὐ­νου­χι­σμὸ τῆς ζω­ῆς μου ὅ­σο καὶ μέ­σα σ’ ἕ­να δο­κί­μιο ἐ­ξω­τε­ρι­κὸ τοῦ ἑ­αυ­τοῦ μου καὶ τὸ ὁ­ποῖ­ο φαν­τά­ζει στὰ μά­τια μου σὰν μί­α κύ­η­ση ἀ­δι­ά­φο­ρη πρὸς τὸ πνεῦ­μα μου.

    Ὑ­πο­φέ­ρω ποὺ τὸ Πνεῦ­μα δὲν βρί­σκε­ται ἐν­τὸς τῆς ζω­ῆς καὶ ποὺ ἡ ζω­ὴ δὲν εἶ­ναι τὸ Πνεῦ­μα, ὑ­πο­φέ­ρω ἀ­πὸ τὸ Πνεῦ­μα-ὄρ­γα­νον, ἀ­πὸ τὸ Πνεῦ­μα-με­τά­φρα­ση, τὸ Πνεῦ­μα-φό­βη­τρο ποὺ μὲ βί­α ἐγ­γρά­φει τὰ πράγ­μα­τα ἐν­τὸς τοῦ Πνεύ­μα­τος.

(Ἀν­το­νὲν Ἀρ­τώ, ἀ­πὸ τὴν συλ­λο­γὴ ὀμ­φα­λὸς τν φύλ­λων [1925])

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΣΗ στὸ και­νούρ­γιο τεῦ­χος τοῦ πε­ρι­ο­δι­κοῦ «Πλα­νό­διον» κα­τέ­χει τὸ ἀ­φι­έ­ρω­μά του στὸν Ἀν­το­νὲν Ἀρ­τώ (1896-1948), μὲ ἰ­δι­αί­τε­ρη ἔμ­φα­ση στὴν λι­γό­τε­ρο γνω­στὴ στὸ ἑλ­λη­νι­κὸ κοι­νὸ πλευ­ρὰ τοῦ ἔρ­γου του, τὴν ποι­η­τι­κή, καὶ μὲ τὴν πα­ρου­σί­α­ση τῆς πλου­σι­ό­τε­ρης ἕ­ως τώ­ρα ἀν­θο­λό­γη­σης τῆς ποί­η­σής του στὴ γλώσ­σα μας. Τὶς με­τα­φρά­σεις, μὲ τὶς πλού­σι­ες εἰ­σα­γω­γὲς καὶ τὰ σχό­λια φι­λο­τέ­χνη­σαν τρεῖς νέ­οι δη­μι­ουρ­γοί, ὁ ἠ­θο­ποι­ός, σκη­νο­θέ­της καὶ δρα­μα­τουρ­γὸς Ἥ­λιος Σα­γίς, ὁ λο­γο­τέ­χνης Ζ.Δ. Ἀ­ϊ­να­λῆς καὶ ἡ φι­λό­λο­γος καὶ με­τα­φρά­στρια Εἰ­ρή­νη Πα­πα­δο­πού­λου. Τὴν ἀν­θο­λό­γη­ση συμ­πλη­ρώ­νουν δύο κλα­σι­κὰ δο­κί­μια Γάλ­λων συγ­γρα­φέ­ων: τὸ «Ἀρ­τώ» τοῦ Μω­ρὶς Μπλαν­σὼ καὶ τὸ «Ἀν­το­νὲν Ἀρ­τὼ ἢ Τὸ με­ξι­κά­νι­κο ὄ­νει­ρο» τοῦ Ζν-Μα­ρὶ Λ Κλε­ζιό. Τὸ ἀ­φι­έ­ρω­μα συ­νο­δεύ­ε­ται ἀ­πὸ ἕ­να ἐ­κτε­νὲς καὶ ἐμ­πε­ρι­στα­τω­μέ­νο «Σχε­δί­α­σμα βι­ο­γρα­φί­ας» κα­θὼς καὶ βα­σι­κὴ βι­βλι­ο­γρα­φί­α τοῦ Ἀρ­τῶ στὰ γαλ­λι­κὰ καὶ ἑλ­λη­νι­κά.

Ὁ Ἀντονὲν Ἀρτὼ ὡς δολοφονημένος Μαρὰ στὴν ταινία τοῦ Ἄμπελ Γκάνς (1889-1981) ‘Ναπολέων’ (1927)

Ὁ συνθέτης Ἔντγκαρ Βαρέζε (1883-1965) καὶ ὁ Ἀντονὲν Ἀρτώ. Φωτογραφία τοῦ 1933 τῆς Ροζὶ Ἀντρέ (1905-1970)

Ἀνασύσταση τοῦ δωματίου τοῦ Ἀντονὲν Ἀρτὼ στὴν ψυχιατρικὴ κλινικὴ τοῦ Ροντὲζ ἀπὸ τὸν Γάλλο ἀκτιβιστὴ καλλιτέχνη Jean-Jacques Lebel (‘Ἐγκατάσταση 2004-2009)

*­**

πα­ρου­σί­α τς ἑλ­λη­νι­κῆς ποί­η­σης στ πα­ρὸν τεῦ­χος 

Στὸ τεῦ­χος πα­ρου­σι­ά­ζον­ται και­νούρ­για ἀ­νέκ­δο­τα ποι­ή­μα­τα τῆς Στέλ­λας Ἀ­λε­ξο­πού­λου, τοῦ Χρί­στου Δάλ­κου, τοῦ Δη­μή­τρη Κούν­δου­ρου, τῆς Ἔλ­σας Λι­α­ρο­πού­λου, τοῦ Γιά­ννη Στρούμ­πα, τοῦ Δη­μή­τρη Βλα­χο­πά­νου, τῆς Κων­σταν­τί­νας Βάρ­σου, τῆς Να­νᾶς Τσόγ­κα, τῆς Ἄν­τας Κλαμ­πα­τσέ­α καὶ τοῦ Θο­δω­ρῆ Βο­ριᾶ.

*­**

Πε­ζο­γρα­φί­α

Δη­μο­σι­εύ­ον­ται δι­η­γή­μα­τα τῆς Μα­ρί­ας Κέν­τρου-Ἀ­γα­θο­πού­λου, τοῦ Ἀν­δρέ­α Ρού­σση, τῆς Κα­τε­ρί­νας Τό­λιου καὶ τῆς Ἡ­ρῶς Νι­κο­πού­λου.

*­**

Τ Μέ­γα Πα­νελ­λή­νιον 

Στὴν πα­νελ­λή­νιας γλωσ­σι­κῆς ἐμ­βέ­λειας στή­λη τοῦ πε­ρι­ο­δι­κοῦ ὑ­πὸ τὸν τίτ­λο «Τὸ Μέ­γα Πα­νελ­λή­νιον» πα­ρου­σι­ά­ζε­ται τὸ κεί­με­νο: Μα­ρί­α C­y­b­er, «Μι­λῶ γιὰ τὶς L­e­s­b­i­an βρα­δι­ές.­.­.­», ξε­χω­ρι­στὴ γλωσ­σι­κὴ μαρ­τυ­ρί­α στὸν χῶ­ρο τοῦ πο­λι­τι­σμοῦ τῆς πο­λυ­τρο­πί­ας τῶν νε­ο­ελ­λη­νι­κῶν ἠ­θῶν στὸ σύγ­χρο­νο παγ­κο­σμι­ο­ποι­η­μέ­νο πε­ρι­βάλ­λον.

*­**

Ἀ­να­φο­ρές 

Στὸ τε­λευ­ταῖ­ο τμῆ­μα τοῦ τεύ­χους δε­σπό­ζουν, ὅ­πως πάν­τα, τὰ δο­κι­μια­κά, σχο­λι­ο­γρα­φι­κὰ καὶ βι­βλι­ο­κρι­τι­κὰ κεί­με­να τῶν τα­κτι­κῶν συ­νερ­γα­τῶν τοῦ πε­ρι­ο­δι­κοῦ, πα­ρου­σι­α­σμέ­να πολ­λὰ ἐξ αὐ­τῶν στὶς μό­νι­μες προ­σω­πι­κές τους στῆ­λες. Πα­ρου­σι­ά­ζε­ται τὸ δο­κί­μιο τοῦ Λου­κᾶ Κού­σου­λα «Ὁ ποι­η­τὴς καὶ ὁ φι­λό­σο­φος», ἕ­νας κρι­τι­κὸς ἔ­λεγ­χος ἀ­πὸ τὴν πλευ­ρὰ τοῦ ποι­η­τῆ τῆς με­τά­φρα­σης τοῦ γνω­στοῦ χο­ρι­κοῦ της «Ἀν­τι­γό­νης» τοῦ Σο­φο­κλῆ γιὰ τὴν «δει­νό­τη­τα» τοῦ ἀν­θρώ­που ἀ­πὸ τὸν φι­λό­σο­φο Μάρ­τιν Χά­ιν­τεγ­κερ. Ἐ­πί­σης τὸ δο­κί­μιο τῆς Πέγ­κυς Καρ­πού­ζου γιὰ «Τὰ ὅ­ρια τοῦ σώ­μα­τος στὸν Ἀ­ό­ρα­το ἄν­θρω­πο τοῦ H.G. W­e­l­ls». Ἀ­κο­λου­θοῦν μὲ τὰ κεί­με­νά τους οἱ τα­κτι­κοὶ συ­νερ­γά­τες τοῦ πε­ρι­ο­δι­κοῦ: Γι­ῶρ­γος Ἀ­ρά­γης, Κων­σταν­τῖ­νος Που­λῆς, Γι­ῶρ­γος Βαρ­θα­λί­της, Χρί­στος Ρου­με­λι­ω­τά­κης, Κώ­στας Κου­τσου­ρέ­λης, Γι­ῶρ­γος Ζε­βε­λά­κης, Ἄγ­γε­λος Κα­λο­γε­ρό­που­λος, Ἀν­τώ­νης Ζέρ­βας, Φώτης ΤερζάκηςΝ.Δ. Τριανταφυλλόπουλος, Τασούλα Καραγεωργίου.

***

Γρα­φτεῖ­τε Συν­δρο­μη­τὲς στὸ Πλα­νό­διον

Ἀ­να­νε­ῶ­στε ἐγ­καί­ρως τὴ συν­δρο­μή σας

* ΜΕ ΤΗ ΣΥΝ­ΔΡΟ­ΜΗ ΣΑΣ συμ­βάλ­λε­τε στὴν ἐ­πι­βί­ω­ση, βελ­τί­ω­ση καὶ με­γα­λύ­τε­ρη ἀ­νε­ξαρ­τη­σί­α τοῦ πε­ρι­ο­δι­κοῦ.

* Ε­ΠΩ­ΦΕ­ΛΕΙ­ΣΤΕ (α) ἀ­πὸ τὴν δι­α­φο­ρὰ στὴν ὀ­νο­μα­στι­κὴ τι­μὴ πω­λή­σε­ως τῶν τευ­χῶν, (β) ἀ­πὸ τὶς σχε­δὸν ἀ­να­πό­φευ­κτες ἀ­να­τι­μή­σεις τους καὶ (γ) ἀ­πὸ τὴν δω­ρε­ὰν ἀ­πο­στο­λὴ τῶν Λο­γο­τε­χνι­κῶν Φύλ­λων ποὺ συ­νο­δεύ­ουν τὰ τεύ­χη.

* ΜΕ ΤΗΝ ΕΓ­ΓΡΑ­ΦΗ ΣΑΣ σᾶς στέλ­νου­με δω­ρε­ὰν ἕ­να ἀ­πὸ τὰ Λο­γο­τε­χνι­κὰ Φύλ­λα τοῦ πε­ρι­ο­δι­κοῦ, καί, ἐ­φό­σον ἐ­πι­θυ­μεῖ­τε, ἕ­να ἀ­πὸ τὰ προ­η­γού­με­να τεύ­χη ποὺ πι­θα­νὸν νὰ λεί­πουν ἀ­πὸ τὴν σει­ρά σας.

Η ΣΥΝ­ΔΡΟ­ΜΗ ἰ­σχύ­ει γιὰ τέσ­σε­ρα τεύ­χη. Στεῖλ­τε τὰ χρή­μα­τα στὴ δι­εύ­θυν­ση τοῦ πε­ρι­ο­δι­κοῦ μὲ τα­χυ­δρο­μι­κὴ ἐ­πι­τα­γή, ἀ­να­γρά­φον­τας στὸ οἰ­κεῖ­ο μέ­ρος τοῦ τα­χυ­δρο­μι­κοῦ δελ­τα­ρί­ου τὸ ὀ­νο­μα­τε­πώ­νυ­μό σας, τὴ δι­εύ­θυν­ση μὲ τὸν τα­χυ­δρο­μι­κὸ κώ­δι­κα καὶ τὸ τη­λέ­φω­νό σας. (Στὴν πί­σω ὄ­ψη τοῦ τα­χυ­δρο­μι­κοῦ δελ­τα­ρί­ου ση­μει­ῶ­στε τὸ τεῦ­χος ἀ­πὸ τὸ ὁ­ποῖ­ο θέ­λε­τε νὰ ἀρ­χί­ζει ἡ συν­δρο­μὴ καὶ τὸν ἀ­ριθ­μὸ τοῦ τεύ­χους ποὺ τυ­χὸν ἐ­πι­θυ­μεῖ­τε γιὰ τὴν συμ­πλή­ρω­ση τῆς σει­ρᾶς σας.)

ΣΥΝ­ΔΡΟ­ΜΕΣ: Ἐ­σω­τε­ρι­κοῦ: 40,00 €, Ἐ­ξω­τε­ρι­κοῦ: 70,00 €. Γιὰ φοι­τη­τές, σπου­δα­στές, μα­θη­τές: 35,00 €. Δη­μό­σιο, Ὀρ­γα­νι­σμοί, Νο­μι­κὰ Πρό­σω­πα, συν­δρο­μὲς ἐ­νί­σχυ­σης: 100,00 €.

ΔΙ­ΕΥ­ΘΥΝ­ΣΗ: Γιά­ννης Πα­τί­λης, περ. «Πλα­νό­διον», Σε­βα­στεί­ας 27, 171  22 ΝΕ­Α ΣΜΥΡ­ΝΗ, τηλ./f­ax: 210-2284403, e-mail: planodion@otenet.gr

***

Κυκλοφόρησε τὸ Πλανόδιον # 48, Ἰούνιος 2010

 Θὰ τὸ βρεῖτε στὰ κεντρικὰ βιβλιοπωλεῖα

καὶ στὴν περιφέρεια στὰ κατὰ τόπους πρακτορεῖα

τοῦ ἀθηναϊκοῦ τύπου

 

«Καὶ τώ­ρα – βα­θιὰ εἰ­σπνο­ή»

Γερ­μα­νό­φω­νη ποί­η­ση με­τὰ τὴν πτώ­ση τοῦ τεί­χους.

Εἰ­σα­γω­γή, ἐ­πι­λο­γή, με­τά­φρα­ση, ση­μει­ώ­σεις:

Κώ­στας Κου­τσου­ρέ­λης

Ὅ­ταν τοῦ ξε­γλι­στρή­σα­με / δὲν εἴ­χα­με ἰ­δέ­α πό­σο ψη­λὰ ὀρ­θω­νό­ταν / μέ­σα μας // Εἴ­χα­με συ­νη­θί­σει / στὸν ὁ­ρί­ζον­τά του / Καὶ στὴ νη­νε­μί­α // Κά­τω ἀ­πὸ τὴ σκιά του / ἄλ­λη σκιὰ δὲν ἔ­πε­φτε // Τώ­ρα ἀ­πο­μεί­να­με γυ­μνοὶ / χω­ρὶς δι­και­ο­λο­γί­α.

 (Ρά­ι­νερ Κοῦν­τσε, τὸ τεῖ­χος)

 [Τὸ Τεῖ­χος ποὺ δι­α­χώ­ρι­ζε τὸν Ἀ­να­το­λι­κὸ ἀ­πὸ τὸν Δυ­τι­κὸ Το­μέ­α τῆς πό­λης τοῦ Βε­ρο­λί­νου ξε­κί­νη­σε νὰ χτί­ζε­ται ἀ­πὸ τὴν  κυ­βέρ­νη­ση τῆς Λα­ϊ­κῆς Δη­μο­κρα­τί­ας τῆς Γερ­μα­νί­ας τὴν νύ­χτα τῆς 12ης πρὸς τὴν 13η Αὐ­γού­στου 1961. Ἐ­πὶ 28 χρό­νια καὶ πλέ­ον, πα­ρέ­μει­νε σύμ­βο­λο τῆς δι­αι­ρε­μέ­νης Γερ­μα­νί­ας καὶ τῆς με­τω­πι­κῆς ἀν­τι­πα­ρά­θε­σης τῶν δυ­ὸ στρα­το­πέ­δων τοῦ Ψυ­χροῦ Πο­λέ­μου.]

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΣΗ στὸ και­νούρ­γιο τεῦ­χος τοῦ πε­ρι­ο­δι­κοῦ «Πλα­νό­διον» κα­τέ­χει τὸ ἀ­φι­έ­ρω­μά του στὴν Γερ­μα­νό­φω­νη Ποί­η­ση Με­τὰ τὴν Πτώ­ση τοῦ Τεί­χους, μὲ εἰ­σα­γω­γή, ἐ­πι­λο­γή, με­τά­φρα­ση καὶ ση­μει­ώ­σεις ἀ­πὸ τὸν συ­νερ­γά­τη τοῦ πε­ρι­ο­δι­κοῦ γερ­μα­νο­μα­θῆ ποι­η­τὴ καὶ δο­κι­μι­ο­γρά­φο Κώ­στα Κου­τσου­ρέ­λη. Ἀν­θο­λο­γοῦν­ται 70 συ­νο­λι­κὰ ποι­ή­μα­τα τῆς πε­ρι­ό­δου 1989-2009 ἀ­πὸ 43 Γερ­μα­νοὺς ποι­η­τὲς ὅ­λων τῶν ἡ­λι­κι­ῶν, με­τα­ξὺ τῶν ὁ­ποί­ων τοῦ Γκύν­τερ Γκράς, τοῦ Χὰνς Μά­γνους Ἐν­τσενσ­μπέρ­γκερ, τοῦ Γκύν­τερ Κοῦ­νερτ, τοῦ Χά­ι­νερ Μύλ­λερ καὶ πολ­λῶν ἄλ­λων ἄ­γνω­στων ἐν πολ­λοῖς στὴ φι­λο­λο­γί­α μας. Πρό­κει­ται γιὰ τὴν ἐ­κτε­νέ­στε­ρη πα­ρου­σί­α­ση σύγ­χρο­νης γερ­μα­νι­κῆς ποί­η­σης στὴ γλώσ­σα μας τῶν τε­λευ­ταί­ων δε­κα­ε­τι­ῶν. Πρω­τό­τυ­πος εἶ­ναι καὶ ὁ τρό­πος ὀρ­γά­νω­σης καὶ πα­ρου­σί­α­σης τῆς ποι­η­τι­κῆς ὕ­λης μὲ κρι­τή­ρια θε­μα­τι­κά. Ὅ­πως ση­μει­ώ­νει ὁ ἀν­θο­λό­γος-με­τα­φρα­στής: Τὰ ποι­ή­μα­τα μοι­ρά­στη­καν ἰ­σό­πο­σα, ἀ­νὰ δέ­κα, σὲ ἑ­πτὰ κα­τη­γο­ρί­ες, ποὺ ἡ τιτ­λο­θε­σί­α τους μαρ­τυ­ρεῖ μέ­σες ἄ­κρες τὸ πε­ρι­ε­χό­με­νό τους: «Στοι­χεῖ­α Βι­ο­γρα­φί­ας», «Στὸ Μου­σεῖ­ο τῆς Ἱ­στο­ρί­ας», «Ἐ­πι­θυ­μί­ες», «Πέν­θη», «Ἥ­ρω­ες & Μύ­θοι», «Μα­τι­ὲς στὸν ποι­η­τι­κὸ κα­θρέ­φτη» καὶ «Ἄγ­γε­λοι, ζῶ­α, μη­χα­νές». Στὸ ἐ­σω­τε­ρι­κὸ τῶν κα­τη­γο­ρι­ῶν αὐ­τῶν, ἡ σει­ρὰ τῶν ποι­η­μά­των ἔ­γι­νε προ­σπά­θεια νὰ ρυθ­μι­στεῖ κα­τὰ τρό­πο ὥ­στε τὸ ἕ­να νὰ  σχο­λιά­ζει, νὰ προ­ε­κτεί­νει ἢ καὶ νὰ ἀ­να­τρέ­πει τὸ ἄλ­λο. Δι­ευ­κρι­νι­στι­κὲς ση­μει­ώ­σεις, ἱ­στο­ρι­κὲς καὶ πραγ­μα­το­λο­γι­κές, πα­ρα­τέ­θη­καν ἀ­μέ­σως κά­τω ἀ­πὸ τὰ ποι­ή­μα­τα, ὅ­που αὐ­τὸ κρί­θη­κε ἀ­ναγ­καῖ­ο γιὰ τὸν προ­σα­να­το­λι­σμὸ τοῦ Ἕλ­λη­να ἀ­να­γνώ­στη.

Οἱ Γερμανοὶ ποιητὲς Φρηντερίκε Μαϋραῖκερ καὶ Ἔρνστ Γιάντλ (1982). Φωτογραφία: Γιόζεφ Γκάλλους Ρίττενμπεργκ.

Ἡ Γερμανίδα ποιήτρια Νόρα-Εύγενία-Γκόμρινγκερ (Σὲ διαγωνισμὸ Poetry slam).

*­**

Ἡ πα­ρου­σί­α τῆς ἑλ­λη­νι­κῆς ποί­η­σης στὸ πα­ρὸν τεῦ­χος

Στὸ τεῦ­χος πα­ρου­σι­ά­ζον­ται και­νούρ­για ἀ­νέκ­δο­τα ποι­ή­μα­τα τοῦ Δη­μή­τρη Ἐ­λευ­θε­ρά­κη, τοῦ Γι­ώρ­γου Βέλ­τσου, τοῦ ἁ­γι­ο­ρεί­τη μο­να­χοῦ Μω­ϋ­σῆ. Ἐ­πί­σης με­τα­φρά­σεις τῶν πε­ρί­φη­μων «Σο­νέ­των στὸν Ὀρ­φέ­α» τοῦ Ρά­ι­νερ Μα­ρί­α Ρίλ­κε ἀ­πὸ τὸν ποι­η­τὴ Γι­ῶρ­γο Βαρ­θα­λί­τη κα­θὼς καὶ οἱ ποι­η­τι­κοὶ στο­χα­σμοὶ τοῦ Ἄ­ρα­βα ποι­η­τὴ Ἄ­δω­νι με­τα­φρα­σμέ­νοι ἀ­πὸ τὸν Μάρ­κελ­λο Πι­ράρ.

*­**

Πε­ζο­γρα­φί­α

Δη­μο­σι­εύ­ον­ται δι­η­γή­μα­τα τοῦ Χρι­στό­φο­ρου Μη­λι­ώ­νη, τοῦ Σπύ­ρου Γε­ωρ­γί­ου, τοῦ Πέ­τρου Δρόσ­σου κα­θὼς καὶ τὸ ἐ­κτε­νὲς ἰ­δι­ό­τυ­πο ἀ­φή­γη­μα «Ἔλ­μα καὶ Χέρ­μαν: Ὁ χα­μέ­νος Χρό­νος πο­τὲ δὲν ἐ­πι­στρέ­φει» τοῦ Γι­ώρ­γου Ριτ­ζού­λη.

*­**

Τὸ Μέ­γα Πα­νελ­λή­νιον

Στὴν πα­νελ­λή­νιας γλωσ­σι­κῆς ἐμ­βέ­λειας στή­λη τοῦ πε­ρι­ο­δι­κοῦ ὑ­πὸ τὸν τίτ­λο «Τὸ Μέ­γα Πα­νελ­λή­νιον» πα­ρου­σι­ά­ζε­ται ξε­χω­ρι­στὸ ντο­κου­μέν­το ἐ­πι­στο­λῆς-αἰ­τή­σε­ως τε­λει­ο­φοί­του Παι­δα­γω­γι­κῆς Ἀ­κα­δη­μί­ας πρὸς τὸν Στυ­λια­νὸ Πατ­τα­κὸ πε­ρὶ ἀ­πο­χα­ρα­κτη­ρι­σμοῦ της ὡς «λαμ­πρά­κισ­σας», δεῖγ­μα τῆς πο­λι­τι­κῆς τρο­μο­κρα­τί­ας ποὺ ἀ­σκοῦ­σε ἡ χούν­τα τῶν Συν­ταγ­μα­ταρ­χῶν πρὸς τοὺς Ἕλ­λη­νες πο­λί­τες.

*­**

Ἀ­να­φο­ρές

Στὸ τε­λευ­ταῖ­ο τμῆ­μα τοῦ τεύ­χους δε­σπό­ζουν, ὅ­πως πάν­τα, τὰ δο­κι­μια­κά, σχο­λι­ο­γρα­φι­κὰ καὶ βι­βλι­ο­κρι­τι­κὰ κεί­με­να τῶν τα­κτι­κῶν συ­νερ­γα­τῶν τοῦ πε­ρι­ο­δι­κοῦ, πα­ρου­σι­α­σμέ­να πολ­λὰ ἐξ αὐ­τῶν στὶς μό­νι­μες προ­σω­πι­κές τους στῆ­λες. Ἐ­δῶ γρά­φουν οἱ Γι­ῶρ­γος Ἀ­ρά­γης, Κων­σταν­τῖ­νος Που­λῆς, Φώ­της Τερ­ζά­κης, Γι­ῶρ­γος Βαρ­θα­λί­της, Ἀν­τώ­νης Ζέρ­βας, Γι­ῶρ­γος Ζε­βε­λά­κης, Ἄγ­γε­λος Κα­λο­γε­ρό­που­λος, Τα­σού­λα Κα­ρα­γε­ωρ­γί­ου, Χρί­στος Ρου­με­λι­ω­τά­κης, Ν.Δ. Τρι­αν­τα­φυλ­λό­που­λος, Ἀν­δρέ­ας Μπε­λε­ζί­νης. Στὶς σε­λί­δες αὐ­τὲς πα­ρου­σι­ά­ζε­ται ἀ­κό­μη τὸ ἐ­ξαι­ρε­τι­κὰ ἐ­πί­και­ρο δο­κί­μιο τοῦ θε­ο­λό­γου καὶ ἐκ­δό­τη τοῦ πε­ρι­ο­δι­κοῦ «Σύ­να­ξη» Θα­νά­ση Ν. Πα­πα­θα­να­σί­ου «Ὁ ξέ­νος ποὺ δέ­χο­μαι, ὁ ξέ­νος ποὺ γί­νο­μαι. Θε­ο­λο­γι­κὴ ἀ­να­μέ­τρη­ση μὲ τὶς ἔν­νοι­ες τοῦ “ξέ­νου”­». Τέ­λος, ὁ σκη­νο­θέ­της Λευ­τέ­ρης Ξαν­θό­που­λος κα­τα­γρά­φει τὶς ἐμ­πει­ρί­ες του ἀ­πὸ τὰ γυ­ρί­σμα­τα τῆς ται­νί­ας του «Ἡ πι­κρὴ ἱ­στο­ρί­α τοῦ Ἀν­τρέ­ι Γκο­ρέν­κο», τῆς βα­σι­σμέ­νης στὶς ση­μαν­τι­κὲς ἀ­να­κα­λύ­ψεις τοῦ πε­ρι­ο­δι­κοῦ «Πλα­νό­διον» γύ­ρω ἀ­πὸ τὶς συν­θῆ­κες τοῦ θα­νά­του στὴν Ἀ­θή­να τὸ 1920 τοῦ ἀ­δελ­φοῦ της Ἄν­νας Ἀχ­μά­το­βα Ἀν­τρέ­ι Γκο­ρέν­κο, καὶ τῆς εὕ­ρε­σης τοῦ τά­φου του στὸ Α΄ Νε­κρο­τα­φεῖ­ο Ἀ­θη­νῶν, μιᾶς ἐ­ρευ­νη­τι­κῆς πε­ρι­πέ­τειας μὲ με­γά­λο ἱ­στο­ρι­κό-φι­λο­λο­γι­κὸ ἐν­δι­α­φέ­ρον ποὺ ξε­κί­νη­σε πρὶν δύ­ο χρό­νια πε­ρί­που μὲ τὸ τεῦ­χος 45 τὸ ἀ­φι­ε­ρω­μέ­νο στὴν με­γά­λη Ρω­σί­δα ποι­ή­τρια. Τὸ πα­ρὸν τεῦ­χος κλεί­νουν τὰ ἀ­να­λυ­τι­κὰ πε­ρι­ε­χό­με­να τοῦ ἑν­δέ­κα­του τό­μου τοῦ περιοδικοῦ (τεύχη 45-48). 

 

***

Γρα­φτεῖ­τε Συν­δρο­μη­τὲς στὸ Πλα­νό­διον

Ἀ­να­νε­ῶ­στε ἐγ­καί­ρως τὴ συν­δρο­μή σας

* ΜΕ ΤΗ ΣΥΝ­ΔΡΟ­ΜΗ ΣΑΣ συμ­βάλ­λε­τε στὴν ἐ­πι­βί­ω­ση, βελ­τί­ω­ση καὶ με­γα­λύ­τε­ρη ἀ­νε­ξαρ­τη­σί­α τοῦ πε­ρι­ο­δι­κοῦ.

* Ε­ΠΩ­ΦΕ­ΛΕΙ­ΣΤΕ (α) ἀ­πὸ τὴν δι­α­φο­ρὰ στὴν ὀ­νο­μα­στι­κὴ τι­μὴ πω­λή­σε­ως τῶν τευ­χῶν, (β) ἀ­πὸ τὶς σχε­δὸν ἀ­να­πό­φευ­κτες ἀ­να­τι­μή­σεις τους καὶ (γ) ἀ­πὸ τὴν δω­ρε­ὰν ἀ­πο­στο­λὴ τῶν Λο­γο­τε­χνι­κῶν Φύλ­λων ποὺ συ­νο­δεύ­ουν τὰ τεύ­χη.

* ΜΕ ΤΗΝ ΕΓ­ΓΡΑ­ΦΗ ΣΑΣ σᾶς στέλ­νου­με δω­ρε­ὰν ἕ­να ἀ­πὸ τὰ Λο­γο­τε­χνι­κὰ Φύλ­λα τοῦ πε­ρι­ο­δι­κοῦ, καί, ἐ­φό­σον ἐ­πι­θυ­μεῖ­τε, ἕ­να ἀ­πὸ τὰ προ­η­γού­με­να τεύ­χη ποὺ πι­θα­νὸν νὰ λεί­πουν ἀ­πὸ τὴν σει­ρά σας.

Η ΣΥΝ­ΔΡΟ­ΜΗ ἰ­σχύ­ει γιὰ τέσ­σε­ρα τεύ­χη. Στεῖλ­τε τὰ χρή­μα­τα στὴ δι­εύ­θυν­ση τοῦ πε­ρι­ο­δι­κοῦ μὲ τα­χυ­δρο­μι­κὴ ἐ­πι­τα­γή, ἀ­να­γρά­φον­τας στὸ οἰ­κεῖ­ο μέ­ρος τοῦ τα­χυ­δρο­μι­κοῦ δελ­τα­ρί­ου τὸ ὀ­νο­μα­τε­πώ­νυ­μό σας, τὴ δι­εύ­θυν­ση μὲ τὸν τα­χυ­δρο­μι­κὸ κώ­δι­κα καὶ τὸ τη­λέ­φω­νό σας. (Στὴν πί­σω ὄ­ψη τοῦ τα­χυ­δρο­μι­κοῦ δελ­τα­ρί­ου ση­μει­ῶ­στε τὸ τεῦ­χος ἀ­πὸ τὸ ὁ­ποῖ­ο θέ­λε­τε νὰ ἀρ­χί­ζει ἡ συν­δρο­μὴ καὶ τὸν ἀ­ριθ­μὸ τοῦ τεύ­χους ποὺ τυ­χὸν ἐ­πι­θυ­μεῖ­τε γιὰ τὴν συμ­πλή­ρω­ση τῆς σει­ρᾶς σας.)

ΣΥΝ­ΔΡΟ­ΜΕΣ: Ἐ­σω­τε­ρι­κοῦ: 40,00 €, Ἐ­ξω­τε­ρι­κοῦ: 70,00 €. Γιὰ φοι­τη­τές, σπου­δα­στές, μα­θη­τές: 35,00 €. Δη­μό­σιο, Ὀρ­γα­νι­σμοί, Νο­μι­κὰ Πρό­σω­πα, συν­δρο­μὲς ἐ­νί­σχυ­σης: 100,00 €.

ΔΙ­ΕΥ­ΘΥΝ­ΣΗ: Γιά­ννης Πα­τί­λης, περ. «Πλα­νό­διον», Σε­βα­στεί­ας 27, 171  22 ΝΕ­Α ΣΜΥΡ­ΝΗ, τηλ./f­ax: 210-2284403, e-mail: planodion@otenet.gr

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: