ΠΛΑΝΟΔΙΟΝ #52 – Ἀφιέρωμα: Ἑλληνικὸ μικρὸ διήγημα (β΄ μέρος) – Μὴν τὸ χάσετε!

 

Κυκλοφόρησε τὸ Πλανόδιον # 52, Ἰούνιος 2012

Θὰ τὸ βρεῖτε στὰ κεντρικὰ βιβλιοπωλεῖα καὶ περίπτερα

καὶ στὴν περιφέρεια στὰ κατὰ τόπους πρακτορεῖα

τοῦ ἀθηναϊκοῦ τύπου

 

 

***

 

Κυκλοφόρησε τὸ Πλανόδιον # 51, Δεκέμβριος 2011

Θὰ τὸ βρεῖτε στὰ κεντρικὰ βιβλιοπωλεῖα καὶ περίπτερα

καὶ στὴν περιφέρεια στὰ κατὰ τόπους πρακτορεῖα

τοῦ ἀθηναϊκοῦ τύπου

 

  

Ἱ­στο­ρί­ες Μπον­ζά­ι

48 Μι­κρὰ Δι­η­γή­μα­τα Ἑλ­λή­νων Συγ­γρα­φέ­ων

Ἕ­να ἀ­φι­έ­ρω­μα στὸ ἑλ­λη­νι­κὸ μι­κρὸ δι­ή­γη­μα

 

…Ὡς πρὸς τοὺς τρό­πους ἐ­πε­ξερ­γα­σί­ας, τὸν γνω­στό μας ρε­α­λι­σμό, γνώ­ρι­σμα κα­τε­ξο­χὴν τῆς ἑλ­λη­νι­κῆς δι­η­γη­μα­το­γρα­φί­ας τῶν με­τα­πο­λε­μι­κῶν δε­κα­ε­τι­ῶν, ἔρ­χε­ται [στὸ μι­κρὸ δι­ή­γη­μα τῶν ἡ­με­ρῶν μας] νὰ [τὸν] ἐ­ξι­σορ­ρο­πή­σει ὡς ἀ­νερ­χό­με­νο στοι­χεῖ­ο ὁ ἐ­σω­τε­ρι­κὸς μο­νό­λο­γος καί, ἀ­κό­μη πε­ρισ­σό­τε­ρο, μιὰ ἐν­τυ­πω­σια­κὰ ὑ­πο­ψι­α­σμέ­νη καὶ κα­λο­δου­λε­μέ­νη ψυ­χο­γρα­φί­α. Κι ἐ­νῶ κυ­ρια­ρχεῖ ἡ σο­βα­ρὴ μα­τιά, τὸ κρι­τι­κὸ αἴ­σθη­μα τῆς ὑ­πο­βαθ­μι­σμέ­νης ζω­ῆς δὲν παύ­ει νὰ τρο­φο­δο­τεῖ ἀρ­κε­τὲς φο­ρὲς τὶς ποι­κί­λες ὄ­ψεις τοῦ κω­μι­κοῦ.

 

[Ἀ­πὸ τὴν εἰ­σα­γω­γὴ τοῦ ἐκ­δό­τη τοῦ πε­ρι­ο­δι­κοῦ καὶ ἐ­πι­με­λη­τὴ τοῦ ἀ­φι­ε­ρώ­μα­τος Γιά­ννη Πα­τί­λη]

 

Κεν­τρι­κὴ θέ­ση στὸ και­νούρ­γιο τεῦ­χος τοῦ πε­ρι­ο­δι­κοῦ «Πλα­νό­διον» κα­τέ­χει τὸ ἀ­φι­έ­ρω­μά του στὸ ἑλ­λη­νι­κὸ μπον­ζά­ι, τὸ ἑλ­λη­νι­κὸ μι­κρὸ δι­ή­γη­μα. Ἀ­πο­τε­λεῖ τὸ δεύ­τε­ρο τεῦ­χος ἀ­πὸ σει­ρὰ τρι­ῶν τευ­χῶν ἀ­φι­ε­ρω­μέ­νων στὸ σύγ­χρο­νο μι­κρὸ δι­ή­γη­μα. Πρό­κει­ται γιὰ μιὰ μο­να­δι­κὴ στὰ γράμ­μα­τά μας κα­τα­γρα­φὴ τῶν τά­σε­ων σ’ αὐ­τὸ τὸ συγ­κε­κρι­μέ­νο εἶ­δος, γιὰ τὸ ὁ­ποῖ­ο τὸ πε­ρι­ο­δι­κὸ δη­μι­ούρ­γη­σε πρὶν ἐ­νά­μι­ση χρό­νο τὸν λο­γο­τε­χνι­κὸ ἱ­στο­χῶ­ρο Ἱ­στο­ρί­ες Μπον­ζά­ι. Τὸ πα­ρὸν τεῦ­χος πε­ρι­έ­χει 48 μι­κρὰ δι­η­γή­μα­τα, 19 ἀ­πὸ τὰ ὁ­ποῖ­α ἐ­πε­λέ­γη­σαν ἀ­πὸ τὸν Γιά­ννη Πα­τί­λη, τὴν Ἡ­ρὼ Νι­κο­πού­λου καὶ τὸν Βα­σί­λη Μα­νου­σά­κη, ἀ­πὸ ἕ­ναν εὐ­ρύ­τε­ρο κύ­κλο 381 δι­η­γη­μά­των νέ­ων καὶ ἀ­γνώ­στων ὡς ἐ­πὶ τὸ πλεῖ­στον συγ­γρα­φέ­ων ποὺ ὑ­πε­βλή­θη­σαν πρὸς κρί­ση στὸ πε­ρι­ο­δι­κό. Τὴν πα­ρου­σί­α­ση τοῦ ἀ­φι­ε­ρώ­μα­τος προ­λο­γί­ζει ὁ Γιά­ννης Πα­τί­λης μὲ τὸ κεί­με­νό του «Ἱ­στο­ρί­ες Μπον­ζά­ι. Σκέ­ψεις γιὰ τὸ σύγ­χρο­νο δι­ή­γη­μα καὶ τὶς ρί­ζες του», στὸ ὁ­ποῖ­ο δι­ε­ρευ­νᾶ­ται ἡ σχέ­ση τοῦ σύγ­χρο­νου σύν­το­μου δι­η­γή­μα­τος μὲ τὸν με­γά­λο ἀ­με­ρι­κα­νὸ πε­ζο­γρά­φο τοῦ 19ου αἰ­ώ­να Ἔν­τγκαρ Ἄλ­λαν Πό­ε καὶ ἐ­πι­χει­ρεῖ­ται ἡ κα­τα­νό­η­ση αὐ­τοῦ τοῦ λο­γο­τε­χνι­κοῦ ὑ­πο­εί­δους στὸ εὐ­ρύ­τε­ρο πλά­ι­σιο τῆς νε­ω­τε­ρι­κό­τη­τας ἀλ­λὰ καὶ τῆς σύγ­χρο­νης παγ­κο­σμι­ο­ποί­η­σης καὶ τοῦ και­νο­φα­νοῦς δι­α­δι­κτύ­ου.

 

***

Ἡ πα­ρου­σί­α τῆς ἑλ­λη­νι­κῆς ποί­η­σης στὸ πα­ρὸν τεῦ­χος

 

Στὸ τεῦ­χος πα­ρου­σι­ά­ζον­ται ἀ­νέκ­δο­τα ποι­ή­μα­τα τοῦ Γι­ώρ­γου Βέ­η, τοῦ Λάμ­πη Κα­ψε­τά­κη, τῆς Ἀ­θη­νᾶς Πα­πα­δά­κη, τῆς Χλό­ης Κου­τσουμ­πέ­λη, τοῦ Θε­ο­δό­ση Κον­τά­κη, τοῦ Μάρ­κου Κα­λε­ώ­δη, τοῦ Ἰ­ω­σὴφ Βεν­τού­ρα, τοῦ Δη­μή­τριου Μου­ζά­κη καὶ τοῦ Βα­σί­λη Κου­γέα.

 

***

Πε­ζο­γρα­φί­α

 

Τὸ τεῦ­χος ἀ­νοί­γει μὲ τὸ δι­ή­γη­μα «Τὸ παλ­τό», ἕ­να κεί­με­νο στὴ μνή­μη τοῦ Ἀ­λέ­ξαν­δρου Πα­πα­δι­α­μάν­τη ἀ­πὸ τὸν νέ­ο πε­ζο­γρά­φο Ἀ­λέ­ξαν­δρο Βα­ναρ­γι­ώ­τη. Πα­ρου­σι­ά­ζον­ται ἐ­πί­σης δι­η­γή­μα­τα τῶν νέ­ων συγ­γρα­φέ­ων Στα­μά­τη Πο­λε­νά­κη, Ἄν­θειας Βέρ­νη καὶ Ἠ­λί­α Ἀ­λε­βί­ζου.

 

***

Τὸ Μέ­γα Πα­νελ­λή­νιον

 

Στὴν πα­νελ­λή­νιας γλωσ­σι­κῆς ἐμ­βέ­λειας στή­λη τοῦ πε­ρι­ο­δι­κοῦ «Τὸ Μέ­γα Πα­νελ­λή­νιον», ὑ­πὸ τὸν τί­τλο «Α­γα­πη­τή Ρού­λα…», πα­ρου­σι­ά­ζε­ται δη­μο­σι­ο­γρα­φι­κὸ “ἐ­φή­με­ρο” ἀ­πὸ τὸν φε­τι­νὸ κυ­πρια­κὸ τύ­πο· σπαρ­τα­ρι­στὸ λο­γο­τε­χνι­κὸ τεκ­μή­ριο τῶν ἐ­πι­δρά­σε­ων τῆς παγ­κο­σμι­ο­ποί­η­σης στὴ γλωσ­σι­κὴ πραγ­μα­τι­κό­τη­τα τῆς Με­γα­λο­νή­σου.

 

***

Ἀ­να­φο­ρὲς

 

Στὸ τε­λευ­ταῖ­ο τμῆ­μα τοῦ τεύ­χους δε­σπό­ζουν, ὅ­πως πάν­τα, τὰ δο­κι­μια­κά, σχο­λι­ο­γρα­φι­κὰ καὶ βι­βλι­ο­κρι­τι­κὰ κεί­με­να τῶν τα­κτι­κῶν συ­νερ­γα­τῶν τοῦ πε­ρι­ο­δι­κοῦ, πα­ρου­σι­α­σμέ­να πολ­λὰ ἐξ αὐ­τῶν στὶς μό­νι­μες προ­σω­πι­κές τους στῆ­λες. Πα­ρου­σι­ά­ζε­ται ση­μαν­τι­κὸ κρι­τι­κὸ δο­κί­μιο τοῦ Παν­τε­λῆ Βου­του­ρῆ ὅ­που ὑ­πὸ τὸν τί­τλο «Ἡ ἰ­δε­ο­λο­γι­κὴ κα­τα­σκευ­ὴ μιᾶς νε­ο­κυ­πρια­κῆς, αὐ­τό­νο­μης καὶ ἐν­μέ­ρει ἑλ­λη­νί­ζου­σας λο­γο­τε­χνί­ας» ἐ­λέγ­χε­ται πρό­σφα­τη «Ἱ­στο­ρί­α τῆς νε­ό­τε­ρης κυ­πρια­κῆς λο­γο­τε­χνί­ας» ὡς προ­ϊ­ὸν τῆς νε­ο­κυ­πρια­κῆς ἰ­δε­ο­λο­γί­ας. Δη­μο­σι­εύ­ε­ται ἐ­πί­σης τὸ δο­κί­μιο τοῦ Κώ­στα Βρα­χνοῦ γιὰ τὸ βι­βλί­ο «Ἡ σύ­νο­ψη τοῦ χά­ους» τοῦ Ἀλ­μπέρ­το Κα­ρα­σό. Ἀ­κο­λου­θοῦν μὲ τὰ κεί­με­νά τους οἱ τα­κτι­κοὶ συ­νερ­γά­τες τοῦ πε­ρι­ο­δι­κοῦ: Γι­ῶρ­γος Ἀ­ρά­γης, Κων­σταν­τῖ­νος Που­λῆς, Γι­ῶρ­γος Βαρ­θα­λί­της, Κώ­στας Κου­τσου­ρέ­λης, Ἄγ­γε­λος Κα­λο­γε­ρό­που­λος, Γι­ῶρ­γος Ζε­βε­λά­κης, Τα­σού­λα Κα­ρα­γε­ωρ­γί­ου, Ν.Δ. Τρι­αν­τα­φυλ­λό­που­λος, Φώ­της Τερ­ζά­κης. Ἰ­δι­αί­τε­ρη μνεί­α θὰ πρέ­πει νὰ γί­νει σὲ ἀ­θη­σαύ­ρι­στο κρι­τι­κὸ κεί­με­νο τοῦ ποι­η­τῆ Νί­κου Καβ­βα­δί­α ποὺ πα­ρου­σι­ά­ζε­ται καὶ σχο­λι­ά­ζε­ται στὴ στή­λη «Ἀν­τι­λη­ξί­αρ­χος» τοῦ Γι­ώρ­γου Ζε­βε­λά­κη.

 

*** ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ: Η ΛΑΧΕΣΙΣ. ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΗΡΩΣ ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ***

 

 

Γρα­φτεῖ­τε Συν­δρο­μη­τὲς στὸ Πλα­νό­διον

Ἀ­να­νε­ῶ­στε ἐγ­καί­ρως τὴ συν­δρο­μή σας

 

* ΜΕ ΤΗ ΣΥΝ­ΔΡΟ­ΜΗ ΣΑΣ συμ­βάλ­λε­τε στὴν ἐ­πι­βί­ω­ση, βελ­τί­ω­ση καὶ με­γα­λύ­τε­ρη ἀ­νε­ξαρ­τη­σί­α τοῦ πε­ρι­ο­δι­κοῦ.

* Ε­ΠΩ­ΦΕ­ΛΕΙ­ΣΤΕ (α) ἀ­πὸ τὴν δι­α­φο­ρὰ στὴν ὀ­νο­μα­στι­κὴ τι­μὴ πω­λή­σε­ως τῶν τευ­χῶν, (β) ἀ­πὸ τὶς σχε­δὸν ἀ­να­πό­φευ­κτες ἀ­να­τι­μή­σεις τους καὶ (γ) ἀ­πὸ τὴν δω­ρε­ὰν ἀ­πο­στο­λὴ τῶν Λο­γο­τε­χνι­κῶν Φύλ­λων ποὺ συ­νο­δεύ­ουν τὰ τεύ­χη.

* ΜΕ ΤΗΝ ΕΓ­ΓΡΑ­ΦΗ ΣΑΣ σᾶς στέλ­νου­με δω­ρε­ὰν ἕ­να ἀ­πὸ τὰ Λο­γο­τε­χνι­κὰ Φύλ­λα τοῦ πε­ρι­ο­δι­κοῦ, καί, ἐ­φό­σον ἐ­πι­θυ­μεῖ­τε, ἕ­να ἀ­πὸ τὰ προ­η­γού­με­να τεύ­χη ποὺ πι­θα­νὸν νὰ λεί­πουν ἀ­πὸ τὴν σει­ρά σας.

Η ΣΥΝ­ΔΡΟ­ΜΗ ἰ­σχύ­ει γιὰ τέσ­σε­ρα τεύ­χη. Στεῖλ­τε τὰ χρή­μα­τα στὴ δι­εύ­θυν­ση τοῦ πε­ρι­ο­δι­κοῦ μὲ τα­χυ­δρο­μι­κὴ ἐ­πι­τα­γή, ἀ­να­γρά­φον­τας στὸ οἰ­κεῖ­ο μέ­ρος τοῦ τα­χυ­δρο­μι­κοῦ δελ­τα­ρί­ου τὸ ὀ­νο­μα­τε­πώ­νυ­μό σας, τὴ δι­εύ­θυν­ση μὲ τὸν τα­χυ­δρο­μι­κὸ κώ­δι­κα καὶ τὸ τη­λέ­φω­νό σας. (Στὴν πί­σω ὄ­ψη τοῦ τα­χυ­δρο­μι­κοῦ δελ­τα­ρί­ου ση­μει­ῶ­στε τὸ τεῦ­χος ἀ­πὸ τὸ ὁ­ποῖ­ο θέ­λε­τε νὰ ἀρ­χί­ζει ἡ συν­δρο­μὴ καὶ τὸν ἀ­ριθ­μὸ τοῦ τεύ­χους ποὺ τυ­χὸν ἐ­πι­θυ­μεῖ­τε γιὰ τὴν συμ­πλή­ρω­ση τῆς σει­ρᾶς σας.)

ΣΥΝ­ΔΡΟ­ΜΕΣ: Ἐ­σω­τε­ρι­κοῦ: 40,00 €, Ἐ­ξω­τε­ρι­κοῦ: 70,00 €. Γιὰ φοι­τη­τές, σπου­δα­στές, μα­θη­τές: 35,00 €. Δη­μό­σιο, Ὀρ­γα­νι­σμοί, Νο­μι­κὰ Πρό­σω­πα, συν­δρο­μὲς ἐ­νί­σχυ­σης: 100,00 €. e-ma­il: p­l­a­n­o­d­i­on@o­t­e­n­et.gr

ΔΙ­ΕΥ­ΘΥΝ­ΣΗ: Γιά­ννης Πα­τί­λης, περ. «Πλα­νό­διον», Σε­βα­στεί­ας 27, 171 22 ΝΕ­Α ΣΜΥΡ­ΝΗ, τηλ./f­ax: 210-2284403, e-mail: planodion@otenet.gr

Κεντρικὴ διάθεση: Σπύρος Μαρίνης, Σόλωνος 76, 106 80 ΑΘΗΝΑ, τηλ. 210-3648170.

 

Κυκλοφόρησε τὸ Πλανόδιον # 50, Ιούνιος 2011

Θὰ τὸ βρεῖτε στὰ κεντρικὰ βιβλιοπωλεῖα

καὶ στὴν περιφέρεια στὰ κατὰ τόπους πρακτορεῖα

τοῦ ἀθηναϊκοῦ τύπου

 

 

 

Ἱ­στο­ρί­ες Μπον­ζά­ι

43 Μι­κρὰ Δι­η­γή­μα­τα Ἀ­με­ρι­κα­νῶν Συγ­γρα­φέ­ων

Ἕ­να ἀ­φι­έ­ρω­μα στἀ­με­ρι­κα­νι­κὸ μι­κρὸ δι­ή­γη­μα

(f­l­a­sh f­i­c­t­i­on)

Τζκ ἀ­να­κου­φί­στη­κε τό­σο μ τν ἐ­ρώ­τη­ση πο δν ἔ­κρυ­ψε τ χα­μό­γε­λο στ χεί­λη του. Ἴ­σι­ω­σε τν για­κὰ στ σα­κά­κι του καἄρ­χι­σε νἀ­παν­τά­ει: «Ὅ­πως λέ­ει κα Στί­βεν Χέ­λερ στν εἰ­σα­γω­γὴ μις ἀ­κό­μα ἐ­ξαι­ρε­τι­κῆς ἀν­θο­λο­γί­ας —μ τί­τλο Ἀ­να­πάν­τε­χη Μυ­θο­πλα­σί­α. Ἀ­με­ρι­κα­νι­κὰ Ὑ­πέρ­μι­κρα Δι­η­γή­μα­ταἀλ­λὰ καἀ­πὸ τ δι­κή μου ἐμ­πει­ρί­α ὡς συγ­γρα­φέ­ας τό­σο μι­κρῶν δι­η­γη­μά­των, τ κύ­ρια γνω­ρί­σμα­τα, μᾶλ­λον προ­ϋ­πο­θέ­σεις, πο πρέ­πει νἔ­χει στ μυα­λό τουἕ­νας ἐ­πί­δο­ξος συγ­γρα­φέ­ας ἀ­να­γνώ­στης εἶ­ναι «ἀ­φε­νὸς ἡ μι­κρὴ ἔ­κτα­ση καἀ­φε­τέ­ρου ἕ­νας ση­μαν­τι­κῆς διά­ρκειας καἰ­σχύ­ος ἀ­πό­η­χος». Ἑ­πο­μέ­νως, ὅ­πως εἴ­πα­με κα προ­η­γου­μέ­νως: Συν­το­μί­α καἈ­πό­η­χος

 

[Ἀ­πὸ τὸ ἐν εἴ­δει μυ­θο­πλα­σί­ας εἰ­σα­γω­γι­κὸ κεί­με­νο τοῦ ἐ­πι­με­λη­τῆ τοῦ ἀ­φι­ε­ρώ­μα­τος Βα­σί­λη Μα­νου­σά­κη]

 

Κεν­τρι­κὴ θέ­ση στὸ και­νούρ­γιο τεῦ­χος τοῦ πε­ρι­ο­δι­κοῦ Πλα­νό­διον κα­τέ­χει τὸ ἀ­φι­έ­ρω­μά του στὸ ἀ­με­ρι­κα­νι­κὸ μι­κρὸ δι­ή­γη­μα. Τὸ τεῦ­χος σχε­δι­ά­στη­κε ἀ­πὸ τὸν Γιά­ννη Πα­τί­λη, τὴν Ἡ­ρὼ Νι­κο­πού­λου καὶ τὸν Βα­σί­λη Μα­νου­σά­κη, λο­γο­τέ­χνη καὶ με­τα­φρα­στή, ὁ ὁ­ποῖ­ος ἀ­νέ­λα­βε τὴν ἐ­πι­λο­γὴ τῶν κει­μέ­νων καὶ τὸν συν­το­νι­σμὸ τῶν με­τα­φρα­στῶν. Ἤ­δη ἀ­πὸ τὸν Ὀ­κτώ­βριο τοῦ 2009 τὸ πε­ρι­ο­δι­κὸ εἶ­χε ξε­κι­νή­σει ἕ­να πρό­γραμ­μα κα­τα­γρα­φῆς, με­λέ­της, ἀν­θο­λό­γη­σης καὶ με­τά­φρα­σης ἑ­νὸς πε­ζο­γρα­φι­κοῦ ὑ­πο-εί­δους, τοῦ μι­κροῦ δι­η­γή­μα­τος, ποὺ ἐ­δῶ καὶ δύ­ο δε­κα­ε­τί­ες πε­ρί­που τεί­νει νὰ αὐ­το­νο­μη­θεῖ στὸν παγ­κό­σμιο λο­γο­τε­χνι­κὸ χῶ­ρο καὶ γιὰ τὸ ὁ­ποῖ­ο ἔ­χει προ­τα­θεῖ πλη­θώ­ρα ὀ­νο­μα­σι­ῶν, ὅ­λες τους δη­λω­τι­κὲς τῆς σμι­κρό­τη­τάς του. Τὸ πε­ρι­ο­δι­κὸ Πλα­νό­διον ἀ­πέ­ναν­τι σὲ ὅ­λες αὐ­τὲς τὶς ὀ­νο­μα­σί­ες μι­κρο­ϊ­στο­ρι­ῶν πρό­τει­νε τὸν ὅ­ρο «Ἱ­στο­ρί­ες Μπον­ζά­ι», καὶ τὴν Ἄ­νοι­ξη τοῦ 2010 ἐγ­και­νί­α­σε, μὲ τὸ ὄ­νο­μα αὐ­τό, ἕ­ναν μο­να­δι­κὸ στὰ γράμ­μα­τά μας λο­γο­τε­χνι­κὸ ἱ­στο­χῶ­ρο ἀ­φι­ε­ρω­μέ­νο ἀ­πο­κλει­στι­κὰ στὸ συγ­κε­κρι­μέ­νο εἶ­δος, ὅ­που ὁ ἀ­να­γνώ­στης θὰ βρεῖ πλού­σιο ὑ­λι­κὸ ἀ­πὸ δέ­κα γλῶσ­σες, μα­ζὶ μὲ πρω­τό­τυ­πες δη­μο­σι­εύ­σεις, ἀν­θο­λο­γή­σεις, εἰ­δι­κὰ ἀ­φι­ε­ρώ­μα­τα, συ­νεν­τεύ­ξεις ἀλ­λὰ καὶ θε­ω­ρη­τι­κὰ κεί­με­να γιὰ τὸ εἶ­δος, καὶ ἐ­πι­πλέ­ον βιν­τε­ο­σκο­πη­μέ­νες ἀ­να­γνώ­σεις δι­η­γη­μά­των ἀ­πὸ τοὺς ἴ­διους τοὺς συγ­γρα­φεῖς τους, ἀλ­λὰ καὶ με­ρι­κὲς πο­λὺ ἐν­τυ­πω­σια­κὲς δρα­μα­το­ποι­ή­σεις κά­ποι­ων ἱ­στο­ρι­ῶν. Τὸ τεῦ­χος ποὺ κυ­κλο­φο­ρεῖ ἑ­στιά­ζει στὸ ἀ­με­ρι­κα­νι­κὸ μι­κρὸ δι­ή­γη­μα, γνω­στὸ ὡς f­l­a­sh f­i­c­t­i­on, τὸ ὁ­ποῖ­ο ἀ­πὸ τὶς ἀρ­χὲς τῆς δε­κα­ε­τί­ας τοῦ ’­90 γνώ­ρι­σε με­γά­λη ἐ­πι­τυ­χί­α στὸν ἀγ­γλό­φω­νο κό­σμο καὶ παγ­κό­σμια ἀ­να­γνώ­ρι­ση καὶ ἐ­πιρ­ρο­ή. Στὸ τεῦ­χος πα­ρου­σι­ά­ζον­ται 43 τέ­τοι­α μι­κρὰ δι­η­γή­μα­τα στα­χυ­ο­λο­γη­μέ­να ἀ­πὸ τὶς πέν­τε κα­λύ­τε­ρες ἀ­με­ρι­κα­νι­κὲς ἀν­θο­λο­γί­ες τοῦ εἴ­δους ποὺ κυ­κλο­φο­ροῦν. Με­τα­ξὺ τῶν ἀ­με­ρι­κα­νῶν συγ­γρα­φέ­ων ποὺ με­τα­φρά­ζον­ται πε­ρι­έ­χον­ται καὶ με­ρι­κὰ ἀ­πὸ τὰ ἀ­ξι­ο­λο­γό­τε­ρα ὀ­νό­μα­τα τῆς ἀ­με­ρι­κα­νι­κῆς λο­γο­τε­χνί­ας, ὅ­πως οἱ Ρέ­ι Μπράν­τμπε­ρι, Τμ Χα­ζού­κα, Λάν­γκστον Χι­ούζ, Τζό­ις Κά­ρολ Ὄ­ουτς, Σμ Σέ­παρντ, Τζν Ἀπ­ντά­ικ, Τέ­νε­σι Οὐ­ί­λιαμς, Τομ­πά­ι­ας Γούλφ. Τὴν ἀν­θο­λο­γί­α τοῦ ἀ­με­ρι­κα­νι­κοῦ δι­η­γή­μα­τος τὸ Πλα­νό­διον θὰ συμ­πλη­ρώ­σει μὲ τὸ ἑ­πό­με­νο τεῦ­χος του, ἀ­φι­ε­ρω­μέ­νο αὐ­τὴ τὴ φο­ρὰ στὸ ἑλ­λη­νι­κὸ μπον­ζά­ι.

 

*­**

 

πα­ρου­σί­α τς ἑλ­λη­νι­κῆς ποί­η­σης στ πα­ρὸν τεῦ­χος

 

Τὸ τεῦ­χος ξε­κι­νᾶ μὲ δώ­δε­κα ἀ­νέκ­δο­τα ποι­ή­μα­τα ἀ­πὸ τὴν τε­λευ­ταί­α με­τα­θα­νά­τια συλ­λο­γὴ τοῦ Γιά­ννη Βαρ­βέ­ρη, ποὺ τώ­ρα πιὰ δη­μο­σι­εύ­ον­ται εἰς μνή­μην του. Πα­ρου­σι­ά­ζον­ται ἐ­πί­σης και­νούρ­για ἀ­νέκ­δο­τα ποι­ή­μα­τα τῆς Τα­σού­λας Κα­ρα­γε­ωρ­γί­ου, τῆς Ἀ­να­στα­σί­ας Ἀν­τύ­πα, τοῦ Ἀν­τώ­νη Πε­ραν­τω­νά­κη καὶ τῶν νέ­ων ποι­η­τῶν Ἄν­νας Ἀ­φεν­του­λί­δου, Βαγ­γέ­λη Πε­τα­λᾶ καὶ Ἑ­λέ­νης Σι­γα­λοῦ.

 

*­**

 

Πε­ζο­γρα­φί­α

 

Στὴν πρω­τό­τυ­πη ὕ­λη τοῦ πε­ρι­ο­δι­κοῦ δη­μο­σι­εύ­ον­ται τὰ δι­η­γή­μα­τα «Ὁ λη­ξί­αρ­χος» καὶ «Ὥ­σπου κά­πο­τε» τοῦ Χρί­στου Ρου­με­λι­ω­τά­κη.

 

*­**

 

Τ Μέ­γα Πα­νελ­λή­νιον

 

Στὴν πα­νελ­λή­νιας γλωσ­σι­κῆς ἐμ­βέ­λειας στή­λη τοῦ πε­ρι­ο­δι­κοῦ «Τὸ Μέ­γα Πα­νελ­λή­νιον», ὑ­πὸ τὸν τί­τλο «Τώ­ρα ποὺ οὔ­τε χρω­στᾶ­με οὔ­τε μᾶς χρω­στᾶν» πα­ρου­σι­ά­ζε­ται τὸ αὐ­το­βι­ο­γρα­φι­κὸ ἀ­πο­μνη­μό­νευ­μα τοῦ ἄ­γνω­στου Ἕλ­λη­να ἀ­πὸ τὴ Λέ­σβο Συ­με­ὼν Γρ. Σταμ­που­λοῦ (1901-1981), μιὰ συ­ναρ­πα­στι­κὴ ἐ­πι­το­μὴ τῶν νε­ο­ελ­λη­νι­κῶν πε­ρι­πε­τει­ῶν, μὲ εἰ­σα­γω­γὴ τοῦ συγ­γρα­φέ­α ἐγ­γο­νοῦ του Συ­με­ὼν Σταμ­που­λοῦ.

 

 

 

*­**

 

Ἀ­να­φο­ρές

 

Στὸ τε­λευ­ταῖ­ο τμῆ­μα τοῦ τεύ­χους δε­σπό­ζουν, ὅ­πως πάν­τα, τὰ δο­κι­μια­κά, σχο­λι­ο­γρα­φι­κὰ καὶ βι­βλι­ο­κρι­τι­κὰ κεί­με­να τῶν τα­κτι­κῶν συ­νερ­γα­τῶν τοῦ πε­ρι­ο­δι­κοῦ, πα­ρου­σι­α­σμέ­να πολ­λὰ ἐξ αὐ­τῶν στὶς μό­νι­μες προ­σω­πι­κές τους στῆ­λες. Πα­ρου­σι­ά­ζε­ται τὸ δο­κί­μιο τῆς Στέλ­λας Νι­κο­λού­δη «Φτι­ά­χνον­τας τὸ σῶ­μα τῆς Ἀ­νά­στα­σης», ἕ­νας αὐ­το­βι­ο­γρα­φι­κὸς στο­χα­σμὸς γιὰ τὴν ἐ­σω­τε­ρι­κὴ ἀ­να­γέν­νη­ση τοῦ ἀν­θρώ­που μέ­σα στὴ ζω­ὴ καὶ τὴ γλώσ­σα. Ἀ­κο­λου­θοῦν μὲ τὰ κεί­με­νά τους οἱ τα­κτι­κοὶ συ­νερ­γά­τες τοῦ πε­ρι­ο­δι­κοῦ: Γι­ῶρ­γος Ἀ­ρά­γης, Κων­σταν­τῖ­νος Που­λῆς, Γι­ῶρ­γος Βαρ­θα­λί­της, Χρῖ­στος Ρου­με­λι­ω­τά­κης, Κώ­στας Κου­τσου­ρέ­λης, Ἀν­τώ­νης Ζέρ­βας, Ἄγ­γε­λος Κα­λο­γε­ρό­που­λος, Γι­ῶρ­γος Ζε­βε­λά­κης, Τα­σού­λα Κα­ρα­γε­ωρ­γί­ου, Ν.Δ. Τριαν­τα­φυλ­λό­που­λος, Φώ­της Τερ­ζά­κης.

*** ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ: Η ΜΙΚΡΗ ΑΡΙΑΔΝΗ. ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΗΡΩΣ ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ***

  

Γρα­φτεῖ­τε Συν­δρο­μη­τὲς στὸ Πλα­νό­διον

Ἀ­να­νε­ῶ­στε ἐγ­καί­ρως τὴ συν­δρο­μή σας

* ΜΕ ΤΗ ΣΥΝ­ΔΡΟ­ΜΗ ΣΑΣ συμ­βάλ­λε­τε στὴν ἐ­πι­βί­ω­ση, βελ­τί­ω­ση καὶ με­γα­λύ­τε­ρη ἀ­νε­ξαρ­τη­σί­α τοῦ πε­ρι­ο­δι­κοῦ.

* Ε­ΠΩ­ΦΕ­ΛΕΙ­ΣΤΕ (α) ἀ­πὸ τὴν δι­α­φο­ρὰ στὴν ὀ­νο­μα­στι­κὴ τι­μὴ πω­λή­σε­ως τῶν τευ­χῶν, (β) ἀ­πὸ τὶς σχε­δὸν ἀ­να­πό­φευ­κτες ἀ­να­τι­μή­σεις τους καὶ (γ) ἀ­πὸ τὴν δω­ρε­ὰν ἀ­πο­στο­λὴ τῶν Λο­γο­τε­χνι­κῶν Φύλ­λων ποὺ συ­νο­δεύ­ουν τὰ τεύ­χη.

* ΜΕ ΤΗΝ ΕΓ­ΓΡΑ­ΦΗ ΣΑΣ σᾶς στέλ­νου­με δω­ρε­ὰν ἕ­να ἀ­πὸ τὰ Λο­γο­τε­χνι­κὰ Φύλ­λα τοῦ πε­ρι­ο­δι­κοῦ, καί, ἐ­φό­σον ἐ­πι­θυ­μεῖ­τε, ἕ­να ἀ­πὸ τὰ προ­η­γού­με­να τεύ­χη ποὺ πι­θα­νὸν νὰ λεί­πουν ἀ­πὸ τὴν σει­ρά σας. 

Η ΣΥΝ­ΔΡΟ­ΜΗ ἰ­σχύ­ει γιὰ τέσ­σε­ρα τεύ­χη. Στεῖλ­τε τὰ χρή­μα­τα στὴ δι­εύ­θυν­ση τοῦ πε­ρι­ο­δι­κοῦ μὲ τα­χυ­δρο­μι­κὴ ἐ­πι­τα­γή, ἀ­να­γρά­φον­τας στὸ οἰ­κεῖ­ο μέ­ρος τοῦ τα­χυ­δρο­μι­κοῦ δελ­τα­ρί­ου τὸ ὀ­νο­μα­τε­πώ­νυ­μό σας, τὴ δι­εύ­θυν­ση μὲ τὸν τα­χυ­δρο­μι­κὸ κώ­δι­κα καὶ τὸ τη­λέ­φω­νό σας. (Στὴν πί­σω ὄ­ψη τοῦ τα­χυ­δρο­μι­κοῦ δελ­τα­ρί­ου ση­μει­ῶ­στε τὸ τεῦ­χος ἀ­πὸ τὸ ὁ­ποῖ­ο θέ­λε­τε νὰ ἀρ­χί­ζει ἡ συν­δρο­μὴ καὶ τὸν ἀ­ριθ­μὸ τοῦ τεύ­χους ποὺ τυ­χὸν ἐ­πι­θυ­μεῖ­τε γιὰ τὴν συμ­πλή­ρω­ση τῆς σει­ρᾶς σας.)   

ΣΥΝ­ΔΡΟ­ΜΕΣ: Ἐ­σω­τε­ρι­κοῦ: 40,00 €, Ἐ­ξω­τε­ρι­κοῦ: 70,00 €. Γιὰ φοι­τη­τές, σπου­δα­στές, μα­θη­τές: 35,00 €. Δη­μό­σιο, Ὀρ­γα­νι­σμοί, Νο­μι­κὰ Πρό­σω­πα, συν­δρο­μὲς ἐ­νί­σχυ­σης: 100,00 €. e-ma­il: p­l­a­n­o­d­i­on@o­t­e­n­et.gr

ΔΙ­ΕΥ­ΘΥΝ­ΣΗ: Γιά­ννης Πα­τί­λης, περ. «Πλα­νό­διον», Σε­βα­στεί­ας 27, 171  22 ΝΕ­Α ΣΜΥΡ­ΝΗ, τηλ./f­ax: 210-2284403, e-mail: planodion@otenet.gr

Κεντρικὴ διάθεση: Σπύρος Μαρίνης, Σόλωνος 76, 106 80 ΑΘΗΝΑ, τηλ. 210-3648170.

 

 

Κυκλοφόρησε τὸ Πλανόδιον # 49, Δεκέμβριος 2010 

Θὰ τὸ βρεῖτε στὰ κεντρικὰ βιβλιοπωλεῖα

καὶ στὴν περιφέρεια στὰ κατὰ τόπους πρακτορεῖα

τοῦ ἀθηναϊκοῦ τύπου

 

 

 

Ἀν­το­νὲνἈρ­τώ: ­ξέ­γερ­σηκαΟὐ­το­πί­α 

­να­φι­έ­ρω­μαστνἈν­το­νὲνἈρ­τώ, τνποι­η­τή, τνστο­χα­στή, τν­ξε­γερ­μέ­νοἄν­θρω­πο

 

    Ἐ­κεῖ ὅ­που οἱ ἄλ­λοι ὑ­πο­κρί­νον­ται ὅ­τι πα­ρου­σιά­ζουν ἔρ­γα καὶ ποι­ή­μα­τα ἐ­γὼ δὲν προ­τί­θε­μαι πα­ρὰ νὰ ἐκ­θέ­σω τὸ πνεῦ­μα μου γυ­μνό.

    Ζω­ὴ ση­μαί­νει νὰ σὲ καῖ­νε τὰ ἐ­ρω­τή­μα­τα.

    Δὲν ἀν­τι­λαμ­βά­νο­μαι τὸ ἔρ­γο σὰν ξε­κομ­μέ­νο ἀ­π’ τὴ ζω­ή.   

    Δὲν μ’ ἀ­ρέ­σει ἡ ξε­κομ­μέ­νη ἀ­π’ τὴ ζω­ὴ δη­μι­ουρ­γί­α. Ἄλ­λω­στε, δὲν ἀν­τι­λαμ­βά­νο­μαι, δὲν μπο­ρῶ ν’ ἀν­τι­λη­φθῶ τὸ πνεῦ­μα σὰν ξε­κομ­μέ­νο ἀ­π’ τὸ πνεῦ­μα. Κά­θε ἕ­να ἀ­πὸ τὰ ἔρ­γα μου, κά­θε ἕ­να ἀ­πὸ τὰ ἐ­σω­τε­ρι­κά μου ἐ­πί­πε­δα, κά­θε μί­α ἀ­πὸ τὶς ψυ­χρὲς ἀν­θο­φο­ρί­ες τῆς ψυ­χῆς μου ἐ­πι­κα­λύ­πτου­νε, θαρ­ρεῖς, μὲ κά­τι σὰν γλοι­ὸ ὁ­λό­κλη­ρο τὸ εἶ­ναι μου.

    Γι’ αὐ­τὸ καὶ μπο­ρῶ νὰ μὲ βρί­σκω τό­σο μέ­σα σ’ ἕ­να γράμ­μα προ­ο­ρι­σμέ­νο νὰ ἐ­ξη­γή­σει τὸ ἐν­δό­μυ­χο ση­μεῖ­ο αἰχ­μῆς τοῦ εἶ­ναι μου καὶ τὸν ὑ­πέρ­λο­γο εὐ­νου­χι­σμὸ τῆς ζω­ῆς μου ὅ­σο καὶ μέ­σα σ’ ἕ­να δο­κί­μιο ἐ­ξω­τε­ρι­κὸ τοῦ ἑ­αυ­τοῦ μου καὶ τὸ ὁ­ποῖ­ο φαν­τά­ζει στὰ μά­τια μου σὰν μί­α κύ­η­ση ἀ­δι­ά­φο­ρη πρὸς τὸ πνεῦ­μα μου.

    Ὑ­πο­φέ­ρω ποὺ τὸ Πνεῦ­μα δὲν βρί­σκε­ται ἐν­τὸς τῆς ζω­ῆς καὶ ποὺ ἡ ζω­ὴ δὲν εἶ­ναι τὸ Πνεῦ­μα, ὑ­πο­φέ­ρω ἀ­πὸ τὸ Πνεῦ­μα-ὄρ­γα­νον, ἀ­πὸ τὸ Πνεῦ­μα-με­τά­φρα­ση, τὸ Πνεῦ­μα-φό­βη­τρο ποὺ μὲ βί­α ἐγ­γρά­φει τὰ πράγ­μα­τα ἐν­τὸς τοῦ Πνεύ­μα­τος.

(Ἀν­το­νὲν Ἀρ­τώ, ἀ­πὸ τὴν συλ­λο­γὴ ὀμ­φα­λὸς τν φύλ­λων [1925])

 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΣΗ στὸ και­νούρ­γιο τεῦ­χος τοῦ πε­ρι­ο­δι­κοῦ «Πλα­νό­διον» κα­τέ­χει τὸ ἀ­φι­έ­ρω­μά του στὸν Ἀν­το­νὲν Ἀρ­τώ (1896-1948), μὲ ἰ­δι­αί­τε­ρη ἔμ­φα­ση στὴν λι­γό­τε­ρο γνω­στὴ στὸ ἑλ­λη­νι­κὸ κοι­νὸ πλευ­ρὰ τοῦ ἔρ­γου του, τὴν ποι­η­τι­κή, καὶ μὲ τὴν πα­ρου­σί­α­ση τῆς πλου­σι­ό­τε­ρης ἕ­ως τώ­ρα ἀν­θο­λό­γη­σης τῆς ποί­η­σής του στὴ γλώσ­σα μας. Τὶς με­τα­φρά­σεις, μὲ τὶς πλού­σι­ες εἰ­σα­γω­γὲς καὶ τὰ σχό­λια φι­λο­τέ­χνη­σαν τρεῖς νέ­οι δη­μι­ουρ­γοί, ὁ ἠ­θο­ποι­ός, σκη­νο­θέ­της καὶ δρα­μα­τουρ­γὸς Ἥ­λιος Σα­γίς, ὁ λο­γο­τέ­χνης Ζ.Δ. Ἀ­ϊ­να­λῆς καὶ ἡ φι­λό­λο­γος καὶ με­τα­φρά­στρια Εἰ­ρή­νη Πα­πα­δο­πού­λου. Τὴν ἀν­θο­λό­γη­ση συμ­πλη­ρώ­νουν δύο κλα­σι­κὰ δο­κί­μια Γάλ­λων συγ­γρα­φέ­ων: τὸ «Ἀρ­τώ» τοῦ Μω­ρὶς Μπλαν­σὼ καὶ τὸ «Ἀν­το­νὲν Ἀρ­τὼ ἢ Τὸ με­ξι­κά­νι­κο ὄ­νει­ρο» τοῦ Ζν-Μα­ρὶ Λ Κλε­ζιό. Τὸ ἀ­φι­έ­ρω­μα συ­νο­δεύ­ε­ται ἀ­πὸ ἕ­να ἐ­κτε­νὲς καὶ ἐμ­πε­ρι­στα­τω­μέ­νο «Σχε­δί­α­σμα βι­ο­γρα­φί­ας» κα­θὼς καὶ βα­σι­κὴ βι­βλι­ο­γρα­φί­α τοῦ Ἀρ­τῶ στὰ γαλ­λι­κὰ καὶ ἑλ­λη­νι­κά.

 

Ὁ Ἀντονὲν Ἀρτὼ ὡς δολοφονημένος Μαρὰ στὴν ταινία τοῦ Ἄμπελ Γκάνς (1889-1981) ‘Ναπολέων’ (1927)

 

 

Ὁ συνθέτης Ἔντγκαρ Βαρέζε (1883-1965) καὶ ὁ Ἀντονὲν Ἀρτώ. Φωτογραφία τοῦ 1933 τῆς Ροζὶ Ἀντρέ (1905-1970)

 

Ἀνασύσταση τοῦ δωματίου τοῦ Ἀντονὲν Ἀρτὼ στὴν ψυχιατρικὴ κλινικὴ τοῦ Ροντὲζ ἀπὸ τὸν Γάλλο ἀκτιβιστὴ καλλιτέχνη Jean-Jacques Lebel (‘Ἐγκατάσταση 2004-2009)

 

*­**

 

πα­ρου­σί­α τς ἑλ­λη­νι­κῆς ποί­η­σης στ πα­ρὸν τεῦ­χος 

 

Στὸ τεῦ­χος πα­ρου­σι­ά­ζον­ται και­νούρ­για ἀ­νέκ­δο­τα ποι­ή­μα­τα τῆς Στέλ­λας Ἀ­λε­ξο­πού­λου, τοῦ Χρί­στου Δάλ­κου, τοῦ Δη­μή­τρη Κούν­δου­ρου, τῆς Ἔλ­σας Λι­α­ρο­πού­λου, τοῦ Γιά­ννη Στρούμ­πα, τοῦ Δη­μή­τρη Βλα­χο­πά­νου, τῆς Κων­σταν­τί­νας Βάρ­σου, τῆς Να­νᾶς Τσόγ­κα, τῆς Ἄν­τας Κλαμ­πα­τσέ­α καὶ τοῦ Θο­δω­ρῆ Βο­ριᾶ.

 

*­**

 

Πε­ζο­γρα­φί­α

 

Δη­μο­σι­εύ­ον­ται δι­η­γή­μα­τα τῆς Μα­ρί­ας Κέν­τρου-Ἀ­γα­θο­πού­λου, τοῦ Ἀν­δρέ­α Ρού­σση, τῆς Κα­τε­ρί­νας Τό­λιου καὶ τῆς Ἡ­ρῶς Νι­κο­πού­λου.

 

*­**

 

Τ Μέ­γα Πα­νελ­λή­νιον 

 

Στὴν πα­νελ­λή­νιας γλωσ­σι­κῆς ἐμ­βέ­λειας στή­λη τοῦ πε­ρι­ο­δι­κοῦ ὑ­πὸ τὸν τίτ­λο «Τὸ Μέ­γα Πα­νελ­λή­νιον» πα­ρου­σι­ά­ζε­ται τὸ κεί­με­νο: Μα­ρί­α C­y­b­er, «Μι­λῶ γιὰ τὶς L­e­s­b­i­an βρα­δι­ές.­.­.­», ξε­χω­ρι­στὴ γλωσ­σι­κὴ μαρ­τυ­ρί­α στὸν χῶ­ρο τοῦ πο­λι­τι­σμοῦ τῆς πο­λυ­τρο­πί­ας τῶν νε­ο­ελ­λη­νι­κῶν ἠ­θῶν στὸ σύγ­χρο­νο παγ­κο­σμι­ο­ποι­η­μέ­νο πε­ρι­βάλ­λον.

 

*­**

 

Ἀ­να­φο­ρές 

 

Στὸ τε­λευ­ταῖ­ο τμῆ­μα τοῦ τεύ­χους δε­σπό­ζουν, ὅ­πως πάν­τα, τὰ δο­κι­μια­κά, σχο­λι­ο­γρα­φι­κὰ καὶ βι­βλι­ο­κρι­τι­κὰ κεί­με­να τῶν τα­κτι­κῶν συ­νερ­γα­τῶν τοῦ πε­ρι­ο­δι­κοῦ, πα­ρου­σι­α­σμέ­να πολ­λὰ ἐξ αὐ­τῶν στὶς μό­νι­μες προ­σω­πι­κές τους στῆ­λες. Πα­ρου­σι­ά­ζε­ται τὸ δο­κί­μιο τοῦ Λου­κᾶ Κού­σου­λα «Ὁ ποι­η­τὴς καὶ ὁ φι­λό­σο­φος», ἕ­νας κρι­τι­κὸς ἔ­λεγ­χος ἀ­πὸ τὴν πλευ­ρὰ τοῦ ποι­η­τῆ τῆς με­τά­φρα­σης τοῦ γνω­στοῦ χο­ρι­κοῦ της «Ἀν­τι­γό­νης» τοῦ Σο­φο­κλῆ γιὰ τὴν «δει­νό­τη­τα» τοῦ ἀν­θρώ­που ἀ­πὸ τὸν φι­λό­σο­φο Μάρ­τιν Χά­ιν­τεγ­κερ. Ἐ­πί­σης τὸ δο­κί­μιο τῆς Πέγ­κυς Καρ­πού­ζου γιὰ «Τὰ ὅ­ρια τοῦ σώ­μα­τος στὸν Ἀ­ό­ρα­το ἄν­θρω­πο τοῦ H.G. W­e­l­ls». Ἀ­κο­λου­θοῦν μὲ τὰ κεί­με­νά τους οἱ τα­κτι­κοὶ συ­νερ­γά­τες τοῦ πε­ρι­ο­δι­κοῦ: Γι­ῶρ­γος Ἀ­ρά­γης, Κων­σταν­τῖ­νος Που­λῆς, Γι­ῶρ­γος Βαρ­θα­λί­της, Χρί­στος Ρου­με­λι­ω­τά­κης, Κώ­στας Κου­τσου­ρέ­λης, Γι­ῶρ­γος Ζε­βε­λά­κης, Ἄγ­γε­λος Κα­λο­γε­ρό­που­λος, Ἀν­τώ­νης Ζέρ­βας, Φώτης ΤερζάκηςΝ.Δ. Τριανταφυλλόπουλος, Τασούλα Καραγεωργίου.

***

Γρα­φτεῖ­τε Συν­δρο­μη­τὲς στὸ Πλα­νό­διον

Ἀ­να­νε­ῶ­στε ἐγ­καί­ρως τὴ συν­δρο­μή σας

 

* ΜΕ ΤΗ ΣΥΝ­ΔΡΟ­ΜΗ ΣΑΣ συμ­βάλ­λε­τε στὴν ἐ­πι­βί­ω­ση, βελ­τί­ω­ση καὶ με­γα­λύ­τε­ρη ἀ­νε­ξαρ­τη­σί­α τοῦ πε­ρι­ο­δι­κοῦ.

* Ε­ΠΩ­ΦΕ­ΛΕΙ­ΣΤΕ (α) ἀ­πὸ τὴν δι­α­φο­ρὰ στὴν ὀ­νο­μα­στι­κὴ τι­μὴ πω­λή­σε­ως τῶν τευ­χῶν, (β) ἀ­πὸ τὶς σχε­δὸν ἀ­να­πό­φευ­κτες ἀ­να­τι­μή­σεις τους καὶ (γ) ἀ­πὸ τὴν δω­ρε­ὰν ἀ­πο­στο­λὴ τῶν Λο­γο­τε­χνι­κῶν Φύλ­λων ποὺ συ­νο­δεύ­ουν τὰ τεύ­χη.

* ΜΕ ΤΗΝ ΕΓ­ΓΡΑ­ΦΗ ΣΑΣ σᾶς στέλ­νου­με δω­ρε­ὰν ἕ­να ἀ­πὸ τὰ Λο­γο­τε­χνι­κὰ Φύλ­λα τοῦ πε­ρι­ο­δι­κοῦ, καί, ἐ­φό­σον ἐ­πι­θυ­μεῖ­τε, ἕ­να ἀ­πὸ τὰ προ­η­γού­με­να τεύ­χη ποὺ πι­θα­νὸν νὰ λεί­πουν ἀ­πὸ τὴν σει­ρά σας. 

Η ΣΥΝ­ΔΡΟ­ΜΗ ἰ­σχύ­ει γιὰ τέσ­σε­ρα τεύ­χη. Στεῖλ­τε τὰ χρή­μα­τα στὴ δι­εύ­θυν­ση τοῦ πε­ρι­ο­δι­κοῦ μὲ τα­χυ­δρο­μι­κὴ ἐ­πι­τα­γή, ἀ­να­γρά­φον­τας στὸ οἰ­κεῖ­ο μέ­ρος τοῦ τα­χυ­δρο­μι­κοῦ δελ­τα­ρί­ου τὸ ὀ­νο­μα­τε­πώ­νυ­μό σας, τὴ δι­εύ­θυν­ση μὲ τὸν τα­χυ­δρο­μι­κὸ κώ­δι­κα καὶ τὸ τη­λέ­φω­νό σας. (Στὴν πί­σω ὄ­ψη τοῦ τα­χυ­δρο­μι­κοῦ δελ­τα­ρί­ου ση­μει­ῶ­στε τὸ τεῦ­χος ἀ­πὸ τὸ ὁ­ποῖ­ο θέ­λε­τε νὰ ἀρ­χί­ζει ἡ συν­δρο­μὴ καὶ τὸν ἀ­ριθ­μὸ τοῦ τεύ­χους ποὺ τυ­χὸν ἐ­πι­θυ­μεῖ­τε γιὰ τὴν συμ­πλή­ρω­ση τῆς σει­ρᾶς σας.)   

ΣΥΝ­ΔΡΟ­ΜΕΣ: Ἐ­σω­τε­ρι­κοῦ: 40,00 €, Ἐ­ξω­τε­ρι­κοῦ: 70,00 €. Γιὰ φοι­τη­τές, σπου­δα­στές, μα­θη­τές: 35,00 €. Δη­μό­σιο, Ὀρ­γα­νι­σμοί, Νο­μι­κὰ Πρό­σω­πα, συν­δρο­μὲς ἐ­νί­σχυ­σης: 100,00 €.

ΔΙ­ΕΥ­ΘΥΝ­ΣΗ: Γιά­ννης Πα­τί­λης, περ. «Πλα­νό­διον», Σε­βα­στεί­ας 27, 171  22 ΝΕ­Α ΣΜΥΡ­ΝΗ, τηλ./f­ax: 210-2284403, e-mail: planodion@otenet.gr

 

***

 

Κυκλοφόρησε τὸ Πλανόδιον # 48, Ἰούνιος 2010

 Θὰ τὸ βρεῖτε στὰ κεντρικὰ βιβλιοπωλεῖα

καὶ στὴν περιφέρεια στὰ κατὰ τόπους πρακτορεῖα

τοῦ ἀθηναϊκοῦ τύπου

 

 

«Καὶ τώ­ρα – βα­θιὰ εἰ­σπνο­ή»

Γερ­μα­νό­φω­νη ποί­η­ση με­τὰ τὴν πτώ­ση τοῦ τεί­χους.

Εἰ­σα­γω­γή, ἐ­πι­λο­γή, με­τά­φρα­ση, ση­μει­ώ­σεις:

Κώ­στας Κου­τσου­ρέ­λης

 

Ὅ­ταν τοῦ ξε­γλι­στρή­σα­με / δὲν εἴ­χα­με ἰ­δέ­α πό­σο ψη­λὰ ὀρ­θω­νό­ταν / μέ­σα μας // Εἴ­χα­με συ­νη­θί­σει / στὸν ὁ­ρί­ζον­τά του / Καὶ στὴ νη­νε­μί­α // Κά­τω ἀ­πὸ τὴ σκιά του / ἄλ­λη σκιὰ δὲν ἔ­πε­φτε // Τώ­ρα ἀ­πο­μεί­να­με γυ­μνοὶ / χω­ρὶς δι­και­ο­λο­γί­α.

 (Ρά­ι­νερ Κοῦν­τσε, τὸ τεῖ­χος)

 [Τὸ Τεῖ­χος ποὺ δι­α­χώ­ρι­ζε τὸν Ἀ­να­το­λι­κὸ ἀ­πὸ τὸν Δυ­τι­κὸ Το­μέ­α τῆς πό­λης τοῦ Βε­ρο­λί­νου ξε­κί­νη­σε νὰ χτί­ζε­ται ἀ­πὸ τὴν  κυ­βέρ­νη­ση τῆς Λα­ϊ­κῆς Δη­μο­κρα­τί­ας τῆς Γερ­μα­νί­ας τὴν νύ­χτα τῆς 12ης πρὸς τὴν 13η Αὐ­γού­στου 1961. Ἐ­πὶ 28 χρό­νια καὶ πλέ­ον, πα­ρέ­μει­νε σύμ­βο­λο τῆς δι­αι­ρε­μέ­νης Γερ­μα­νί­ας καὶ τῆς με­τω­πι­κῆς ἀν­τι­πα­ρά­θε­σης τῶν δυ­ὸ στρα­το­πέ­δων τοῦ Ψυ­χροῦ Πο­λέ­μου.]

 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΣΗ στὸ και­νούρ­γιο τεῦ­χος τοῦ πε­ρι­ο­δι­κοῦ «Πλα­νό­διον» κα­τέ­χει τὸ ἀ­φι­έ­ρω­μά του στὴν Γερ­μα­νό­φω­νη Ποί­η­ση Με­τὰ τὴν Πτώ­ση τοῦ Τεί­χους, μὲ εἰ­σα­γω­γή, ἐ­πι­λο­γή, με­τά­φρα­ση καὶ ση­μει­ώ­σεις ἀ­πὸ τὸν συ­νερ­γά­τη τοῦ πε­ρι­ο­δι­κοῦ γερ­μα­νο­μα­θῆ ποι­η­τὴ καὶ δο­κι­μι­ο­γρά­φο Κώ­στα Κου­τσου­ρέ­λη. Ἀν­θο­λο­γοῦν­ται 70 συ­νο­λι­κὰ ποι­ή­μα­τα τῆς πε­ρι­ό­δου 1989-2009 ἀ­πὸ 43 Γερ­μα­νοὺς ποι­η­τὲς ὅ­λων τῶν ἡ­λι­κι­ῶν, με­τα­ξὺ τῶν ὁ­ποί­ων τοῦ Γκύν­τερ Γκράς, τοῦ Χὰνς Μά­γνους Ἐν­τσενσ­μπέρ­γκερ, τοῦ Γκύν­τερ Κοῦ­νερτ, τοῦ Χά­ι­νερ Μύλ­λερ καὶ πολ­λῶν ἄλ­λων ἄ­γνω­στων ἐν πολ­λοῖς στὴ φι­λο­λο­γί­α μας. Πρό­κει­ται γιὰ τὴν ἐ­κτε­νέ­στε­ρη πα­ρου­σί­α­ση σύγ­χρο­νης γερ­μα­νι­κῆς ποί­η­σης στὴ γλώσ­σα μας τῶν τε­λευ­ταί­ων δε­κα­ε­τι­ῶν. Πρω­τό­τυ­πος εἶ­ναι καὶ ὁ τρό­πος ὀρ­γά­νω­σης καὶ πα­ρου­σί­α­σης τῆς ποι­η­τι­κῆς ὕ­λης μὲ κρι­τή­ρια θε­μα­τι­κά. Ὅ­πως ση­μει­ώ­νει ὁ ἀν­θο­λό­γος-με­τα­φρα­στής: Τὰ ποι­ή­μα­τα μοι­ρά­στη­καν ἰ­σό­πο­σα, ἀ­νὰ δέ­κα, σὲ ἑ­πτὰ κα­τη­γο­ρί­ες, ποὺ ἡ τιτ­λο­θε­σί­α τους μαρ­τυ­ρεῖ μέ­σες ἄ­κρες τὸ πε­ρι­ε­χό­με­νό τους: «Στοι­χεῖ­α Βι­ο­γρα­φί­ας», «Στὸ Μου­σεῖ­ο τῆς Ἱ­στο­ρί­ας», «Ἐ­πι­θυ­μί­ες», «Πέν­θη», «Ἥ­ρω­ες & Μύ­θοι», «Μα­τι­ὲς στὸν ποι­η­τι­κὸ κα­θρέ­φτη» καὶ «Ἄγ­γε­λοι, ζῶ­α, μη­χα­νές». Στὸ ἐ­σω­τε­ρι­κὸ τῶν κα­τη­γο­ρι­ῶν αὐ­τῶν, ἡ σει­ρὰ τῶν ποι­η­μά­των ἔ­γι­νε προ­σπά­θεια νὰ ρυθ­μι­στεῖ κα­τὰ τρό­πο ὥ­στε τὸ ἕ­να νὰ  σχο­λιά­ζει, νὰ προ­ε­κτεί­νει ἢ καὶ νὰ ἀ­να­τρέ­πει τὸ ἄλ­λο. Δι­ευ­κρι­νι­στι­κὲς ση­μει­ώ­σεις, ἱ­στο­ρι­κὲς καὶ πραγ­μα­το­λο­γι­κές, πα­ρα­τέ­θη­καν ἀ­μέ­σως κά­τω ἀ­πὸ τὰ ποι­ή­μα­τα, ὅ­που αὐ­τὸ κρί­θη­κε ἀ­ναγ­καῖ­ο γιὰ τὸν προ­σα­να­το­λι­σμὸ τοῦ Ἕλ­λη­να ἀ­να­γνώ­στη.

 

Οἱ Γερμανοὶ ποιητὲς Φρηντερίκε Μαϋραῖκερ καὶ Ἔρνστ Γιάντλ (1982). Φωτογραφία: Γιόζεφ Γκάλλους Ρίττενμπεργκ.

 

Ἡ Γερμανίδα ποιήτρια Νόρα-Εύγενία-Γκόμρινγκερ (Σὲ διαγωνισμὸ Poetry slam).

 

*­**

 

Ἡ πα­ρου­σί­α τῆς ἑλ­λη­νι­κῆς ποί­η­σης στὸ πα­ρὸν τεῦ­χος

 

Στὸ τεῦ­χος πα­ρου­σι­ά­ζον­ται και­νούρ­για ἀ­νέκ­δο­τα ποι­ή­μα­τα τοῦ Δη­μή­τρη Ἐ­λευ­θε­ρά­κη, τοῦ Γι­ώρ­γου Βέλ­τσου, τοῦ ἁ­γι­ο­ρεί­τη μο­να­χοῦ Μω­ϋ­σῆ. Ἐ­πί­σης με­τα­φρά­σεις τῶν πε­ρί­φη­μων «Σο­νέ­των στὸν Ὀρ­φέ­α» τοῦ Ρά­ι­νερ Μα­ρί­α Ρίλ­κε ἀ­πὸ τὸν ποι­η­τὴ Γι­ῶρ­γο Βαρ­θα­λί­τη κα­θὼς καὶ οἱ ποι­η­τι­κοὶ στο­χα­σμοὶ τοῦ Ἄ­ρα­βα ποι­η­τὴ Ἄ­δω­νι με­τα­φρα­σμέ­νοι ἀ­πὸ τὸν Μάρ­κελ­λο Πι­ράρ.

 

*­**

 

Πε­ζο­γρα­φί­α

 

Δη­μο­σι­εύ­ον­ται δι­η­γή­μα­τα τοῦ Χρι­στό­φο­ρου Μη­λι­ώ­νη, τοῦ Σπύ­ρου Γε­ωρ­γί­ου, τοῦ Πέ­τρου Δρόσ­σου κα­θὼς καὶ τὸ ἐ­κτε­νὲς ἰ­δι­ό­τυ­πο ἀ­φή­γη­μα «Ἔλ­μα καὶ Χέρ­μαν: Ὁ χα­μέ­νος Χρό­νος πο­τὲ δὲν ἐ­πι­στρέ­φει» τοῦ Γι­ώρ­γου Ριτ­ζού­λη.

 

*­**

 

Τὸ Μέ­γα Πα­νελ­λή­νιον

 

Στὴν πα­νελ­λή­νιας γλωσ­σι­κῆς ἐμ­βέ­λειας στή­λη τοῦ πε­ρι­ο­δι­κοῦ ὑ­πὸ τὸν τίτ­λο «Τὸ Μέ­γα Πα­νελ­λή­νιον» πα­ρου­σι­ά­ζε­ται ξε­χω­ρι­στὸ ντο­κου­μέν­το ἐ­πι­στο­λῆς-αἰ­τή­σε­ως τε­λει­ο­φοί­του Παι­δα­γω­γι­κῆς Ἀ­κα­δη­μί­ας πρὸς τὸν Στυ­λια­νὸ Πατ­τα­κὸ πε­ρὶ ἀ­πο­χα­ρα­κτη­ρι­σμοῦ της ὡς «λαμ­πρά­κισ­σας», δεῖγ­μα τῆς πο­λι­τι­κῆς τρο­μο­κρα­τί­ας ποὺ ἀ­σκοῦ­σε ἡ χούν­τα τῶν Συν­ταγ­μα­ταρ­χῶν πρὸς τοὺς Ἕλ­λη­νες πο­λί­τες.

 

*­**

 

Ἀ­να­φο­ρές

 

Στὸ τε­λευ­ταῖ­ο τμῆ­μα τοῦ τεύ­χους δε­σπό­ζουν, ὅ­πως πάν­τα, τὰ δο­κι­μια­κά, σχο­λι­ο­γρα­φι­κὰ καὶ βι­βλι­ο­κρι­τι­κὰ κεί­με­να τῶν τα­κτι­κῶν συ­νερ­γα­τῶν τοῦ πε­ρι­ο­δι­κοῦ, πα­ρου­σι­α­σμέ­να πολ­λὰ ἐξ αὐ­τῶν στὶς μό­νι­μες προ­σω­πι­κές τους στῆ­λες. Ἐ­δῶ γρά­φουν οἱ Γι­ῶρ­γος Ἀ­ρά­γης, Κων­σταν­τῖ­νος Που­λῆς, Φώ­της Τερ­ζά­κης, Γι­ῶρ­γος Βαρ­θα­λί­της, Ἀν­τώ­νης Ζέρ­βας, Γι­ῶρ­γος Ζε­βε­λά­κης, Ἄγ­γε­λος Κα­λο­γε­ρό­που­λος, Τα­σού­λα Κα­ρα­γε­ωρ­γί­ου, Χρί­στος Ρου­με­λι­ω­τά­κης, Ν.Δ. Τρι­αν­τα­φυλ­λό­που­λος, Ἀν­δρέ­ας Μπε­λε­ζί­νης. Στὶς σε­λί­δες αὐ­τὲς πα­ρου­σι­ά­ζε­ται ἀ­κό­μη τὸ ἐ­ξαι­ρε­τι­κὰ ἐ­πί­και­ρο δο­κί­μιο τοῦ θε­ο­λό­γου καὶ ἐκ­δό­τη τοῦ πε­ρι­ο­δι­κοῦ «Σύ­να­ξη» Θα­νά­ση Ν. Πα­πα­θα­να­σί­ου «Ὁ ξέ­νος ποὺ δέ­χο­μαι, ὁ ξέ­νος ποὺ γί­νο­μαι. Θε­ο­λο­γι­κὴ ἀ­να­μέ­τρη­ση μὲ τὶς ἔν­νοι­ες τοῦ “ξέ­νου”­». Τέ­λος, ὁ σκη­νο­θέ­της Λευ­τέ­ρης Ξαν­θό­που­λος κα­τα­γρά­φει τὶς ἐμ­πει­ρί­ες του ἀ­πὸ τὰ γυ­ρί­σμα­τα τῆς ται­νί­ας του «Ἡ πι­κρὴ ἱ­στο­ρί­α τοῦ Ἀν­τρέ­ι Γκο­ρέν­κο», τῆς βα­σι­σμέ­νης στὶς ση­μαν­τι­κὲς ἀ­να­κα­λύ­ψεις τοῦ πε­ρι­ο­δι­κοῦ «Πλα­νό­διον» γύ­ρω ἀ­πὸ τὶς συν­θῆ­κες τοῦ θα­νά­του στὴν Ἀ­θή­να τὸ 1920 τοῦ ἀ­δελ­φοῦ της Ἄν­νας Ἀχ­μά­το­βα Ἀν­τρέ­ι Γκο­ρέν­κο, καὶ τῆς εὕ­ρε­σης τοῦ τά­φου του στὸ Α΄ Νε­κρο­τα­φεῖ­ο Ἀ­θη­νῶν, μιᾶς ἐ­ρευ­νη­τι­κῆς πε­ρι­πέ­τειας μὲ με­γά­λο ἱ­στο­ρι­κό-φι­λο­λο­γι­κὸ ἐν­δι­α­φέ­ρον ποὺ ξε­κί­νη­σε πρὶν δύ­ο χρό­νια πε­ρί­που μὲ τὸ τεῦ­χος 45 τὸ ἀ­φι­ε­ρω­μέ­νο στὴν με­γά­λη Ρω­σί­δα ποι­ή­τρια. Τὸ πα­ρὸν τεῦ­χος κλεί­νουν τὰ ἀ­να­λυ­τι­κὰ πε­ρι­ε­χό­με­να τοῦ ἑν­δέ­κα­του τό­μου τοῦ περιοδικοῦ (τεύχη 45-48). 

 

***

 

Γρα­φτεῖ­τε Συν­δρο­μη­τὲς στὸ Πλα­νό­διον

Ἀ­να­νε­ῶ­στε ἐγ­καί­ρως τὴ συν­δρο­μή σας

 

* ΜΕ ΤΗ ΣΥΝ­ΔΡΟ­ΜΗ ΣΑΣ συμ­βάλ­λε­τε στὴν ἐ­πι­βί­ω­ση, βελ­τί­ω­ση καὶ με­γα­λύ­τε­ρη ἀ­νε­ξαρ­τη­σί­α τοῦ πε­ρι­ο­δι­κοῦ.

* Ε­ΠΩ­ΦΕ­ΛΕΙ­ΣΤΕ (α) ἀ­πὸ τὴν δι­α­φο­ρὰ στὴν ὀ­νο­μα­στι­κὴ τι­μὴ πω­λή­σε­ως τῶν τευ­χῶν, (β) ἀ­πὸ τὶς σχε­δὸν ἀ­να­πό­φευ­κτες ἀ­να­τι­μή­σεις τους καὶ (γ) ἀ­πὸ τὴν δω­ρε­ὰν ἀ­πο­στο­λὴ τῶν Λο­γο­τε­χνι­κῶν Φύλ­λων ποὺ συ­νο­δεύ­ουν τὰ τεύ­χη.

* ΜΕ ΤΗΝ ΕΓ­ΓΡΑ­ΦΗ ΣΑΣ σᾶς στέλ­νου­με δω­ρε­ὰν ἕ­να ἀ­πὸ τὰ Λο­γο­τε­χνι­κὰ Φύλ­λα τοῦ πε­ρι­ο­δι­κοῦ, καί, ἐ­φό­σον ἐ­πι­θυ­μεῖ­τε, ἕ­να ἀ­πὸ τὰ προ­η­γού­με­να τεύ­χη ποὺ πι­θα­νὸν νὰ λεί­πουν ἀ­πὸ τὴν σει­ρά σας. 

Η ΣΥΝ­ΔΡΟ­ΜΗ ἰ­σχύ­ει γιὰ τέσ­σε­ρα τεύ­χη. Στεῖλ­τε τὰ χρή­μα­τα στὴ δι­εύ­θυν­ση τοῦ πε­ρι­ο­δι­κοῦ μὲ τα­χυ­δρο­μι­κὴ ἐ­πι­τα­γή, ἀ­να­γρά­φον­τας στὸ οἰ­κεῖ­ο μέ­ρος τοῦ τα­χυ­δρο­μι­κοῦ δελ­τα­ρί­ου τὸ ὀ­νο­μα­τε­πώ­νυ­μό σας, τὴ δι­εύ­θυν­ση μὲ τὸν τα­χυ­δρο­μι­κὸ κώ­δι­κα καὶ τὸ τη­λέ­φω­νό σας. (Στὴν πί­σω ὄ­ψη τοῦ τα­χυ­δρο­μι­κοῦ δελ­τα­ρί­ου ση­μει­ῶ­στε τὸ τεῦ­χος ἀ­πὸ τὸ ὁ­ποῖ­ο θέ­λε­τε νὰ ἀρ­χί­ζει ἡ συν­δρο­μὴ καὶ τὸν ἀ­ριθ­μὸ τοῦ τεύ­χους ποὺ τυ­χὸν ἐ­πι­θυ­μεῖ­τε γιὰ τὴν συμ­πλή­ρω­ση τῆς σει­ρᾶς σας.)   

ΣΥΝ­ΔΡΟ­ΜΕΣ: Ἐ­σω­τε­ρι­κοῦ: 40,00 €, Ἐ­ξω­τε­ρι­κοῦ: 70,00 €. Γιὰ φοι­τη­τές, σπου­δα­στές, μα­θη­τές: 35,00 €. Δη­μό­σιο, Ὀρ­γα­νι­σμοί, Νο­μι­κὰ Πρό­σω­πα, συν­δρο­μὲς ἐ­νί­σχυ­σης: 100,00 €.

ΔΙ­ΕΥ­ΘΥΝ­ΣΗ: Γιά­ννης Πα­τί­λης, περ. «Πλα­νό­διον», Σε­βα­στεί­ας 27, 171  22 ΝΕ­Α ΣΜΥΡ­ΝΗ, τηλ./f­ax: 210-2284403, e-mail: planodion@otenet.gr

 

Παρακολουθῆστε

Νὰ ἔρχεται κάθε νέο ἄρθρο στὰ εἰσερχόμενά σας.

Ὑπάρχουν ἤδη 405 συνδρομητές. Ἐγγραφῆτε καὶ σεῖς.

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: