Ἄ­να Μα­ρί­α Σού­α (Ana Maria Shua): Οἱ γυ­ναῖ­κες βά­φον­ται


OiGynaikesBafontai-Eikona-01b


Ἄ­να Μα­ρί­α Σού­α (Ana Maria Shua)


Οἱ γυ­ναῖ­κες βά­φον­ται

(Las mujeres se pintan)


O-Omikron-SomataΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ βά­φον­ται πρὶν πέ­σει ἡ νύ­χτα. Στὰ μά­τια, τὴ μύ­τη, τὰ χέ­ρια, τὴν ἰ­γνυα­κὴ κοι­λό­τη­τα, τὰ δά­χτυ­λα τῶν πο­δι­ῶν. Βά­φον­ται μὲ εἰ­σα­γό­με­να καλ­λυν­τι­κά, μὲ τέμ­πε­ρες, μὲ μαρ­κα­δό­ρους τσό­χας. Τὴν αὐ­γή, δὲν ὑ­πάρ­χουν πιά. Κα­θὼς περ­νᾶ ἡ νύ­χτα καὶ οἱ ἄν­τρες, σι­γὰ σι­γὰ σβή­νουν.


Bonsai-03c-GiaIstologio-04


Πηγή: Ἀ­πὸ τὸν τό­μο Βγά­λε ἕ­να φύλ­λο… Ἀν­θο­λο­γία ἰ­σπα­νό­φω­νου ἐ­ρω­τι­κοῦ μι­κρο­δι­η­γή­μα­τος. Δί­γλωσ­ση ἔκ­δο­ση, συλ­λο­γι­κὴ με­τά­φρα­ση. Ἐ­πι­μέ­λεια: Κων­σταν­τῖ­νος Πα­λαι­ο­λό­γος, Ἐκ­δό­σεις Σι­δέ­ρη, Li­te­ra­tu­ra Cu­e­nto, Ἀ­θή­να, 2014.

Ἄ­να Μα­ρί­α Σου­ὰ (Ana Maria Shua) (Μπου­έ­νος Ἄ­ι­ρες, 1951). Ἔ­χει κα­τα­πια­στεῖ μὲ ὅ­λα τα λο­γο­τε­χνι­κὰ εἴ­δη: μυ­θι­στό­ρη­μα, δι­ή­γη­μα, ποί­η­ση, θέ­α­τρο, παι­δι­κὴ λο­γο­τε­χνί­α. Πιὸ πρό­σφα­το βι­βλί­ο της ἡ συλ­λο­γὴ μι­κρο­δι­η­γη­μά­των Fenomenos de circo (2011). Τὸ «Las mujeres se pintan» συμ­πε­ρι­λαμ­βά­νε­ται στὴ συλ­λο­γὴ τοῦ 1992 Casa de geishas.

Μετάφραση ἀπὸ τὰ ἰσπανικά:

Συλ­λο­γι­κὴ με­τά­φρα­ση. Ἐ­πι­μέ­λεια:

Κων­σταν­τῖ­νος Πα­λαι­ο­λό­γος (Ἀ­θή­να 1963). Ἀναπληρωτὴς κα­θη­γη­τὴς Με­τα­φρα­σε­ο­λο­γί­ας στὸ Ἀ­ρι­στο­τέ­λει­ο Πα­νε­πι­στή­μιο Θεσ­σα­λο­νί­κης. Δι­δά­σκει, ἐ­πί­σης, Ἰ­σπα­νι­κὴ Λο­γο­τε­χνί­α στὸ Ἑλ­λη­νι­κὸ Ἀ­νοι­κτὸ Πα­νε­πι­στή­μιο. Ἔ­χει με­τα­φρά­σει ἀ­πὸ τὰ ἰ­σπα­νι­κὰ στὰ ἑλ­λη­νι­κὰ ἔρ­γα τῶν Ἐ. Σάμ­πα­το, Μ. Ἀλ­το­λαγ­κί­ρε, Ἰ. Ἀλ­δε­κό­α, Μ. Βάθ­κεθ Μον­ταλ­μπάν, Χ. Γι­α­μα­θά­ρες, Ρ. Τσίρ­μπες, Χ. Ἀ­γέ­στα, Λ.Μ. Πα­νέ­ρο, Σ. δὲ Τό­ρο, Ἀ. Μπρά­ις Ἐ­τσε­νί­κε, Ἀ. Τρα­πι­έ­γιο, Ἀ. Γκα­μο­νέ­δα, Σ. Πά­μι­ες καὶ Ἀ. Κου­έ­το με­τα­ξὺ ἄλ­λων.


%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: