ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΗΓΗΜΑ

Θεωρία-Κριτική-Συνεντεύξεις-Σχόλια:

.

2018-11-27. Νέα ἀπὸ τὴ Γαλλία: Συμπόσιο γιὰ τὴν μικρὴ φόρμα στὴν Angers

. 

2019-09-09. Περιοδικὸ Πλα­νό­διον & ἱστοσελίδα Ἱ­στο­ρί­ες Μπον­ζά­ι: Ἕ­να τρα­πέ­ζι ποὺ μᾶς ἀ­φο­ρᾶ!

.

Ἀγ­γε­λᾶ­τος, Δη­μή­τρης: Μι­κρὸ δι­ή­γη­μα / μι­κρο­δι­ή­γη­μα / μπον­ζά­ι: ἕ­να νέ­ο εἶ­δος. (05-09-2016)

.

Ἀγγελῆ, Νάνσυ: Μάριο Μπενεδέτι (Mario Benedetti) (1920-2009). (03-09-2012)

.

Ἀγγελῆ, Νάνσυ: «Ὁ μυστηριώδης κύριος Ὀλγόσο». (21-10-2013)

.

Ἀγγελῆ, Νάνσυ: Κριστίνα Πέρι Ρόσι. (28-06-2015)

.
Ἀποσκίτης, Γιῶργος: Τζό­ι Οὐ­ί­λιαμς: ἀν­τὶ προ­λό­γου (02-11-2021)
.

Βέης, Γιῶργος: Ἡ σινικὴ αἴγλη τοῦ ἀκαριαίου. (15-08-2011)

.

Βερροιοπούλου, Ἄννα: Ἄνα Μαρία Σούα, ἡ βασίλισ­σα τοῦ μι­κρο­δι­η­γή­μα­τος (13-08-2016)

.

Γκο­σπον­τί­νοφ, Γκε­όρ­γκι (Господинов, Георги): Γιὰ τὴ συν­το­μί­α καὶ τὸ πα­ρὸν βι­βλί­ο – κον­το­λο­γίς (02-08-2020)

.

Γουδέλης, Τάσος: Τὸ διήγημα καὶ ἡ μικροῦ μήκους ταινία: συγγένειες καὶ αποκλίσεις (07-09-2016)

.

Κα­λο­γε­ρό­που­λος, Ἄγ­γε­λος: Μικρὰ Πατερικά (25-11-2019)

.

Καλούτσας, Τάσος: «Σὰρξ ἐκ σαρκὸς τῆς γε­νέ­θλι­ας πόλεως…»[Γιὰ τὸν Ἀλ­μπέρ­το Νάρ]». (20-11-2013)

. 

Κε­σμέ­τη, Να­τά­σα: «Λό­φοι σὰν λευ­κοὶ ἐ­λέ­φαν­τες» Ἀ­πὸ τὸ Ψυ­χι­κὸ Το­πί­ο Θα­νά­του στὴν Συμ­βο­λι­κὴ Λο­γο­τε­χνι­κὴ Ἀ­πο­λύ­τρω­ση. (19-06-2022)

.

Μανουσάκης, Βασίλης: Ἐν εἴδει προλόγου – Ἱστορίες Μπονζάι. (06-07-2011)

.

Μανουσάκης, Βασίλης: Τὸ Μπονζάι ὡς τεχνούργημα. (18-03-2015)

.

Μανουσάκης, Βασίλης ­– Νικοπούλου, Ἡρώ –Σταγκουράκη, Ἕλενα: 83 Ἱ­στο­ρί­ες Μπον­ζά­ι γιὰ τὸ Ση­μεῖ­ο Μη­δέν. (27-11-2017)

. 

Νικοπούλου, Ἡρώ: Κλαδεύοντας Μπονζάι. (19-11-2011)

.

Νικοπούλου, Ἡρὼ –Πατίλης, Γιάννης: Ἱστορίες Μπον­ζάι 2014. Τε­τρα­ε­τὲς ἀ­πάν­θι­σμα. (19-11-2014)

.

Νικοπούλου, Ἡρώ: Ὄψεις καὶ κατόψεις ἑνὸς νέου οἰκήματος. (16-03-2015)

. 

Νικοπούλου, Ἡρὼ – Πατίλης, Γιάννης: Ἱστορίες Μπονζάι ’15. Ἐτήσιος ἀμητός. (02-02-2016)

.

Νικοπούλου, Ἡρὼ – Πατίλης, Γιάννης: Ἱ­στο­ρί­ες Μπον­ζά­ι ’16. Ἅλ­μα Τρι­πλοῦν. (26-11-2017)

 

Νικοπούλου, Ἡρώ – Μανουσάκης, Βασίλης ­–Σταγκουράκη, Ἕλενα: 83 Ἱ­στο­ρί­ες Μπον­ζά­ι γιὰ τὸ Ση­μεῖ­ο Μη­δέν. (27-11-2017)

.

Παλαβός, Γιάννης: Ὁ Ἄμπροουζ Μπὴρς (Ambrose Bierce) καὶ οἱ Φαν­τα­στι­κοὶ μύθοι. (24-07-2011)

. 

Παλαβός, Γιάννης: Ἕνας λογοτεχνικὸς «τουϊτομαραθώνιος». (12-12-2011)

. 

Πα­λα­βός, Γιάν­νης: Μιὰ σύν­το­μη ἀ­πο­τί­μη­ση τοῦ ἐγ­χει­ρή­μα­τος. [Γιὰ τοὺς 420 χα­ρα­κτῆ­ρες τοῦ Lou Beach]. (12-09-2014)

.

Παλαβός, Γ. – Παλαιολόγος, Κ. – Πατίλης, Γ.: Ὁ Δὸν Κιχώτης σὲ (λιγότερες ἀπὸ) 150 λέξεις (14-02-2016) 

.

Παλαιολόγος, Κωνσταντῖνος: Μικροδιήγημα καὶ συλ­λο­γι­κὴ με­τά­φρα­ση. (20-03-2015)


.

Παλαιολόγος, Κωνσταντῖνος: Escritores Griegos en Español ἢ Τὸ ἑλ­λη­νι­κὸ μι­κρο­δι­ή­γη­μα τα­ξι­δεύ­ει στὸν ἰ­σπα­νό­φω­νο κό­σμο(18-07-2015)

.

Πα­λαι­ο­λό­γος, Κων­σταν­τῖ­νος: Μι­κρο­c­u­e­n­to ἢ miniδιήγημα (22-09-2016)

.

Πα­λαι­ο­λό­γος, Κων­σταν­τῖ­νος καὶ Λου­θέ­να, Ἐ­δουά­ρδο (ἐπιμ.): Pro­ye­cto Gre­Que­­as (19-05-2020)

.

Παππᾶς, Σπῦρος Ν.: Γκεόργκι Γκοσποντίνοφ. (05-04-2015)

.

Παππᾶς, Σπῦρος Ν.: Ὁ Γκε­όρ­γκι Γκο­σπον­τί­νοφ στὸν κῆ­πο τῶν «μπον­ζά­ι» (26-07-2020)

.

Πασχαλίδου, Ἀντωνία: Λουίτζι Μαλέρμπα (Luigi Malerba). (06-03-2013)

.

 Πατίλης, Γιάννης: Ἱστορίες Μπονζάι: Ἕνας χρόνος μετά. (05-04-2011)

.

 Πατίλης, Γιάννης: Ἱστορίες Μπονζάι. Σκέψεις γιὰ τὸ σύγχρονο δι­ή­γη­μα καὶ τὶς ρίζες του. (04-12-2011)

.

Πατίλης, Γιάννης: 1994: Διηγήματα μὲ 300 λέξεις! Ἕνα πρόδρομο ἐγ­χεί­ρη­μα στὸν χῶρο τοῦ μικροῦ διηγήματος. (13-10-2014)

.

Πατίλης, Γιάννης – Νικοπούλου, Ἡρὼ: Ἱστορίες Μπον­ζάι 2014. Τε­τρα­ε­τὲς ἀ­πάν­θι­σμα. (19-11-2014) 

.

Πατίλης, Γιάννης – Νικοπούλου, Ἡρώ: Ἱστορίες Μπονζάι ’15. Ἐ­τή­σι­ος ἀ­μη­τός. (02-02-2016)

.

Πατίλης, Γιάννης – Νικοπούλου, Ἡρώ: Ἱ­στο­ρί­ες Μπον­ζά­ι ’16. Ἅλ­μα Τρι­πλοῦν. (26-11-2017)

.

Πα­τί­λης, Γιά­ννης: Τὰ Μι­κρὰ τοῦ Με­γά­λου Ἀ­γώ­να. Μι­κρο-αφη­γή­σεις γιὰ τὴν Με­γά­λη Ἑλ­λη­νι­κὴ Ἐ­πα­νά­στα­ση (01-01-2021)

.

Σταγκουράκη, Ἕλενα: Φλόριαν Μάιμπεργκ (Florian Meimberg). Ἡ ἀ­πο­θέ­ωση τῆς μινιατούρας. (12-10-2010)

.

Σταγκουράκη, Ἕλενα: Τόμας Μπέρνχαρντ (ThomasBernhardt). Μικρὴ εἰ­σαγωγὴ στὴ ζωὴ καὶ τὸ ἔργο του. (31-01-2012)

.

Σταγκουράκη, Ἕλενα – Νικοπούλου, Ἡρώ – Μανουσάκης, Βασίλης: 83 Ἱ­στο­ρί­ες Μπον­ζά­ι γιὰ τὸ Ση­μεῖ­ο Μη­δέν. (27-11-2017)

.

Σταμ­που­λοῦ, Συ­με­ὼν Γρ.: Σά­ρα Κίρς: Ἡ ἁ­πλὴ ζω­ή (15-01-2017) 

.

 Σταμπουλοῦ, Συμεὼν Γρ.: Γιὰ τὸν Günter Kunert καὶ τὸ σύν­το­μο διήγημα. (21-06-2010)

.

 Σταμπουλοῦ, Συμεὼν Γρ.: Aulus Gellius – Γιὰ τὴ ζωὴ καὶ τὸ ἔργο του. (04-05-2011)

.

Σταμπουλοῦ, Συμεὼν Γρ.: Ὁ Pe­ter Alten­berg καὶ τὰ «ἤ­ρε­μα τη­λε­γρα­φή­μα­τα τῆς ψυ­χῆς» (28-11-2014)

.

 Σφυρίδης, Περικλῆς: Στὴ μνή­μη τοῦ Ἀλ­μπέρ­του Νὰρ καὶ τοῦ ἄλ­λου Ἀλ­μπέρ­του. (04-10-2013)

.

 Ταχταρᾶ, Δανάη: Μανουὲλ Ἐσπάδα (Manuel Espada). (22-12-2013)

.

 Φούρ­να­ρης, Πέ­τρος: Ντί­νο Μπου­τζά­τι (Dino Buzzati) (05-11-2016)

.

Φούρναρης, Πέτρος: Τζι­αν­ρί­κο Κα­ρο­φί­λιο (Gianrico Carofiglio) (03-12-2017)

.

Χριστοδούλου, Δήμητρα Ἰ.: Ἡ μικρομυθοπλασία ὡς πο­λι­τι­σμι­κὸ φαι­νό­με­νο. (23-03-2015)

.

Χριστοδούλου, Δήμητρα Ἰ. – Zavala, Dr. Lauro: Μικρομυθοπλασία (22-02-2016)

.

Χρι­στο­δού­λου, Δή­μη­τρα Ι.: Μικρομυθοπλασία (06-05-2018)

.

 Χριστοδούλου, Δήμητρα Ἰ.: Δελτίο#1: Γιὰ τὸ 8ο Δι­ε­θνὲς Συ­νέ­δριο Μι­κρο­μυ­θο­πλα­σί­ας (2014) καὶ τὰ Πρα­κτι­κά του (2017). (07-05-2018)

.

 Χριστοδούλου, Δήμητρα Ἰ.: Δελτίο#2: Ἡ μι­κρο­μυ­θο­πλα­σί­α παν­τοῦ: ἀ­πὸ τὸν Αἴ­σω­πο, τὸν Ὅ­μη­ρο καὶ τὴν ἀρ­χαί­α ἑλ­λη­νι­κὴ γραμ­μα­τεί­α ἕ­ως σή­με­ρα. (08-07-2018)

.

 Χρι­στο­δού­λου, Δή­μη­τρα Ἰ.: Δελτίο#3: Ἡ μι­κρο­μυ­θο­πλα­σί­α στὸ μι­κρο­σκό­πιο: ἀν­τα­πό­κρι­ση ἀ­πὸ τὴν Μπραγ­κάν­ζα, τὸ Σὲν Γκά­λεν καὶ τὴ Λι­σα­βό­να (07-09-2018)

.

 Χρι­στο­δού­λου, Δή­μη­τρα Ἰ.: Δελτίο#4: Μι­κρο­μυ­θο­πλα­σί­α: ἡ κο­ρυ­φὴ ἑ­νὸς πα­γό­βου­νου (ἰριδισμοὶ τοῦ μικροῦ) (05-11-2018)

.

 Χρι­στο­δού­λου, Δή­μη­τρα Ἰ.: Δελτίο#5: Συνέντευξη μὲ τὴν Ta­nia Hersh­man (20-01-2019)

.

Χρι­στο­δού­λου, Δή­μη­τρα Ἰ.: Δελτίο#6: Μι­κρο­μυ­θο­πλα­σί­α: ἕ­να ρεῦ­μα ζω­ῆς, ἐ­δῶ καὶ τώ­ρα (03-03-2019)

.

 Χρι­στο­δού­λου, Δή­μη­τρα Ἰ.: Δελτίο#7: μι­κρο­μυ­θο­πλα­σί­α: ἕ­νας φαν­τα­στι­κὸς κῆ­πος (06-05-2019)

.

Χρι­στο­δού­λου, Δή­μη­τρα Ἰ.: Δελτίο#8: μι­κρο­μυ­θο­πλα­σί­α: στὰ ἄ­δυ­τα τῆς σύγ­χρο­νης ζω­ῆς (06-07-2019)

.

Χρι­στο­δού­λου, Δή­μη­τρα Ἰ.: Δελτίο#9: [«Δαχτυλίδια τὰ πάντα…»] (13-09-2019)

.

Χρι­στο­δού­λου, Δή­μη­τρα Ἰ.: Δελτίο#10: Μι­κρο­μυ­θο­πλα­σί­α: λο­γο­τε­χνί­α στὰ ὅ­­ρια καὶ πε­ρὶ ὁ­ρί­ων (07-11-2019)

.

 Χρι­στο­δού­λου, Δή­μη­τρα Ἰ.: Δελτίο#11: Μι­κρο­μυ­θο­πλα­σί­α: dulci jubilo (11-01-2020)

.

Χρι­στο­δού­λου, Δή­μη­τρα Ἰ.: Δελτίο#13: Μι­κρο­μυ­θο­πλα­σί­α: φῶς (01-06-2020)

.

Χρι­στο­δού­λου, Δή­μη­τρα Ι.: Δελτίο#14: Μι­κρο­μυ­θο­πλα­σί­α: αγ­κουα­γκού (21-09-2020)

.

Χρι­στο­δού­λου, Δή­μη­τρα Ι.: Δελτίο#15: Μι­κρο­μυ­θο­πλα­σί­α: μι­κρὲς ἀ­πο­λαύ­σεις (21-01-2021)

.

 Χρι­στο­δού­λου, Δή­μη­τρα Ἰ.: Δελτίο#16: μι­κρο­μυ­θο­πλα­σί­α: λέ­ω τὴν ἱ­στο­ρί­α (22-03-2021)

.

Χρι­στο­δού­λου, Δή­μη­τρα Ἰ.: Δελτίο#17: μι­κρο­μυ­θο­πλα­σί­α: ύ­δωρ (28-06-2021)

.

Χρι­στο­δού­λου, Δή­μη­τρα Ἰ. Δελτίο#19: μι­κρο­μυ­θο­πλα­σί­α: στά­ση (19-01-2022)

. 

Χρι­στο­δού­λου, Δή­μη­τρα Ἰ. Δελτίο#20: μι­κρο­μυ­θο­πλα­σί­α: ὑ­πό­στα­ση· ἀ­κού­ει κα­νείς; (28-03-2022)

.

Ψάρρης, Τάσος: Ὁ Χουὰν Ἐδουάρδο Θούνιγα (Juan Eduardo Zúñiga) καὶ ἡ τριλογία τῆς Μαδρίτης. (28-03-2012)

.

 

.

Andrews Henningfeld, Diane (Ἄν­τριους Χέ­νιν­γκφέλντ, N­τά­ϊ­αν): Τρα­γι­κά καί κω­μι­κά στοι­χεῖ­α στήν ἱ­στο­ρί­α Λό­φοι σάν λευ­κοί ἐ­λέ­φαν­τες (Μετάφραση: Νατάσα Κεσμέτη). (18-06-2022)

. 

Beach, Lou (Μπίτς, Λού): Ἦρθε ἀπὸ τὸ Φέισμπουκ (Συ­νέν­τευ­ξη στὸν συγ­­γρα­φέ­α Ντέ­ι­βιντ Ἄμ­πραμς [David Abrams] γιὰ τοὺς 420 χα­ρα­κτῆ­ρες). Μετάφραση: Γιάννης Παλαβός. (10-09-2014)

.

Böll, Heinrich (Μπαίλ, Χάινριχ): Λίγα λόγια γιὰ τὸν ἑαυτό μου. Με­τά­φρα­ση: Ἕλενα Σταγκουράκη. (23-11-2010)

.

Bradfield, Scott (Μπράντφιλντ, Σκότ): Ὁ συγγραφέας τοῦ Φέισμπουκ [Γιὰ τὸν Lou Beach]. Μετάφραση: Γιάννης Παλαβός. (18-08-2014)

.

Davis, Lydia (Ντέηβις. Λύντια): [Ἀναγνῶστες ποὺ δὲν γράφουν οἱ ἴδιοι…]. Μετάφραση: Ἕλενα Σταγκουράκη. (02-05-2010)

.

Espada, Manuel (Ἐσπάδα, Μανουέλ): Μιὰ συνέντευξη στὴ Δανάη Τα­χτα­ρᾶ γιὰ τὸ ἱστολόγιο «Πλανόδιον-Ἱστορίες Μπονζάι». (10-01-2014)

.

Gaiman, Neil (Γκάιμαν, Νήλ): Ἕνας τουϊτομαραθώνιος γιὰ τὴ σωτηρία τοῦ διηγήματος. Μετάφραση: Γιάννης Παλαβός. (14-12-2011)

.

Heller, Steven (Χέλλερ, Στῆβεν): Ἀναπάντεχο διήγημα: τί κρύβει ἕ­να ὄνομα. Μετάφραση: Ἕλενα Σταγκουράκη. (29-08-2010)

.

Ipsen, Max (Ἴπσεν, Μάξ): Ἑπτὰ θέσεις γιὰ τὸ μικρὸ διήγημα. Με­τά­φρα­ση: Εὔη Ξηρομερίτη. (20-06-2010)

.

Ipsen, Max (Ἴπσεν, Μάξ): Πές μου, γιὰ ὄνομα τοῦ Θεοῦ, μὰ γρήγορα… – τὸ μι­κρὸ δι­ή­γη­μα, κι ἕ­να πα­ρά­δειγ­μα. Μετάφραση: Εὔη Ξηρομερίτη. (25-07-2010)

.

Iwasaki, Fernando (Ἰγουασάκι, Φερνάντο): Γιατὶ γράφω διηγήματα ἢ γιὰ πότε τὸ μυθιστόρημα. Μετάφραση: Κωνσταντῖνος Παλαιολόγος. (03-01-2011)

.

Iwasaki, Fernando (Ἰγουασάκι, Φερνάντο): Μιὰ συνέντευξη στὸν Κων­στα­ντῖνο Παλαιολόγο γιὰ τὸ ἱστολόγιο «Πλανόδιον-Ἱστορίες Μπον­ζάι». (14-01-2011)

.

Jobson, Liesl (Τζόμ­πσον, Λίσλ): Συνέντευξη γιὰ τὴν μι­κρο­μυ­θο­πλα­σία (29-11-2020)

.

Johnson, Charles (Τζῶνσον, Τσὰρλς): [Θὰ μπορούσαμε ν’ ἀ­να­γνω­ρί­σου­με τὸν πατέρα…] (Γιὰ τὸν Edgar Allan Poe). Μετάφραση: Ἕλενα Στα­γκου­ράκη. (24-04-2012)

.

Kunert, Günter (Κοῦνερτ, Γκύντερ): Σύντομη ἐξέταση τοῦ μικροῦ δι­η­γή­ματος. Μετάφραση: Συμεὼν Γρ. Σταμπουλοῦ. (22-06-2010)

.

Kois, Dan (Ντὰν Κό­ις): Ἡ μι­σαν­θρω­πι­κὴ ἰ­δι­ο­φυ­ΐ­α τῆς Τζόι Οὐ­ί­λιαμς (25-11-2021)

.

Kunert, Günter (Κοῦνερτ, Γκύντερ): Συνέντευξη στὸν Συμεὼν Γρ. Σταμ­που­λοῦ γιὰ τὸ ἱστολόγιο «Πλανόδιον-Ἱστορίες Μπονζάι». (27-06-2010)

.

Maldonado, Miguel (Μαλνδονάδο, Μιγέλ): Τὸ πιὸ σύν­το­μο δι­ή­γη­μα στὸν κό­σμο… Μετάφραση: Θανάσης Ράπτης. (30-03-2018)

Meimberg, Florian (Μάιμπεργκ, Φλόριαν): Συνέντευξη στὴν Ἕλενα Σταγκουράκη γιὰ τὸ ἱστολόγιο «Πλανόδιον-Ἱστορίες Μπονζάι». (17-10-2010)

.

Mejía, Andrea (Με­χί­α, Ἀν­τρέ­α): Ἦ­ταν αὐ­τή ἡ μι­κρή ἱ­στο­ρί­α ἡ πιό λυ­πη­τε­ρή δι­ή­γη­ση τοῦ κό­σμου ἤ σκέ­τη ἀ­πά­τη; Μετάφραση: Νατάσα Κεσμέτη. (05-06-2022)

.

Miguel, Pedro de (Μιγκέλ, Πέδρο ντὲ): Μικροδιήγημα: Αὐτὴ ἡ λι­λι­πού­τεια τέχνη. Συλλογικὴ μετάφραση.  (08-02-2016)

.

Olgoso, Ángel (Ὀλγόσο, Ἄνχελ): Μιὰ συνέντευξη στὴ Νάνσυ Ἀγγελῆ γιὰ τὸ ἱστολόγιο «Πλανόδιον-Ἱστορίες Μπονζάι». (08-11-2013)

.

Pfeifer, Tadeus (Πφά­ι­φερ, Ταν­τέ­ους): Ζών­τας ἐν­τὸς τοῦ γλωσ­σι­κοῦ μέ­σου. Μετάφραση: Μαριάννα Χάλαρη. (02-07-2022)

.

Piglia, Ricardo (Πίγλια, Ρικάντο): Ἀπόψεις γιὰ τὸ διήγημα. Με­τά­φρα­ση: Ἑλένη Κεφάλα. (18-04-2010)

.

Quiroga, Horacio (Κι­ρό­γα, Ὀ­ρά­σιο): Ὁ Δεκάλογος τοῦ τέ­­λει­­ου δι­η­γη­μα­το­γρά­φου. (27-02-2020)

.

 Reid, Ian (Ρέηντ, Ἰάν): Πόσο μάκρος ἔχει ἡ συντομία. Μετάφραση: Λία Με­γάλου Σεφεριάδη. (16-05-2010)

.

Rojo, Violeta (Ρό­χο, Βι­ο­λέ­τα): Δελτίο#12: Ἡ μι­κρο­μυ­θο­πλα­σί­α δὲν εἶ­ναι πιὰ αὐ­τὸ ποὺ ἦ­ταν (04-03-2020)

.

Sangiglio, Crescenzio (Σαν­τζί­λιο, Κρε­σέν­τσιο): Ἡ μι­κρο-ἀ­φή­γη­ση στὴ σύγ­χρο­νη ἑλ­λη­νι­κὴ λο­γο­τε­χνί­α (07-03-2022)

.

Setz, Clemens (Ζέτς, Κλέ­μενς): Ἐ­ρω­τΑ­πο­κρί­σεις μὲ τὸν Κλέ­μενς Ζέτς (11-02-2019)

.

Shapard, Robert (Σά­παρντ, Ρόμ­περτ): Ἡ ἀ­ξι­ο­πρό­σε­κτη ἐ­πα­νε­πι­νό­η­ση τῆς πο­λὺ σύν­το­μης μυ­θο­πλα­σί­ας. Με­τά­φρα­ση: Γιῶρ­γος Ἀ­πο­­σκί­της. (26-06-2022)

.

Shua, Ana Maria (Σούα, Ἄνα Μαρία): Μιὰ συ­νέν­τευ­ξη γιὰ τὸ ἱστολόγιο «Πλανόδιον- Ἱ­στο­ρί­ες Μπον­ζά­ι» στὴν Ἄν­να Βερ­ροι­ο­πού­λου  (21-09-2016)

.

Stevens, J. David (Στίβενς, Τζ. Ντέιβιντ): Ὁ Θάνατος τοῦ Δι­η­γή­μα­τος. Με­τάφραση: Ἑλένη Μπουραντάνη. (06-05-2013)

.

Thomas, J. & Shapard, R. (Τόμας, Τζ. & Σάπαρντ, Ρ.): [Τὰ ὑπερμικρὰ δι­η­γή­ματα…] Μετάφραση: Βασίλης Μανουσάκης. (06-04-2010)

.

Thomas (Τόμας), Shapard (Σάπαρντ) & Merrill (Μέριλ): Εἰσαγωγή στὸ Flash Fiction International. Μετάφραση: Βασίλης Μανουσάκης. (15-02-2010)

.

Tomlinson, Tim (Τόμ­λιν­σον, Tὶμ): Οἱ Παρενθετικοί (05-07-2021)

.

Vique, Fabián (Φαμπιὰν Βίκε): Δεκάλογος τοῦ τέλειου μικροδιηγηματάκια. Μετάφραση: Κωνσταντῖνος Παλαιολόγος. (11-03-2015)

.

Vitale, Carlos (Βιτάλε, Κάρλος): Συνέντευξη στὴν Ἀλεξάνδρα Γκολ­φι­νο­πού­λου γιὰ τὸ ἱστολόγιο «Πλανόδιον-Ἱστορίες Μπονζάι». (05-09-2010)

.

Weisgerber, Anne (Βάισγκέρμπερ, Ἄννε): Ἡ μικρο­μυθο­πλα­σία ὡς τέ­χνη τῆς γλώσσας  (30-12-2021)

.

Wikipedia: Διήγημα-ἀστραπή (Flash Fiction). Μετάφραση: Βασίλης Μανουσάκης. (06-04-2010)

.

Wright, Lawrence (Ρά­ϊτ, Λό­ρενς): Μνῆ­μες ἀ­πὸ τὸν Ντέ­νις Τζόν­σον (02-11-2019)

.

Zavala, Dr. Lauro – Χριστοδούλου, Δήμητρα Ἰ.: Μικρομυθοπλασία (22-02-2016)

.

Zoppo, Paola Del (Πά­ο­λα Ντὲλ Τζό­πο): Ἡ λο­γο­τε­χνι­κὴ πο­λὺ σύν­το­μη φόρ­μα [microforma] στὴ γερ­μα­νι­κὴ γλώσ­σα με­τα­ξὺ τοῦ 1960 καὶ τῶν ἀρ­χῶν τοῦ 21ου αἰ­ώ­να (Δελτίο#18). (01-09-2021)

.

Zúñiga, Juan Eduardo (Θούνιγα, Χουὰν Ἐδουάρδο): Συ­νέν­τευ­ξη στὴν ἐ­φη­μερίδα ABC. Μετάφραση: Τάσος Ψάρρης. (06-04-2012)

.

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: