ΠΛΑΝΟΔΙΟΝ – Τεῦχος ἑλληνικοῦ μπονζάι: Ποιὰ ἐπιλέγονται

 

01-08-2010. Κυ­ρια­κή. Τεῦ­χος ἑλ­λη­νι­κοῦ μπον­ζά­ι. Ποι­ὰ ἐ­πι­λέ­γον­ται.

Ἀ­γα­πη­τὲ Ἀ­να­γνώ­στη,

         ὅ­πως ἤ­δη θὰ γνω­ρί­ζεις, προ­ε­τοι­μά­ζον­τας ἕ­να τεῦ­χος τοῦ Πλα­νό­διου ἀ­φι­ε­ρω­μέ­νο στὸ μι­κρὸ ἑλ­λη­νι­κὸ δι­ή­γη­μα, σκε­φτή­κα­με νὰ ἀ­πευ­θυν­θοῦ­με, ἐ­κτὸς ἀ­πὸ τοὺς γνω­στοὺς λο­γο­τέ­χνες, πε­ζο­γρά­φους καὶ ποι­η­τές, καὶ στὴ με­γά­λη κοι­νό­τη­τα τῶν φί­λων τῆς λο­γο­τε­χνί­ας —νέ­ους συγ­γρα­φεῖς, κυ­ρί­ως— καὶ νὰ τοὺς ζη­τή­σου­με νὰ στεί­λουν συ­νερ­γα­σί­ες τους στὸ πε­ρι­ο­δι­κό, ὥ­στε νὰ δι­α­λέ­ξου­με ἀ­πὸ αὐ­τὲς τὶς —κα­τὰ τὴν κρί­ση μας πάν­τα— κα­λύ­τε­ρες καὶ νὰ τὶς δη­μο­σι­εύ­σου­με στὸ σχε­τι­κὸ τεῦ­χος. Στὴν πρό­σκλη­σή μας αὐ­τὴ ὑ­πῆρ­ξε με­γά­λη ἀν­τα­πό­κρι­ση: ἕ­ως τὶς 30 Ἰ­ου­νί­ου 2010, κα­τα­λη­κτι­κὴ ἡ­με­ρο­μη­νί­α ὑ­πο­βο­λῆς τῶν συ­νερ­γα­σι­ῶν, εἶ­χαν ὑ­πο­βλη­θεῖ 381 μπον­ζά­ι ἀ­πὸ 169 πρό­σω­πα. Ὕ­στε­ρα ἀ­πὸ προ­σε­κτι­κὴ ­με­λέ­τη κα­τὰ τὸν μή­να Ἰ­ού­λιο ὅ­λου τοῦ ὑ­λι­κοῦ, ἐ­πι­λέ­γη­σαν 37 ἀ­πὸ αὐ­τά. Τὴν ἀξιολόγηση ἔ­κα­ναν ὁ Βα­σί­λης Μα­νου­σά­κης, ἡ Ἡ­ρὼ Νι­κο­πού­λου καὶ ὁ Γιά­ννης Πα­τί­λης.

        Σύμ­φω­να μὲ τὸν προ­γραμ­μα­τι­σμὸ τοῦ πε­ρι­ο­δι­κοῦ τὰ μπον­ζά­ι ποὺ ἐ­πι­λέ­χθη­καν θὰ συμ­πε­ρι­λη­φθοῦν στὸ δεύ­τε­ρο τεῦ­χος τοῦ 2011 (Δε­κέμ­βριος), τὸ ἀ­φι­ε­ρω­μέ­νο στὸ ἑλ­λη­νι­κὸ μι­κρὸ δι­ή­γη­μα, ἐ­νῶ τὸ πρῶ­το τεῦ­χος τοῦ ἴ­διου ἔ­τους (Ἰ­ού­νιος 2011) θὰ εἶ­ναι ἀ­φι­ε­ρω­μέ­νο στὸ ἀ­ντί­στοι­χο ἀγ­γλο­σα­ξω­νι­κό (flash f­i­c­t­i­on). Τὸ προ­σε­χὲς τεῦ­χος τοῦ πε­ρι­ο­δι­κοῦ (Δε­κέμ­βριος 2010), ἤ­δη προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νο ἀ­πὸ και­ρό, θὰ εἶ­ναι ἀ­φι­ε­ρω­μέ­νο στὸ ποι­η­τι­κὸ ἔρ­γο τοῦ Γάλ­λου συγ­γρα­φέ­α Anto­nin Ar­taud.

        Καὶ τὰ 37 μπον­ζά­ι ποὺ ἐ­πι­λέ­χθη­καν θὰ ἀ­ναρ­τη­θοῦν στα­δια­κὰ στὸ ἱ­στο­λό­γιο τοῦ πε­ρι­ο­δι­κοῦ Ἱ­στο­ρί­ες μπον­ζά­ι, ἀρ­χῆς γε­νο­μέ­νης ἀ­πὸ τὸν τρέ­χον­τα μή­να Αὔ­γου­στο. Μέ­χρι τὴν ἔκ­δο­ση τοῦ σχε­τι­κοῦ τεύ­χους  τὰ μπον­ζάι αὐ­τὰ δὲν θὰ πρέ­πει νὰ δη­μο­σι­ευ­τοῦν ἀλ­λοῦ, στὸν ἔ­ντυ­πο ἢ τὸν ἠ­λε­κτρο­νι­κὸ τύ­πο.

        Εὐ­χα­ρι­στοῦ­με θερ­μὰ ὅ­λους ἀ­νε­ξαι­ρέ­τως τοὺς φί­λους ποὺ ἀ­γκά­λια­σαν τὴν ἰ­δέ­α μας γιὰ τὰ μπον­ζά­ι καὶ μᾶς ἐμ­πι­στεύ­θη­καν τὶς λο­γο­τε­χνι­κὲς ἐρ­γα­σί­ες τους, καὶ τοὺς κα­λοῦ­με, εἴ­τε προ­κρί­θη­­καν αὐ­τὲς εἴ­τε ὄ­χι, νὰ ἐ­ξα­κο­λου­θή­σουν νὰ μᾶς στέλ­νουν νέα λο­γο­τε­χνι­κή τους δου­λειὰ γιὰ τὸ ἱ­στο­λό­γιο, ποὺ συ­νε­χί­ζει τὴ λει­τουρ­γία του ὡς δι­αρ­κὴς ἐ­πι­θε­ώρηση καὶ ἀν­θο­λο­γία ἐν προ­ό­δῳ γιὰ τὸ μικρὸ διήγημα, χω­ρὶς κα­τα­λη­κτι­κὲς ἡ­με­ρο­μη­νί­ες πλέ­ον καὶ σύμ­φω­να μὲ τοὺς γε­νι­κοὺς ὅ­ρους ποὺ πε­ρι­γρά­φον­ται στὴν ἑ­νό­τη­τα «Συ­νερ­γα­σί­ες».  

                                                                         Τὸ «Πλα­νό­διον»

Τὰ 37 μπον­ζά­ι ποὺ ἐ­πι­λέ­γον­ται:

 

Μάν­θος Ἀγ­γέ­λης, «Ἡ ξέ­νη».

Ζ.Δ. Ἀ­ϊ­να­λῆς, «Τό­τε ποὺ στά­θη­κα γιὰ πρώ­τη φο­ρὰ μπρο­στὰ σὲ κα­θρέ­φτη».

Ἰ­ά­κω­βος Ἀ­νυ­φαν­τά­κης, «Ὁ ἄ­σω­τος ἀ­δερ­φός».

Κα­τε­ρί­να Ζού­πα, «Μιὰ γυ­ναί­κα».

Σπῦ­ρος Θε­ρια­νός, «Τὸ νοί­κι».

Δώ­ρα Κα­σκά­λη, «Μι­κρὸ ἐ­ρω­τι­κό».

Κα­τε­ρί­να Κον­το­πού­λου, «Τρα­πέ­ζι στὴ λι­α­κά­δα».

Νά­για Κου­τρου­μά­νη, «U­n­d­e­r­g­r­o­u­nd».

Χλό­η Κου­τσουμ­πέ­λη, «Ἡ πτώ­ση».

Μα­ρί­α Κώ­τσια, «Φι­λιὰ στὸ τα­βά­νι».

Μάρ­τυ Λάμ­πρου, «Κό­πι­τσες».

Ἑ­λέ­νη Μπου­ραν­τά­νη, «Ὁ Ἠ­λί­ας Μα­μα­λά­κης στὸ στούν­τιο τοῦ Ζόρζ Με­λι­ὲ γυ­ρί­ζει δι­α­φη­μι­στι­κὸ γιὰ τὸν “Παυ­λί­δη”­».

Ἰ­ω­άν­να Ντούμ­πρου, «Ἄρ­τι».

Γιά­ννης Πα­λα­βός, «P­a­s­s­w­o­rd».

Γιά­ννης Πα­πα­γιά­ννης, «Ὁ ἄ­χρο­νος ἄν­θρω­πος».

Ξέ­νια Πα­πα­δη­μη­τρί­ου, «Ἀ­ε­ρο­μα­χί­ες».

Πα­να­γι­ώ­τα Πα­πα­θα­να­σί­ου, «Παι­διὰ στὴν ἐ­ξο­χή».

Ἄ­κης Πα­παν­τώ­νης, «Δε­ξὶ χέ­ρι, δε­ξὶ σι­νιά­λο – ἀ­ρι­στε­ρὸ χέ­ρι, ἀ­ρι­στε­ρὸ σι­νιά­λο».

Κα­τε­ρί­να Πα­παν­τω­νί­ου, «Ἡ κό­ρη τοῦ πα­πᾶ».

Ἀν­δρέ­αςΡούσ­σης, «D­i­a­b­o­l­us in m­u­s­i­ca».

Ἄν­ναΣι­γα­νοῦ, «“Μὲ γέν­νη­σες γύ­φτο, δὲν μὲ γεν­νοῦ­σες μό­νο Ἀλ­βα­νό”­».

Εἰ­ρή­νη Σουρ­γι­α­δά­κη, «Τὸ σπά­νιο δω­μά­τιο».

Χρι­στί­να Συμ­βου­λί­δου, «F­r­e­e­r­i­d­er».

Σο­φί­α Τέρ­νερ, «Ἀ­λε­ξάν­δρα».

Λε­ω­νί­δας Τούρ­λας, «Μα­ζί, δώ­δε­κα μὲ δύ­ο».

Νί­κη Τρουλ­λι­νοῦ, «Πο­λι­τεί­α χω­μέ­νη στὴν ἄμ­μο».

Θο­δω­ρῆς Τσά­κω­νας, «Τὸ δῶ­ρο».

Γιά­ννης Τσίγ­κρας, «Τὸ τὶκ κά­τω ἀ­πὸ τὸ πό­δι».

Μα­ρί­α Τσο­λα­κού­δη, «Ἡ ἐ­πί­σκε­ψη».

Ἑ­λέ­νη Φα­κά­λου, «Ζαν­ζι­βά­ρη, κο­ραλ­λι­ο­γε­νὲς νη­σί».

Εὐ­γε­νί­α Φουν­τέ­α, «D­o­g­f­i­sh».

Πέ­τρος Φούρ­να­ρης, «Συμ­φι­λί­ω­ση».

Γιά­ννης Χαι­ρε­τά­κης, «Λί­γο πιὸ μπρο­στά».

Κα­τε­ρί­να Χα­ρα­λαμ­πο­πού­λου, «1. Παύ­ση: Χρό­νος Ἀ­φή­γη­σης > Χρό­νος Ἱ­στο­ρί­ας», «2. Σκη­νή: Χρό­νος Ἀ­φή­γη­σης = Χρό­νος Ἱ­στο­ρί­ας», «3. Πε­ρί­λη­ψη: Χρό­νος Ἀ­φή­γη­σης < Χρό­νος Ἱ­στο­ρί­ας».

Νάν­συ Χα­ρι­τω­νί­δου, «17 λε­πτά».

Παυ­λί­να Χατ­ζη­γε­ωρ­γί­ου, «Τὰ βουρ­κό­ψα­ρα».

Δή­μη­τρα Ἰ. Χρι­στο­δού­λου, «50 pesos». 

 

 

 

ΠΛΑ­ΝΟ­ΔΙΟΝ

Λο­γο­τε­χνι­κὸ πε­ρι­ο­δι­κό

Ἔκ­δο­ση-δι­εύ­θυν­ση: Γιά­ννης Πα­τί­λης

Σε­βα­στεί­ας 27, 171 22 ΝΕ­Α ΣΜΥΡ­ΝΗ

τηλ./φὰξ 210-2284403, κν. 6942-083122

e-m­a­il: p­l­a­n­o­d­i­on@o­t­e­n­et.gr

URL: https://bonsaistoriesflashfiction.wordpress.com/

Κεντρικὴ διάθεση: Σπύρος Μαρίνης

Σόλωνος 76, 106 80 ΑΘΗΝΑ

τηλ. 210-3648170

Ἀπὸ τὴ σειρὰ «Λογοτεχνικὰ Φύλλα»

τοῦ περιοδικοῦ Πλανόδιον

κυ­κ­λο­φό­ρη­σαν οἱ ποιητικὲς συλλογές:

 

Δημήτρης Τσαλουμᾶς, Δίψα, Ποιήματα, Ἀθήνα, 2010, σσ. 48

 

ΔΙ­ΨΑ

Μα­κρὺς καὶ δύ­σκο­λος ὁ δρό­μος, καὶ πά­ει σέρ­νον­τας

τοῦ τα­ξι­δι­ώ­τη τὰ βή­μα­τα σὲ τό­πους μα­δα­ρούς,

ἐ­κεῖ ποὺ φτά­νεις μὲ τὴ δί­ψα σου σ’ ἀ­φρού­ρη­το τεῖ­χος,

ἐ­ρει­πω­μέ­νο τεῖ­χος Σι­νι­κό, καὶ πέ­ρα ὣς τ’ οὐ­ρα­νοῦ

τὰ θο­λω­μέ­να σύ­νο­ρα, ρε­στί­α κι ἀν­τι­μά­μα­λο

μιὰ ἔ­ρη­μη σα­χά­ρα.

Κι ἀ­μέ­να, μά­να, ποὺ μοῦ ‘­πα­νε

πὼς ἔ­χει μό­νο λι­βά­δια ἐ­κεῖ ποὺ κά­θε­σαι

μὲ κρού­σταλ­λα νε­ρὰ γιὰ τὰ κο­πά­δια τ’ οὐ­ρα­νοῦ,

γραμ­μέ­νους μπα­ξέ­δες καὶ κά­τα­σπρα σπί­τια

μὲ τζά­μια π’ ἀ­στρά­φτουν πα­στρι­κὰ στὸν  ἀ­κά­θι­στο ἥ­λιο.

Ποῦ νὰ σοῦ λέ­ω τώ­ρα μὲ τί λα­χτά­ρα ξε­κί­νη­σα.

Ἀλ­λὰ μπο­ρεῖ νὰ βγῆ­κα λά­θος, μπο­ρεῖ νὰ δι­ά­λε­ξα στρα­βὰ

στὰ σταυ­ρο­δρό­μια, κι ἂς ρώ­τη­σα στὰ νιά­τα μου σο­φοὺς

καὶ συμ­βου­λεύ­τη­κα περ­γα­μη­νὲς καὶ βι­βλί­α.

Ἕ­να μο­νά­χα τὸ σί­γου­ρο, πὼς γύ­ρι­σα ἄ­πρα­χτος

πά­νω στὰ βή­μα­τα τοῦ πη­γαι­μοῦ. Καὶ τώ­ρα

κά­θο­μαι στὴν αὐ­λή μου καὶ με­λε­τῶ στὸ μου­χρὸ φῶς,

ποὺ ἀρ­γο­συ­νά­ζε­ται νὰ γί­νει σκο­τά­δι, ἐ­κεί­νη τὴ δί­ψα

ποὺ οἱ και­ροί μας σβή­να­νε μὲ πιὸ ἀ­κρι­βὰ νε­ρά.

*****

Ἀναστασία Ἀλεξάνδρου Ἀντύπα, Φερέοικοι, Ποιήματα, Ἀθήνα, 2010, σσ. 64.

 

ΠΑΣΧΑ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΚΕΡΑΜΕΩΝ

Ἀμ­φο­ρεῖς, τε­φρο­δό­χες, μι­κρὰ κτε­ρί­σμα­τα

κο­σμή­μα­τα χρυ­σά, ἀ­γαλ­μά­τια χάλ­κι­να,

φιά­λες ρω­μα­ϊ­κές.

Εἴ­δη ἀ­γα­πη­μέ­να γιὰ μιὰ ζω­ὴ με­τὰ θά­να­τον.

Καὶ μιὰ σφίγ­γα φτε­ρω­τή, σο­φὴ καὶ ρα­δι­νή,

στραμ­μέ­νη μᾶς ἐ­πι­τη­ρεῖ στὸ μι­κρὸ μου­σεῖ­ο.

Γύ­ρω της ξα­ναμ­μέ­νοι του­ρί­στες ἀ­σπρο­κόκ­κι­νοι

θαυ­μά­ζουν, σχο­λιά­ζουν, φω­να­σκοῦν.

Ἔ­ξω ἡ ἄ­νοι­ξη ὀρ­γιά­ζει.

Σ’ ἕ­να παγ­κά­κι μιὰ Γερ­μα­νί­δα

ἔ­βγα­λε τὰ πα­πού­τσια της.

Σκο­νι­σμέ­να λι­ον­τά­ρια κυτ­τά­ζουν ἀ­πο­ρη­μέ­να.

Στὶς στῆ­λες, χέ­ρια ποὺ ἀγ­γί­ζουν στορ­γι­κά.

Ἰ­κρί­ω­μα καὶ μιὰ κορ­δέ­λα «ἀ­πα­γο­ρεύ­ε­ται»

γύ­ρω ἀ­π’ τὸν ταῦ­ρο ποὺ αἰ­ῶ­νες τώ­ρα ἠ­ρε­μεῖ.

Κι ἡ ἀ­λη­θι­νὴ Ἡ­γη­σὼ νὰ λεί­πει στὸ Μου­σεῖ­ο.

Ὅ­μως νά μιὰ χε­λώ­να στὸ νω­χε­λι­κὸ πε­ρί­πα­τό της

μὲ πλη­γω­μέ­νο καύ­κα­λο ποὺ δο­κι­μά­ζει μὲ τὸ πο­δα­ρά­κι της

τὸ σκα­λὶ τοῦ μο­νο­πα­τιοῦ θά ’­λε­γες κα­μω­μέ­νου στὰ μέ­τρα της.

Νά καὶ τ’ ἄλ­λο. Καὶ ἐ­πι­τέ­λους

ἡ χω­ρὶς θό­ρυ­βο καυ­κά­λου Κά­θο­δος

κι ἐ­σὺ νὰ τρέ­μεις μὴν κα­κο­πά­θει.

Ποῦ νὰ πη­γαί­νει; Ψά­χνει ἄ­ρα­γε νὰ δρο­σι­στεῖ

στὸν στε­ρε­μέ­νο χρό­νια πιὰ Ἠ­ρι­δα­νὸ

ἢ ξέ­ρει;

Σὲ λί­γο θὰ συ­ναν­τή­σει τὸν σύν­τρο­φο

γε­ρα­σμέ­νο πιὰ καὶ τὸ ἴ­διο πε­λώ­ριο

καὶ θ’ ἀ­γα­πη­θοῦν

δί­πλα σὲ παι­δά­κια του­ρι­στῶν

ποὺ τὶς πα­ρα­κο­λου­θοῦν θαμ­πω­μέ­να.

Στὸ βά­θος μιὰ σκά­λα

δί­πλα στοὺς φοί­νι­κες ποὺ πρω­τά­κου­στα ἀ­γνο­εῖς,

πο­θεῖ ν’ ἀγ­γί­ξει τὸν οὐ­ρα­νὸ

καὶ ἀν­τι­κρί­ζει τὸν Παρ­θε­νώ­να.

*****

Σπῦρος Θεριανός, Τὸ εἰσόδημα στὸ Μόλυβο, Ποιήματα, Ἀθήνα, 2010, σσ. 48.

Κάποια ἄφησε

στὸ νερὸ τῆς μπανιέρας

ἕνα νούφαρο.

***

Τὰ μυστικά σου

μαρτυρᾶς στὸν ὕπνο σου

κι ἐγὼ ἀκούω.

***

Ρίγησα ὅταν

τὸ μπαστούνι τοῦ τυφλοῦ

μὲ ἀκούμπησε.

******

ΤΑ «ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΦΥΛΛΑ» ΣΤΕΛΝΟΝΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ

Γρα­φτεῖ­τε Συν­δρο­μη­τὲς στὸ Πλα­νό­διον

Ἀ­να­νε­ῶ­στε ἐγ­καί­ρως τὴ συν­δρο­μή σας

* ΜΕ ΤΗ ΣΥΝ­ΔΡΟ­ΜΗ ΣΑΣ συμ­βάλ­λε­τε στὴν ἐ­πι­βί­ω­ση, βελ­τί­ω­ση καὶ με­γα­λύ­τε­ρη ἀ­νε­ξαρ­τη­σί­α τοῦ πε­ρι­ο­δι­κοῦ.

* Ε­ΠΩ­ΦΕ­ΛΕΙ­ΣΤΕ (α) ἀ­πὸ τὴν δι­α­φο­ρὰ στὴν ὀ­νο­μα­στι­κὴ τι­μὴ πω­λή­σε­ως τῶν τευ­χῶν, (β) ἀ­πὸ τὶς σχε­δὸν ἀ­να­πό­φευ­κτες ἀ­να­τι­μή­σεις τους καὶ (γ) ἀ­πὸ τὴν δω­ρε­ὰν ἀ­πο­στο­λὴ τῶν Λο­γο­τε­χνι­κῶν Φύλ­λων ποὺ συ­νο­δεύ­ουν τὰ τεύ­χη.

* ΜΕ ΤΗΝ ΕΓ­ΓΡΑ­ΦΗ ΣΑΣ σᾶς στέλ­νου­με δω­ρε­ὰν ἕ­να ἀ­πὸ τὰ Λο­γο­τε­χνι­κὰ Φύλ­λα τοῦ πε­ρι­ο­δι­κοῦ, καί, ἐ­φό­σον ἐ­πι­θυ­μεῖ­τε, ἕ­να ἀ­πὸ τὰ προ­η­γού­με­να τεύ­χη ποὺ πι­θα­νὸν νὰ λεί­πουν ἀ­πὸ τὴν σει­ρά σας.

Η ΣΥΝ­ΔΡΟ­ΜΗ ἰ­σχύ­ει γιὰ τέσ­σε­ρα τεύ­χη. Στεῖλ­τε τὰ χρή­μα­τα στὴ δι­εύ­θυν­ση τοῦ πε­ρι­ο­δι­κοῦ μὲ τα­χυ­δρο­μι­κὴ ἐ­πι­τα­γή, ἀ­να­γρά­φον­τας στὸ οἰ­κεῖ­ο μέ­ρος τοῦ τα­χυ­δρο­μι­κοῦ δελ­τα­ρί­ου τὸ ὀ­νο­μα­τε­πώ­νυ­μό σας, τὴ δι­εύ­θυν­ση μὲ τὸν τα­χυ­δρο­μι­κὸ κώ­δι­κα καὶ τὸ τη­λέ­φω­νό σας. (Στὴν πί­σω ὄ­ψη τοῦ τα­χυ­δρο­μι­κοῦ δελ­τα­ρί­ου ση­μει­ῶ­στε τὸ τεῦ­χος ἀ­πὸ τὸ ὁ­ποῖ­ο θέ­λε­τε νὰ ἀρ­χί­ζει ἡ συν­δρο­μὴ καὶ τὸν ἀ­ριθ­μὸ τοῦ τεύ­χους ποὺ τυ­χὸν ἐ­πι­θυ­μεῖ­τε γιὰ τὴν συμ­πλή­ρω­ση τῆς σει­ρᾶς σας.)

ΣΥΝ­ΔΡΟ­ΜΕΣ: Ἐ­σω­τε­ρι­κοῦ: 40,00 €, Ἐ­ξω­τε­ρι­κοῦ: 70,00 €. Γιὰ φοι­τη­τές, σπου­δα­στές, μα­θη­τές: 35,00 €. Δη­μό­σιο, Ὀρ­γα­νι­σμοί, Νο­μι­κὰ Πρό­σω­πα, συν­δρο­μὲς ἐ­νί­σχυ­σης: 100,00 €. e-ma­il: p­l­a­n­o­d­i­on@o­t­e­n­et.gr

ΔΙ­ΕΥ­ΘΥΝ­ΣΗ: Γιά­ννης Πα­τί­λης, περ. «Πλα­νό­διον», Σε­βα­στεί­ας 27, 171  22 ΝΕ­Α ΣΜΥΡ­ΝΗ, τηλ./f­ax: 210-2284403, e-mail: planodion@otenet.gr

 

 

 

05-07-2010. Δευ­τέ­ρα. Προ­ε­τοι­μά­ζον­τας ἕ­να τεῦ­χος τοῦ Πλα­νό­διου ἀ­φι­ε­ρω­μέ­νο στὸ μι­κρὸ ἑλ­λη­νι­κὸ δι­ή­γη­μα, σκε­φτή­κα­με νὰ ἀ­πευ­θυν­θοῦ­με, ἐ­κτὸς ἀ­πὸ τοὺς γνω­στοὺς λο­γο­τέ­χνες, πε­ζο­γρά­φους καὶ ποι­η­τές, καὶ στὴ με­γά­λη κοι­νό­τη­τα τῶν φί­λων τῆς λο­γο­τε­χνί­ας —νέ­ους συγ­γρα­φεῖς, κυ­ρί­ως— καὶ νὰ τοὺς ζη­τή­σου­με νὰ στεί­λουν συ­νερ­γα­σί­ες τους στὸ πε­ρι­ο­δι­κό, ὥ­στε νὰ δι­α­λέ­ξου­με ἀ­πὸ αὐ­τὲς τὶς —κα­τὰ τὴν κρί­ση μας πάν­τα— κα­λύ­τε­ρες καὶ νὰ τὶς δη­μο­σι­εύ­σου­με στὸ σχε­τι­κὸ τεῦ­χος. Στὴν πρό­σκλη­σή μας αὐ­τὴ ὑ­πῆρ­ξε με­γά­λη ἀν­τα­πό­κρι­ση: ἕ­ως τὶς 30 Ἰ­ου­νί­ου 2010, κα­τα­λη­κτι­κὴ ἡ­με­ρο­μη­νία ὑ­πο­βο­λῆς τῶν συ­νερ­γα­σι­ῶν, εἶ­χαν ὑ­πο­βλη­θεῖ 381 μπον­ζά­ι ἀ­πὸ 169 πρό­σω­πα (τὰ 85 ἀ­πὸ αὐ­τὰ ἔ­στει­λαν τὴ συμ­με­το­χή τους μέ­σα στὸν Ἰ­ού­νιο, καὶ μά­λι­στα τὶς τε­λευ­ταῖ­ες 2-3 μέ­ρες του!­). Ἡ ἀ­ξι­ο­λό­γη­ση τοῦ ἀρ­κε­τὰ με­γά­λου αὐ­τοῦ ὑ­λι­κοῦ θέ­λει τὸν χρό­νο της, δε­δο­μέ­νου ὅ­τι κά­τι πα­ρα­πά­νω ἀ­πὸ τὰ μι­σὰ κεί­με­να ἦρ­θαν τὶς τε­λευ­ταῖες ἑ­βδο­μά­δες. Ὑ­πο­λο­γί­ζου­με, λοι­πὸν, ὅ­τι μέ­χρι τὸ τέ­λος Ἰ­ου­λί­ου θὰ ἔ­χου­με δεῖ καὶ ἀ­ξι­ο­λο­γή­σει τὸ ὑ­λι­κὸ καὶ θὰ ἔ­χου­με ἀ­παν­τή­σει στοὺς φί­λους μας γιὰ τὴν τύ­χη τῶν συ­νερ­γα­σι­ῶν τους, τό­σο στὸν κα­θέ­να ξε­χω­ρι­στὰ ὅ­σο καὶ ἀ­πὸ τὴν ἱ­στο­σε­λί­δα μας. Οἱ φί­λοι καὶ ἀ­να­γνῶ­στες τῶν «Ἱ­στο­ρι­ῶν Μπον­ζά­ι» μπο­ροῦν νὰ συ­νε­χί­σουν νὰ στέλ­νουν συ­νερ­γα­σί­ες γιὰ τὸ ἱ­στο­λό­γιο μὲ τοὺς ὅ­ρους καὶ τὶς προ­ϋ­πο­θέ­σεις ποὺ πε­ρι­γρά­φον­ται στὴν ὁ­μώ­νυ­μη στή­λη μας («Συ­νερ­γα­σί­ες»­). Ἐν τῷ με­τα­ξύ, αὐ­τὴ τὴν ἑ­βδο­μά­δα, τὸ κά­πως κα­θυ­στε­ρη­μέ­νο Πλα­νό­διον ἀρ. 48, τὸ ἀ­φι­ε­ρω­μέ­νο στὴ γερ­μα­νό­φω­νη ποι­ή­ση, ἐλ­πί­ζου­με νὰ φτά­σει ἐ­πι­τέ­λους στὸ τυπογραφεῖο.

 

 

****

 

 

Ἑ τ ο ι μ ά ζ ο ν τ α ι

 

Ἱ­στο­ρί­ες

Μπον­ζά­ι

Ἡ αἰ­σθη­τι­κὴ τοῦ μι­κροῦ

[ Πλο­κή + ≤750 λέ­ξεις ]

ΔΥΟ ΤΕΥΧΗ ἀφιερωμένα στὸ ὑπερμικρὸ διήγημα (Μπονζάι) ἑτοιμάζει τὸ πε­ρι­ο­δικὸ «Πλανόδιον».

       Τὸ ὑ­περ­μι­κρὸ δι­ή­γη­μα, μιὰ σύν­το­μη πε­ζο­γρα­φι­κὴ φόρ­μα ποὺ τὰ βα­σι­κά της εἰ­δο­ποι­η­τι­κὰ χα­ρα­κτη­ρι­στι­κὰ εἶ­ναι ἡ πλο­κὴ καὶ ὁ μι­κρὸς ἀ­ριθ­μὸς λέ­ξε­ων, ἐγ­και­νι­ά­στη­κε τὸ 1992 ἀ­πὸ τὴν ἀν­θο­λο­γί­α τῶν Τζέ­ημς Τό­μας, Ντέ­νις Τό­μας καὶ Τὸμ Χα­ζού­κα μὲ τίτ­λο «F­l­a­sh F­i­c­t­i­on». Ἀ­πὸ τό­τε τὸ πε­ζο­γρα­φι­κὸ αὐ­τὸ ὑ­πο­εῖ­δος τοῦ δι­η­γή­μα­τος ἔ­χει πραγ­μα­το­ποι­ή­σει μιὰ ἐκ­πλη­κτι­κὴ δι­α­δρο­μὴ σὲ πολ­λὲς χῶ­ρες καὶ γλῶσ­σες, θυ­μί­ζον­τάς μας τὴν ἀ­νά­λο­γη πο­ρεί­α τοῦ χά­ι­κου ἐ­κτὸς Ἰ­α­πω­νί­ας. Τὴν ἐν­τυ­πω­σια­κὴ δι­ά­δο­σή του πι­στο­ποι­οῦν τὰ πολ­λὰ ἱ­στο­λό­για τὰ ἀ­φι­ε­ρω­μέ­να σ’ αὐ­τὸ καὶ οἱ πολ­λὲς σχε­τι­κὲς ἀν­θο­λο­γί­ες ποὺ κυ­κλο­φο­ροῦν σὲ ἀρ­κε­τὲς γλῶσ­σες, ἐ­νῶ, τὸ νέ­ο εἶ­δος, ἔ­χει ἤ­δη ἀρ­χί­σει νὰ δι­εκ­δι­κεῖ καὶ τοὺς προ­γό­νους του (μὲ ἀ­πώ­τα­τες ρί­ζες ποὺ ἀ­να­τρέ­χουν στὸν Αἴ­σω­πο): Τσέ­χωφ, Κάφ­κα, Μπόρ­χες, Λόβ­κρα­φτ, Μπράντ­μπε­ρυ, Βό­νεγ­κατ κ.ἄ. Ἡ συν­το­μό­τε­ρη μορ­φή, μιὰ ἱ­στο­ρί­α ἕ­ξι λέ­ξε­ων ὑ­πο­νο­ού­με­νης πλο­κῆς, ἀ­πο­δί­δε­ται στὸν Χέ­μιν­γουα­ιη: «Γιὰ πού­λη­μα: παι­δι­κὰ πα­πού­τσια, ἐν­τε­λῶς ἀ­φό­ρε­τα».

      Τὴν προ­σπά­θεια νὰ ἐν­σω­μα­τω­θεῖ ἡ φόρ­μα αὐ­τὴ στὶς το­πι­κὲς γλῶσ­σες καὶ κουλ­τοῦ­ρες προ­δί­δει ἡ μέ­ρι­μνα νὰ βρε­θεῖ ἕ­νας ὅ­ρος ποὺ νὰ ἀ­πο­δί­δει τὴν δι­α­κρι­τό­τη­τα τοῦ εἴ­δους σὲ κά­θε μί­α ἀ­πὸ αὐ­τές. Ἔ­τσι, με­τα­ξὺ ἄλ­λων, ἐ­κτὸς ἀ­πὸ τὸ «F­l­a­sh F­i­c­t­i­on», ποὺ τεί­νει νὰ ἐ­πι­κρα­τή­σει στὰ ἀγ­γλι­κά, θὰ δοῦ­με ἀ­κό­μα τοὺς πα­ρα­κά­τω ὅ­ρους: M­i­c­ro F­i­c­t­i­on, S­u­d­d­en F­i­c­t­i­on, N­a­no F­i­c­t­i­on, S­h­o­rt S­h­o­rt S­t­o­ry, M­i­c­ro S­t­o­ry, Fast F­i­c­t­i­on, P­o­s­t­c­a­rd F­i­c­t­i­on, Snap Fiction (ἀγ­γλι­κά), M­i­c­r­o­f­i­c­t­i­on, N­a­n­o­f­i­c­t­i­on, F­i­c­t­i­on é­c­l­a­ir (γαλ­λι­κά), Μi­c­r­o­f­i­c­c­i­on, C­u­e­n­to m­uy c­o­r­to (=Πο­λὺ σύν­το­μο δι­ή­γη­μα), R­e­l­a­to de t­a­za de c­a­fe (=Ἱ­στο­ρί­α φλιτ­ζα­νιοῦ τοῦ κα­φέ), R­e­l­a­to de t­a­r­j­e­ta p­o­s­t­al (=Ἱ­στο­ρί­α τῆς τα­χυ­δρο­μι­κῆς κάρ­τας), R­e­l­a­to t­e­l­e­f­o­n­i­co (=Τη­λε­φω­νι­κὴ ἱ­στο­ρί­α), Μi­c­r­o­r­e­l­a­to, Μi­n­i­f­i­c­c­i­on, Re­l­a­to m­i­n­i­mo (ἱ­σπα­νι­κά), K­o­r­t­p­r­o­sa, B­r­at F­i­k­t­i­on, P­l­u­d­s­e­l­ig F­i­k­t­i­on, G­l­i­m­t­f­i­k­t­i­on, Ly­n­f­i­k­t­i­on (δα­νέ­ζι­κα), Малая проза, Моментальная проза (ρω­σι­κά), F­l­a­sh N­o­v­e­l­la (ἰ­τα­λι­κά), L­y­n­f­i­k­s­j­on (νορ­βη­γι­κά), K­o­r­t­p­r­o­sa (σου­η­δι­κά).

      Ἀ­πέ­ναν­τι σὲ ὅ­λα αὐ­τά, τὸ «Πλα­νό­διον» εἰ­ση­γεῖ­ται καὶ ἐγ­και­νιά­ζει τὸν ὅ­ρο «Μπον­ζά­ι», ἕ­ναν πλα­τιὰ δι­α­δε­δο­μέ­νο δι­ε­θνῆ φυ­το­κο­μι­κὸ ὅ­ρο, ποὺ στὴ λο­γο­τε­χνι­κή μας πα­ρά­δο­ση μᾶς ὁ­δη­γεῖ φυ­σι­ο­λο­γι­κὰ στὴ σο­λω­μι­κὴ με­τα­φο­ρά: «Ἐ­φάρ­μο­σε εἰς τὴν πνευ­μα­τι­κὴ μορ­φὴ τὴν ἱ­στο­ρί­α τοῦ φυ­τοῦ». Σύμ­φω­να μὲ τὸ λε­ξι­κὸ τῆς «Βι­κι­παί­δειας» τὸ «Μπον­ζά­ι» εἶ­ναι τέ­χνη. Εἶ­ναι ἡ τέ­χνη τῆς αἰ­σθη­τι­κῆς σμί­κρυν­σης τῶν δέν­τρων ἢ τῆς ἀ­νά­πτυ­ξης ξυ­λω­δῶν φυ­τῶν σὲ σχῆ­μα δέν­τρου, πάν­το­τε σὲ φο­ρη­τὰ δο­χεῖ­α. Στὶς «ἱ­στο­ρί­ες Μπον­ζά­ι» ποὺ εἰ­ση­γεῖ­ται τὸ «Πλα­νό­διον», ἡ καλ­λι­τε­χνι­κὴ μὲ τὴν ὀρ­γα­νι­κὴ ἀ­να­λο­γί­α πα­ρα­μέ­νουν δρα­στι­κὰ ἀλ­λη­λέγ­γυ­ες.

      Ἀ­πὸ τὰ δύο τεύ­χη ποὺ προ­γραμ­μα­τί­ζει τὸ πε­ρι­ο­δι­κό, τὸ πρῶ­το θὰ εἶ­ναι ἀ­φι­ε­ρω­μέ­νο στὴν ἀγ­γλο­σα­ξω­νι­κὴ πα­ρα­γω­γή, μὲ πλού­σια ἐ­πι­λο­γὴ ἀ­πὸ τὰ κα­λύ­τε­ρα δείγ­μα­τα τοῦ εἴ­δους. Τὸ δεύ­τε­ρο θὰ ση­μα­το­δο­τεῖ τὴν ἑλ­λη­νι­κὴ συμ­με­το­χή, ὅ­που, ἐ­κτὸς ἀ­πὸ τὴ συμ­βο­λι­κὴ πα­ρου­σί­α ἀν­τι­προ­σω­πευ­τι­κῶν προ­δρο­μι­κῶν μορ­φῶν (Αἴ­σω­πος, ἁ­γι­ο­λο­γι­κὰ κεί­με­να, Κων­σταν­τῖ­νος Θε­ο­τό­κης, Φαῖ­δρος Μπαρ­λᾶς καὶ ἄλ­λα μὲ πα­ρό­μοι­α χα­ρα­κτη­ρι­στι­κὰ πρὸ τοῦ 1990), κα­λοῦν­ται οἱ σύγ­χρο­νοι νε­ο­έλ­λη­νες λο­γο­τέ­χνες νὰ λά­βουν μέ­ρος.

      Ὅ­ροι συμ­με­το­χῆς: Μέ­χρι τρί­α ἀ­δη­μο­σί­ε­υ­τα δι­η­γή­μα­τα μὲ πλο­κὴ ἕ­ως 750 λέ­ξεις τὸ κα­θέ­να.

      Ἀ­πο­στο­λή: Μὲ τὸ ἠ­λε­κτρο­νι­κὸ τα­χυ­δρο­μεῖ­ο στὸ

planodion@otenet.gr

ἢ μὲ τὸ συμ­βα­τι­κὸ τα­χυ­δρο­μεῖ­ο σὲ CD στὴ δι­εύ­θυν­ση: περ. «Πλα­νό­διον», Σε­βα­στεί­ας 27, 171 22 ΝΕ­Α ΣΜΥΡ­ΝΗ, συ­νο­δευ­ό­με­να σὲ κά­θε πε­ρί­πτω­ση ἀ­πὸ βι­ο­γρα­φι­κὸ καὶ τα­χυ­δρο­μι­κὴ δι­εύ­θυν­ση ἕ­ως τὶς 30 Ἰ­ου­νί­ου 2010 (θὰ ὑ­πάρ­ξει ἀ­πάν­τη­ση σὲ ὅ­λες τὶς συμ­με­το­χές).

Τὴν ἐ­πι­μέ­λεια ἔ­χουν

Βα­σί­λης Μα­νου­σά­κης, ἡ Ἡ­ρὼ Νι­κο­πού­λου

καὶ ὁ Γιάν­νης Πα­τί­λης.

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: