ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

 

Ἱστο­ρί­ες Μπον­ζά­ι

* Ἡ αἰσθητικὴ τοῦ μικροῦ *

Ἕνα ἱστο­λό­γιο* γιὰ τὸ μι­κρὸ δι­ή­γη­μα

ἀπὸ τὸ λο­γο­τε­χνικὸ πε­ριο­δικὸ Πλα­νό­διον

 

Προ­ϋ­πο­θέ­σεις συμ­με­τοχῆς

Τὸ ἱστο­λό­γιο δέ­χε­ται συ­νερ­γα­σί­ες ἀπὸ ὁποιον­δή­πο­τε χρήστη τῆς ἑλλη­νικῆς γλώσ­σας στὸν κό­σμο, ὑπὸ τὶς ἑξῆς προ­ϋ­ποθέ­σεις:

Α. Πρω­τό­τυ­πα δι­η­γή­μα­τα στὰ ἑλλη­νι­κά

 1. Δι­η­γή­μα­τα ἕως 750 λέ­ξεις τὸ κα­θέ­να (ὁ τίτλος συ­να­ριθ­μεῖ­ται). Μπο­ροῦν νὰ ὑπο­βλη­θοῦν μέ­χρι τρί­α δι­η­γή­ματα τὴ φο­ρά.

 2. Τὰ δι­η­γή­μα­τα νὰ εἶναι ἀδη­μο­σί­ευ­τα στὸν ἔντυ­πο ἢ τὸν ἠ­λεκ­τρο­νικὸ τύ­πο (δια­δί­κτυο) καὶ ἐφό­σον ἐγκρι­θοῦν νὰ πα­ρα­μεί­νουν ἀδη­μο­σί­ευ­τα ἕως τὴν ἀνάρ­τη­σή τους. Τυχὸν με­τα­γε­νέ­στε­ρη ἀ­ναδη­μο­σί­ευ­σή τους νὰ ἀναφέ­ρε­ται στὴν πρώ­τη δη­μο­σί­ευ­σή τους στὸ ἱστο­λό­γιο.

 3. Ἡ ὑπο­βο­λή —εἴτε αὐτὴ γί­νε­ται μὲ τὸ ἠλε­κτρο­νικὸ εἴτε μὲ τὸ συμ­βα­τικὸ τα­χυ­δρο­μεῖο (καὶ μὲ ἐσώ­κλει­στο CD)— θὰ πρέ­πει νὰ συ­νο­δεύ­ε­ται ἀπὸ (α) μι­κρὸ ἐργοβιο­γρα­φικὸ τοῦ συγ­γρα­φέ­α, (β) τα­χυ­δρο­μικὴ διεύ­θυν­ση (καὶ τη­λέ­φω­να) καὶ (γ) ἠλε­κτρο­νικὴ διεύ­θυν­ση, ἐφό­σον ὑπάρ­χει.

 4. Χρή­ση ψευ­δω­νύ­μου γίνεται δε­κτὴ μό­νο ὕστε­ρα ἀπὸ συ­νεν­νό­η­ση μὲ τὸν ἐκδό­τη.

 5. Με­τὰ τὴν ἔγ­κρι­ση** καὶ δη­μο­σί­ευ­ση τοῦ δι­η­γή­μα­τός του ὁ συγ­γρα­φέ­ας μπο­ρεῖ νὰ ὑ­πο­βά­λει με­τά­φρα­ση τοῦ κει­μέ­νου του στὰ ἀγ­γλι­κὰ ἢ στὰ ἰσπανικὰ γιὰ νὰ δη­μο­σι­ευ­τεῖ, ἐ­φό­σον κρι­θεῖ ἱ­κα­νο­ποι­η­τι­κή, στὶς οἰ­κεῖ­ες στῆ­λες τοῦ ἱ­στο­λο­γί­ου (G­r­e­ek W­r­i­t­e­rs In E­n­g­l­i­sh καὶ Escritores Griegos en Español). Μπο­ρεῖ ἐ­πί­σης νὰ ζη­τή­σει τὴν συν­δρο­μὴ τοῦ ἱ­στο­λο­γί­ου στὴν ἐ­ξεύ­ρε­ση δό­κι­μου με­τα­φρα­στῆ.

Β. Με­τα­φρά­σεις δι­η­γη­μά­των ἀπὸ ἄλλες γλῶσσες

 1. Δι­η­γή­μα­τα ἕως 1500 λέ­ξεις τὸ καθένα στὸ πρωτότυπο (ὁ τίτλος συ­να­ριθ­μεῖ­ται). Μπο­ροῦν νὰ ὑπο­βλη­θοῦν μέ­χρι τρί­α δι­η­γή­ματα τὴ φο­ρά.

 2. Οἱ με­τα­φρά­σεις νὰ εἶναι ἀδη­μο­σί­ευ­τες στὸν ἔντυ­πο ἢ τὸν ἠ­λε­κ­τρο­νικὸ τύ­πο (δια­δί­κτυο) καὶ ἐφό­σον ἐγκρι­θοῦν νὰ πα­ρα­μεί­νουν ἀδη­μο­σί­ευ­τες ἕως τὴν ἀνάρ­τη­σή τους. Τυχὸν με­τα­γε­νέ­στε­ρη ἀ­ναδη­μο­σί­ευ­σή τους νὰ ἀναφέ­ρε­ται στὴν πρώ­τη δη­μο­σί­ευ­σή τους στὸ ἱστο­λό­γιο.

 3. Προ­τιμῶνται με­τα­φρά­σεις ἔρ­γων ποὺ γί­νο­νται γιὰ πρώ­τη φορὰ στὴν ἑλλη­νικὴ γλώσ­σα, ἐφό­σον αὐτὸ εἶναι γνω­στὸ στὸν με­τα­φρα­στή. Ἐὰν πρό­κει­ται γιὰ με­τα­φρά­σεις ἐκ νέ­ου συ­νι­στᾶται ὁ με­τα­φρα­στὴς νὰ ἀνα­φέ­ρε­ται στὶς προ­η­γού­με­νες με­τα­φρά­σεις ποὺ τυχὸν γνω­ρί­ζει καὶ νὰ εἰση­γεῖται συ­νο­πτικῶς τοὺς λό­γους τῆς νέ­ας με­τά­φρα­σης.

 4. Οἱ με­τα­φρά­σεις συ­νο­δεύ­ο­νται ἀπὸ (α) τὸ με­ταφρα­ζό­με­νο κεί­με­νο στὴ γλώσ­σα τοῦ πρω­το­τύ­που σὲ ὁποια­δή­πο­τε μορ­φή: ἠλε­κτρο­νικὴ (ἀρχεῖο κει­μέ­νου ἢ ἀρχεῖο εἰκό­νας) ἢ ἔντυ­πη (φω­το­τυ­πί­ες ἢ σὲ ἄλλη ἔντυ­πη μορ­φὴ μέσῳ τοῦ συμ­βα­τικοῦ τα­χυ­δρο­μείου), (β) τὸ ὄνο­μα τοῦ με­τα­φρα­ζό­με­νου συγ­γρα­φέ­α τό­σο στὴ γλώσ­σα τοῦ πρω­το­τύ­που ὅσο καὶ στὴν προ­τει­νό­με­νη ἑλλη­νι­κή του ἀπό­δο­ση, (γ) τὸν τί­τλο τοῦ με­τα­φρα­ζό­με­νου δι­η­γή­μα­τος στὴ γλώσ­σα τοῦ πρω­το­τύ­που, (δ) σύ­ντο­μο ἐργο­βιο­γρα­φικὸ τοῦ με­τα­φρα­ζό­με­νου συγ­γρα­φέ­α, (ε) βι­βλιο­γρα­φικὴ ἔνδει­ξη τῆς πηγῆς, ἔντυ­πης ἢ ἡλε­κτρο­νικῆς, ἀπὸ τὴν ὁποί­α γί­νε­ται ἡ με­τά­φρα­ση [ἡ ἀνα­φορὰ τῆς πρώ­της δη­μο­σί­ευ­σης, ἐφό­σον αὐτὴ μπο­ρεῖ νὰ γί­νει γνω­στὴ στὸν με­τα­φρα­στή, εἶναι ἰδιαι­τέ­ρως ἐπι­θυ­μη­τή] καὶ (στ) προ­αι­ρε­τικῶς: εἰκα­στικὸ ὑλι­κό (εἰκό­νες τοῦ με­τα­φρα­ζό­με­νου συγ­γρα­φέ­α ἢ σχε­τι­κοῦ πρὸς τὴ με­τά­φρα­ση βι­βλί­ου του, ἢ ἄλλες εἰκό­νες ἐμπνε­ό­με­νες ἀπὸ τὸ πε­ριε­χόμε­νο τοῦ κει­μέ­νου) ποὺ θὰ μπο­ροῦσαν κα­τὰ τὴν κρί­ση τοῦ ἱ­στο­λο­γίου νὰ λει­τουρ­γή­σουν ὡς τεκμηρίωση ἢ ὡς δια­κό­σμη­ση στὸ ὑπὸ δη­μο­σί­ευ­ση ἔργο.

 5. Ὁ με­τα­φρα­στής, ἐφό­σον τὸ ἐπι­θυ­μεῖ, μπο­ρεῖ νὰ συ­νο­δεύ­σει τὴ με­τά­φρα­σή του μὲ σύ­ντο­μο κεί­με­νο ποὺ νὰ ἀνα­φέ­ρε­ται στὸν με­τα­φραζό­με­νο συγ­γρα­φέ­α, εἴτε στὸ με­τα­φρα­ζό­με­νο κεί­με­νο ἢ καὶ στὴν ἴδια τὴ με­τά­φρα­ση.

 6. Ἡ ὑπο­βο­λή τῶν με­τα­φρά­σε­ων —εἴτε αὐτὴ γί­νε­ται μὲ τὸ ἠ­λε­κ­τρο­νικὸ εἴτε μὲ τὸ συμ­βα­τικὸ τα­χυ­δρο­μεῖο (καὶ μὲ ἐσώ­κλει­στο CD)— θὰ πρέ­πει νὰ συ­νο­δεύ­ε­ται ἀπὸ (α) μι­κρὸ ἐργο­βιο­γρα­φικὸ τοῦ με­τα­φρα­στῆ, (β) τα­χυ­δρο­μικὴ δι­εύ­θυν­ση (καὶ τη­λέ­φω­να) καὶ (γ) ἠλε­κτρο­νικὴ διεύ­θυν­ση, ἐ­φό­σον ὑπάρ­χει.

ΤΟΣΟ τὰ πρω­τό­τυ­πα ἑλλη­νικὰ κεί­με­να ὅσο καὶ οἱ με­τα­φρά­σεις ὑπο­βάλ­λο­νται, στὸ μο­νο­το­νικὸ εἴτε τὸ πο­λυ­το­νικό, στὴν πα­ρα­κά­τω ἠλε­κτρο­νικὴ διεύ­θυν­ση: planodion@otenet.gr, ἢ στὴ διεύ­θυν­ση τοῦ συμ­βα­τι­κοῦ τα­χυ­δρο­μεί­ου: περ. «Πλα­νό­διον», Σε­βα­στεί­ας 27, 171 22 ΝΕ­Α ΣΜΥΡ­ΝΗ.

** Τὸ πε­ριο­δικὸ ἐνη­με­ρώ­νει ἀμέ­σως γιὰ τὴ λή­ψη κά­θε συ­νερ­γα­σί­ας, καὶ ἐντὸς δι­μή­νου ἀπα­ντᾶ μό­νο σὲ ὅσες συ­νερ­γα­σί­ες κρί­νει κα­τάλ­ληλες πρὸς δη­μο­σί­ευ­ση ἢ ἔχει νὰ προ­τεί­νει βελ­τιώ­σεις. Κά­θε ὑπο­ψή­φιος συ­νερ­γά­της, τοῦ ὁποί­ου ἡ συνερ­γα­σί­α εἴτε ἐγκρί­θη­κε εἴτε ἀπο­κλεί­στη­κε σιω­πη­ρά, μπο­ρεῖ, με­τὰ τὴν πα­ρέ­λευ­ση τοῦ δι­μή­νου, νὰ ἐπα­νέλ­θει μὲ νέ­α πρό­τα­ση συ­νερ­γα­σί­ας.

***************************************************************

* Τὸ ἱστο­λό­γιο Ἱστο­ρίες Μπον­ζά­ι καὶ τὸ πε­ριο­δικὸ Πλα­νό­διον, καθὼς καὶ ἡ ἱστο­σε­λί­δα τοῦ πε­ριο­δι­κοῦ ἐν καιρῷ, συ­να­πο­τε­λοῦν ἑ­νι­αῖ­ο ἐκδο­τικὸ χῶρο σὲ δύ­ο μορ­φές τύ­που: τὴν ἔντυ­πη καὶ τὴν ἠλε­κτρο­νι­κή, καὶ μὲ τὰ ἴδια πά­ντα κρι­τή­ρια ποιό­τη­τας καὶ δη­μό­σιας εὐθύ­νης. Ἡ δι­εύ­θυν­ση δι­α­τη­ρεῖ τὸ δι­καί­ω­μα νὰ προ­δη­μο­σιεύ­ει ἢ νὰ ἀνα­δη­μο­σιεύ­ει κεί­με­να ἀπὸ τὴν μί­α στὴν ἄλλη μορ­φή, ἀνα­πέμπο­ντας πά­ντα στὴν πη­γή.

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: