Γιῶργος Χαραλαμπόπουλος: Ἐξ αἵματος

.

old-man-with-a-young-boy

.

Γι­ῶρ­γος Χα­ρα­λαμ­πό­που­λος

 

Ἐξ αἵ­μα­τος

 

03-Kappaαὶ πό­τε φεύ­γεις;

– Αὔ­ριο τὸ πρω­ί.

– Πό­σο θὰ μεί­νεις;

– Δὲν ξέ­ρω, ἐ­ξαρ­τᾶ­ται.

– Οἱ για­τροὶ τί λέ­νε;

– Εἶ­ναι σο­βα­ρά, πε­θαί­νει. Νὰ σ’ ἔ­βλε­πε…

– Δὲν χρει­ά­ζε­ται.

-…γιὰ τε­λευ­ταία φο­ρά.

– Χρει­ά­ζε­σαι λε­φτά;

– Ἂν μὲ ρω­τή­σει γιὰ σέ­να;

– Δὲν μὲ εἶ­δες.

– Ἀ­κό­μα τοῦ τὸ κρα­τᾶς; Πα­τέ­ρας μας εἶ­ναι.

– Πα­να­γι­ώ­τη γιὰ πές μου, ὅ­ταν με­γα­λώ­σει τὸ παι­δί μου πῶς νὰ σὲ συ­στή­σω; Ἀ­δελ­φό του ἤ θεῖ­ο του; Λέ­γε ρέ, λέ­γε!

  Bonsai-03c-GiaIstologio-04

 

Πη­γή: Πρώ­τη δη­μο­σί­ευ­ση.

 

Γι­ῶρ­γος Χα­ρα­λαμ­πό­που­λος (Κα­τε­ρί­νη, 1956). Σπού­δα­σε Χη­μεί­α, ἔκανε με­τα­πτυ­χια­κὸ στὴ Στα­τι­στι­κή, καὶ σε­μι­νά­ρια θε­α­τρι­κῆς γρα­φῆς (Ἀν­δρέ­ας Φλου­ρά­κης) καὶ bonzai (Μι­σὲλ Φά­ις). Ἐργάζεται ὡς ἐκ­παι­δευ­τι­κός τὰ τε­λευ­ταί­α 13 χρό­νια στὸ Σῶ­μα Ἐ­πι­θε­ω­ρη­τῶν-Ἐ­λεγ­κτῶν Δη­μό­σιας Δι­οί­κη­σης. Ἕ­να σε­νά­ριο («Στὸ δρό­μο», μι­κροῦ μή­κους) ἔ­χει βρα­βευ­τεῖ καὶ δη­μο­σι­ευ­τεῖ.

  

Ἔργο του DomenicoGhirlandaio.

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: