Μάρκος Χιρὰλτ Τορέντε (Marcos Giralt Torrente): Ἡ με­τα­κό­μι­ση

.

Torrente,MarcosGiralt-IMetakomisi-Eikona-01

.

Μάρ­κος Χι­ρὰλτ Το­ρέν­τε (Marcos Giralt Torrente)  

 .

με­τα­κό­μι­ση

(La Mudanza)

. 

14-Omikron-Olav_den_helliges_saga_-_initial_-_G__MuntheΤΑΝ ΞΥΠΝΗΣΕ στὸ και­νού­ριο του σπί­τι χα­μο­γέ­λα­σε εὐ­τυ­χι­σμέ­νος μό­νο γιὰ μιὰ στιγ­μὴ καὶ ὕ­στε­ρα ἔ­νοι­ω­σε τὸ ἴ­διο, γνω­στὸ πιά, αἴ­σθη­μα ἀ­σφυ­ξί­ας, λὲς καὶ δὲν εἶ­χε κοι­μη­θεῖ μό­νος ἀλ­λὰ μ’ ἕ­να πλῆ­θος. Τὸ ση­μεί­ω­μα βρι­σκό­ταν στὸ μπά­νιο, κολ­λη­μέ­νο μὲ σα­πού­νι στὸν κα­θρέ­φτη. Με­τα­κο­μί­σα­με μα­ζί σου, ἔ­λε­γε.

 .

Bonsai-03c-GiaIstologio-04

. 

Πη­γή: Mini71cuentos, Ἀν­θο­λο­γί­α ἰ­σπα­νό­φω­νου δι­η­γή­μα­τος, Δί­γλωσ­ση ἔκ­δο­ση, Ἐ­πι­λο­γὴ – Εἰ­σα­γω­γὴ – Με­τα­φρα­στικὴ ἐ­πι­μέ­λεια: Κων­σταν­τῖ­νος Πα­λαι­ο­λό­γος, Ἐκ­δό­σεις Μι­χά­λη Σι­δέ­ρη, Ἀ­θή­να 2012.

 

Μάρ­κος Χι­ρὰλτ Το­ρέν­τε (Marcos Giralt Torrente) (Μα­δρί­τη, 1968). Ξε­κί­νη­σε τὴ λο­γο­τε­χνι­κή του κα­ρι­έ­ρα μὲ τὸ βι­βλί­ο δι­η­γη­μά­των Entiéndame. Εἶ­ναι συγ­γρα­φέ­ας ἐ­πί­σης, τῆς νου­βέ­λας Nada sucede solo κα­θὼς καὶ τῶν μυ­θι­στο­ρη­μά­των París καὶ Los seres felices. Ἐρ­γά­ζε­ται ὡς κρι­τι­κὸς λο­γο­τε­χνί­ας στὴν ἐ­φη­με­ρί­δα El País. Εἶ­ναι ἐγ­γο­νὸς τοῦ σπου­δαί­ου πε­ζο­γρά­φου Γκον­θά­λο Το­ρέν­τε Μπα­γε­στέρ. To «La mudanza» πε­ρι­λαμ­βά­νε­ται στὴ συλ­λο­γὴ Cue­ntos vagos, Βαρ­κε­λώ­νη, Cuadernos Alfabia, 2010.

 

Με­τά­φρα­ση ἀ­πὸ τὰ ἰ­σπα­νι­κά:

Ἐρ­γα­στή­ριο Με­τά­φρα­σης Μι­κρο­δι­η­γη­μά­των ἀ­πὸ τὰ ἰ­σπα­νι­κὰ στὰ ἑλ­λη­νι­κὰ ὑ­πὸ τὴν ἐ­πί­βλε­ψη τοῦ Κων­σταν­τί­νου Πα­λαι­ο­λό­γου. Πε­ρισ­σό­τε­ρα βλ. «Ἡ­με­ρο­λό­γιο Κα­τα­στρώ­μα­τος» (Ἡ­με­ρο­μη­νί­α: 16-07-2013).

.