Χρίστος Ρουμελιωτάκης: Ἡ μόνιμη θλίψη

.

ADC902730993A5870011D15F9C0FC982

.

Χρί­στος Ρου­με­λι­ω­τά­κης

 

Ἡ μό­νι­μη θλί­ψη

 

04-Httaμα­σταν τρεῖς. Ἡ Μα­ριά­ννα (πραγ­μα­τι­κὸ ὄ­νο­μα Νί­κη), ὁ Πέ­τρος (πραγ­μα­τι­κὸ ὄ­νο­μα Δη­μή­τρης), κι ἐ­γὼ (πραγ­μα­τι­κὸ ὄ­νο­μα Χρῆ­στος). Ποι­ὸς εἶ­χε τὴν ἐ­πα­φὴ δὲν ξέ­ρα­με. Ὑ­πο­θέ­τω ἡ Μα­ριά­ννα, για­τί μιὰ μέ­ρα μᾶς στα­μά­τη­σε γιὰ με­γά­λο δι­ά­στη­μα χω­ρὶς ἐ­ξή­γη­ση.

            Τὰ θυ­μή­θη­κα τὸ πρω­ὶ στὴν ἀ­να­καί­νι­ση, κα­θὼς πί­σω ἀ­πὸ τὴν ντου­λά­πα βρῆ­κα τὰ πορ­τραί­τα τοῦ Βλα­δί­μη­ρου Ἴ­λιτς καὶ τοῦ Μπερ­τό­δου­λου Μπρε­χτ,  στὴν πα­λιὰ κλα­σι­κὴ ἀ­πει­κό­νι­ση, πού μοῦ εἶ­χε χα­ρί­σει ἡ Μα­ριάννα. Φερ­μέ­να ἀ­πὸ τὸ Ἀ­να­το­λι­κὸ Βε­ρο­λί­νο.

            Τί ἀ­πο­γί­να­με, στο­χά­ζο­μαι τώ­ρα. Ὁ Πέ­τρος (πραγ­μα­τι­κὸ ὄ­νο­μα Δη­μή­τρης) ἔ­γι­νε ὑ­πο­θη­κο­φύ­λα­κας Νέ­ας Φι­λα­δελ­φεί­ας, ἡ Μα­ριά­ννα (πραγ­μα­τι­κὸ ὄ­νο­μα Νί­κη) ἔ­γι­νε νο­μι­κὸς σύμ­βου­λος στὴν Ἐ­θνι­κὴ κι ἐ­γὼ (πραγ­μα­τι­κὸ ὄ­νο­μα Χρῆ­στος) δι­κη­γό­ρος, μὲ εἰ­δι­κό­τη­τα στὸ δί­και­ό τοῦ ἀν­τα­γω­νι­σμοῦ καὶ τὴ ναυ­α­γι­αί­ρε­ση.

            Ἄ, ναί, ἡ Μα­ριά­ννα, ὅ­ταν κα­μιὰ φο­ρὰ τὴ συ­ναν­τῶ στὸ δρό­μο, ἔ­χει τὴ μό­νι­μη ἐ­κεί­νη θλί­ψη ποὺ εἶ­χε καὶ τό­τε. Στὰ μά­τια της καὶ στὸ χα­μό­γε­λο.

 

 Bonsai-03c-GiaIstologio-04

 

Πηγή: Πρώτη δημοσίευση.

 

Χρί­στος Ρου­με­λι­ω­τά­κης(Ἀργυ­ρού­πο­λη Ρε­θύ­μνου, 1938). Ποι­η­τής. Σπού­δα­σε Νο­μικὰ στὴν Ἀθή­να καὶ ἐργά­στη­κε ὡς δι­κη­γό­ρος. Πρῶ­το του βι­βλί­ο: Κλει­στὴ θά­λασ­σα (1979, ποί­η­ση).

 

 

Χρίστος Ρουμελιωτάκης: Σὰν σήμερα

 

 

 

Χρί­στος Ρου­με­λι­ω­τά­κης

 

Σὰν σή­με­ρα

  

ΤΥΠΗΣΕ τὴν πόρ­τα μὲ τὸν πα­λιὸ συν­θη­μα­τι­κὸ τρό­πο. Ἡ πόρ­τα ἄ­νοι­ξε.

— Τί ἦρ­θες ἐ­δῶ, δὲν ξέ­ρεις πὼς ἔ­χω παι­δί, εἶ­πε. Κοί­τα­ξε δε­ξιὰ καὶ ἀ­ρι­στε­ρά, ψυ­χή, κι ἔ­βα­λε τὰ κλά­μα­τα.

        Τὸ ρα­δι­ό­φω­νο μέ­σα με­τέ­δι­δε ἐμ­βα­τή­ρια.

        Τὴ μέ­ρα ἐ­κεί­νη τὸ ἡ­με­ρο­λό­γιο στὸν τοῖ­χο, μὲ τὴν πα­λιὰ ξυ­λο­γρα­φί­α τοῦ Τά­σου, ἔ­γρα­φε: Πα­ρα­σκευ­ή, 21 Ἀ­πρι­λί­ου 1967.

 

 

Πη­γή: Πρώτη δημοσίευση.

 

Χρί­στος Ρου­με­λι­ω­τά­κης (Ἀργυ­ρού­πο­λη Ρε­θύ­μνου, 1938). Ποι­η­τής. Σπού­δα­σε Νο­μικὰ στὴν Ἀθή­να καὶ ἐργά­στη­κε ὡς δι­κη­γό­ρος. Πρῶ­το του βι­βλί­ο: Κλει­στὴ θά­λασ­σα (1979, ποί­η­ση). 

 

 Βλ. ἀκόμη ἐδῶ , Ἡμερολόγιο Καταστρώματος (ἐγγραφὴ 21-04-2010).