Κάρλος Βιτάλε (Carlos Vitale): John & John Ltd

 

 

Κάρλος Βιτάλε (Carlos Vitale) 

 

J­o­hn & J­o­hn L­td

 

Ι ΑΔΕΛΦΟΙ ΓΟΥΕΙΝ καὶ Φὸρντ Τζὸν ὑ­πῆρ­ξαν πάν­το­τε πο­λὺ δε­μέ­νοι ὁ ἕ­νας μὲ τὸν ἄλ­λο. Μο­νο­ζυ­γω­τι­κοὶ δί­δυ­μοι, δὲν εἶ­χαν χω­ρί­σει πο­τέ. Φοί­τη­σαν στὴν ἴ­δια βι­ο­μη­χα­νι­κὴ σχο­λὴ καὶ με­τὰ συ­νέ­χι­σαν στὴν οἰ­κο­γε­νεια­κὴ ἐ­πι­χεί­ρη­ση, μιὰ μι­κρὴ ἑ­ται­ρεί­α ἐ­πι­σκευ­ῆς καὶ πώ­λη­σης ἠ­λε­κτρι­κῶν συ­σκευ­ῶν, τῆς ὁ­ποί­ας τὸ ὄ­νο­μα εἶ­χαν ἀλ­λά­ξει ἀ­πὸ J­o­hn & S­o­ns σὲ J­o­hn & J­o­hn L­td. Κα­νέ­νας ἀ­πὸ τοὺς δύο δὲν παν­τρεύ­τη­κε, ὄ­χι για­τὶ δὲν τοὺς πα­ρου­σι­ά­στη­καν εὐ­και­ρί­ες, ἀλ­λὰ για­τὶ δὲν μπο­ροῦ­σαν νὰ δι­α­νο­η­θοῦν τὴν πι­θα­νό­τη­τα νὰ πρέ­πει νὰ μοι­ρα­στοῦν τὴν ἀ­γά­πη ποὺ ἔ­τρε­φε ὁ ἕ­νας γιὰ τὸν ἄλ­λο. Γι’ αὐ­τὸν τὸ λό­γο, ὅ­ταν πέ­θα­νε ὁ Γου­έ­ιν, ὁ Φὸρντ φρόν­τι­σε νὰ τὸν βαλ­σα­μώ­σει καὶ νὰ τὸν βά­λει νὰ κα­θί­σει ἄ­νε­τα στὴν ἀ­γα­πη­μέ­νη του πο­λυ­θρό­να μπρο­στὰ στὴν τη­λε­ό­ρα­ση ποὺ ἦ­ταν συ­νε­χῶς ἀ­νοι­χτή. Σὲ κά­θε πε­ρί­πτω­ση, στὸν Γου­έ­ιν πο­τὲ δὲν ἄ­ρε­σαν τὰ πολ­λὰ λό­για.

 

Πη­γή: Ἀ­πὸ τὴ συλ­λο­γὴ δι­η­γη­μά­των D­e­s­c­o­r­t­e­s­ía d­el s­u­i­c­i­da [Ἡ ἀ­γέ­νεια τοῦ αὐ­τό­χει­ρα] (ἐκδ. C­a­n­d­a­ya, Βαρ­κε­λώ­νη, 2008).

 

Carlos Vitale (Μπουένος Ἄιρες, 1953). Πο­ιη­τής, δι­η­γη­μα­το­γρά­­φος καὶ με­τα­φρα­στὴς ποί­η­σης ἀ­πὸ τὰ ἰ­τα­λι­κὰ καὶ κα­τα­λα­νι­κά . Σπού­δα­σε Ἱ­σπα­νι­κὴ καὶ Ἰ­τα­λι­κὴ Φι­λο­λο­γί­α. Ζεῖ στὴ Βαρ­κε­λώ­νη ἀ­πὸ τὸ 1981. Δημοσίευσε μεταξὺ ἄλλων: Unidad de lugar (2004), Fuera de casa (2004).

Ἱστολόγιο: http://carlosvitale.blogspot.com/

 

Μετάφραση ἀπὸ τὰ Ἰσπανικά:

Ἀ­λε­ξάν­δρα Γκολ­φι­νο­πού­λου (Πά­τρα, 1967). Ζεῖ καὶ ἐρ­γά­ζε­ται στὴ Μα­δρί­τη.  Ἡ ἀ­πό­δο­ση τῆς συλ­λο­γῆς δι­η­γη­μά­των Ἡ ἀ­γέ­νεια τοῦ αὐ­τό­χει­ρα στὰ ἑλ­λη­νι­κὰ εἶ­ναι ἡ πρώ­τη της λο­γο­τε­χνι­κὴ με­τά­φρα­ση.

 

Κάρλος Βιτάλε (Carlos Vitale): Συνωμοσία

 

 

Κάρλος Βιτάλε (Carlos Vitale) 

 

Συνωμοσία

(Complot)

 

ΝΑ ΒΡΑΔΥ, ὅ­λα τὰ τη­λέ­φω­να τοῦ κτη­ρί­ου ἄρ­χι­σαν νὰ χτυ­πᾶ­νε ἐ­ναλ­λάξ. Μό­λις στα­μα­τοῦ­σε ἕ­να, ἄρ­χι­ζε ἄλ­λο, καὶ με­τὰ ἄλ­λο. Ἡ ἀ­προ­θυ­μί­α ὁ­ρι­σμέ­νων ἐ­νοί­κων νὰ ἀ­πο­συν­δέ­σουν τὶς συ­σκευ­ές τους (πε­ρί­με­ναν πο­λὺ ση­μαν­τι­κὰ τη­λε­φω­νή­μα­τα: μιὰ ὁ­λο­νυ­χτί­α, μιὰ παρ­τί­δα πό­κερ, ἕ­να τα­ξί­δι, ἕ­να ἐ­ρω­τι­κὸ ραν­τε­βού), ἐμ­πό­δι­ζε τὸ νὰ δο­θεῖ ὁ­ρι­στι­κὸ τέ­λος σὲ αὐ­τὴ τὴν τη­λε­φω­νι­κὴ συ­νω­μο­σί­α. Ὁ Ὀρ­γα­νι­σμὸς Τη­λε­πι­κοι­νω­νι­ῶν, ἀ­πὸ τὴν πλευ­ρά του, ἀ­πο­ποι­ή­θη­κε τῶν εὐ­θυ­νῶν του, δι­α­βε­βαι­ώ­νον­τας ὅ­τι ἐ­πρό­κει­το γιὰ ἐ­σω­τε­ρι­κὸ ζή­τη­μα τοῦ κτη­ρί­ου. Ὡ­στό­σο, στὶς δύο τὰ ξη­με­ρώ­μα­τα, τὰ τη­λέ­φω­να, ἀ­φοῦ χτύ­πη­σαν ὅ­λα ταυ­τό­χρο­να, σι­ώ­πη­σαν ξαφ­νι­κά. Γε­γο­νὸς ποὺ κά­ποι­οι ἐ­ξέ­λα­βαν ὡς ἀ­νε­ξή­γη­τη τε­χνι­κὴ βλά­βη καὶ ἄλ­λοι ὡς προ­ει­δο­ποί­η­ση, τὴ ση­μα­σί­α τῆς ὁποίας δὲν κατάφεραν νὰ ἀποκρυπτογραφήσουν.

 

 

Πη­γή: Ἀ­πὸ τὴ συλ­λο­γὴ δι­η­γη­μά­των D­e­s­c­o­r­t­e­s­ía d­el s­u­i­c­i­da [Ἡ ἀ­γέ­νεια τοῦ αὐ­τό­χει­ρα] (ἐκδ. C­a­n­d­a­ya, Βαρ­κε­λώ­νη, 2008).

 

Carlos Vitale (Μπουένος Ἄιρες, 1953). Πο­ιη­τής, δι­η­γη­μα­το­γρά­­φος καὶ με­τα­φρα­στὴς ποί­η­σης ἀ­πὸ τὰ ἰ­τα­λι­κὰ καὶ κα­τα­λα­νι­κά . Σπού­δα­σε Ἱ­σπα­νι­κὴ καὶ Ἰ­τα­λι­κὴ Φι­λο­λο­γί­α. Ζεῖ στὴ Βαρ­κε­λώ­νη ἀ­πὸ τὸ 1981. Δημοσίευσε μεταξὺ ἄλλων: Unidad de lugar (2004), Fuera de casa (2004).

Ἱστολόγιο: http://carlosvitale.blogspot.com/

 

Μετάφραση ἀπὸ τὰ Ἰσπανικά: 

Ἀ­λε­ξάν­δρα Γκολ­φι­νο­πού­λου (Πά­τρα, 1967). Ζεῖ καὶ ἐρ­γά­ζε­ται στὴ Μα­δρί­τη.  Ἡ ἀ­πό­δο­ση τῆς συλ­λο­γῆς δι­η­γη­μά­των Ἡ ἀ­γέ­νεια τοῦ αὐ­τό­χει­ρα στὰ ἑλ­λη­νι­κὰ εἶ­ναι ἡ πρώ­τη της λο­γο­τε­χνι­κὴ με­τά­φρα­ση.

 

Εἰκόνα: Φωτογραφία τοῦ Nicholas Guarino.

  

Carlos Vitale: Ὁ ὡραῖος κοιμώμενος

 

 

Κάρλος Βιτάλε (Carlos Vitale) 

 

Ὁ ὡραῖος κοιμώμενος

(El bello durmiente)

 

ΑΡΟΛΟ ποὺ συ­νή­θως ἔ­κα­νε πο­λὺ κα­λὸ ὕ­πνο, ὁ Λού­κας Με­δί­να εἶ­χε μεί­νει ξά­γρυ­πνος. Ἀ­πο­φά­σι­σε νὰ ση­κω­θεῖ γιὰ νὰ δι­α­βά­σει λι­γά­κι καὶ νὰ φτιά­ξει ἕ­να χα­λα­ρω­τι­κὸ ρό­φη­μα. Ὅ­ταν γύ­ρι­σε στὸ κρε­βά­τι, βρῆ­κε κά­ποι­ον ξα­πλω­μέ­νο. Ἔ­βγα­λε μιὰ κραυ­γή, κά­τι με­τα­ξὺ τρο­μά­ρας καὶ ἀ­γα­νά­κτη­σης, κυ­ρί­ως ὅ­ταν πα­ρα­τή­ρη­σε ὅ­τι αὐ­τὸς ποὺ κοι­μό­ταν τοῦ ἔ­μοια­ζε τό­σο, ποὺ οὔ­τε ὁ ἴ­διος δὲν θὰ μπο­ροῦ­σε νὰ τὸν ξε­χω­ρί­σει. Ἦ­ταν ξα­πλω­μέ­νος ἢ ὄρ­θιος; Ἦ­ταν αὐ­τὸς ποὺ κοι­μό­ταν ἢ ἦ­ταν ὁ ἄλ­λος; Προ­σπά­θη­σε νὰ τὸν ξυ­πνή­σει· ἢ μή­πως νὰ ξυ­πνή­σει ὁ ἴ­διος; Κοι­μό­ταν βα­ριά, ὅ­πως πάν­τα! Ἀ­πο­φά­σι­σε νὰ κά­νει ὑ­πο­μο­νή, ξά­πλω­σε στὸν κα­να­πὲ καὶ ἐ­κεῖ ἔ­μει­νε ἀ­πο­χαυ­νω­μέ­νος μέ­χρι τὰ ξη­με­ρώ­μα­τα. Ὅ­ταν θὰ χτυ­ποῦ­σε τὸ ξυ­πνη­τή­ρι, θὰ ἀ­παι­τοῦ­σε ὁ­πωσ­δή­πο­τε ἐ­ξη­γή­σεις.

 

 

Πη­γή: Ἀ­πὸ τὴ συλ­λο­γὴ δι­η­γη­μά­των D­e­s­c­o­r­t­e­s­ía d­el s­u­i­c­i­da [Ἡ ἀ­γέ­νεια τοῦ αὐ­τό­χει­ρα] (ἐκδ. C­a­n­d­a­ya, Βαρ­κε­λώ­νη, 2008).

 

Carlos Vitale (Μπουένος Ἄιρες, 1953). Πο­ιη­τής, δι­η­γη­μα­το­γρά­­φος καὶ με­τα­φρα­στὴς ποί­η­σης ἀ­πὸ τὰ ἰ­τα­λι­κὰ καὶ κα­τα­λα­νι­κά . Σπού­δα­σε Ἱ­σπα­νι­κὴ καὶ Ἰ­τα­λι­κὴ Φι­λο­λο­γί­α. Ζεῖ στὴ Βαρ­κε­λώ­νη ἀ­πὸ τὸ 1981. Δημοσίευσε μεταξὺ ἄλλων: Unidad de lugar (2004), Fuera de casa (2004).

Ἱστολόγιο: http://carlosvitale.blogspot.com/

 

Μετάφραση ἀπὸ τὰ Ἰσπανικά:

Ἀ­λε­ξάν­δρα Γκολ­φι­νο­πού­λου (Πά­τρα, 1967). Ζεῖ καὶ ἐρ­γά­ζε­ται στὴ Μα­δρί­τη.  Ἡ ἀ­πό­δο­ση τῆς συλ­λο­γῆς δι­η­γη­μά­των Ἡ ἀ­γέ­νεια τοῦ αὐ­τό­χει­ρα στὰ ἑλ­λη­νι­κὰ εἶ­ναι ἡ πρώ­τη της λο­γο­τε­χνι­κὴ με­τά­φρα­ση.

 

Εἰκόνα: Ἔργο τῆς Reb Frost.