Ὀρλάντο Ἐνρίκε Βὰν Μπρένταμ (Orlando Van Bredam): Γκράφιτι

.

VanBredam,Orlando-Graffiti-Eikona-01

.

Ὀρ­λάν­το Ἐν­ρί­κε Βν Μπρέν­ταμ (Orlando Van Bredam)

 .

Γκρά­φι­τι

(Graffiti)

 .

ΕΙΝΑΙ εὔ­κο­λο νὰ ἑ­νω­θοῦν ξα­νὰ οἱ Μπι­τλς. Ἀρ­κοῦν τρεῖς σφαῖ­ρες.

. 

Bonsai-03c-GiaIstologio-04 .

Πη­γή: Mini71cuentos, Ἀν­θο­λο­γί­α ἰ­σπα­νό­φω­νου δι­η­γή­μα­τος, Δί­γλωσ­ση ἔκ­δο­ση, Ἐ­πι­λο­γὴ – Εἰ­σα­γω­γὴ – Με­τα­φρα­στικὴ ἐ­πι­μέ­λεια: Κων­σταν­τῖ­νος Πα­λαι­ο­λό­γος, Ἐκ­δό­σεις Μι­χά­λη Σι­δέ­ρη, Ἀ­θή­να 2012.

 

Ὀρ­λάν­το Ἐν­ρί­κε Βν Μπρέν­ταμ (Orlando Van Bredam) (Βί­για Σὰν Μαρ­σιὰλ τῆς Ἀρ­γεν­τι­νῆς, 1952). Ἔ­χει δη­μο­σι­εύ­σει τὶς συλ­λο­γὲς μι­κρο­δι­η­γη­μά­των: La vida te cambia los planes (1994) καὶ Las armas que carga el diablo (1996). Τὸ «Graffiti» πε­ρι­λαμ­βά­νε­ται στὴν πρώ­τη (Ἒλ Κο­λο­ρά­δο, Φορ­μό­σα, Ediciones APEF).

 

Με­τά­φρα­ση ἀ­πὸ τὰ ἱ­σπα­νι­κά:

Ἐρ­γα­στή­ριο Με­τά­φρα­σης Μι­κρο­δι­η­γη­μά­των ἀ­πὸ τὰ ἰ­σπα­νι­κὰ στὰ ἑλ­λη­νι­κὰ ὑ­πὸ τὴν ἐ­πί­βλε­ψη τοῦ Κων­σταν­τί­νου Πα­λαι­ο­λό­γου. Πε­ρισ­σό­τε­ρα βλ. «Ἡ­με­ρο­λό­γιο Κα­τα­στρώ­μα­τος» (Ἡ­με­ρο­μη­νί­α: 16-07-2013). 

.