Χούλιο Τόρι (Julio Torri): Στὴν Κίρκη

.

Torri,Julio-StinKirki-Eikona-03

.

Χούλιο Τόρι (Julio Torri)

.

Στὴν Κίρκη

(A Circe)

 .

01-OmegaΚΙΡ­ΚΗ, σε­βα­στὴ Θε­ά! Ἀ­κο­λού­θη­σα πι­στὰ τὶς ὁ­δη­γί­ες σου. Ὅ­μως δὲν ἔ­βα­λα νὰ μὲ δέ­σουν στὸ κα­τάρ­τι ὅ­ταν δι­α­κρί­να­με τὸ νη­σὶ τῶν Σει­ρή­νων, για­τὶ ἤ­μουν ἀ­πο­φα­σι­σμέ­νος νὰ χα­θῶ. Στὴ μέ­ση τῆς σι­ω­πη­λῆς θά­λασ­σας βρι­σκό­ταν ὁ μοι­ραῖ­ος λει­μώ­νας. Ἔ­μοια­ζε μὲ φορ­τί­ο ἀ­πὸ βι­ο­λέ­τες ποὺ πε­ρι­πλα­νι­ό­ταν στὸ πέ­λα­γος.

 .

       Ὤ Κίρ­κη, εὐ­γε­νι­κὴ Θε­ὰ μὲ τὴν ἐ­ξαί­σια κό­μη! Ἡ μοί­ρα μου εἶ­ναι σκλη­ρή. Ἀ­πο­φα­σι­σμέ­νος κα­θὼς ἤ­μουν νὰ χα­θῶ, οἱ Σει­ρῆ­νες δὲν τρα­γού­δη­σαν γιὰ μέ­να.

.    

Bonsai-03c-GiaIstologio-04

.

Πη­γή: Mini71cuentos, Ἀν­θο­λο­γί­α ἰ­σπα­νό­φω­νου δι­η­γή­μα­τος, Δί­γλωσ­ση ἔκ­δο­ση, Ἐ­πι­λο­γὴ – Εἰ­σα­γω­γὴ – Με­τα­φρα­στικὴ ἐ­πι­μέ­λεια: Κων­σταν­τῖ­νος Πα­λαι­ο­λό­γος, Ἐκ­δό­σεις Μι­χά­λη Σι­δέ­ρη, Ἀ­θή­να 2012.

 

Χού­λιο Τό­ρι (J­u­l­io T­o­r­ri) (Σαλ­τί­γιο τοῦ Με­ξι­κοῦ, 1889 – Πό­λη τοῦ Με­ξι­κοῦ, 1970). Ἦ­ταν μέ­λος τῆς Με­ξι­κα­νι­κῆς Ἀ­κα­δη­μί­ας Γραμ­μά­των. Ση­μαν­τι­κό­τε­ρο βι­βλί­ο του θε­ω­ρεῖ­ται τὸ P­r­o­s­as d­i­s­p­e­r­s­as (1964). Τὸ «A C­i­r­ce» πε­ρι­λαμ­βά­νε­ται στὸ T­r­es l­i­b­r­os, Πό­λη τοῦ Με­ξι­κοῦ, F­CE, 1981.

 

Με­τά­φρα­ση ἀ­πὸ τὰ ἰ­σπα­νι­κά:

Ἐρ­γα­στή­ριο Με­τά­φρα­σης Μι­κρο­δι­η­γη­μά­των ἀ­πὸ τὰ ἰ­σπα­νι­κὰ στὰ ἑλ­λη­νι­κὰ ὑ­πὸ τὴν ἐ­πί­βλε­ψη τοῦ Κων­σταν­τί­νου Πα­λαι­ο­λό­γου. Πε­ρισ­σό­τε­ρα βλ. «Ἡ­με­ρο­λό­γιο Κα­τα­στρώ­μα­τος» (Ἡ­με­ρο­μη­νί­α: 16-07-2013).

.