Τέρι Θέμλινγκ (Terry Thuemling): Ἀλφάλφα

 

 

Τέρι Θέμλινγκ (TerryThuemling)

 

Ἀλφάλφα

(Alfalfa)

 

ΚΑΒΓΑΣ ΞΕΚΙΝΗΣΕ ἀ­πὸ ἕ­να ἁ­πλὸ κρυ­πτό­λε­ξο στοὺς κυ­ρι­α­κά­τι­κους Τά­ιμς τῆς Νέ­ας Ὑ­όρ­κης: Βρεῖ­τε μιὰ λέ­ξη μὲ τὸν συν­δυα­σμὸ γραμ­μά­των ΧΨΩΧ­ΨΩΧ, ἀλ­λὰ κο­ρυ­φώ­θη­κε, ὅ­πως γί­νε­ται πάν­τα μὲ τοὺς κα­βγά­δες καὶ σύν­το­μα δὲν ἀ­πο­τε­λοῦ­σε πλέ­ον ἕ­να φι­λι­κὸ ἀν­τα­γω­νι­σμὸ γιὰ νὰ δοῦν ποι­ὸς θὰ ἔ­λυ­νε πρῶ­τος τὸν γρί­φο, ἀλ­λὰ μιὰ μά­χη ποὺ δι­νό­ταν μὲ νύ­χια καὶ μὲ δόν­τια πά­νω ἀ­πὸ ἕ­να γυ­ά­λι­νο τρα­πε­ζά­κι σα­λο­νιοῦ, ἡ ἔκ­βα­ση τῆς ὁ­ποί­ας θὰ ἀ­πο­τε­λοῦ­σε τὴ βέ­βαι­η ἀ­πό­δει­ξη τοῦ ποι­ὸς ἦ­ταν ἐ­ξυ­πνό­τε­ρος, τε­λει­ώ­νον­τας ἔ­τσι μιὰ μυ­στι­κὴ ἀν­τι­πα­λό­τη­τα ποὺ σκί­α­ζε τὸν ὁ­λο­καί­νου­ριο γά­μο τους σὰν τὸ ἀ­μό­νι στὰ κι­νού­με­να σχέ­δια καὶ εἶ­χε πρό­σφα­τα ἐν­τα­θεῖ χά­ρη σὲ σχό­λια ὅ­πως, Ἔ­λα τώ­ρα, ἀ­κό­μα καὶ ἡ δω­δε­κά­χρο­νη ἀ­νι­ψιά μου ξέ­ρει πὼς τὸ Μπί­σμαρκ εἶ­ναι ἡ πρω­τεύ­ου­σα τῆς Βό­ρειας Ντα­κό­τα, τὸ 35 ὁ­ρι­ζόν­τια εἶ­ναι ἐ­λα­φρο­χέ­ρης καὶ ὄ­χι «ἐ­λα­φρυ­χέ­ρης» καὶ Σί­γου­ρα, πί­στευ­α κι ἐ­γὼ πὼς ὁ ὑ­παρ­ξι­σμὸς πα­ρου­σί­α­ζε ἐν­δι­α­φέ­ρον, ἀλ­λὰ τό­τε πή­γαι­να ἀ­κό­μα λύ­κει­ο, καὶ πα­ρό­λο ποὺ καὶ οἱ δύ­ο ἦ­ταν μορ­φω­μέ­νοι καὶ πί­στευ­αν πὼς ἦ­ταν ὑ­πε­ρά­νω ὅ­λων αὐ­τῶν γιὰ τὰ ὁ­ποῖ­α τσα­κώ­νον­ταν συ­νή­θως οἱ νι­ό­παν­τροι, βρέ­θη­καν καὶ οἱ ἴ­διοι νὰ λο­γο­μα­χοῦν γιὰ ἐ­ξί­σου ἀ­σή­μαν­τα ζη­τή­μα­τα – τὴ σπου­δαι­ό­τη­τα τῶν τε­λι­κῶν βαθ­μῶν, ποι­ὸς εἶ­χε δι­α­βά­σει Μπον­τλὲρ στὰ γαλ­λι­κὰ ἢ τὴν κα­τάλ­λη­λη προ­φο­ρὰ τοῦ ὀ­νό­μα­τος τοῦ Ναμ­πό­κοφ – τὴν ἴ­δια ὥ­ρα ποὺ καὶ οἱ δύ­ο γνώ­ρι­ζαν πὼς αὐ­τὰ μι­κρὴ σχέ­ση εἶ­χαν μὲ τὰ ἐ­ρω­τή­μα­τα ποὺ ἤ­θε­λαν στὴν πραγ­μα­τι­κό­τη­τα νὰ θέ­σουν ὁ ἕ­νας στὸν ἄλ­λο, τὶς ἀ­παν­τή­σεις ποὺ ἤ­θε­λαν ν’ ἀ­κού­σουν, καὶ λοι­πὸν νά ποὺ βρέ­θη­καν νὰ κα­βγα­δί­ζουν γιὰ ἕ­να παι­χνί­δι λέ­ξε­ων, λέ­γον­τας ἄ­σχη­μα πράγ­μα­τα γιὰ τοὺς γο­νεῖς καὶ τῶν δύ­ο καὶ ἀ­πει­λών­τας νὰ ἐγ­κα­τα­λεί­ψουν ὁ­λό­κλη­ρη τὴν ὑ­πό­θε­ση γά­μος, το­νί­ζον­τας κά­θε τους ἐ­πι­χεί­ρη­μα χτυ­πών­τας τὸ χέ­ρι τους στὸ τρα­πε­ζά­κι, ὅ­ταν ξαφ­νι­κὰ ἡ γυ­ά­λι­νη ἐ­πι­φά­νεια θρυμ­μα­τί­στη­κε σὲ χί­λια μι­κρο­σκο­πι­κὰ κομ­μά­τια καὶ ἐ­κεῖ­νοι ἔ­μει­ναν ἀ­πο­ρη­μέ­νοι σχε­τι­κὰ μὲ τὸ τὶ εἶ­χε μό­λις συμ­βεῖ, ὥ­σπου ἕ­νας ἀ­πὸ τοὺς δυ­ό τους, τὸ συ­νει­δη­το­ποί­η­σε.

  

 

Πηγή: Ἀ­πὸ τὴ συλ­λο­γὴ δι­η­γη­μά­των Bre­vi­ty & E­cho, An An­tho­lo­gy of Short Short Sto­ri­es, Be­ckel, A­bi­gail and Kath­leen Roo­ney, eds. Brook­line, MA: Ro­se Me­tal Press, 2006.

 

Τέ­ρι Θέμ­λινγκ (Terry Thuemling). Ἔ­λα­βε τὸν με­τα­πτυ­χια­κό του τί­τλο στὴ Δη­μι­ουρ­γι­κὴ Γρα­φὴ ἀ­πὸ τὸ Κο­λέ­γιο Ἔ­μερ­σον τὸ 2003. Ζεῖ στὸ Μιλ­γου­ό­κι, Γου­ι­σκόν­σιν μὲ τὴ σύ­ζυ­γό του, Ρέ­ι­τσελ, καὶ τὴν κό­ρη τους, Ἐ­σμέ. Δου­λεύ­ει στὸ Πα­νε­πι­στή­μιο τοῦ Μιλ­γου­ό­κι-Γου­ι­σκόν­σιν, ὅ­που δι­δά­σκει δι­ά­φο­ρα μα­θή­μα­τα Δη­μι­ουρ­γι­κῆς Γρα­φῆς.

 

Με­τά­φρα­ση ἀ­πὸ τὰ ἀγ­γλικά:

Βα­σί­λης Μα­νου­σά­κης (Ἀ­θή­να, 1972). Ποι­η­τής, δι­η­γη­μα­το­γρά­φος, με­τα­φρα­στής. Ἔ­χει δι­δα­κτο­ρι­κὸ στὴν Ἀ­με­ρι­κα­νι­κὴ Ποί­η­ση. Δι­δά­σκει στὸ Πα­νε­πι­στή­μιο Κύ­πρου. Ἔ­χει δη­μο­σι­εύ­σει τὴν ποι­η­τι­κὴ συλ­λο­γὴ Μιᾶς Στα­γό­νας Χρό­νος (Ἐκ­δό­σεις Πλα­νό­διον, 2009) καὶ τὴ συλ­λο­γὴ δι­η­γη­μά­των Ἀν­θρώ­πων Ὄ­νει­ρα (Ἐκ­δό­σεις Ἀντ. Στα­μού­λη, 2010). Ποι­ή­μα­τα καὶ δο­κί­μιά του ἔ­χουν δη­μο­σι­ευ­τεῖ σὲ πολ­λὰ λο­γο­τε­χνι­κὰ πε­ρι­ο­δι­κὰ τῆς Ἑλ­λά­δας καὶ τοῦ ἐ­ξω­τε­ρι­κοῦ.