Μπροὺς Χόλαντ Ρότζερς (Bruce Holland Rogers): Ἡ νότια γραμμὴ τοῦ σιδηροδρόμου Μπέρλνιγκτον Νόρθερν

 

 

Rogers,BruceHolland-INotiaGrammiTouSidirodromou...-Eikona-05

 

Μπροὺς Χόλαντ Ρότζερς (Bruce Holland Rogers)

 

Ἡ νό­τια γραμ­μὴ τοῦ σι­δη­ρο­δρό­μου Μπέρλ­νιγ­κτον Νόρ­θερν

(The Burlington Northern, Southbound)

 

T-[Tay]-SomataΗΝ ΕΛΕΓΑΝ Κρι­στίν. Δὲν ἔ­βρι­σκε τὸν τρό­πο νὰ τῆς μι­λή­σει, ἔ­τσι τῆς ἔ­γρα­ψε ἕ­να ποί­η­μα στὸ ὁ­ποῖ­ο τὴ σύγ­κρι­νε μὲ τὴ νό­τια γραμμὴ τοῦ σι­δη­ρο­δρό­μου Μπέρλνιγκτον Νόρθερν, ἔ­ξω ἀ­πὸ τὴν πό­λη Φὸρτ Κό­λινς. Τῆς μί­λη­σε γιὰ τὸν τρό­πο ποὺ συ­νή­θι­ζε νὰ στέ­κε­ται στὶς γραμ­μὲς τῶν τρέ­νων στὴ λάμ­ψη τοῦ προ­βο­λέ­α. Τοῦ ἄ­ρε­σε νὰ πα­ρα­με­ρί­ζει καὶ νὰ στέ­κε­ται στὴν ἄ­κρη τοῦ στρω­τή­ρα γιὰ νὰ νι­ώ­σει τὸν κρό­το στὰ κό­κα­λά του. Ἀ­νά­με­σα στὸ σπιν­θή­ρι­σμα ἀ­πὸ τὶς στά­χτες καὶ τὴ χα­ρὰ ποὺ ἔ­νι­ω­θε, ἡ μη­χα­νὴ μπο­ροῦ­σε σχε­δὸν νὰ τὸν γο­να­τί­σει. Ὁ ρυθ­μι­κὸς κτύ­πος τῆς μη­χα­νῆς μέ­σα του θὰ ἐ­ξα­σθέ­νι­ζε ὥ­σπου νὰ γι­νό­ταν ἕ­νας ἁ­πλὸς ἦ­χος, καὶ με­τὰ τὰ βα­γό­νια —κά­ποι­α ἀ­πὸ αὐ­τὰ στρίγ­κλι­ζαν κα­θὼς τραν­τά­ζον­ταν—θὰ ἔ­κα­ναν τὸ χα­ρα­κτη­ρι­στι­κὸ ἦ­χο κλὶκ κλάκ. Θὰ δι­ά­λε­γε ἕ­να βα­γό­νι καὶ τρέ­χον­τας θὰ αἰ­ω­ροῦν­ταν πά­νω στὴν ἀ­νε­μό­σκα­λα. Θὰ ἔ­νι­ω­θε τὸ νυ­χτε­ρι­νὸ ἀ­ε­ρά­κι στὰ μαλ­λιά του καὶ τὰ πλη­σι­έ­στε­ρα βα­γό­νια θὰ εἶ­χαν μιὰ μου­σι­κὴ ὁ­λό­τε­λα δι­κή τους, ἕ­να ρυθ­μὸ ποὺ δὲν θὰ μπο­ροῦ­σε νὰ ἀ­κού­σει ἂν ἁ­πλὰ στε­κό­ταν κον­τὰ στὶς γραμ­μὲς κα­θὼς περ­νοῦ­σαν. Ἡ κόρ­να θὰ ἀ­κου­γό­ταν γιὰ τὴν τε­λευ­ταί­α δι­α­σταύ­ρω­ση, ὅ­πως ἕ­να γλυ­κὸ τζὰζ τρα­γού­δι. Ἔ­πει­τα, ἀ­κό­μα κι ἀ­πὸ ἀ­πό­στα­ση πε­νήν­τα βα­γο­νι­ῶν, θὰ ἔ­νι­ω­θε τὴ δό­νη­ση τῆς μη­χα­νῆς νὰ δου­λεύ­ει ἐν­τα­τι­κά. Θὰ ὀ­νει­ρευ­ό­ταν γιὰ μιὰ στιγ­μὴ ποὺ θὰ κρα­τι­ό­ταν σφι­κτά, νὰ ἀρ­με­νί­ζει πά­νω στὸν σύν­δε­σμο τῆς ἀ­πο­βά­θρας μέ­σα στὴ νύ­χτα, νὰ τα­ξι­δεύ­ει σκυμ­μέ­νος καὶ μὲ τὶς ἀρ­θρώ­σεις του νὰ μου­διά­ζουν ἕ­ως ὅ­του τὸ φῶς τῆς ἡ­μέ­ρας νὰ τοῦ φα­νέ­ρω­νε τοὺς κόκ­κι­νους λό­φους τοῦ Νέ­ου Με­ξι­κοῦ καὶ νὰ ἔ­νι­ω­θε τὴ μυ­ρω­διὰ τοῦ ἄ­γριου κυ­πα­ρισ­σιοῦ στὸν ἀ­έ­ρα. Ὕ­στε­ρα θὰ ἐγ­κα­τέ­λει­πε τὸ ὄ­νει­ρο γιὰ νὰ πα­ρα­τη­ρή­σει πό­σο γρή­γο­ρα πε­τοῦ­σαν ἀ­πὸ κά­τω του οἱ στρω­τῆ­ρες. Θὰ ἔ­γερ­νε στὸν ἄ­νε­μο στὰ ὅ­ρια τῆς πό­λης, καὶ θὰ ἄ­φη­νε τὸν ἑ­αυ­τό του στὸ κε­νὸ καὶ σὰν προ­σγει­ω­νό­ταν τρέ­χον­τας μὲ μιὰ μα­νί­α ποὺ θὰ ἔ­νι­ω­θε σὲ ὅ­λη του τὴ σπον­δυ­λι­κὴ στή­λη, ἕ­να σὸκ ποὺ θὰ ἔ­νι­ω­θε σὰν μιὰ λευ­κὴ ἀ­στρα­πὴ καὶ σὰν τὴν αἴ­σθη­ση τοῦ ἠ­λε­κτρι­σμοῦ, καὶ θὰ ἔ­τρε­χε ἀ­δι­ά­κο­πα στὰ τυ­φλὰ καὶ με­ρι­κὲς φο­ρὲς θὰ σκόν­τα­φτε στὰ ἀ­πο­κα­ΐ­δια, θὰ ἔ­γδερ­νε τὶς ἀρ­θρώ­σεις του καὶ θὰ χτυ­ποῦ­σε τὸ γό­να­τό του. Ὅ­ταν ἐ­πι­τέ­λους θὰ στα­μα­τοῦ­σε, θὰ ἄ­κου­γε τὸ αἷ­μα νὰ τρέ­χει ὁρ­μη­τι­κὸ πρὸς τὰ αὐ­τιά του γιὰ ἀρ­κε­τὴ ὥ­ρα κα­θὼς θὰ ἔ­νι­ω­θε τὸ τρέ­νο νὰ ὁρ­μά­ει καὶ νὰ ξε­μα­κραί­νει, καὶ θὰ ἔ­βλε­πε τὰ ἀ­στέ­ρια νὰ πε­ρι­στρέ­φον­ται γιὰ λί­γο κι ὅ­ταν θὰ πή­γαι­νε σπί­τι θὰ ἔ­νι­ω­θε ἕ­να ἁ­πα­λὸ κου­δού­νι­σμα στ’ αὐ­τιά του.

       Προ­σπά­θη­σε νὰ τὸ πε­ρι­γρά­ψει αὐ­τὸ στὸ ποί­η­μα, τὸ ὁ­ποῖ­ο ἦ­ταν τέσ­σε­ρις σε­λί­δες καὶ κα­τέ­λη­γε:

 

       Θέ­λω νὰ σὲ ὁ­δη­γή­σω σπί­τι, Κρι­στίν,

       Καὶ ὄ­χι μό­νο. Θέ­λω νὰ σὲ πά­ρω σὲ πρω­ι­νὰ

       Τσου­χτε­ρά, ψυ­χρὰ καὶ με­λαγ­χο­λι­κὰ

       Καὶ νὰ μὴ χρεια­στεῖ νὰ κά­νω τὴν ἴ­δια δι­α­δρο­μὴ πο­τὲ ξα­νά.

 

       Δὲν ξα­να­εῖ­χε νέ­α της, οὔ­τε κὰν γιὰ νὰ τὸν πλη­ρο­φο­ρή­σει ὅ­τι πα­ρέ­λα­βε τὸ ποί­η­μα. Ἄλ­λω­στε ποιά γυ­ναί­κα θέ­λει νὰ ἀ­κού­σει ὅ­τι εἶ­ναι σὰν τὴ νό­τια γραμ­μὴ τοῦ σι­δη­ρό­δρο­μου Μπέρλνιγκτον Νόρθερν;

 

Bonsai-03c-GiaIstologio-04 

Πηγή: Ἀ­πὸ τὴ συλ­λο­γὴ δι­η­γη­μά­των Tho­mas, Ja­mes, De­ni­se Tho­mas and Tom Ha­zu­ka, eds., Flash Fi­ction – 72 ve­ry short sto­ri­es, New York, Lon­don: W.W. Nor­ton & Com­pa­ny, 1992.

 

Rogers,BruceHolland-Eikona-01Μπροὺς Χόλαντ Ρότζερς (Bruce Holland Rogers). Ζεῖ στὸ Γι­ου­τζὶν τοῦ Ὄ­ρεγ­κον καὶ πα­λι­ό­τε­ρα ζοῦ­σε στὸ Λον­δί­νο. Τὰ δι­η­γή­μα­τά του ἔ­χουν δη­μο­σι­ευ­θεῖ σὲ πολ­λὰ πε­ρι­ο­δι­κά. Ἔ­χει δι­δά­ξει Δη­μι­ουρ­γι­κὴ Γρα­φὴ στὰ Πα­νε­πι­στή­μια τοῦ Κο­λο­ράν­το καὶ τοῦ Ἰ­λι­νό­ις καὶ εἶ­ναι μό­νι­μο μέ­λος τοῦ συμ­βου­λί­ου τοῦ W­h­i­d­b­ey W­r­i­t­e­rs W­o­r­k­s­h­op M­FA P­r­o­g­r­am, ποῦ εἶ­ναι τὸ μο­να­δι­κὸ με­τα­πτυ­χια­κὸ πρό­γραμ­μα γιὰ συγ­γρα­φεῖς στὸν κό­σμο ποὺ δὲν σχε­τί­ζε­ται μὲ κά­ποι­ο πα­νε­πι­στή­μιο.

Ἱστοσελίδα: http://www.shortshortshort.com/

 

Με­τά­φρα­ση ἀ­πὸ τὰ ἀγ­γλικά:

Ἀ­λε­ξάν­δρα Κων­σταν­τί­νου. Φοι­τή­τρια τοῦ τμή­μα­τος Ἀγ­γλι­κῶν Σπου­δῶν τοῦ Πα­νε­πι­στη­μί­ου Κύ­πρου. Ἡ με­τά­φρα­ση ἔ­γι­νε στὰ πλαί­σια τοῦ μα­θή­μα­τος «Με­τά­φρα­ση πε­ζο­γρα­φί­ας τοῦ 20οῦ αἰ­ώ­να». Δι­δά­σκων: Βα­σί­λης Μα­νου­σά­κης.