Εὔα Ντίαθ Ριομπέγιο (Eva Diaz Riobello): Συνάντηση ξανά

.

Riobello, Eva Díaz - Synantisi ksana - Eikona

.

Εὔ­α Ντί­αθ Ρι­ομ­πέ­γιο (E­va D­i­az R­i­o­b­e­l­lo)

 .

Συ­νάν­τη­ση ξα­νά

(R­e­e­n­c­u­e­n­t­ro)

 .

H-Itta-SomataΜΥΡΩΔΙΑ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ προ­ερ­χό­ταν ἀ­πὸ ἐ­κεῖ­νο τὸ σπί­τι, δὲν ὑ­πῆρ­χε ἀμ­φι­βο­λί­α, πα­ρό­λο ποὺ λό­γω τῆς πα­ρα­με­λη­μέ­νης τοῦ ὄ­ψης ἔ­μοια­ζε ἐγ­κα­τα­λε­λειμ­μέ­νο ἐ­δῶ καὶ πο­λὺ και­ρό. Ἐ­πι­φυ­λα­κτι­κός, ὀ­σμί­στη­κε τὰ νω­πὰ ἴ­χνη ποὺ κά­ποι­ος εἶ­χε ἀ­φή­σει στὴ λά­σπη μπρο­στὰ στὴν εἴ­σο­δο. Ἀ­νῆ­καν σὲ κά­ποι­ο πό­δι λε­πτὸ καὶ στα­θε­ρό, μὲ ἕ­να ἄ­ρω­μα ἀ­νη­συ­χη­τι­κὰ οἰ­κεῖ­ο, ἀλ­λὰ ὅ­σο καὶ ἂν προ­σπά­θη­σε δὲν κα­τά­φε­ρε νὰ τὸ ἀ­να­γνω­ρί­σει. Ἡ κύ­ρια εἴ­σο­δος ἦ­ταν μι­σά­νοι­χτη καὶ δὲν μπό­ρε­σε νὰ ἀν­τι­στα­θεῖ στὸν πει­ρα­σμὸ νὰ ρί­ξει μιὰ μα­τιά. Ἡ αἴ­σθη­ση ἑ­νὸς ἐ­πι­κεί­με­νου κιν­δύ­νου τοῦ σή­κω­νε τὴν τρί­χα σὲ κά­θε βῆ­μα. Σὲ μιὰ γω­νιὰ τοῦ σα­λο­νιοῦ βρῆ­κε τὸ κα­τα­κρε­ουρ­γη­μέ­νο πτῶ­μα τῆς γριᾶς. Πε­σμέ­νο πά­νω σε ἕ­να σω­ρὸ ἀ­πὸ κόκ­κι­να ροῦ­χα, ἦ­ταν ἀ­ναμ­φί­βο­λα ἡ πη­γὴ ἐ­κεί­νου τοῦ δο­λε­ροῦ ἀ­ρώ­μα­τος ποὺ τὸν εἶ­χε τρα­βή­ξει ἀ­πὸ τὰ βά­θη τοῦ δά­σους. Δὲν εἶ­χε προ­λά­βει νὰ συ­σχε­τί­σει ὅ­λα τα στοι­χεῖ­α, ὅ­ταν ἀ­κού­στη­κε ἕ­να μο­χθη­ρὸ γέ­λιο ἀ­πὸ τὸ ὑ­πνο­δω­μά­τιο. Ἐ­κεί­νη τὸν πε­ρί­με­νε ἐ­κεῖ, τὸ λευ­κὸ κορ­μὶ της ὁ­λό­γυ­μνο καὶ οἱ ξαν­θὲς πλε­ξί­δες λυ­τὲς πά­νω στὸ μα­ξι­λά­ρι. Οἱ κί­τρι­νες κό­ρες τῶν μα­τι­ῶν του δι­α­στάλ­θη­καν ὅ­ταν εἶ­δε πῶς ἡ νε­α­ρὴ τέν­τω­νε τὰ μα­κριά της πό­δια, προ­κλη­τι­κά. «Πλη­σί­α­σε, λύ­κε» ψι­θύ­ρι­σε «δὲν εἶ­μαι πιὰ κο­ρι­τσά­κι».

 .

Bonsai-03c-GiaIstologio-04

 .

Πη­γή: Ἀ­πὸ τὴ συλ­λο­γὴ μι­κρο­δι­η­γη­μά­των Κων­σταν­τῖ­νος Πα­λαι­ο­λό­γος (ἐ­πιμ.) 18+ Minicuentos eroticos. Ἀν­θο­λο­γί­α ­σπα­νι­κοῦ ­ρω­τι­κοῦ μι­κρο­δι­η­γή­μα­τος, Ἀ­θή­να, 2013. Τὴν συλ­λο­γὴ προ­σφέ­ρει ὁ τα­κτι­κὸς συ­νερ­γά­της μας Κ. Πα­λαι­ο­λό­γος στοὺς ἀ­να­γνῶ­στες τοῦ ἱ­στο­λο­γί­ου μας ποὺ μπο­ροῦν νὰ τὴν δι­α­βά­σουν ὁ­λό­κλη­ρη ἢ καὶ νὰ τὴν ἀ­πο­θη­κεύ­σουν ἀ­πὸ ἐδῶ.

. 

Εὔ­α Ντί­αθ Ρι­ομ­πέ­γιο (E­va D­i­az R­i­o­b­e­l­lo) (Ἀ­στού­ριας τῆς Ἱ­σπα­νί­ας, 1980). Σπού­δα­σε Δη­μο­σι­ο­γρα­φί­α καὶ Συγ­κρι­τι­κὴ Λο­γο­τε­χνί­α στὴ Μα­δρί­τη καὶ ἐρ­γά­ζε­ται ὡς δη­μο­σι­ο­γρά­φος. Εἶ­ναι συγ­γρα­φέ­ας δι­η­γη­μά­των.

Με­τά­φρα­ση ἀ­πὸ τὰ ἱ­σπα­νι­κά:

Ἡ με­τά­φρα­ση εἶ­ναι προ­ϊ­ὸν τοῦ ἐρ­γα­στη­ρί­ου με­τά­φρα­σης μι­κρο­δι­η­γη­μά­των ἀ­πὸ τὰ ἰ­σπα­νι­κὰ στὰ ἑλ­λη­νι­κὰ ὅπου δί­δα­ξε ὁ Κων­σταν­τῖ­νος Πα­λαι­ο­λό­γος στὸ πλαί­σιο τοῦ Ἐρ­γα­στη­ρί­ου Λο­γο­τε­χνι­κῆς Με­τά­φρα­σης τοῦ Κέν­τρου Ἰ­σπα­νι­κῆς, Πορ­το­γα­λι­κῆς καὶ Κα­τα­λα­νι­κῆς γλώσ­σας ABANICO. Συμ­με­τεῖ­χαν οἱ σπου­δα­στές: Ἑ­λέ­νη Βό­τση, Χρυ­σάν­θη Για­ννιά, Βαγ­γέ­λης Καμ­πού­νιας, Eduardo Lucena, Μα­ρί­α Με­λα­δά­κη, Ἑ­λέ­νη Πα­λαι­ο­λό­γου, Ἀγ­γε­λι­κὴ Πα­λα­σο­πού­λου.

.