Ἀρμάντο Κιντέρο (Armando Quintero): Τὸ κοριτσάκι τοῦ δάσους

.

Quintero,Armando-ToKoritsakiTouDasous-Eikona-01

.

Ἀρ­μάν­το Κιν­τέ­ρο (Armando Quintero)

 .

Τὸ κοριτσάκι τοῦ δάσους

(Muchachita del bosque)

 .

A-Alpha-SomataΚΟΥ —εἶ­πε ὁ Με­γά­λος Λύ­κος στὸ Μι­κρὸ Λύ­κο— καὶ δῶ­σε με­γά­λη προ­σο­χή. Ἂν ἀ­πὸ αὐ­τὸ τὸ μο­νο­πά­τι πε­ρά­σει μιὰ μι­κρὴ μ’ ἕ­να κα­λά­θι κι ἕ­να σκοῦ­φο σ’ αὐ­τὸ τὸ χρῶ­μα —τοῦ ἔ­δει­ξε κά­τι ἀ­γρι­ο­κέ­ρα­σα— μὴν τυ­χὸν καὶ τῆς μι­λή­σεις. Εἶ­ναι ἐ­πι­κίν­δυ­νο πλά­σμα! Αὐ­τὸ τὸ κο­ρι­τσά­κι ἔ­χει με­γά­λη σχέ­ση μὲ τὸ θλι­βε­ρὸ τέ­λος τοῦ προ­προ­πάπ­που σου.»

 .

Bonsai-03c-GiaIstologio-04

.

Πη­γή: Mini71cuentos, Ἀν­θο­λο­γί­α ἰ­σπα­νό­φω­νου δι­η­γή­μα­τος, Δί­γλωσ­ση ἔκ­δο­ση, Ἐ­πι­λο­γὴ – Εἰ­σα­γω­γὴ – Με­τα­φρα­στικὴ ἐ­πι­μέ­λεια: Κων­σταν­τῖ­νος Πα­λαι­ο­λό­γος, Ἐκ­δό­σεις Μι­χά­λη Σι­δέ­ρη, Ἀ­θή­να 2012.

Ἀρ­μάν­το Κιν­τέ­ρο (Armando Quintero) (Οὐ­ρου­γουά­η, 1944). Δι­α­μέ­νει στὴ Βε­νε­ζου­έ­λα ἀ­πὸ τὸ 1978. Εἶ­ναι ἀ­φη­γη­τὴς πα­ρα­μυ­θι­ῶν καὶ συγ­γρα­φέ­ας. Ση­μαν­τι­κό­τε­ρο ἔρ­γο του ἡ συλ­λο­γὴ μι­κρο­πα­ρα­μυ­θι­ῶν Un lugar en el bosque (Σε­βίλ­λη, Kalandraka, 2004) στὴν ὁ­ποί­α πε­ρι­λαμ­βά­νε­ται τὸ «Mu­cha­chi­ta del bosque».

Με­τά­φρα­ση ἀ­πὸ τὰ ἰ­σπα­νι­κά:

Ἐρ­γα­στή­ριο Με­τά­φρα­σης Μι­κρο­δι­η­γη­μά­των ἀ­πὸ τὰ ἰ­σπα­νι­κὰ στὰ ἑλ­λη­νι­κὰ ὑ­πὸ τὴν ἐ­πί­βλε­ψη τοῦ Κων­σταν­τί­νου Πα­λαι­ο­λό­γου.Τὸ ἱστο­λό­γιό μας τοῦ ἔκα­νε ἀφιέ­ρω­μα, μὲ τὴν συ­νερ­γα­σί­α τῆς με­τα­φρά­στριάς του Νάν­συς Ἀγγελῆ, καὶ τοῦ πῆρε σχετικὴ συ­νέ­ντευ­ξη. Βλ. πε­ρισ­σό­τε­ρα ἐδῶ.

.