Κάρλος Ἕκτ. Γκ. Πουχεάου (Carlos H. G. Pugeau): Τὸ ἐρωτικὸ τρίγωνο


ToErotikoTrigono-Eikona-01


Κάρ­λος Ἕ­κτ. Γκ. Που­χε­ά­ου (Carlos Η. G. Pugeau)


Τὸ ἐ­ρω­τι­κὸ τρί­γω­νο

(El triangulo amoroso)


H-Itta-SomataΑΡΣΕΝΙΚΗ ΦΑΛΑΙΝΑ ἦ­ταν ἀ­πα­ρη­γό­ρη­τη για­τὶ τὸ ταί­ρι της εἶ­χε ἐ­ρω­τευ­τεῖ ἕ­να ὑ­πο­βρύ­χιο.

Bonsai-03c-GiaIstologio-04


Πηγή: Ἀ­πὸ τὸν τό­μο Βγά­λε ἕ­να φύλ­λο… Ἀν­θο­λο­γία ἰ­σπα­νό­φω­νου ἐ­ρω­τι­κοῦ μι­κρο­δι­η­γή­μα­τος. Δί­γλωσ­ση ἔκ­δο­ση, συλ­λο­γι­κὴ με­τά­φρα­ση. Ἐ­πι­μέ­λεια: Κων­σταν­τῖ­νος Πα­λαι­ο­λό­γος, Ἐκ­δό­σεις Σι­δέ­ρη, Li­te­ra­tu­ra Cu­e­nto, Ἀ­θή­να, 2014.

 

Κάρ­λος Ἕ­κτορ Γκον­σά­λες Που­χε­ά­ου (Carlos Hector Gonzalez Pugeau). Γεν­νή­θη­κε στὴ Χι­λή, ἀλ­λὰ ἀ­πὸ τὸ 1969 δι­έ­με­νε στὴν Το­λού­κα τοῦ Με­ξι­κοῦ, ὅ­που καὶ ἀ­πε­βί­ω­σε τὸ 1983. Πο­λυ­γρα­φό­τα­τος συγ­γρα­φέ­ας ἄ­φη­σε, με­τα­ξὺ ἄλ­λων, 12 τό­μους μὲ φι­λο­σο­φι­κὰ ἀ­πο­φθέγ­μα­τα καὶ ἀ­φο­ρι­σμοὺς ὑ­πὸ τὸν τί­τλο Pildorillas. To «El triangulo amoroso» δη­μο­σι­εύ­τη­κε στὸ νού­με­ρο 102 τοῦ πε­ρι­ο­δι­κοῦ El Cuento τὸ 1987.

Μετάφραση ἀπὸ τὰ ἰσπανικά:

Συλ­λο­γι­κὴ με­τά­φρα­ση. Ἐ­πι­μέ­λεια:

Κων­σταν­τῖ­νος Πα­λαι­ο­λό­γος (Ἀ­θή­να 1963). Ἀναπληρωτὴς κα­θη­γη­τὴς Με­τα­φρα­σε­ο­λο­γί­ας στὸ Ἀ­ρι­στο­τέ­λει­ο Πα­νε­πι­στή­μιο Θεσ­σα­λο­νί­κης. Δι­δά­σκει, ἐ­πί­σης, Ἰ­σπα­νι­κὴ Λο­γο­τε­χνί­α στὸ Ἑλ­λη­νι­κὸ Ἀ­νοι­κτὸ Πα­νε­πι­στή­μιο. Ἔ­χει με­τα­φρά­σει ἀ­πὸ τὰ ἰ­σπα­νι­κὰ στὰ ἑλ­λη­νι­κὰ ἔρ­γα τῶν Ἐ. Σάμ­πα­το, Μ. Ἀλ­το­λαγ­κί­ρε, Ἰ. Ἀλ­δε­κό­α, Μ. Βάθ­κεθ Μον­ταλ­μπάν, Χ. Γι­α­μα­θά­ρες, Ρ. Τσίρ­μπες, Χ. Ἀ­γέ­στα, Λ.Μ. Πα­νέ­ρο, Σ. δὲ Τό­ρο, Ἀ. Μπρά­ις Ἐ­τσε­νί­κε, Ἀ. Τρα­πι­έ­γιο, Ἀ. Γκα­μο­νέ­δα, Σ. Πά­μι­ες καὶ Ἀ. Κου­έ­το με­τα­ξὺ ἄλ­λων.