Ἄλμπα Ὀμίλ (Alba Omil): Ἐμμονές

.

Omil,Alba-Emmones-Eikona-03

.

Ἄλ­μπα Ὀ­μίλ (Alba Omil)

 .

Ἐμμονές

(Obsesiones)

 .

O-Omikron-SomataΝΕΙΡΕΥΤΗΚΑ πὼς μὲ φι­λοῦ­σαν: ἦ­ταν μό­νο ὁ παλ­μὸς τοῦ ὀ­νό­μα­τός σου ποὺ ἐ­κεί­νη τὴ νύ­χτα κοι­μή­θη­κε ἀ­νά­με­σα στὰ χεί­λη μου.

 .

Bonsai-03c-GiaIstologio-04.

Πη­γή: Mini71cuentos, Ἀν­θο­λο­γί­α ἰ­σπα­νό­φω­νου δι­η­γή­μα­τος, Δί­γλωσ­ση ἔκ­δο­ση, Ἐ­πι­λο­γὴ – Εἰ­σα­γω­γὴ – Με­τα­φρα­στικὴ ἐ­πι­μέ­λεια: Κων­σταν­τῖ­νος Πα­λαι­ο­λό­γος, Ἐκ­δό­σεις Μι­χά­λη Σι­δέ­ρη, Ἀ­θή­να 2012.

Ἄλ­μπα Ὁ­μίλ (Alba Omil) (Ἀργεντινή, 1929-2020). Κα­θη­γή­τρια, συγ­γρα­φέ­ας καὶ ἐκ­δό­τρια γεν­νη­μέ­νη στὸ Ρε­κρέ­ο τῆς ἐ­παρ­χί­ας τῆς Κα­τα­μάρ­κα τῆς Ἀρ­γεν­τι­νῆς τὸ 1929. Ὑ­πῆρ­ξε δι­ευ­θύν­τρια τοῦ λο­γο­τε­χνι­κοῦ πε­ρι­ο­δι­κοῦ, ποὺ ἵ­δρυ­σε ἡ συγ­γρα­φέ­ας Victoria Ocampo, La Revista Sur. Ἀ­νά­με­σα στὰ πο­λυ­ά­ριθ­μα βι­βλί­α της ξε­χω­ρί­ζουν ἡ συλ­λο­γὴ δι­η­γη­μά­των Historias de mujeres y de hombres καὶ Tener ángel καὶ τὸ δο­κί­μιο El cuento y sus claves. To «Obsesiones» πε­ρι­λαμ­βά­νενται στὴ συλ­λο­γὴ Con fondo de jazz, Του­κου­μάν, Ἐ­θνι­κὸ Πα­νε­πι­στή­μιο τοῦ Του­κου­μάν, 1998.

Με­τά­φρα­ση ἀ­πὸ τὰ ἰ­σπα­νι­κά:

Ἐρ­γα­στή­ριο Με­τά­φρα­σης Μι­κρο­δι­η­γη­μά­των ἀ­πὸ τὰ ἰ­σπα­νι­κὰ στὰ ἑλ­λη­νι­κὰ ὑ­πὸ τὴν ἐ­πί­βλε­ψη τοῦ Κων­σταν­τί­νου Πα­λαι­ο­λό­γου. Πε­ρισ­σό­τε­ρα βλ. «Ἡ­με­ρο­λό­γιο Κα­τα­στρώ­μα­τος» (Ἡ­με­ρο­μη­νί­α: 16-07-2013).

 .