Ραφαὲλ Λινέρο (Rafael Linero): Δεσίματα

.

Linero,Rafael-Desimata-Eikona-02

.

Ρα­φα­ὲλ Λι­νέ­ρο (R­a­f­a­el L­i­n­e­ro)

 .

Δε­σί­μα­τα

(A­t­a­d­u­r­as)

 .

S-[Sigma]-SomataΤΗΝ ΑΡΧΗ πρό­τει­νε νὰ δέ­σω τοὺς καρ­πούς του μὲ τὸ καλ­σόν μου. Με­τὰ ζή­τη­σε χον­τρὰ σχοι­νιὰ γιὰ νὰ σφί­ξω γε­ρὰ τὰ χέ­ρια καὶ τὰ πό­δια του. Τέ­λος ἀ­παί­τη­σε ἁ­λυ­σί­δες γιὰ νὰ ἀ­κι­νη­το­ποι­ή­σω κά­θε μέ­ρος τοῦ σώ­μα­τός του. Μό­νο τό­τε ἐ­πέ­τρε­πε νὰ τὸν ἀγ­γί­ζω γιὰ νὰ μπο­ρέ­σου­με νὰ κά­νου­με ἔ­ρω­τα.

       Πάν­τα ἤ­μουν δι­α­τε­θει­μέ­νη νὰ τὸν δέ­σω, ἐ­κεῖ­νος τὸ ξέ­ρει. Δὲν ὑ­πάρ­χει κόμ­πος τό­σο μπερ­δε­μέ­νος, ποὺ νὰ μὴν μπο­ρῶ νὰ κά­νω, οὔ­τε λου­κέ­το τό­σο πε­ρί­πλο­κο, ποὺ νὰ μὴν μπο­ρῶ νὰ κλει­δώ­σω.

       Δὲν κα­τα­λα­βαί­νω για­τί τώ­ρα, ποὺ τὰ δε­σμά μου ἔ­χουν φτά­σει σὲ τέ­τοι­ο ἐ­πί­πε­δο τε­λει­ό­τη­τας, ἐ­κεῖ­νος δὲν ἐ­πι­τρέ­πει νὰ τὸν ἀγ­γί­ζω. Δὲν ὑ­πάρ­χει σχοι­νί, οὔ­τε ἁ­λυ­σί­δα, δὲν ὑ­πάρ­χει κόμ­πος, οὔ­τε λου­κέ­το ποὺ νὰ μπο­ρεῖ νὰ συγ­κρι­θεῖ μὲ τὰ δε­σί­μα­τα ποὺ ἔ­χω δη­μι­ουρ­γή­σει γιὰ ἐ­κεῖ­νον.

       Ὁ γά­μος μας, ἡ κο­ρού­λα μας καὶ ἡ πα­ρά­ξε­νη ἀ­σθέ­νειά της, τὸ στε­γα­στι­κὸ ποὺ μᾶς πνί­γει, ἡ ζή­λια μου καὶ ἡ κα­τά­θλι­ψή μου. Ἔ­χω δη­μι­ουρ­γή­σει ὅ­λα αὐ­τὰ τὰ δε­σμὰ γιὰ ἐ­κεῖ­νον καὶ ὅ­μως τώ­ρα δὲν θέ­λει οὔ­τε κὰν νὰ σκέ­φτε­ται τὸ σέξ.

 .

Bonsai-03c-GiaIstologio-04

.

Πη­γή: Ἀ­πὸ τὴ συλ­λο­γὴ μι­κρο­δι­η­γη­μά­των Κων­σταν­τῖ­νος Πα­λαι­ο­λό­γος (ἐ­πιμ.) 18+ Minicuentos eroticos. Ἀν­θο­λο­γί­α ἰ­σπα­νι­κοῦ ἐ­ρω­τι­κοῦ μι­κρο­δι­η­γή­μα­τος, Ἀ­θή­να, 2013. Τὴν συλ­λο­γὴ προ­σφέ­ρει ὁ τα­κτι­κὸς συ­νερ­γά­της μας Κ. Πα­λαι­ο­λό­γος στοὺς ἀ­να­γνῶ­στες τοῦ ἱ­στο­λο­γί­ου μας ποὺ μπο­ροῦν νὰ τὴν δι­α­βά­σουν ὁ­λό­κλη­ρη ἢ καὶ νὰ τὴν ἀ­πο­θη­κεύ­σουν ἀ­πὸ ἐδῶ.

Ρα­φα­ὲλ Λι­νέ­ρο (R­a­f­a­el L­i­n­e­ro) (Σεβίλλη, 1973). Σπού­δα­σε Νο­μι­κά. Γρά­φει κυ­ρί­ως δι­η­γή­μα­τα.

Με­τά­φρα­ση ἀ­πὸ τὰ ἱ­σπα­νι­κά:

Ἡ με­τά­φρα­ση εἶ­ναι προ­ϊ­ὸν τοῦ ἐρ­γα­στη­ρί­ου με­τά­φρα­σης μι­κρο­δι­η­γη­μά­των ἀ­πὸ τὰ ἰ­σπα­νι­κὰ στὰ ἑλ­λη­νι­κὰ ὅπου δί­δα­ξε ὁ Κων­σταν­τῖ­νος Πα­λαι­ο­λό­γος στὸ πλαί­σιο τοῦ Ἐρ­γα­στη­ρί­ου Λο­γο­τε­χνι­κῆς Με­τά­φρα­σης τοῦ Κέν­τρου Ἰ­σπα­νι­κῆς, Πορ­το­γα­λι­κῆς καὶ Κα­τα­λα­νι­κῆς γλώσ­σας ABANICO. Συμ­με­τεῖ­χαν οἱ σπου­δα­στές: Ἑ­λέ­νη Βό­τση, Χρυ­σάν­θη Για­ννιά, Βαγ­γέ­λης Καμ­πού­νιας, Eduardo Lucena, Μα­ρί­α Με­λα­δά­κη, Ἑ­λέ­νη Πα­λαι­ο­λό­γου, Ἀγ­γε­λι­κὴ Πα­λα­σο­πού­λου.

 .