Πέδρο Ἐρέρο Ἀμορός (Pedro Herrero Amorós): Τὸ ραντεβού

.

Amoros,PedroHerrero-ToRantebou-Eikona-03

.

Πέ­δρο Ἐ­ρέ­ρο Ἀ­μο­ρός (Pedro Herrero Amorós)

 .

Τὸ ραν­τε­βού

(La cita)

 .

A-Alpha-SomataΝ ΗΞΕΡΕ τί θὰ συ­νέ­βαι­νε με­τά, θὰ εἶ­χε πά­ει κομ­μω­τή­ριο καὶ θὰ εἶ­χε ἀ­γο­ρά­σει ἕ­να τολ­μη­ρὸ φό­ρε­μα γιὰ νὰ τὸ βά­λει γιὰ πρώ­τη φο­ρὰ χθές, πρὶν πέ­σει στὸ κε­νὸ ἀ­πὸ τὸν ἑ­κα­το­στὸ τρί­το ὄ­ρο­φο τοῦ τε­ρά­στιου οὐ­ρα­νο­ξύ­στη, κα­θὼς προ­σπα­θοῦ­σε νὰ πιά­σει ἕ­να χαρ­τὶ ποὺ ὁ ἀ­έ­ρας σή­κω­σε ἀ­πὸ τὸ γρα­φεῖ­ο της καὶ τὸ ἔ­σπρω­ξε πρὸς τὰ ἔ­ξω. Ὅ­ταν βρέ­θη­κε στὸ κε­νό, ὅ­λα προ­μή­νυ­αν ἕ­να ἀ­δι­αμ­φι­σβή­τη­το στρα­πά­τσο ἀλ­λά, στὸ ὕ­ψος τοῦ τεσ­σα­ρα­κο­στοῦ δευ­τέ­ρου ὀ­ρό­φου, τὸ σῶ­μα της ἔ­πε­σε στὴν ἀγ­κα­λιὰ ἑ­νὸς θε­ό­σταλ­του νέ­ου, ἐμ­φα­νί­σι­μου καὶ γε­ρο­δε­μέ­νου ποὺ φο­ροῦ­σε ἐ­φαρ­μο­στὴ στο­λὴ ἀ­πὸ μπλὲ καὶ κόκ­κι­νη λύ­κρα καὶ μιὰ μπέρ­τα ἀ­σορ­τί, πο­λὺ κομ­ψή, ποὺ ἀ­νέ­μι­ζε ὅ­πως καὶ τὸ ὄ­μορ­φο μαῦ­ρο τσου­λού­φι του. Ἀ­πὸ ἐ­κεῖ καὶ ὕ­στε­ρα, ἡ κά­θο­δος ἦ­ταν μιὰ ἀ­πο­λαυ­στι­κὴ βόλ­τα μέ­χρι ποὺ ἔ­φτα­σαν στὸ δρό­μο, ὅ­που ἐ­κεῖ­νος ὁ γό­ης τὴν ἀ­πο­χαι­ρέ­τη­σε εὐ­γε­νι­κὰ καὶ πέ­τα­ξε στὰ ὕ­ψη, ἀ­φοῦ προ­η­γου­μέ­νως τῆς εἶ­πε πὼς σή­με­ρα θὰ μπο­ροῦ­σαν νὰ ξα­να­βρε­θοῦν στὸ ἴ­διο μέ­ρος, τὴν ἴ­δια ὥ­ρα. Καὶ σή­με­ρα ἐ­κεί­νη φο­ρά­ει και­νού­ριο φό­ρε­μα, σκό­πι­μα ἐ­πι­λεγ­μέ­νο, καὶ φτι­ά­χνε­ται ἐ­πι­με­λῶς γιὰ νὰ πά­ει στὸ ραν­τε­βοὺ μὲ τὸν μυ­στη­ρι­ώ­δη σω­τή­ρα της. Καὶ τὴ συμ­φω­νη­μέ­νη ὥ­ρα ρί­χνε­ται ἄ­φο­βα ἀ­πὸ τὸ πα­ρά­θυ­ρο τοῦ γρα­φεί­ου της καὶ ἀ­ξι­ο­ποι­εῖ τὴν πτώ­ση πα­ράλ­λη­λα μὲ τὴν πρό­σο­ψη τοῦ κτι­ρί­ου, γιὰ νὰ βά­λει τὶς τε­λευ­ταῖ­ες πι­νε­λι­ὲς στὸ μα­κι­γιάζ της. Ἀλ­λὰ αὐ­τὴ τὴ φο­ρὰ κα­νεὶς δὲν τὴν πε­ρι­μέ­νει μπρο­στὰ ἀ­πὸ τὸν τεσ­σα­ρα­κο­στὸ δεύ­τε­ρο ὄ­ρο­φο. Καὶ μό­λις φτά­νει στὸν δέ­κα­το τέ­ταρ­το, πε­πει­σμέ­νη ὅ­τι τὴν ἔ­στη­σαν, ἀ­ναγ­κά­ζε­ται νὰ πα­ρα­δε­χτεῖ πώς, ἂν εἶ­ναι σκλη­ρὸ καὶ μό­νο νὰ πέ­σεις ἀ­πὸ ἕ­να σύν­νε­φο καὶ νὰ ἀ­κουμ­πή­σεις μὲ τὰ πό­δια στὸ ἔ­δα­φος, πιὸ σκλη­ρὸ θὰ εἶ­ναι νὰ πρέ­πει νὰ τὸ κά­νεις μὲ τὸ κε­φά­λι.

  Bonsai-03c-GiaIstologio-04

.

Πη­γή: Ἀ­πὸ τὴ συλ­λο­γὴ μι­κρο­δι­η­γη­μά­των Κων­σταν­τῖ­νος Πα­λαι­ο­λό­γος (ἐ­πιμ.) 18+ Minicuentos eroticos. Ἀν­θο­λο­γί­α ἰ­σπα­νι­κοῦ ἐ­ρω­τι­κοῦ μι­κρο­δι­η­γή­μα­τος, Ἀ­θή­να, 2013. Τὴν συλ­λο­γὴ προ­σφέ­ρει ὁ τα­κτι­κὸς συ­νερ­γά­της μας Κ. Πα­λαι­ο­λό­γος στοὺς ἀ­να­γνῶ­στες τοῦ ἱ­στο­λο­γί­ου μας ποὺ μπο­ροῦν νὰ τὴν δι­α­βά­σουν ὁ­λό­κλη­ρη ἢ καὶ νὰ τὴν ἀ­πο­θη­κεύ­σουν ἀ­πὸ ἐδῶ.

Πέ­δρο Ἐ­ρέ­ρο Ἀ­μο­ρός (Pedro Herrero Amorós). Γεν­νή­θη­κε στὴν Μπαν­τα­λό­να τὸ 1953. Σπού­δα­σε Ἰ­σπα­νι­κὴ Φι­λο­λο­γί­α καὶ ἐρ­γά­ζε­ται ὡς ἀ­να­λυ­τὴς ἐ­πι­χει­ρη­μα­τι­κῶν δι­α­δι­κα­σι­ῶν. Μι­κρο­δι­η­γή­μα­τά του ἔ­χουν πε­ρι­λη­φθεῖ στὶς ἀν­θο­λο­γί­ες Velas al viento: los microrrelatos de La nave de los locos (2010) καὶ Historias de porteria (2012).

Με­τά­φρα­ση ἀ­πὸ τὰ ἱ­σπα­νι­κά:

Ἡ με­τά­φρα­ση εἶ­ναι προ­ϊ­ὸν τοῦ ἐρ­γα­στη­ρί­ου με­τά­φρα­σης μι­κρο­δι­η­γη­μά­των ἀ­πὸ τὰ ἰ­σπα­νι­κὰ στὰ ἑλ­λη­νι­κὰ ὅπου δί­δα­ξε ὁ Κων­σταν­τῖ­νος Πα­λαι­ο­λό­γος στὸ πλαί­σιο τοῦ Ἐρ­γα­στη­ρί­ου Λο­γο­τε­χνι­κῆς Με­τά­φρα­σης τοῦ Κέν­τρου Ἰ­σπα­νι­κῆς, Πορ­το­γα­λι­κῆς καὶ Κα­τα­λα­νι­κῆς γλώσ­σας ABANICO. Συμ­με­τεῖ­χαν οἱ σπου­δα­στές: Ἑ­λέ­νη Βό­τση, Χρυ­σάν­θη Για­ννιά, Βαγ­γέ­λης Καμ­πού­νιας, Eduardo Lucena, Μα­ρί­α Με­λα­δά­κη, Ἑ­λέ­νη Πα­λαι­ο­λό­γου, Ἀγ­γε­λι­κὴ Πα­λα­σο­πού­λου.

.