Χινὲς Σ. Κουτίγιας (Gines S. Cutillas): Ψεύτικες νότες

 

.

Cutillas,GinesS.-PsytikesNotes-Eikona-01

.

Χι­νὲς Σ. Κου­τί­γιας (Gines S. Cutillas)

.

Ψεύτικεςνότες

(Notas falsas)

 .

D-Delta-SomataΙΑΛΕΞΕ τὴ με­λω­δί­α μὲ προ­σο­χή. Ἔ­πρε­πε νὰ εἶ­ναι ἀρ­κε­τὰ πι­α­σά­ρι­κη καὶ ἀ­συ­νή­θι­στη. Τὴν ἑ­πό­με­νη μέ­ρα, στὸ γρα­φεῖ­ο, πέ­ρα­σε ὅ­λο το πρω­ὶ σφυ­ρί­ζον­τάς την στὸ ἀ­φτὶ τοῦ συ­να­δέλ­φου του. Ὅ­ταν τὸ βρά­δυ γύ­ρι­σε ἡ γυ­ναί­κα του στὸ σπί­τι σι­γο­τρα­γου­δών­τας την, οἱ ὑ­πο­ψί­ες του ἐ­πι­βε­βαι­ώ­θη­καν.        

. 

 Bonsai-03c-GiaIstologio-04

.

Πη­γή: Mini71cuentos, Ἀν­θο­λο­γί­α ἰ­σπα­νό­φω­νου δι­η­γή­μα­τος, Δί­γλωσ­ση ἔκ­δο­ση, Ἐ­πι­λο­γὴ – Εἰ­σα­γω­γὴ – Με­τα­φρα­στικὴ ἐ­πι­μέ­λεια: Κων­σταν­τῖ­νος Πα­λαι­ο­λό­γος, Ἐκ­δό­σεις Μι­χά­λη Σι­δέ­ρη, Ἀ­θή­να 2012.

 

Χι­νὲς Σ. Κου­τί­γιας (Gines S. Cutillas) (Βα­λέν­θια, 1973). Σπού­δα­σε Μη­χα­νι­κὸς Πλη­ρο­φο­ρι­κῆς στὸ Πα­νε­πι­στή­μιο τῆς Βα­λέν­θια καὶ Ντο­κι­μαν­τὲρ στὸ Πα­νε­πι­στή­μιο τῆς Γρα­νά­δα. Τὸ 2010 δη­μο­σί­ευ­σε τὴ συλ­λο­γὴ μι­κρο­δι­η­γη­μά­των Un koala en el armario (Γρα­νά­δα, Cuadernos del Vigia, 2010) στὴν ὁ­ποί­α συμ­πε­ρι­λαμ­βά­νον­ται τὸ «Notas falsas».

 

Με­τά­φρα­ση ἀ­πὸ τὰ ἱ­σπα­νι­κά:

Ἐρ­γα­στή­ριο Με­τά­φρα­σης Μι­κρο­δι­η­γη­μά­των ἀ­πὸ τὰ ἰ­σπα­νι­κὰ στὰ ἑλ­λη­νι­κὰ ὑ­πὸ τὴν ἐ­πί­βλε­ψη τοῦ Κων­σταν­τί­νου Πα­λαι­ο­λό­γου. Πε­ρισ­σό­τε­ρα βλ. «Ἡ­με­ρο­λό­γιο Κα­τα­στρώ­μα­τος» (Ἡ­με­ρο­μη­νί­α: 16-07-2013).

.