Ραοὺλ Μπράσκα (Raul Brasca: Σολιψισμός

.

Brasca,Raul-Solipsismos-Eikona-01

.

Ρα­οὺλ Μπρά­σκα (Raul Brasca)

 .

Σολιψισμός

(Solipsismo)

 .

02-PiΡΟΧΩΡΩ μὲ τὸ αὐ­το­κί­νη­το βυ­θι­σμέ­νο σὲ τό­σο πυ­κνὴ ὁ­μί­χλη ποὺ δὲν βλέ­πω τὸ δρό­μο. Ἀ­κο­λου­θῶ δι­αι­σθη­τι­κὰ τὴ δι­α­δρο­μὴ ἀλ­λά, πα­ρα­δό­ξως, δὲν κά­νω λά­θος. Ἐ­δῶ καὶ ὥ­ρα δὲν δι­α­σταυ­ρώ­νο­μαι κα­θό­λου μὲ φῶ­τα ἄλ­λων ὀ­χη­μά­των καὶ σκέ­φτο­μαι πὼς ὁ δρό­μος ὑ­πάρ­χει κά­τω ἀ­πὸ τὸ αὐ­το­κί­νη­τό μου μό­νο καὶ μό­νο ἐ­πει­δὴ ἐ­γὼ πι­στεύ­ω σὲ αὐ­τόν. Τώ­ρα ἡ ὁ­μί­χλη ἀρ­χί­ζει νὰ δι­α­λύ­ε­ται. Τὰ φῶ­τα μό­λις ποὺ φω­τί­ζουν τὴν κυ­μα­το­ει­δῆ γκρί­ζα ἔ­κτα­ση ποὺ δι­α­σχί­ζω. Πρῶ­τα ἕ­νας γλά­ρος καὶ ὕ­στε­ρα ἕ­να χε­λι­δο­νό­ψα­ρο περ­νοῦν μπρο­στὰ ἀ­πὸ τὸ παρ­μπρίζ. Ἐ­ξα­κο­λου­θῶ νὰ πι­στεύ­ω στὸ δρό­μο. Πρέ­πει νὰ τὰ κα­τα­φέ­ρω.

 .

 Bonsai-03c-GiaIstologio-04

.

Πη­γή: Mini71cuentos, Ἀν­θο­λο­γί­α ἰ­σπα­νό­φω­νου δι­η­γή­μα­τος, Δί­γλωσ­ση ἔκ­δο­ση, Ἐ­πι­λο­γὴ – Εἰ­σα­γω­γὴ – Με­τα­φρα­στικὴ ἐ­πι­μέ­λεια: Κων­σταν­τῖ­νος Πα­λαι­ο­λό­γος, Ἐκ­δό­σεις Μι­χά­λη Σι­δέ­ρη, Ἀ­θή­να 2012.

 

Ρα­οὺλ Μπρά­σκα (Raul Brasca) (Μάρ­κος Πὰς τῆς ἐ­παρ­χί­ας τοῦ Μπου­έ­νος Ἄ­ι­ρες, 1948). Συγ­γρα­φέ­ας δι­η­γη­μά­των, μι­κρο­δι­η­γη­μά­των καὶ δο­κι­μί­ων. Ση­μαν­τι­κό­τε­ρο ἔρ­γο του ἡ ἀν­θο­λο­γί­α μι­κρο­δι­η­γη­μά­των Todo tiempo futuro fue peor (2004). Εἶ­ναι κρι­τι­κὸς λο­γο­τε­χνί­ας στὸ πο­λι­τι­στι­κὸ ἔν­θε­το της ἐ­φη­με­ρί­δας La Nacion τοῦ Μπου­έ­νος Ἄ­ι­ρες. Tὸ «Solipsismo» πε­ρι­λαμ­βά­νε­ται στὴν ἀν­θο­λο­γί­α Ciempies: los microrrelatos de Quimera (ἐ­πι­μέ­λεια Neus Rotger, Fernando Valls), Βαρ­κε­λώ­νη, Montesinos, 2005.

 

Με­τά­φρα­ση ἀ­πὸ τὰ ἰ­σπα­νι­κά:

Ἐρ­γα­στή­ριο Με­τά­φρα­σης Μι­κρο­δι­η­γη­μά­των ἀ­πὸ τὰ ἰ­σπα­νι­κὰ στὰ ἑλ­λη­νι­κὰ ὑ­πὸ τὴν ἐ­πί­βλε­ψη τοῦ Κων­σταν­τί­νου Πα­λαι­ο­λό­γου. Πε­ρισ­σό­τε­ρα βλ. «Ἡ­με­ρο­λό­γιο Κα­τα­στρώ­μα­τος» (Ἡ­με­ρο­μη­νί­α: 16-07-2013).

 

Εἰκόνα: «Ὁ σολιψιστής». Ἔργο τοῦ Jason Mckittrick.

.