Σαμάνθα Σούκ (Samantha Schoech): Γιατὶ δὲν ἔπρεπε νὰ ἔχεις πάει ἐξαρχῆς

 

 

Σαμάνθα Σούκ (Samantha Schoech)

 

Γιατὶ δὲν ἔπρεπε νὰ ἔχεις πάει ἐξαρχῆς

(Why you shouldn’t have gone in the first place)

 

ΗΝ ΟΔΗΓΗΣΕΙΣ μέ­χρι τὸ Βα­λέ­χο γιὰ νὰ τὸν συ­ναν­τή­σεις στὰ μι­σὰ τῆς δι­α­δρο­μῆς. Ἀ­κό­μη κι ἂν νι­ώ­θεις πνιγ­μέ­νη καὶ δὲν ἔ­χεις πη­δη­χτεῖ ἀ­πὸ τό­τε ποὺ χω­ρί­σα­τε πρὶν ἀ­πὸ δύ­ο μῆ­νες. Πρῶ­τον, θὰ ἔ­χεις πι­εῖ δύ­ο πο­τή­ρια κόκ­κι­νο κρα­σὶ καὶ πι­θα­νό­τα­τα νὰ μὴν εἶ­ναι κα­λὴ ἰ­δέ­α νὰ ὁ­δη­γή­σεις στὸν αὐ­το­κι­νη­τό­δρο­μο ποὺ θὰ εἶ­ναι γε­μά­τος ἀ­κό­μα καὶ μιὰ κυ­ρι­α­κά­τι­κη νύ­χτα. Δεύ­τε­ρον, πα­ρό­λο ποὺ στὴν ἀρ­χὴ τὸ Βα­λέ­χο ἀ­κού­γε­ται δι­α­σκε­δα­στι­κὸ καὶ πε­ρι­πε­τει­ῶ­δες, ἀ­κό­μα καὶ λί­γο πρό­στυ­χο, ὅ­ταν φτά­σεις στὸ Ρὸν­τς Χί­κο­ρυ Πίτ, συγ­χυ­σμέ­νη, γε­μά­τη προσ­δο­κί­ες καὶ ἀ­βε­βαι­ό­τη­τα, θὰ δεῖς ἕ­να τρι­σά­θλιο, κα­τα­θλι­πτι­κὸ μέ­ρος, κα­τάλ­λη­λο γιὰ τὴν ἐ­πι­κεί­με­νη συ­νάν­τη­ση. Τὰ μέ­λη κά­ποι­ας ἀ­σι­α­τι­κῆς συμ­μο­ρί­ας θὰ παί­ζουν μπι­λιά­ρδο στὸ μπὰρ καὶ οἱ δύ­ο ἄλ­λες γυ­ναῖ­κες ἐ­κεῖ μέ­σα, ἡ μί­α μὲ τὸ σέ­ξι παν­τε­λό­νι, θὰ τρα­γου­δᾶ­νε ἐ­ναλ­λὰξ πα­λιὰ τρα­γού­δια τῆς Μαν­τό­να στὴ σκη­νὴ τοῦ κα­ρα­ό­κε. Θὰ εἶ­ναι κά­τι μὲ τὸ ὁ­ποῖ­ο θὰ γέ­λα­γες ὑ­πὸ δι­α­φο­ρε­τι­κὲς συν­θῆ­κες.

        Ἐ­πει­δὴ θὰ φτά­σεις ἐ­κεῖ πρώ­τη, θὰ πε­ρά­σεις του­λά­χι­στον δέ­κα λε­πτὰ ἀ­νη­συ­χών­τας ὅ­τι δὲν θὰ ἐμ­φα­νι­στεῖ. Κι ἔ­στω κι ἂν ἐμ­φα­νι­στεῖ στὸ τέ­λος, τὸ ὅ­τι ἔ­πρε­πε νὰ ὑ­πο­μεί­νεις τὴ σκέ­ψη ὅ­τι θὰ σὲ ἐ­ξευ­τε­λί­σει στή­νον­τάς σε, θὰ καρ­φω­θεῖ στὴ συ­νεί­δη­σή σου, μα­ζὶ μὲ τοὺς ὅρ­κους ποὺ ἔ­δω­σες στὸ κο­λέ­γιο γιὰ ἀ­δελ­φο­σύ­νη καὶ πὼς δὲν θὰ κοι­μᾶ­σαι μὲ ἄν­τρες ποὺ βρί­σκον­ται ἤ­δη σὲ σχέ­ση.

      Θὰ στα­θεῖς ἔ­ξω κα­πνί­ζον­τας, ἀ­νι­χνεύ­ον­τας μὲ τὸ βλέμ­μα τὸν χῶ­ρο στάθ­μευ­σης καὶ θὰ πα­ρα­κο­λου­θεῖς τοὺς προ­βο­λεῖς τῶν αὐ­το­κι­νή­των νὰ χά­νον­ται ἀ­στρα­πια­ῖα στὸν αὐ­το­κι­νη­τό­δρο­μο 80. Ὅ­ταν ζη­τή­σεις φω­τιὰ ἀ­πὸ ἕ­να ἀ­πὸ τὰ μέ­λη τῆς συμ­μο­ρί­ας αὐ­τὸς ἀν­τὶ γιὰ φω­τιὰ θὰ ἀ­παν­τή­σει, «Ἀ­να­ρω­τι­ό­μουν πό­τε θὰ μοῦ μι­λοῦ­σες». Θὰ προ­σποι­η­θεῖς πὼς δὲν τὸν ἄ­κου­σες καὶ θὰ πε­ρι­πλα­νη­θεῖς μέ­χρι τὴν ἀν­τί­πε­ρα πλευ­ρὰ τοῦ τσι­μεν­τέ­νιου πλα­τώ­μα­τος, ἀ­νά­με­σα στὸ χῶ­ρο στάθ­μευ­σης καὶ τὴν εἴ­σο­δο τοῦ προ­θα­λά­μου. Ἀ­πὸ τὸ πα­ρά­θυ­ρο τοῦ ἑ­στι­α­το­ρί­ου θὰ πα­ρα­τη­ρεῖς μιὰ οἰ­κο­γέ­νεια νὰ κα­τευ­θύ­νε­ται ἀρ­γὰ πρὸς τὸν μπου­φέ. Θὰ εἶ­ναι οἱ μο­να­δι­κοὶ ἄν­θρω­ποι ποὺ θὰ τρῶ­νε καὶ ἡ εἰ­κό­να αὐ­τὴ θὰ σὲ κά­νει νὰ νι­ώ­σεις μο­να­ξιά. Θὰ κα­πνί­ζεις μα­νι­ω­δῶς, τὸ ὁ­ποῖ­ο δὲν θὰ ὠ­φε­λή­σει σὲ τί­πο­τα τὴν τα­χυ­καρ­δί­α σου.

      Ὅ­ταν ἐ­κεῖ­νος φτά­σει ἐ­κεῖ, θὰ ὁ­δη­γᾶ τὸ ἄ­σπρο σα­λοὺν αὐ­το­κί­νη­τό της καὶ θὰ ἀ­φή­σεις τὸ μυα­λό σου νὰ πε­ρι­πλα­νη­θεῖ σ’ αὐ­τὴ τὴν σκέ­ψη γιὰ ἕ­να δευ­τε­ρό­λε­πτο ἀ­μη­χα­νί­ας, πρὶν χα­μο­γε­λά­σεις καὶ τὸν πε­ρι­μέ­νεις νὰ σὲ συ­ναν­τή­σει στὸ πλά­τω­μα. Μό­λις τὸν δεῖς, θὰ συ­νει­δη­το­ποι­ή­σεις ὅ­τι ἡ ὅ­λη φά­ση ἦ­ταν ἕ­να λά­θος. Ἐ­κεῖ­νος θὰ θέ­λει νὰ πά­ει στὸ μπὰρ γιὰ μιὰ μπύ­ρα καὶ μό­νο ἐ­σὺ θὰ μι­λᾶς, κα­θὼς ἐ­κεῖ­νος θὰ σοῦ χα­μο­γε­λᾶ ἀγ­χω­μέ­να καὶ θὰ σφίγ­γει τὸ γό­να­τό σου χω­ρὶς νὰ μι­λᾶ κα­θό­λου. Ὅ­λη τὴν ὥ­ρα ἐ­σὺ θὰ λὲς στὸν ἑ­αυ­τό σου σι­ω­πη­λὰ πὼς τὸν ἔ­χεις ξε­πε­ρά­σει, πὼς τὸν συ­νάν­τη­σες ἐ­δῶ, σ’ αὐ­τὸ τὸν γε­λοῖ­ο τό­πο ὡς μέ­ρος ἑ­νὸς κα­κό­γου­στου ἀ­στεί­ου. Δυ­ὸ ἁ­πλοὶ φί­λοι σὲ μιὰ βρα­δι­νὴ πε­ρι­πέ­τεια. Ἔ­τσι θὰ τὸ ἀ­πο­κα­λέ­σε­τε: μιὰ πε­ρι­πέ­τεια. Οἱ δυ­ό σας θὰ γε­λά­σε­τε αὐ­τά­ρε­σκα μὲ αὐ­τὸ τὸν εὐ­φη­μι­σμό.

      Με­τὰ ἀ­πὸ μι­σὴ μπύ­ρα, θὰ ἀρ­χί­σεις νὰ φλερ­τά­ρεις, θὰ πιά­σεις τὸ χέ­ρι του καὶ ἐ­νάν­τια στὴ σω­στή σου κρί­ση, θὰ προ­τεί­νεις ἕ­να δω­μά­τιο στὸ Μο­τὲλ 6. Πρὶν αὐ­τὸς συμ­φω­νή­σει, ὁ δι­σταγ­μὸς θὰ ἀ­στρά­ψει στὸ πρό­σω­πό του γιὰ λί­γο, ἀλ­λὰ ἀρ­κε­τὴ ὥ­ρα γιὰ νὰ τὸ μαρ­τυ­ρή­σει. Καὶ οἱ δυ­ό σας γιὰ τὸ ὑ­πό­λοι­πo τῆς νύ­χτας θὰ ξέ­ρε­τε πὼς ἡ ἰ­δέ­α γιὰ τὸ μο­τὲλ ἦ­ταν δι­κή σου. Ἀ­κό­μη κι ὅ­ταν ἐ­κεῖ­νος τὸ πλη­ρώ­σει, ἐ­σὺ θὰ νι­ώ­θεις σὰν κυ­νη­γός, τὸ ὁ­ποῖ­ο εἶ­ναι τὸ ἀν­τί­θε­το τοῦ νὰ νι­ώ­θεις πο­θη­τὴ καὶ ἐ­νάν­τια στὸν ὅ­λο σκο­πὸ τοῦ νὰ βγαί­νεις μὲ ἕ­να παν­τρε­μέ­νο.

      Μὴν ὁ­δη­γή­σεις μέ­χρι τὸ Βα­λέ­χο, ἐ­πει­δὴ με­τὰ ἀ­πὸ ὅ­λες αὐ­τὲς τὶς προσ­δο­κί­ες τὸ σὲξ θὰ εἶ­ναι μέ­τριο καὶ ἐ­κεῖ­νος θὰ ὑ­πο­φέ­ρει ἀ­πὸ ἕ­να αἴ­σθη­μα ἀ­νη­συ­χί­ας, ποὺ θὰ σὲ ξε­νε­ρώ­σει, γιὰ τὸ ὅ­τι θὰ με­τα­τρα­πεῖ στὸ εἶ­δος τοῦ ἄν­τρα ποὺ ἔ­χει ἤ­δη γί­νει. Θὰ ξα­πλώ­σεις ἐ­κεῖ στὸν κα­πνὸ τῆς κλει­σού­ρας καὶ τῆς μυ­ρω­διᾶς τοῦ ἀ­πο­λυ­μαν­τι­κοῦ, ἀ­κού­γον­τας τοὺς μυ­στή­ριους ἤ­χους με­ταλ­λι­κῶν ἀν­τι­κει­μέ­νων τῶν φι­λο­ξε­νού­με­νων τοῦ ἐ­πά­νω ὀ­ρό­φου, ἐ­νῶ θ’ ἀ­να­ρω­τι­έ­σαι τί στὸ δι­ά­ο­λο κά­νεις ἐ­κεῖ. Κι ὅ­ταν ἐ­κεῖ­νος ρω­τή­σει ἂν θὰ σὲ ἐ­νο­χλοῦ­σε τρο­με­ρά, ἂν πή­γαι­νε σπί­τι ἐ­κεί­νη τὴ νύ­χτα, ἀ­φοῦ τε­λι­κά, εἶ­ναι πιὸ ἄ­νε­τα νὰ κοι­μη­θεῖ στὸ δι­κό του κρε­βά­τι, ἐ­σὺ θὰ πεῖς πὼς ναὶ σὲ ἐ­νο­χλεῖ. Κι ἔ­τσι ἐ­κεῖ­νος θὰ μεί­νει, ἀλ­λὰ ἀ­πρό­θυ­μα, καὶ ὅ­λη τὴ νύ­χτα ὁ ἦ­χος τοῦ μη­χα­νή­μα­τος φιλ­τρα­ρί­σμα­τος τῆς πι­σί­νας καὶ τοῦ θο­ρύ­βου ἐ­κεί­νου τοῦ ἄν­τρα ποὺ εἶ­ναι ξύ­πνιος, θὰ σοῦ θυ­μί­ζει για­τί δὲν ἔ­πρε­πε νὰ ἔ­χεις πά­ει ἐ­ξαρ­χῆς.

 

 

Πηγή: Ἀ­πὸ τὴ συλ­λο­γὴ δι­η­γη­μά­των Tho­mas, Ja­mes and Ro­bert Sha­pard, eds., Flash Fi­ction For­ward, 80 ve­ry short sto­ries, New York, London: W.W. Norton & Company, 2006. Προ­δη­μο­σί­ευ­ση ἀ­πὸ τὸ προ­σε­χὲς τεῦ­χος τοῦ Πλα­νό­διου τὸ ἀ­φι­ε­ρω­μέ­νο στὸ ἀ­με­ρι­κα­νι­κὸ μπον­ζά­ι.

 

Σαμάνθα Σούκ (Samantha Schoech). Γεν­νή­θη­κε ἀ­πὸ χί­πη­δες γο­νεῖς στὸ Σὰν Φραν­σί­σκο, ὅ­που τώ­ρα ζεῖ μὲ τὸν σύ­ζυ­γο καὶ τὰ δί­δυ­μά τους. Ἐρ­γά­ζε­ται σὲ πε­ρι­ο­δι­κὸ ὡς ἐ­πι­με­λή­τρια τα­ξι­δι­ω­τι­κῶν ἱ­στο­ρι­ῶν γιὰ τὴν Κα­λι­φόρ­νια καὶ τὸ Με­ξι­κό. Τὰ δι­η­γή­μα­τά της ἔ­χουν δη­μο­σι­ευ­θεῖ σὲ δι­ά­φο­ρα λο­γο­τε­χνι­κὰ πε­ρι­ο­δι­κὰ καὶ βι­βλί­α.

http://www.samanthaschoech.com/about.html

 

Με­τά­φρα­ση ἀ­πὸ τὰ ἀγ­γλικά:

Ἄν­να Ἐ­πι­στη­θί­ου. Φοι­τή­τρια τοῦ τμή­μα­τος Ἀγ­γλι­κῶν Σπου­δῶν τοῦ Πα­νε­πι­στη­μί­ου Κύ­πρου. Ἡ με­τά­φρα­ση ἔ­γι­νε στὰ πλαί­σια τοῦ μα­θή­μα­τος «Με­τά­φρα­ση πε­ζο­γρα­φί­ας τοῦ 20οῦ αἰ­ώ­να». Δι­δά­σκων: Βα­σί­λης Μα­νου­σά­κης.

 

Εἰκόνα: Motel Love II, πίνακας τοῦ Jack Vettriano.