Ἴαν Ράνκιν (Ian Rankin) καὶ ἄλλοι: [Ξύπνησα σ’ ἕνα ἄγνωστο δωμάτιο…]

..

 

.

[Ἕ­νας λο­γο­τε­χνι­κὸς «τουϊ­το­μα­ρα­θώ­νιος»: Γ΄ – Ἐ­κλο­γὴ ἀ­πὸ τὰ δι­η­γή­μα­τα (1/2). Γιὰ περισσότερα βλ. ἐδῶ]

.

Ἴ­αν Ράν­κιν (IanRankin) καὶ ἄλλοι

 .

[Ξύ­πνη­σα σ’ ἕ­να ἄ­γνω­στο δω­μά­τιο…]

([I wo­ke up on the floor of a stran­ge bed­room])

 

ΥΠΝΗΣΑ σ’ ἕ­να ἄ­γνω­στο δω­μά­τιο, στὸ πά­τω­μα, σφίγ­γον­τας στὸ δε­ξί μου χέ­ρι μί­α καὶ μο­να­δι­κὴ σφαί­ρα. Δὲν ἔ­βλε­πα που­θε­νὰ ὅ­πλο. Ὕ­που­λη σὰν ψί­θυ­ρος, ἡ ὀ­σμὴ τοῦ θα­νά­του γέ­μι­ζε τὰ πνευ­μό­νια μου. Γλυ­κιά, κου­ρα­σμέ­νη, οἰ­κεί­α. Ὅ­μως τὸ σῶ­μα ποὺ ἀν­τι­κρυ­ζα δὲν ἡ­σύ­χα­ζε. Τι­να­ζό­ταν μὲ σπα­σμούς. Τὸ κοι­τοῦ­σα ἀ­η­δι­α­σμέ­νος κα­θὼς τρεῖς κα­τσα­ρί­δες βγῆ­καν σκαρ­φα­λώ­νον­τας ἀ­π’ τὸ ἀ­νοι­χτὸ στό­μα τῆς ὡ­ραί­ας κο­πέ­λας. Τὸ κι­νη­τὸ στὴν τσέ­πη τοῦ παν­τε­λο­νιοῦ της χτύ­πη­σε. «Ἡ σει­ρά σου». Γνώ­ρι­ζα κα­λὰ τὴ φω­νὴ στὴν ἄλ­λη ἄ­κρη τῆς γραμ­μῆς. Μὲ τὴν ψυ­χὴ στὰ πό­δια τρά­βη­ξα γιὰ τὴν πόρ­τα. Τραν­τά­χτη­κε κι ἄ­νοι­ξε πρὶν τὴν ἀγ­γί­ξω. Ἐ­κεῖ­νος μ’ ἅρ­πα­ξε καὶ μ’ ἔ­σπρω­ξε στὴ σκη­νή. Μιὰ θά­λασ­σα ἀ­πὸ ἀν­θρώ­πους ποὺ χει­ρο­κρο­τοῦ­σαν μὲ πρό­στα­ξε: «Τρα­γού­δη­σε». Πῆ­ρα μιὰ βα­θειὰ ἀ­νά­σα.

 

Σημείωση τοῦ μεταφραστῆ:

Τε­τάρ­τη, 14 Σε­πτεμ­βρί­ου. Τὸ εἶ­δος δι­η­γή­μα­τος ποὺ ὁ­ρί­στη­κε γιὰ τὴν ἐ­ναρ­κτή­ρια ἡ­μέ­ρα τοῦ «του­ϊ­το­μα­ρα­θώ­νιου» ἦ­ταν θρί­λερ. Τὴν ἀρ­χὴ (ση­μει­ω­μέ­νη στὸ κεί­με­νο μὲ πλά­για) ἔ­κα­νε ὁ Ἴ­αν Ράν­κιν, δη­μο­φι­λὴς συγ­γρα­φέ­ας ἀ­στυ­νο­μι­κῶν μυ­θι­στο­ρη­μά­των καὶ δι­η­γη­μά­των, ἐμ­πνευ­στὴς τοῦ Ἐ­πι­θε­ω­ρη­τῆ Ρέμ­πους. Ἡ ἐ­πι­λο­γὴ τῶν ἀ­ναρ­τή­σε­ων τῶν χρη­στῶν τοῦ twitter ἔ­γι­νε ἀ­πὸ τὴν ἐ­πι­με­λή­τρια ἐκ­δό­σε­ων Σού­ζι Μαγ­κουά­ιρ. Στὸ πρω­τό­τυ­πο, ἡ ἀρ­χὴ τοῦ Ἴ­αν Ράν­κιν εἶ­ναι: «I wo­ke up on the floor of a stran­ge bed­room, clutch­ing a sin­gle bul­let in my right hand. I couldn’t see any sign of a gun».

 

 

Μετάφραση ἀπὸ τὰ ἀγγλικά:

Γιά­ννης Πα­λα­βός (Βελ­βεν­τὸ Κο­ζά­νης, 1980). Σπού­δα­σε δη­μο­σι­ο­γρα­φί­α στὸ ΑΠΘ καὶ πο­λι­τι­στι­κὴ δι­α­χεί­ρι­ση στὸ Παν­τεῖ­ο. Τὸ 2007 κυ­κλο­φό­ρη­σε ἀ­πὸ τὴν Intro Books ἡ συλ­λο­γὴ δι­η­γη­μά­των του Ἀ­λη­θι­νὴ ἀ­γά­πη καὶ ἄλ­λες ἱ­στο­ρί­ες. Τὸ 2009 κυ­κλο­φό­ρη­σε ἀ­πὸ τὶς ἐκ­δό­σεις Τό­πος τὸ βι­βλί­ο Σὰν Ἀν­γκρε / Τὰ δά­κρυ­α τῆς Φὸν Μπρά­ουν, ποὺ ἔ­γρα­ψε μα­ζὶ μὲ τὸν Σω­τή­ρη Μπαμ­πα­τζι­μό­που­λο. Τὸ 2011 ἔ­γρα­ψε μα­ζὶ μὲ τὸν Τά­σο Ζα­φει­ριά­δη τὸ σε­νά­ριο γιὰ τὸ κό­μικ «Τὸ πτῶ­μα», σὲ σχέ­διο Θα­νά­ση Πέ­τρου (Jem­ma Press). Δι­η­γή­μα­τα καὶ με­τα­φρά­σεις του (με­τα­ξὺ ἄλ­λων: Edgar Lee Ma­sters, Mi­ro­slav Ho­lub, Mat­thew Ar­nold, Do­nald Jus­ti­ce) ἔ­χουν δη­μο­σι­ευ­θεῖ στὰ πε­ρι­ο­δι­κὰ Τὸ Δέν­τρο, Ἐν­τευ­κτή­ριο, (Δε)κα­τά, Ἡ Πα­ρέμ­βα­ση, epo­e­ma κ.ἄ. Γιὰ τὸ ἱ­στο­λό­γιο τοῦ Πλα­νό­διου ἔ­χει με­τα­φρά­σει τὸ δι­ή­γη­μα τῆς Γου­ί­λα Κά­θερ «Πί­τερ» καὶ ἔ­χει ἐ­πι­με­λη­θεῖ τὸ ἀ­φι­έ­ρω­μα «Ὁ Ἄμ­προ­ουζ Μπὴρς καὶ οἱ “Φαν­τα­στι­κοὶ Μύ­θοι”­».