Ἀντρὲς Νέουμαν (Andrés Neuman): Μυθιστόρημα τρόμου

.

Neuman,Andrés-Mythistorima-Tromou-Eikona-022

.

Ἀν­τρὲς Νέ­ου­μαν (Andrés Neuman)

.

Μυθιστόρημα τρόμου

(Novela de terror)

 .

Ξύ­πνη­σα φρε­σκο­ξυ­ρι­σμέ­νος.

 .

 Bonsai-03c-GiaIstologio-04

.

Πη­γή: Mini71cuentos, Ἀν­θο­λο­γί­α ἰ­σπα­νό­φω­νου δι­η­γή­μα­τος, Δί­γλωσ­ση ἔκ­δο­ση, Ἐ­πι­λο­γὴ – Εἰ­σα­γω­γὴ – Με­τα­φρα­στικὴ ἐ­πι­μέ­λεια: Κων­σταν­τῖ­νος Πα­λαι­ο­λό­γος, Ἐκ­δό­σεις Μι­χά­λη Σι­δέ­ρη, Ἀ­θή­να 2012.

Ἀν­τρὲς Νέ­ου­μαν (Andrés Neuman) (Μπου­έ­νος Ἅ­ι­ρες τῆς Ἀργεντινῆς, 1977). Ἀ­πὸ τὴ δε­κα­ε­τί­α τοῦ ’80 ζεῖ στὴ Γρα­νά­δα τῆς Ἱ­σπα­νί­ας. Τε­λευ­ταῖ­ο βι­βλί­ο του τὸ μυ­θι­στό­ρη­μα El viajero del siglo (2009). Στὰ ἑλ­λη­νι­κὰ ἔ­χει με­τα­φρα­στεῖ ἡ συλ­λο­γὴ χα­ϊ­κοὺ Μαῦ­ρες στα­γό­νες (μτφ. Νάν­τια Γι­αν­νού­λια, Δῶ­ρα Δη­μη­τρί­ου, Θε­ώ­νη Κάμ­πρα, Κων­σταν­τῖ­νος Πα­λαι­ο­λό­γος, πε­ρι­ο­δι­κὸ Τὸ Δέν­τρο, τεῦ­χος 159-160). Τὸ «Novela de terror» πε­ρι­λαμ­βά­νε­ται στὸ Alumbramiento, Μα­δρί­τη, Páginas de Espuma, 2009.

Με­τά­φρα­ση ἀ­πὸ τὰ ἰ­σπα­νι­κά:

Ἐρ­γα­στή­ριο Με­τά­φρα­σης Μι­κρο­δι­η­γη­μά­των ἀ­πὸ τὰ  ἰ­σπα­νι­κὰ στὰ ἑλ­λη­νι­κὰ ὑ­πὸ τὴν ἐ­πί­βλε­ψη τοῦ Κων­σταν­τί­νου Πα­λαι­ο­λό­γου. Πε­ρισ­σό­τε­ρα βλ. «Ἡ­με­ρο­λό­γιο Κα­τα­στρώ­μα­τος» (Ἡ­με­ρο­μη­νί­α: 16-07-2013).

 .

Ἀντρὲς Νέουμαν (Andrés Neuman): Εὐτυχία

.

Neuman,Andres-Eytychia-Eikona-01

.

Ἀντρὲς Νέουμαν (Andrés Neuman)

 .

Εὐτυχία

(La felicidad)

 .

ΜΕ ΛΕΝΕ Μάρ­κος. Πάν­τα ἤ­θε­λα νὰ εἶ­μαι ὁ Κρι­στόμ­παλ.

        Καὶ δὲν ἐν­νο­ῶ νὰ μὲ λέ­νε Κρι­στόμ­παλ. Ὁ Κρι­στόμ­παλ εἶ­ναι φί­λος μου· θὰ ἔ­λε­γα ὁ κα­λύ­τε­ρος, ἀλ­λὰ θὰ πῶ ὁ μο­να­δι­κός.

       Ἡ Γκαμ­πρι­έ­λα εἶ­ναι ἡ γυ­ναί­κα μου. Μὲ ἀ­γα­πά­ει πο­λὺ καὶ κοι­μᾶ­ται μὲ τὸν Κρι­στόμ­παλ. Ἐ­κεῖ­νος εἶ­ναι ἔ­ξυ­πνος, σί­γου­ρος γιὰ τὸν ἑ­αυ­τό του καὶ δει­νὸς χο­ρευ­τής. Κά­νει καὶ ἱπ­πα­σί­α. Κα­τέ­χει τὴ γραμ­μα­τι­κὴ τῶν λα­τι­νι­κῶν. Μα­γει­ρεύ­ει γιὰ τὶς γυ­ναῖ­κες. Ἔ­πει­τα τὶς γεύ­ε­ται. Θὰ ἔ­λε­γα ὅ­τι ἡ Γκαμ­πρι­έ­λα εἶ­ναι τὸ ἀ­γα­πη­μέ­νο του πιά­το.

      Κά­ποι­ος ἀ­νί­δε­ος θὰ μπο­ροῦ­σε νὰ σκε­φτεῖ ὅ­τι ἡ γυ­ναί­κα μου μὲ ἀ­πα­τᾶ· κά­θε ἄλ­λο! Πάν­τα ἤ­θε­λα νὰ εἶ­μαι ὁ Κρι­στόμ­παλ, ἀλ­λὰ δὲν μέ­νω μὲ σταυ­ρω­μέ­να τὰ χέ­ρια. Προ­σπα­θῶ νὰ μὴν εἶ­μαι ὁ Μάρ­κος. Κά­νω μα­θή­μα­τα χο­ροῦ καὶ ξα­να­δι­α­βά­ζω τὰ φοι­τη­τι­κά μου συγ­γράμ­μα­τα. Ξέ­ρω κα­λὰ ὅ­τι ἡ γυ­ναί­κα μου μὲ λα­τρεύ­ει. Καὶ εἶ­ναι τό­ση ἡ λα­τρεί­α της, μὰ τό­ση, ποὺ ἡ κα­η­μέ­νη κοι­μᾶ­ται μα­ζί του, μὲ τὸν ἄν­τρα ποὺ θὰ ἤ­θε­λα νὰ εἶ­μαι. Ἀ­νά­με­σα στὰ μυ­ώ­δη στή­θη τοῦ Κρι­στόμ­παλ, ἡ Γκαμ­πρι­έ­λα μου μὲ πε­ρι­μέ­νει ἀ­νυ­πό­μο­να μὲ ἀ­νοι­χτὲς ἀγ­κά­λες.

       Ἐ­μέ­να μὲ γε­μί­ζει χα­ρὰ αὐ­τὴ ἡ ὑ­πο­μο­νή της. Μα­κά­ρι ἡ ἐ­πί­μο­νη προ­σπά­θειά μου νὰ στα­θεῖ στὸ ὕ­ψος τῶν προσ­δο­κι­ῶν της καὶ κά­ποι­α μέ­ρα, σύν­το­μα, νὰ ἔρ­θει ἡ στιγ­μή μας. Ἡ στιγ­μὴ τῆς ἀ­κλό­νη­της ἀ­γά­πης ποὺ ἐ­κεί­νη τό­σο ἔ­χει προ­ε­τοι­μά­σει, ξε­γε­λών­τας τὸν Κρι­στόμ­παλ, συ­νη­θί­ζον­τας τὸ κορ­μί του, τὸ χα­ρα­κτή­ρα του καὶ τὰ γοῦ­στα του, γιὰ νὰ εἶ­ναι ὅ­σο τὸ δυ­να­τὸν πιὸ ἄ­νε­τη κι εὐ­τυ­χι­σμέ­νη, ὅ­ταν γί­νω σὰν αὐ­τὸν καὶ τὸν ἀ­φή­σου­με μό­νο.

.  Bonsai-03c-GiaIstologio-04

 .

Πη­γή: Ἀ­πὸ τὴ συλ­λο­γὴ μι­κρο­δι­η­γη­μά­των Κων­σταν­τῖ­νος Πα­λαι­ο­λό­γος (ἐ­πιμ.) 18+ Minicuentos eroticos. Ἀν­θο­λο­γί­α ἰ­σπα­νι­κοῦ ἐ­ρω­τι­κοῦ μι­κρο­δι­η­γή­μα­τος, Ἀ­θή­να, 2013. Τὴν συλ­λο­γὴ προ­σφέ­ρει ὁ τα­κτι­κὸς συ­νερ­γά­της μας Κ. Πα­λαι­ο­λό­γος στοὺς ἀ­να­γνῶ­στες τοῦ ἱ­στο­λο­γί­ου μας ποὺ μπο­ροῦν νὰ τὴν δι­α­βά­σουν ὁ­λό­κλη­ρη ἢ καὶ νὰ τὴν ἀ­πο­θη­κεύ­σουν ἀ­πὸ ἐδῶ.

 .

Ἀντρὲς Νέουμαν (Andrés Neuman) (Μπου­έ­νος Ἄ­ι­ρες, 1977). Ἀ­πὸ τὴ δε­κα­ε­τί­α τοῦ ’­80 ζεῖ στὴ Γρα­νά­δα τῆς Ἱ­σπα­νί­ας. Τε­λευ­ταί­α βι­βλί­α του τὰ μυ­θι­στο­ρή­μα­τα El v­i­a­j­e­ro d­el s­i­g­lo (2009) καὶ H­a­b­l­ar s­o­l­os (2012). Στὰ ἑλ­λη­νι­κὰ ἔ­χει με­τα­φρα­στεῖ ἡ συλ­λο­γὴ χα­ϊ­κοὺ Μαῦ­ρες στα­γό­νες (μτφ. Νάν­τια Γι­αν­νού­λια, Δώ­ρα Δη­μη­τρί­ου, Θε­ώ­νη Κάμ­πρα, Κων­σταν­τῖ­νος Πα­λαι­ο­λό­γος, πε­ρι­ο­δι­κὸ Τὸ Δέν­τρο, τεῦ­χος 159-160).

 .

Με­τά­φρα­ση ἀ­πὸ τὰ ἱ­σπα­νι­κά:

Ἡ με­τά­φρα­ση εἶ­ναι προ­ϊ­ὸν τοῦ ἐρ­γα­στη­ρί­ου με­τά­φρα­σης μι­κρο­δι­η­γη­μά­των ἀ­πὸ τὰ ἰ­σπα­νι­κὰ στὰ ἑλ­λη­νι­κὰ ὅπου δί­δα­ξε ὁ Κων­σταν­τῖ­νος Πα­λαι­ο­λό­γος στὸ πλαί­σιο τοῦ Ἐρ­γα­στη­ρί­ου Λο­γο­τε­χνι­κῆς Με­τά­φρα­σης τοῦ Κέν­τρου Ἰ­σπα­νι­κῆς, Πορ­το­γα­λι­κῆς καὶ Κα­τα­λα­νι­κῆς γλώσ­σας ABANICO. Συμ­με­τεῖ­χαν οἱ σπου­δα­στές: Ἑ­λέ­νη Βό­τση, Χρυ­σάν­θη Για­ννιά, Βαγ­γέ­λης Καμ­πού­νιας, Eduardo Lucena, Μα­ρί­α Με­λα­δά­κη, Ἑ­λέ­νη Πα­λαι­ο­λό­γου, Ἀγ­γε­λι­κὴ Πα­λα­σο­πού­λου.

 .