Πέπε Μαέστρο (Pepe Maestro): Σκύλος

.

Maestro,Pepe-Skylos-Eikona-01

.

Πέ­πε Μα­έ­στρο (Pepe Maestro)

 .

Σκύλος

(Perro)

 .

Ο ΣΚΥΛΟΣ ΜΟΥ δὲν ξέ­ρει ὅ­τι εἶ­ναι σκύ­λος.    

       Ἡ συμ­πε­ρι­φο­ρά του εἶ­ναι σχε­δὸν ἀν­θρώ­πι­νη. Αὐ­τὸ ποὺ μὲ ἐ­νο­χλεῖ πε­ρισ­σό­τε­ρο εἶ­ναι ὅ­ταν μοῦ βά­ζει τὸ κο­λά­ρο γιὰ νὰ μὲ βγά­λει βόλ­τα.

       Πάν­τα τοῦ γαυ­γί­ζω.      

 .

 Bonsai-03c-GiaIstologio-04

.

Πη­γή: Mini71cuentos, Ἀν­θο­λο­γί­α ἰ­σπα­νό­φω­νου δι­η­γή­μα­τος, Δί­γλωσ­ση ἔκ­δο­ση, Ἐ­πι­λο­γὴ – Εἰ­σα­γω­γὴ – Με­τα­φρα­στικὴ ἐ­πι­μέ­λεια: Κων­σταν­τῖ­νος Πα­λαι­ο­λό­γος, Ἐκ­δό­σεις Μι­χά­λη Σι­δέ­ρη, Ἀ­θή­να 2012.

 

Πέ­πε Μα­έ­στρο (Pepe Maestro) (Κά­διθ τῆς Ἱ­σπα­νί­ας, 1964). Ἠ­θο­ποι­ός, μα­ρι­ο­νε­τί­στας καὶ συγ­γρα­φέ­ας. Ἔ­χει γρά­ψει παι­δι­κὰ θε­α­τρι­κὰ ἔρ­γα καὶ εἶ­ναι ἱ­δρυ­τὴς τῆς Compania de Titeres Cataplof, ἡ ὁ­ποί­α πα­ρου­σιά­ζει θε­α­τρι­κὲς πα­ρα­στά­σεις μὲ μα­ρι­ο­νέ­τες. Tὸ «Perro» συμ­πε­ρι­λαμ­βά­νε­ται στὴν ἀν­θο­λο­γί­α 101 pulgas, Γου­α­δα­λα­χά­ρα, Palabras del Candil, 2011.

 

Με­τά­φρα­ση ἀ­πὸ τὰ ἰ­σπα­νι­κά:

Ἐρ­γα­στή­ριο Με­τά­φρα­σης Μι­κρο­δι­η­γη­μά­των ἀ­πὸ τὰ ἰ­σπα­νι­κὰ στὰ ἑλ­λη­νι­κὰ ὑ­πὸ τὴν ἐ­πί­βλε­ψη τοῦ Κων­σταν­τί­νου Πα­λαι­ο­λό­γου. Πε­ρισ­σό­τε­ρα βλ. «Ἡ­με­ρο­λό­γιο Κα­τα­στρώ­μα­τος» (Ἡ­με­ρο­μη­νί­α: 16-07-2013).

 .