Βι­σέν­τε Οὐ­ι­δόμ­προ (Vicente Huidobro): Τρα­γω­δί­α


Tragodia-Eikona-01


Βι­σέν­τε Οὐ­ι­δόμ­προ (Vicente Huidobro)


Τρα­γω­δί­α 

(Tragedia)


H-Itta-SomataΜΑΡΙΑ-ΟΛΓΑ εἶ­ναι μιὰ γυ­ναί­κα γο­η­τευ­τι­κή. Ἰ­δί­ως ἡ πλευ­ρὰ ποὺ ὀ­νο­μά­ζε­ται Ὄλ­γα.

       Παν­τρεύ­τη­κε ἕ­να πα­λι­κά­ρι με­γα­λό­σω­μο καὶ γε­ρο­δε­μέ­νο, λι­γά­κι ἀ­δέ­ξιο, μὲ ἰ­δέ­ες πε­ρὶ ἠ­θι­κῆς τα­κτο­ποι­η­μέ­νες σὰν δέν­τρα σὲ δεν­τρο­στοι­χί­α.

       Ἀλ­λὰ ἡ πλευ­ρὰ ποὺ πάν­τρε­ψε ἦ­ταν ἡ πλευ­ρά της ποὺ ὀ­νο­μα­ζό­ταν Μα­ρί­α. Ἡ πλευ­ρά της ποὺ λε­γό­ταν Ὄλ­γα πα­ρέ­μει­νε ἀ­νύ­παν­τρη καὶ ἔ­πει­τα ἀ­πέ­κτη­σε ἕ­ναν ἐ­ρα­στὴ ποὺ τὴ λά­τρευ­ε καὶ στὰ μά­τια τὴν κοι­τοῦ­σε.

       Ἐ­κεί­νη δὲν μπο­ροῦ­σε νὰ κα­τα­λά­βει για­τί ὁ σύ­ζυ­γός της ἐ­ξα­γρι­ω­νό­ταν καὶ τὴν κα­τη­γο­ροῦ­σε γιὰ ἀ­πι­στί­α. Ἡ Μα­ρί­α ἦ­ταν πι­στή, ἀ­πό­λυ­τα πι­στή. Τί δου­λειὰ εἶ­χε ἐ­κεῖ­νος νὰ τὰ βά­ζει μὲ τὴν Ὄλ­γα; Ἐ­κεί­νη δὲν κα­τα­λά­βαι­νε γιὰ ποιό λό­γο ἐ­κεῖ­νος δὲν κα­τα­λά­βαι­νε. Ἡ Μα­ρί­α ἐ­κτε­λοῦ­σε τὰ κα­θή­κον­τά της, ἡ πλευ­ρὰ Ὄλ­γα λά­τρευ­ε τὸν ἐ­ρα­στή της.

       Ἔ­φται­γε ἐ­κεί­νη ἄ­ρα­γε γιὰ τὸ δι­πλὸ ὄ­νο­μα ποὺ εἶ­χε καὶ γιὰ τὶς συ­νέ­πει­ες ποὺ αὐ­τὸ μπο­ρεῖ νὰ ἐ­πι­φέ­ρει;

       Ἔ­τσι, ὅ­ταν ὁ σύ­ζυ­γος πῆ­ρε τὸ πε­ρί­στρο­φο, ἐ­κεί­νη ἄ­νοι­ξε δι­ά­πλα­τα τὰ μά­τια, ὄ­χι ἀ­πὸ φό­βο, ἀλ­λὰ ἀ­πὸ ἔκ­πλη­ξη, μὴν μπο­ρών­τας νὰ κα­τα­νο­ή­σει μιὰ τό­σο πα­ρά­λο­γη κί­νη­ση.

       Ὅ­μως ὁ σύ­ζυ­γος ἔ­κα­νε λά­θος καὶ σκό­τω­σε τὴ Μα­ρί­α, τὴ δι­κή της πλευ­ρά, ἀν­τὶ νὰ σκο­τώ­σει τὴν ἄλ­λη. Ἡ Ὄλ­γα συ­νέ­χι­σε νὰ ζεῖ στὴν ἀγ­κα­λιὰ τοῦ ἐ­ρα­στῆ της, καὶ πι­στεύ­ω ὅ­τι ἐ­ξα­κο­λου­θεῖ νὰ εἶ­ναι εὐ­τυ­χι­σμέ­νη, πο­λὺ εὐ­τυ­χι­σμέ­νη, μό­νο ποὺ νι­ώ­θει κά­πως ἀ­ρι­στε­ρό­χει­ρη.


Bonsai-03c-GiaIstologio-04


Πηγή: Ἀ­πὸ τὸν τό­μο Βγά­λε ἕ­να φύλ­λο… Ἀν­θο­λο­γία ἰ­σπα­νό­φω­νου ἐ­ρω­τι­κοῦ μι­κρο­δι­η­γή­μα­τος. Δί­γλωσ­ση ἔκ­δο­ση, συλ­λο­γι­κὴ με­τά­φρα­ση. Ἐ­πι­μέ­λεια: Κων­σταν­τῖ­νος Πα­λαι­ο­λό­γος, Ἐκ­δό­σεις Σι­δέ­ρη, Li­te­ra­tu­ra Cu­e­nto, Ἀ­θή­να, 2014.

Βι­σέν­τε Οὐ­ι­δόμ­προ (Vicente Huidobro) (1893-1948). Κο­ρυ­φαῖ­ος Χι­λια­νὸς ποι­η­τής. Γεν­νή­θη­κε στὸ Σαν­τιά­γο καὶ σπού­δα­σε λο­γο­τε­χνί­α. Ὑ­πῆρ­ξε ἐκ­πρό­σω­πος τοῦ λο­γο­τε­χνι­κοῦ ρεύ­μα­τος τοῦ ἐ­πι­νο­η­τι­σμοῦ (creacionismo). Ἔ­ζη­σε γιὰ χρό­νια στὴν Εὐ­ρώ­πη καὶ ἐ­πη­ρε­ά­στη­κε ἀ­πὸ τοὺς σου­ρε­α­λι­στές. Ἐ­ξέ­δω­σε ποι­η­τι­κὲς συλ­λο­γές, μυ­θι­στο­ρή­μα­τα κ.λπ. Τὸ «Tragedia» δη­μο­σι­εύ­τη­κε γιὰ πρώ­τη φο­ρὰ τὸ 1939 στὶς σε­λί­δες τῆς ἐ­φη­με­ρί­δας τοῦ Σαν­τιά­γο, La Nacion.

Μετάφραση ἀπὸ τὰ ἰσπανικά:

Συλ­λο­γι­κὴ με­τά­φρα­ση. Ἐ­πι­μέ­λεια:

Κων­σταν­τῖ­νος Πα­λαι­ο­λό­γος (Ἀ­θή­να 1963). Ἀναπληρωτὴς κα­θη­γη­τὴς Με­τα­φρα­σε­ο­λο­γί­ας στὸ Ἀ­ρι­στο­τέ­λει­ο Πα­νε­πι­στή­μιο Θεσ­σα­λο­νί­κης. Δι­δά­σκει, ἐ­πί­σης, Ἰ­σπα­νι­κὴ Λο­γο­τε­χνί­α στὸ Ἑλ­λη­νι­κὸ Ἀ­νοι­κτὸ Πα­νε­πι­στή­μιο. Ἔ­χει με­τα­φρά­σει ἀ­πὸ τὰ ἰ­σπα­νι­κὰ στὰ ἑλ­λη­νι­κὰ ἔρ­γα τῶν Ἐ. Σάμ­πα­το, Μ. Ἀλ­το­λαγ­κί­ρε, Ἰ. Ἀλ­δε­κό­α, Μ. Βάθ­κεθ Μον­ταλ­μπάν, Χ. Γι­α­μα­θά­ρες, Ρ. Τσίρ­μπες, Χ. Ἀ­γέ­στα, Λ.Μ. Πα­νέ­ρο, Σ. δὲ Τό­ρο, Ἀ. Μπρά­ις Ἐ­τσε­νί­κε, Ἀ. Τρα­πι­έ­γιο, Ἀ. Γκα­μο­νέ­δα, Σ. Πά­μι­ες καὶ Ἀ. Κου­έ­το με­τα­ξὺ ἄλ­λων.