Λουὶς Φελίπε Ἐρνάντες (Luis Felipe Hernández): Σκηνὴ ἀπὸ ἕνα γάμο

.

men-2560-1600-wallpaper

.

Λου­ὶς Φε­λί­πε Ἐρ­νάν­τες (Luis Felipe Hernández)

 .

Σκηνὴ ἀπὸ ἕνα γάμο

(Escena conyugal)

 .

ΠΕΤΟΥΣΕ σβέλ­τα τὸ ἕ­να με­τὰ τὸ ἄλ­λο τὰ μα­χαί­ρια στὴ γυ­ναί­κα του, ποὺ τὰ ὑ­πο­δε­χό­ταν μὲ τὴν πε­τσέ­τα γιὰ νὰ τὰ σκου­πί­σει.

. 

Bonsai-03c-GiaIstologio-04

.

Πη­γή: Mini71cuentos, Ἀν­θο­λο­γί­α ἰ­σπα­νό­φω­νου δι­η­γή­μα­τος, Δί­γλωσ­ση ἔκ­δο­ση, Ἐ­πι­λο­γὴ – Εἰ­σα­γω­γὴ – Με­τα­φρα­στικὴ ἐ­πι­μέ­λεια: Κων­σταν­τῖ­νος Πα­λαι­ο­λό­γος, Ἐκ­δό­σεις Μι­χά­λη Σι­δέ­ρη, Ἀ­θή­να 2012.

 

Λου­ὶς Φε­λί­πε Ἐρ­νάν­τες (Luis Felipe Hernández) (Πό­λη τοῦ Με­ξι­κοῦ, 1959). Ἔ­χει γρά­ψει τὸ μυ­θι­στό­ρη­μα Derrumbe καὶ τὶς συλ­λο­γὲς δι­η­γη­μά­των Circo de tres pistas y otros mundos minimos, De cuerpo entero καὶ Falsos amigos y otras e­pi­fanias. Τὸ «Escena Conyugal» πε­ρι­λαμ­βά­νε­ται στὴν ἀν­θο­λο­γί­α Mi­ni­fic­cion mexicana ποὺ ἐ­ξέ­δω­σε τὸ 2003 τὸ Ἐ­θνι­κὸ Αὐ­τό­νο­μο Πα­νε­πι­στή­μιο τοῦ Με­ξι­κοῦ σὲ ἐ­πι­μέ­λεια τοῦ Lauro Zavala.

 

Με­τά­φρα­ση ἀ­πὸ τὰ ἱ­σπα­νι­κά:

Ἐρ­γα­στή­ριο Με­τά­φρα­σης Μι­κρο­δι­η­γη­μά­των ἀ­πὸ τὰ ἰ­σπα­νι­κὰ στὰ ἑλ­λη­νι­κὰ ὑ­πὸ τὴν ἐ­πί­βλε­ψη τοῦ Κων­σταν­τί­νου Πα­λαι­ο­λό­γου. Πε­ρισ­σό­τε­ρα βλ. «Ἡ­με­ρο­λό­γιο Κα­τα­στρώ­μα­τος» (Ἡ­με­ρο­μη­νί­α: 16-07-2013).

.