Μαρία Χοσὲ Μπάριος Γκονθάλεθ (María José Barrios González): Εἰδοποίηση

.

BarriosGonzález,MaríaJosé-Eidopoiisi-Eikona-01

.

Μαρία Χοσὲ Μπάριος Γκονθάλεθ (María José Barrios González)

.

Εἰδοποίηση

(Aviso)

 .

11-Alpha-607px-A_Vignette_svgΞΙΟΤΙΜΟΙ πε­λά­τες,

Βγῆ­κα ἕ­να λε­πτὸ νὰ ζη­τή­σω τὸ χέ­ρι τῆς Ρο­σά­ου­ρα, τῆς κό­ρης τοῦ ρά­φτη. Εἶ­μαι πά­ρα πο­λὺ και­ρὸ μό­νος.

       Ἂν δε­χτεῖ, θὰ τὸ σκά­σου­με μα­ζὶ ἀ­πὸ τὴν πό­λη, θὰ παν­τρευ­τοῦ­με στὴν πρώ­τη ἐκ­κλη­σί­α ποὺ θὰ βροῦ­με στὸ δρό­μο μας καὶ θὰ κά­νου­με δύ­ο γιούς. Τὸν με­γά­λο θὰ τὸν ποῦ­με Ἀν­σέλ­μο, ἀ­πὸ τὸν παπ­πού μου.  Δι­α­φο­ρε­τι­κά, θὰ ἐ­πι­στρέ­ψω σὲ πέν­τε λε­πτά.

       Εὐ­χα­ρι­στῶ καὶ συγ­γνώ­μη γιὰ τὴν ἀ­να­στά­τω­ση.

       Μ.

 .

Bonsai-03c-GiaIstologio-04

.

Πη­γή: Mini71cuentos, Ἀν­θο­λο­γί­α ἰ­σπα­νό­φω­νου δι­η­γή­μα­τος, Δί­γλωσ­ση ἔκ­δο­ση, Ἐ­πι­λο­γὴ – Εἰ­σα­γω­γὴ – Με­τα­φρα­στικὴ ἐ­πι­μέ­λεια: Κων­σταν­τῖ­νος Πα­λαι­ο­λό­γος, Ἐκ­δό­σεις Μι­χά­λη Σι­δέ­ρη, Ἀ­θή­να 2012.

Μα­ρί­α Χο­σὲ Μπά­ριος Γκον­θά­λεθ (María José Barrios González) (Σε­βίλ­λη, 1980). Γνω­στὴ γιὰ τὰ μι­κρο­δι­η­γή­μα­τα καὶ τὰ παι­δι­κὰ δι­η­γή­μα­τά της. Τὸ 2009 δη­μο­σί­ευ­σε τὴ συλ­λο­γὴ μι­κρο­δι­η­γη­μά­των Monosabio (Μά­λα­γα, Δῆ­μος Μά­λα­γας) ὅ­που πε­ρι­λαμ­βά­νε­ται τὸ «Aviso».

Με­τά­φρα­ση ἀ­πὸ τὰ ἰ­σπα­νι­κά:

Ἐρ­γα­στή­ριο Με­τά­φρα­σης Μι­κρο­δι­η­γη­μά­των ἀ­πὸ τὰ  ἰ­σπα­νι­κὰ στὰ ἑλ­λη­νι­κὰ ὑ­πὸ τὴν ἐ­πί­βλε­ψη τοῦ Κων­σταν­τί­νου Πα­λαι­ο­λό­γου. Πε­ρισ­σό­τε­ρα βλ. «Ἡ­με­ρο­λό­γιο Κα­τα­στρώ­μα­τος» (Ἡ­με­ρο­μη­νί­α: 16-07-2013).

.