Ἀντρέι Μπίτοφ (Андрей Битов): Συμμαθητές

 

 

Ἀντρέι Μπί­τοφ (Андрей Битов)

 

Συμ­μα­θητές

(Однокашники)

 

ΠΕΤΙΑ ΜΠΟΪΤΣΕΝΚΟ ἀπὸ τὴ Τρί­τη Δη­μο­τι­κοῦ μά­ζευε χάλ­κι­να κέρ­ματα. Στὴν τε­λευ­ταί­α τά­ξη Λυ­κεί­ου ἤδη εἶχε τριά­ντα ὀκά­δες. Στὸ πέ­μπτο ἔτος τοῦ Πα­νε­πι­στη­μί­ου – ἑξήντα. Τὸν συ­νέ­λα­βαν γιὰ παρα­κώ­λυ­ση κυ­κλο­φο­ρί­ας ψιλῶν.

         Στὶς δια­κοπὲς ὁ Βά­σια Βλά­σοφ βρῆκε στὸ πο­τά­μι μιὰ ξι­φο­λόγ­χη. Τῆς ἔφτια­ξε θή­κη καὶ τὴν κρα­τοῦσε στὸ γρα­φεῖ­ο του ὥσπου πα­ντρεύ­τη­κε. Μπῆκε μέ­σα γιὰ ὁπλο­κα­το­χή.

        Ὁ Κό­λια Σά­νιν, ποὺ κα­θό­μα­σταν στὸ ἴδιο θρα­νί­ο, μοῦ εἶπε ἕνα ἀνέκ­δο­το, καὶ μετὰ ὁμο­λό­γη­σε ὅτι τὸ ἄκου­σα.

        Καὶ ὁ Φί­λια Σμά­ρο­νοφ εἶναι ἀκό­μη ἐλεύ­θε­ρος.

 

21.03.1960

 

 

 

Πρώ­τη δη­μο­σί­ευ­ση: πε­ρ. Σό­λο, τεῦχος 6, 1991.

 

Ἀντρέι Μπί­τοφ (Андрей Битов) (Λέ­νιν­γκρα­ντ, 1937). Γνω­στὸς Σο­βιε­τι­κός, Ρῶσος συγ­γραφέ­ας. Πρω­το­εμ­φα­νί­στη­κε στὴ λο­γο­τε­χνί­α τὸ 1956.

 

Με­τά­φρα­ση ἀπὸ τὰ ρω­σι­κά:

Εὐγε­νί­α Κρι­τσέ­φτσκα­για (Μό­σχα, 1958). Φι­λό­λο­γος, με­τα­φρά­στρια, δη­μο­σι­ο­γρά­φος. Σπού­δα­σε Κλα­σικὴ Φι­λο­λο­γί­α καὶ Νέ­α Ἑλλη­νικὰ στὸ Πα­νε­πι­στή­μιο Λο­μο­νόσοφ τῆς Μό­σχας. Ἀπὸ τὸ 1983 ζεῖ καὶ ἐργά­ζε­ται στὴν Ἑλ­λά­δα.

 

Φω­το­γρα­φία: Ἀν­τρέι Μπί­τοφ.