Βασίλης Ρούβαλης: (προορισμός)

 

 

Βα­σί­λης Ρού­βα­λης

 

(προ­ο­ρι­σμός)

 

 ΚΑΙΡΟΣ ΠΕΡΝΟΥΣΕ χω­ρὶς νὰ σκέ­φτο­μαι πὼς τὸ ὁ­δοι­πο­ρι­κὸ σ’ αὐ­τὴ τὴ δι­ά­σπαρ­τη ἀ­πὸ κυ­πα­ρίσ­σια πε­ρι­ο­χὴ θὰ τε­λει­ώ­σει. Ἀ­φουγ­κρα­ζό­μουν τοὺς ἤ­χους τῆς νυ­χτε­ρι­νῆς φύ­σης, τὶς ψυ­χὲς τῶν πα­λι­ῶν κα­τοί­κων, με­ρι­κὲς νό­τες ἀ­πὸ γρύ­λους ἢ τὸ τρί­ξι­μο τῶν κορ­μῶν ποὺ με­γα­λώ­νουν μό­νο στὸ σκο­τά­δι.

       Ἤ­θε­λα νὰ πι­στεύ­ω, στὸ ἀ­πο­κα­λύ­πτω τώ­ρα, πὼς δὲν θὰ πά­ψω ν’ ἀ­να­ζη­τῶ τὴ συγ­κί­νη­ση σὲ ὅ­λες τὶς ἐ­πο­χές. Κι ἀ­κό­μη, νὰ δι­α­θέ­τω τὴν ἰκ­μά­δα ἑ­νὸς με­σό­κο­που θε­οῦ πού, σί­γου­ρος γιὰ τὸ βλέμ­μα του, δι­α­κρί­νει τὸ μί­σος ἀ­πὸ τὴ μα­κα­ρι­ό­τη­τα.

       Τὰ κυ­πα­ρίσ­σια δί­πλα στὸ νε­ρὸ εἶ­ναι τὰ ψη­λό­τε­ρα ποὺ ἔ­χω δεῖ. Δὲν ἀ­πο­φά­σι­σα νὰ φύ­γω. Ἐ­κεῖ ποὺ βρι­σκό­ταν ἡ ἀρ­χαί­α πο­λι­τεί­α ξε­θά­φτη­καν χρυ­σὰ προ­σω­πεῖα· βα­σι­λιά­δες, πριγ­κί­πισ­σες, ἄ­γνω­στες φι­γοῦ­ρες. Τὰ φο­ροῦ­σαν τὰ παι­διὰ γιὰ νὰ παί­ζουν κρυ­φτὸ στοὺς ἀ­γρούς. Γι’ αὐ­τὸ μαύ­ρι­ζαν τὰ χεί­λη τους κι ἔ­κλαι­γαν ἀ­πὸ τὴν ἀ­προ­κά­λυ­πτη τι­μω­ρί­α.

       Μοῦ ἔ­λε­γαν γιὰ τὶς γυ­ναῖ­κες ποὺ τὸ δέρ­μα τους ἀ­σπρί­ζει. Δὲν συ­νάν­τη­σα κα­μί­α ποὺ νὰ σοῦ μοιά­ζει. Ὅ­λες γυ­μνές, ἐ­γὼ ἁ­γνὸς καὶ χα­μέ­νος· γευ­ό­μουν τὸ αἷ­μα ποὺ ἔ­τρε­χε ἀ­πὸ τὰ σκέ­λη τους. Πο­τὲ δὲν ἔ­νι­ω­σα ἔ­τσι ἠ­χη­ρός, πο­τὲ δὲν εἶ­χα τό­σα φι­λιά – εἶ­ναι οἱ στί­χοι ποὺ δὲν κα­τά­φε­ρα νὰ σοῦ γρά­ψω. Ὑ­πο­χω­ρῶ. Καὶ τὸ ἐν­νο­οῦ­σα ἀ­πὸ τὴν ἀρ­χή. Τὸ ὁ­δοι­πο­ρι­κὸ τε­λεί­ω­σε ὁ­ρι­στι­κὰ ἐ­δῶ.

 

 

Πη­γή: Πρώ­τη δη­μο­σίευ­ση.

 

Βα­σί­λης Ρού­βα­λης (Ἀ­θή­να, 1969). Ποί­η­ση, δι­ή­γη­μα, με­τά­φρα­ση, ἄρ­θρογραφία, ἀνθολογία. Σπού­δα­σε Βυ­ζαν­τι­νὴ Φι­λο­λο­γί­α στὸ Πα­νε­πι­στή­μιο Κρή­της. Ἐρ­γά­ζε­ται ὡς δη­μο­σι­ο­γρά­φος στὸν ἔν­τυ­πο καὶ ἠ­λε­κτρο­νι­κὸ Τύ­πο. Ἐκ­δί­δει τὸ ἠ­λε­κτρο­νι­κὸ πε­ρι­ο­δι­κὸ γιὰ τὴν ποί­η­ση (.p­o­e­ma­). Πιὸ πρόσφατο βι­βλίο του (σὲ 400 ἀ­ριθ­μη­μένα ἀ­ντί­τυ­πα ἐ­κτὸς ἐμ­πο­ρίου) τὸ Σύν­το­μο ἡ­με­ρο­λό­γιο Αὔ­γου­στου (ἔκδ. (.p­o­e­ma­), Ἀ­θή­να, 2009).

 

Εἰ­κό­να: Paul Delvaux, Οἱ Μεγάλες Σειρῆνες (1947)