Σπῦρος Παύλου: Ὁ Σάντσο βλαστημάει


09-Paylou,Spyros-OSantsoBlastimaei-Eikona-01


Σπύ­ρος Παύ­λου


Ὁ Σάν­τσο βλα­στη­μά­ει


16-Omikron-The_Raven;_with_literary_and_historical_commentary_-_page_17,_initialΓΙΩΡΓΟΣ ΚΙΜΟΥΛΗΣ κα­τέ­βη­κε ἀ­πὸ τὸ ἄ­λο­γο, φω­νά­ζον­τας στὸν Σάν­τσο Πάν­τσα ποὺ τὸν ἀ­κο­λου­θοῦ­σε πά­νω στὸ ἀ­κί­νη­το, ξύ­λι­νο γα­ϊ­δου­ρά­κι του: «Σάν­τσο, στα­μά­τα, μέ­χρι ἐ­δῶ».

       Ὁ Σάν­τσο γύ­ρι­σε τὸ βλέμ­μα του δε­ξιὰ-ἀ­ρι­στε­ρά, κοί­τα­ξε πέ­ρα μπρο­στὰ νὰ δεῖ τὸ παν­δο­χεῖ­ο, στὸ ὁ­ποῖ­ο, ὅ­πως τοῦ εἶ­χε ὑ­πο­σχε­θεῖ ὁ Δὸν Κι­χώ­της, θὰ εἶ­χαν ἕ­να ἀ­πο­λαυ­στι­κὸ δεῖ­πνο, ἀλ­λὰ τὸ μό­νο ποὺ μπό­ρε­σε νὰ δι­α­κρί­νει ἦ­ταν τὶς ἄ­δει­ες θέ­σεις τοῦ θε­ά­τρου, τὸ σκη­νι­κὸ τῆς πα­ρά­στα­σης καὶ τὴ Δουλ­τσι­νέ­α ποὺ στε­κό­ταν στὸ τέ­λος τοῦ δι­α­δρό­μου, κά­τω ἀ­πὸ τὴ φω­τει­νὴ ἐ­πι­γρα­φὴ «Ἔ­ξο­δος».

       Ὁ Κι­μού­λης ἔ­βγα­λε τὸ κρά­νος, ἀ­κούμ­πη­σε τὴν ἀ­σπί­δα του στὴ ζω­γρα­φι­σμέ­νη ἐ­λιὰ κι ἔ­μει­νε μὲ τὴ φόρ­μα. Ἄ­φη­σε τὸν Ὀ­κνομ­προ­στά­ρη ἐ­λεύ­θε­ρο νὰ βο­σκή­σει στὸ γρα­σί­δι τῆς σκη­νῆς καὶ βά­δι­σε πρὸς τὸ κα­μα­ρί­νι του.

       Ὁ Σάν­τσο ἔ­ρι­ξε μιὰ βλα­στή­μια ἀλ­λά, ὡς πει­θή­νιος ἐ­παγ­γελ­μα­τί­ας, ἀ­κο­λού­θη­σε τὸν Κι­μού­λη, ἀ­πο­γο­η­τευ­μέ­νος, γνω­ρί­ζον­τας, γιὰ μιὰ ἀ­κό­μη φο­ρά, ὅ­τι οἱ ὑ­πο­σχέ­σεις τοῦ Δὸν Κι­χώ­τη ἦ­ταν ἴ­δι­ες μὲ τὶς πε­ρι­πέ­τει­ές του.


Bonsai-03c-GiaIstologio-04


Πηγή: ἐπιθεώρηση The Books’ Journal, ἀρ. 63, Φεβουάριος 2016.

Σπύ­ρος Παύ­λου (Ἀθήνα, 1957). Τε­λεί­ω­σε τὴν ἀ­νω­τέ­ρα σχο­λὴ του­ρι­στι­κῶν ἐ­πι­χει­ρή­σε­ων καὶ ἀ­πὸ τὸ 1990 μέ­νει στὴ Ρό­δο. Δου­λεύει ὡς ἰ­δι­ω­τι­κὸς ὑ­πάλ­λη­λος. Δι­α­τη­ρεῖ τὸ blog «Ἄν­θρω­πος χω­ρὶς ἰ­δι­ό­τη­τες» ἀ­πὸ τὸ 2007. Δη­μο­σί­ευ­σε ποι­ή­μα­τά του στὸ πε­ρι­ο­δι­κὰ Τὸ Δέντρο, Ἐπίπεδο καὶ Ροδιακὰ Γράμματα. Κεί­με­νά του ἔ­χουν δη­μο­σι­ευ­τεῖ σὲ ἐ­φη­με­ρί­δες τῆς Ρό­δου.