Κώστας Μπέης: Ἀνομία

.

cryingmother

.

Κώ­στας Μπέ­ης

.

Ἀ­νο­μί­α

(Μουζίνα, Βόρεια Ἤπειρος, Χειμώνας 1996-7)

 

τῆσιν δ’ Ἀν­δρο­μά­χη λευ­κώ­λε­νος ἦρ­χε γό­οι­ος
Ἕ­κτο­ρος ἀν­δο­φό­νοι­ο κά­ρη με­τὰ χε­ρὶν ἔ­χου­σα
Ὅ­μη­ρος, Ἰ­λιά­δος, Ω

.

05-Epsilon­να βρά­δυ ἔ­γι­νε ‘­κει πά­νω μα­κε­λει­ό. Χει­μώ­νας, ἔ­βρε­χε καὶ κά­που στὸ δρό­μο τῆς Μου­ζί­νας εἶ­χαν στη­θεῖ γιὰ πλιά­τσκο. Κα­τέ­βαι­νε ἕ­να μερ­σεν­τές, τὸ παι­δί, λέ­νε, δὲν ἦ­ταν κά­νας-φου­κα­ριά­ρης· τὸν ἤ­ξε­ραν ἐ­κεῖ. Κα­τέ­βαι­νε γιὰ τὸ χω­ριὸ ἢ πή­γαι­νε στὰ πε­θε­ρι­κὰ –εἶ­χε μέ­σα τὴν ἀρ­ρα­βω­νι­α­στι­κιά–, τοῦ ‘­βγή­καν μπρο­στά. Μπο­ρεῖ καὶ νὰ ἦ­ταν μι­λη­μέ­νοι, λέ­νε ὅ­τι εἶ­χε πολ­λὰ λε­φτὰ μα­ζί του. Τὸ μέ­ρος τὸ ‘­χεις ὑ­πό­ψη σου, στρο­φὲς συ­νε­χῶς καὶ δα­σω­μέ­νοι λό­φοι, καὶ γκρε­μοί. Ἐ­κεῖ δὲν ἔ­χεις ἐλ­πί­δα. …Ξέ­ρεις πὼς εἶν’ ὁ χει­μώ­νας ἐ­κεῖ, ἅ­μα κλεί­σει τὸ βου­νὸ μὲ βρο­χὴ δὲν ἔ­χει νύ­χτα καὶ μέ­ρα. Θυ­μᾶ­σαι τὴν πα­λιὰ τὴν πιά­τσα, ὅ­που κά­ναν στά­ση τὰ λε­ω­φο­ρεῖ­α μὲ δυ­ὸ τρί­α μα­γα­ζιὰ καὶ τὸ χω­ριὸ χω­μέ­νο στὰ ρου­μά­νια, ἐ­κεῖ ἦ­ταν κά­ποι­οι, οἱ συ­νη­θι­σμέ­νοι πί­νον­τας ρα­κί· αὐ­τοὶ ἄ­κου­σαν κι ἔ­κα­ναν φα­σα­ρί­α κι ἔ­τσι τε­λεί­ω­σε ὣς αὐ­τοῦ. Τοῦ βγῆ­καν μπρο­στά, εἴ­πα­νε, μὲ τὰ αὐ­τό­μα­τα, τρεῖς. Βγῆ­κε τὸ παι­δὶ κι ἄλ­λα­ξαν κου­βέν­τες. Ἔ­τσι ἀ­κού­στη­κε, ὅ­τι γνω­ρί­ζον­ταν, ἴ­σως ὄ­χι μ’ ὅ­λους… πάν­τως ντό­πιοι ἦ­ταν, ἔ­τσι λέ­νε, ὅ­λοι. Τί ἀ­πό­γι­ναν οἱ ὑ­πό­λοι­ποι δὲν ἔ­μα­θα, χά­θη­καν κό­σμος τό­τε. Τώ­ρα, ἢ τοῦ γύ­ρε­ψαν τὴν τσάν­τα, ἢ τὴν εἶ­δαν κι αὐ­τὸς τοὺς τὴν ἔ­δω­σε. Κι ἄ­κου­σε τὸν ἕ­ναν νὰ λέ­ει, νὰ λέ­νε με­τα­ξύ τους, μπρο­στά του, καὶ λε­φτὰ κι ἁ­μά­ξι καὶ μου­νί… Ἔ­βγα­λε τὸ πι­στό­λι καὶ τοῦ τὴ μέ­τρη­σε στὴ μπά­λα. Ἀ­κού­στη­καν ρι­πές, οἱ ἄλ­λοι τὸν ἔ­ρα­ψαν. Τό­τε βγῆ­καν οἱ ἄλ­λοι ἀ­π’ τὴν πιά­τσα, ἀ­κού­στη­καν φω­νές, φα­σα­ρί­α. Λέ­νε ὅ­τι ἔ­ρι­ξαν κι οἱ ἄλ­λοι ἀ­πὸ πά­νω κι ἔ­τσι πῆ­ραν τὰ λε­φτὰ κι ἔ­φυ­γαν. Ἡ ἄλ­λη εἶ­χε χυ­θεῖ πά­νω κι ἔ­κλαι­γε, τρα­βοῦ­σε τὰ μαλ­λιά της

 Bonsai-03c-GiaIstologio-04

Πη­γή: Πρώ­τη δη­μο­σί­ευ­ση

Κώ­στας Μπέ­ης Δ(ε)ρό­πο­λη (Ἀλ­βα­νί­α, 1981). Σπού­δα­σε Κλα­σι­κὴ Φι­λο­λο­γί­α στὰ Γι­άν­νι­να. Ἐρ­γά­ζεται στὴ δευ­τε­ρο­βάθ­μια ἐκ­παί­δευ­ση.

.