Ἀργύρης Ἑφταλιώτης: Κρυφὴ ἀγάπη


Ἀρ­γύ­ρης Ἑ­φτα­λι­ώ­της


Κρυφὴ ἀγάπη


ΙΝΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ, για­τρέ, πὼς κά­πο­τε στὴν ἀρ­ρώ­στι’ ἀ­πά­νω ὁ ἄρ­ρω­στος πα­ρα­λα­λεῖ, καὶ πα­ρα­λα­λών­τας λέ­ει καὶ τὴν ἀ­λή­θεια;

        — Νὰ σοῦ πῶ: Σ’ αὐ­τὸ τὸ χω­ριὸ —λέ­ω τοῦ φί­λου μου— συ­χνό­τε­ρα τὴν ἀ­κοῦς τὴν ἀ­λή­θεια ἀ­πὸ ἀρ­ρώ­στους καὶ τρελ­λούς, πα­ρ’ ἀ­πὸ τοὺς ἄλ­λους, ποὺ εἶ­ναι κα­λά. Καὶ νὰ δεῖς τί μοῦ συ­νέ­βη­κε σὲ μιὰ κό­ρη, στὴν πί­σω τὴν ἐ­νο­ριά, εἶ­ναι τώ­ρα κάμ­πο­σος και­ρός.

        Ἦ­ταν ἄρ­ρω­στη ἕ­ξι μέ­ρες. Εἶ­χε μιὰ βρα­διὰ πολ­λὴ θέρ­μη, καὶ τρέ­ξα­νε νὰ μὲ φέ­ρουν. Ἄλ­λος δὲν πα­ρα­στε­κό­ταν πα­ρὰ ἡ μά­να της, γυ­ναί­κα ἥ­συ­χη καὶ λι­γά­κι στε­νο­κέ­φα­λη. Ἔ­κλαι­γε ἡ κα­κό­μοι­ρη καὶ μὲ πα­ρα­κα­λοῦ­σε νὰ τὴ γλυ­τώ­σω τὴν κό­ρη της. Ἔ­κα­μα ὅ,τι μπό­ρε­σα, ἔ­μει­να καὶ λί­γη ὥ­ρα στὸ σπί­τι νὰ δῶ τὶ δρό­μο θὰ πά­ρει ὁ πυ­ρε­τός. Ἀ­νέ­βη­κα νὰ τὴν ξα­να­δῶ. Ἤ­τα­νε χει­ρό­τε­ρα. Βύ­θος καὶ πα­ρα­λα­λη­τό. Ἀ­πὸ τὰ λό­για της φαί­νουν­ταν πὼς ἔ­βλε­πε λου­λού­δια κι  ἀγ­κά­θια. Ἄγ­γι­ζ’ ἕ­να λου­λού­δι, καὶ χα­μο­γε­λοῦ­σε. Ἄ­ξαφ­να τὴν ἀγ­κύ­λω­νε καὶ τ’ ἀγ­κά­θι, κι ἔ­βλε­πες τὸν πό­νο στὸ πρό­σω­πό της. Παι­χνί­δι τῆς φαν­τα­σί­ας της, εἶ­πα μέ­σα μου. Μὰ σ’ ἕ­ν’ ἀ­πὸ τὰ λου­λού­δια ποὺ μά­ζευ­ε ὁ πλα­νε­μέ­νος νοῦς της, γύ­ρι­σε κα­θὼς πάν­τα τὸ πρό­σω­πό της κα­τὰ τὴν ἄλ­λη με­ριά, καί, —«μ’ ἀ­γα­πά­ει δὲ μ’ ἀ­γα­πά­ει» μουρ­μού­ρι­ζε χα­μη­λὰ κι ἀ­συ­νάρ­τη­τα, σα­λεύ­ον­τας τὰ δά­χτυ­λά της σὰ νά’ κο­βε τοῦ λου­λου­διοῦ της τὰ πέ­τα­λα.

        Λέ­ω τῆς μά­νας, πᾶ­με κά­τω γιὰ λί­γη ὥ­ρα πά­λι. Πή­γα­με κά­τω, καὶ κά­θι­σε ἡ μά­να κον­τὰ στὸ μαγ­κά­λι νὰ μοῦ ψή­σει κα­φέ. Καὶ ψή­νον­τας τὸν κα­φὲ ἔ­λε­γε καὶ ξα­να­έ­λε­γε γιὰ τὴν κό­ρη της, τί ἄγ­γε­λος ἦ­ταν, τί χρυ­σό κο­ρί­τσι, τί νοι­κο­κυ­ρε­μέ­νο· κι ἔ­λε­γε τὴν ἀ­λή­θεια.

        — Μὰ γιὰ πές μου, τὴ ρω­τῶ τό­τες, νὰ μὴν εἶ­χε τί­πο­τις ἀ­γά­πες ἡ κό­ρη σου;

        — Θε­ὸς νὰ φυ­λά­ξει, για­τρέ μου! Δὲν ξέ­ρεις τὶ ἀ­θῶ­ο ποὺ εἶ­ναι τ’ ἀ­κρι­βό μου τὸ Λε­νι­ώ, ὁ Θε­ός νὰ μοῦ τή­νε γλυ­τώ­σει!

        Ἡ μά­να θάρ­ρε­ψε πὼς κο­ρί­τσι γιὰ ν’ ἀ­γα­πή­σει πρέ­πει νὰ εἶ­ναι ξε­τσι­πω­μέ­νο.

        Ἔ­τσι τὴν ἔ­μα­θε τὴν ἀ­γά­πη στὸ σκο­λει­ό της.

        — Γιὰ συλ­λο­γί­σου, τῆς κά­νω, μὴν τύ­χει κι ἔ­χει κα­νέ­να κρυ­φὸ κα­η­μὸ τὸ κο­ρί­τσι, καὶ τὴ γι­α­τρέ­ψου­με εὐ­κο­λώ­τε­ρα.

        — Ἄρ­ρω­στη κα­θώς εἶ­ναι, για­τρέ μου, κάλ­λιο τό ‘χω νὰ τή­νε θά­ψω, πα­ρὰ νὰ τὸ ντρο­πιά­σει τὸ τι­μη­μέ­νο μας τ’ ὄ­νο­μα.

        Εἶ­δα πὼς τὰ λό­για μου ἤ­τα­νε χα­μέ­να, ἤ­πια τὸν κα­φέ, ξα­να­κοί­τα­ξα τὴν ἄρ­ρω­στη, δι­ό­ρι­σα γι­α­τρι­κὸ γιὰ τὴ νύ­χτα κι ἔ­φυ­γα.

        Ὕ­στε­ρ’ ἀ­π’ ἄλ­λες τρεῖς μέ­ρες πέ­θα­νε ἡ μι­κρή. Δὲ λέ­ω πὼς δὲν ἤ­τα­νε ἀρ­ρώ­στια, μὰ τὰ νεῦ­ρα τοῦ κο­ρι­τσιοῦ εἶ­χαν ἕ­να χά­λι ποὺ λί­γη χα­ρά, λί­γο ἀ­ναγ­κά­λι­σμα, μπο­ροῦ­σε νὰ τὴ γλυ­τώ­σει.

        Πῆ­γα στὸ λεί­ψα­νο, για­τὶ τὸ πό­νε­σα τὸ κα­κό­μοι­ρο. Ρά­γι­ζε ἡ καρ­διά μου νὰ βλέ­πω τὴ μά­να του νὰ ξε­σκί­ζε­ται ἀ­πά­νω στὸ κα­τα­στό­λι­στο ἐ­κεῖ­νο κορ­μί, ποὺ ἄλ­λο τῆς ζω­ῆς δὲν τοῦ ἔ­με­νε πα­ρὰ ἕ­να χα­μό­γε­λο ἥ­συ­χο.

        Ἦρ­θε ἡ ὥ­ρα τοῦ τρο­πα­ριοῦ ποὺ μᾶς προ­σκα­λεῖ τὸ στερ­νὸ τὸ φι­λί. Μό­λις χω­ρί­σα­νε τὴν ἀ­πα­ρη­γό­ρη­τη μά­να ἀ­πὸ τὸ ψυ­χρα­μέ­νο πρό­σω­πο, καὶ σι­μώ­νει ἕ­να παι­δί, ὣς δε­κο­χτὼ χρο­νῶ νὰ δώ­σει κι αὐ­τὸς τὸ στερ­νό του φί­λη­μα. Ἦ­ταν τῆς γει­το­νιᾶς, γνώ­ρι­ζε τὸ σπί­τι τους, θαρ­ρῶ καὶ στὸ σκο­λει­ὸ μα­ζὶ πή­γαι­ναν. Κα­θό­λου λοι­πὸν πα­ρά­ξε­νο ποὺ σί­μω­νε κι αὐ­τὸς μὲ βρεμ­μέ­να μά­τια! Σή­κω­σαν τὸ λεί­ψα­νο, τό’ θα­ψαν, ἔ­φυ­γε ὁ κό­σμος, ἔ­κα­μα νὰ φύ­γω καὶ γώ. Μὰ ἀν­τὶς νὰ βγῶ ἀ­πὸ τὴ με­γά­λη τὴ θύ­ρα, ξε­κί­νη­σα νὰ βγῶ ἀ­πὸ τὸ πορ­τὶ τοῦ ἀ­πά­νω δρό­μου, γιὰ νὰ πά­ω στὴν ἀ­γο­ρά. Ἔ­κα­μα λοι­πὸν γύ­ρω πί­σω ἀ­πὸ τὴν ἐκ­κλη­σιά. Ἐ­κεῖ, ὄ­ξω ἀ­πὸ τὸ Ἅ­γιο Βῆ­μα, σὲ μιὰ κό­χη μο­να­χι­κή, ποι­ό­να νὰ δῶ, πα­ρὰ τὸ ἴ­διο τὸ παι­δὶ ποὺ φί­λη­σε τὸ λεί­ψα­νο τῆς Λε­νι­ῶς. Ἔ­κλαι­γε τὰ πύ­ρι­νά του ὁ δύ­στυ­χος. Συλ­λο­γί­στη­κα μιὰ στιγ­μὴ νὰ τοῦ μι­λή­σω καὶ νὰ τοῦ πῶ τὸ τί ἔ­λε­γε ἡ Λε­νι­ώ του ἀ­πά­νω στὸν πυ­ρε­τό της. Μὰ δὲ βά­στα­ξε ἡ καρ­διά μου. Εἶ­πα, ἡ ἀ­γά­πη αὐ­τὴ γεν­νή­θη­κε κρυ­φή, κρυ­φὴ πρέ­πει καὶ νὰ πο­θά­νει.Πη­γή: Ἀργύρης Ἐφταλιώτης, Νη­σι­ώ­τι­κες Ἱ­στο­ρί­ες, Εἰ­δι­κή ἔκ­δο­ση γιὰ τὴν ἐ­­φη­με­ρί­δα Τὸ Βῆ­μα, Ἀ­θή­να, 2009, Α’ ἔ­κ­δο­­ση 1896.

Ἀρ­γύ­ρης Ἐ­φτα­λι­ώ­της (Μόλυβος Μυτι­λή­νης, 1849-Αἲξ λὰ Πὲν Γαλ­λί­ας 1923). Ποι­η­τὴς καὶ πε­ζο­γρά­φος. Πρῶ­το του βι­βλίο: Νη­σιώ­τι­κες ἱ­στο­ρί­ες (1894, δι­η­γή­μα­τα).


Argiris Eftaliotis: The Dumb

.

EftaliotisArgyris-OBoubos-Eikona-01

.

Argiris Eftaliotis

 

The Dumb

 

09-Iota-Century_Mag_I REMEMBER the poor guy. Tall, lean and handsome lad. He was born dumb. Which means, he was also deaf. And as if these flaws were not enough, he was also an orphan ever since he was five. A neighbour took him and raised him, that is she taught him how to carry water, to buy things and to rock the baby, if he had no other chore to do.

         The Dumb grew with it; but when the baby grew up, it was wearing short dresses. For the baby the Dumb was rocking was a girl.

         They became siblings. And as siblings they were growing up. The little girl was the only one who did not tease him. Even his mother was mocking him, despite her kind heart. In the villages, there is no way for the mocking to stop. They would burst if they did not mock a dumb man. And sometimes, he may not even need to be dumb.

         I remember him until the age of fifteen and the little girl until she was ten. I remember them going to the fountain together. Somebody would throw a small stone or a melon skin to the dumb man. I do not forget his face, all bitter and sad, turning to the girl, as if he was saying: “See what it means to be dumb?” The little girl would look around then, with eyes flaring. Woe to the mocker, who threw the stone or the skin to her companion, if she set her eyes upon him.

         I also remember the poor Dumb in the fair. He was older then. A true lad. He was again with the daughter and her old mother. A true woman the daughter as well. Not very beautiful, but pretty, pretty and plump like an apple in May. I remember her dancing with the other women in the neighbourhood. The Dumb – his whole hearing and voice concentrated in his bright eyes and his cheery lips – would watch her to his heart’s content and encourage her with his kind nods. And the girl kept dancing, and the open-hearted Dumb was hopping lightly.

         Ah, I remember him the last time I saw him! I was walking alone one night down at the seaside. I went to the cape, stood on a rock, and started looking at the calm and deep waters. On my side there was another rock, a little bit further in the sea. And next to the rock, closer to me, something was floating, and it did not take me long to understand what it was. It was floating serenely and heavily and every little while a wave would dash it against the rocks. I reached closer and I was not mistaken. It was a man, it was the poor Dumb!

         Just after the little girl got married!

.

 Bonsai-03c-GiaIstologio-04

.

Source: Argiris Eftaliotis, I mazoxtra and other stories * Vourkolakas, Special Edition for the newspaper “Vima”, [1st edition 1900].

Argiris, Eftaliotis (Molivos, Lesvos, 1849-Aix La Pain, France, 1923). Poet and prose writer. His first book: Nisiotikes istories (1894, short stories).

Translated from the greek by

Vassilis Manoussakis (Athens, 1972). Poet, short-story writer, translator. He studied English Language and Literature. He currently teaches at the University of Peloponnese in Kalamata.

 

Ἀργύρης Ἐφταλιώτης: Ὁ Βουβός

 

 

Ἀρ­γύ­ρης Ἐ­φτα­λι­ώ­της

 

Ὁ Βου­βός

 

ΟΝΕ ΘΥΜΟΥΜΑΙ τὸ δύ­στυ­χο. Λι­γνό, ἀ­ψη­λό, καὶ νό­στι­μο παλ­λη­κά­ρι. Ἤ­τα­νε γεν­νη­μέ­νος βου­βός. Πά­ει νὰ πεῖ, ἦ­ταν καὶ κου­φός. Σὰ νὰ μὴ τοῦ ‘φτα­ναν αὐ­τὰ τὰ ψε­γά­δια, εἶ­χε μεί­νει κι ὀρ­φα­νὸς ἀ­πὸ πέν­τε χρο­νῶ. Μιὰ γει­τό­νισ­σα τὸν πῆ­ρε καὶ τὸν ἀ­νά­θρε­ψε. Δη­λα­δὴ τὸν ἔ­μα­θε νὰ κου­βα­λεῖ νε­ρό, νὰ ψου­νί­ζει καὶ νὰ κου­νεῖ τὸ μω­ρό, σὰ δὲν εἶ­χε ἄλ­λη δου­λειά.

         Μα­ζὶ μ’ αὐ­τὸ τὸ μω­ρὸ με­γά­λω­σε κι ὁ Βου­βός· μὰ τὸ μω­ρὸ σὰ με­γά­λω­σε, φο­ροῦ­σε κον­τού­τσι­κα φου­στα­νά­κια. Ἦ­ταν κο­ρί­τσι τὸ μω­ρὸ ποὺ κου­νοῦ­σε ὁ Βου­βός.

        Σὰν ἀ­δέλ­φια κα­τάν­τη­σαν. Καὶ σὰν ἀ­δέλ­φια με­γά­λω­ναν. Ἡ μι­κρού­λα ἦ­ταν ἡ μό­νη ποὺ δὲν τὸν πεί­ρα­ζε. Ὣς κι ἡ μά­να τὸν πε­ρι­γε­λοῦ­σε, μ’ ὅ­λη της τὴν κα­λὴ καρ­διά. Στὰ χω­ριὰ τὸ πε­ρι­γέ­λιο νὰ λεί­ψει δὲ γί­νε­ται. Σκά­νουν, καὶ πη­γαί­νου­νε στὸ κα­λό, ἂ δὲν πε­ρι­γε­λά­σουν ἕ­να βου­βό. Καὶ στὴν ἀ­νάγ­κη, ἂς μὴν εἶ­ναι καὶ βου­βός.

        Τό­νε θυ­μοῦ­μαι ὣς δε­κα­πέν­τε χρο­νῶ, καὶ τὴ μι­κρού­λα ὣς δέ­κα. Τοὺς θυ­μοῦ­μαι σὰν πή­γαι­ναν τὸ βρά­δυ στὴ βρύ­ση μα­ζί. Κά­ποι­ος τοῦ ‘ρι­χτε τοῦ βου­βοῦ ἕ­να πε­τρα­δά­κι, ἢ καὶ πε­πο­νό­φλου­δο. Δὲν τὸ λη­σμο­νῶ τὸ πρό­σω­πό του τὸ πι­κρα­μέ­νο καὶ τὸ λυ­πη­τε­ρό, κα­θὼς γύ­ρι­ζε κι ἔ­βλε­πε τὴ μι­κρή, σὰ νὰ τῆς ἔ­λε­γε: «Βλέ­πεις, τί θὰ πεῖ νὰ εἶ­σαι βου­βός;» Ἡ μι­κρὴ τό­τες κοί­τα­ζε γύ­ρω, μὲ μά­τια ποὺ τι­νά­ζα­νε σπί­θες. Ἀ­λὶ στὸν ἂν τὸν ἔ­παιρ­νε τὸ μά­τι της τὸ θε­ομ­παί­χτη, ποὺ πέ­τα­ξε τὸ πε­τρα­δά­κι ἢ τὸ φλού­δι ἀ­πά­νω στὸ σύν­τρο­φό της.

        Τό­τε θυ­μοῦ­μαι καὶ στὸ πα­νη­γύ­ρι τὸ δύ­στυ­χο τὸ Βου­βό. Ἤ­τα­νε με­γα­λύ­τε­ρος τώ­ρα. Σω­στὸ παλ­λη­κά­ρι. Πά­λι μὲ τὴν κό­ρη καὶ μὲ τὴ μά­να της τὴ γριά. Σω­στὴ κο­πέ­λα κι ἡ κό­ρη τώ­ρα. Ὄ­χι πο­λὺ ὄ­μορ­φη, μὰ νό­στι­μη, νό­στι­μη κι ἀ­φρά­τη σὰ μῆ­λο μα­γι­ά­τι­κο. Τὴ θυ­μοῦ­μαι σὰ χό­ρευ­ε μα­ζὶ μὲ τὶς ἄλ­λες γει­τό­νισ­σες. Ὁ Βου­βὸς —ὅ­λη του ἡ ἀ­κο­ὴ ὅ­λη του ἡ μι­λιὰ ἤ­τα­νε μα­ζε­μέ­νη στὰ ζω­η­ρὰ μά­τια του, καὶ στὰ πρό­σχα­ρα χεί­λη του— δὲ χόρ­ται­νε νὰ τὴν κα­μα­ρώ­νει, καὶ νὰ τῆς δί­νει θάρ­ρος μὲ τὰ χα­δευ­τι­κά του γνε­ψί­μα­τα. Δός του καὶ χό­ρευ­ε ἡ κο­πέ­λα, δός του καὶ λα­φρο­πη­δοῦ­σε ὁ ἀ­νοι­χτό­καρ­δος ὁ Βου­βός.

        Ἄχ, τό­νε θυ­μοῦ­μαι καὶ στὴ στερ­νὴ φο­ρὰ ποὺ τὸν εἶ­δα! Περ­πα­τοῦ­σα μιὰ βρα­διὰ μο­να­χός μου στὴν ἀ­κρο­για­λιά. Πῆ­γα ὣς τὸν κά­βο, στά­θη­κα σ’ ἕ­να βρά­χο, καὶ κοί­τα­ζα τὰ ἥ­συ­χα καὶ βα­θιὰ νε­ρά. Στὸ πλά­γι μου ἤ­τα­νε μιὰν ἄλ­λη πέ­τρα, πιὸ μέ­σα κα­τὰ τὴ θά­λασ­σα. Καὶ δί­πλα στὴν πέ­τρα, ἀ­πὸ τὸ δι­κό μου μέ­ρος, ἔ­πλε­ε κά­τι, ποὺ δὲν ἄρ­γη­σα νὰ κα­τα­λά­βω τὶ ἦ­ταν. Ἔ­πλε­ε ἥ­συ­χα καὶ βα­ριά, καὶ κά­θε λί­γο τὸ χτυ­ποῦ­σε κι ἕ­να κύ­μα στὴν πέ­τρα. Πά­ω κον­τύ­τε­ρα, δὲν εἶ­χα λά­θος. Ἦ­ταν ἄν­θρω­πος, κι ἦ­ταν ὁ δύ­στυ­χος ὁ Βου­βός!

        Ἴ­σα ἴ­σα ὅ­τι στε­φα­νώ­θη­κε ἡ μι­κρού­λα!

 

 

Πη­γή: Ἀργύρης Ἐφταλιώτης, Ἡ μαζώχτρα κι ἄλλες ἱστορίες * Ὁ βουρ­κό­λα­κας, Εἰδικὴ ἔκδοση γιὰ τὴν ἐφημερίδα τὸ «Βῆμα», Ἀθήνα, 2009 [α΄ ἔκδοση 1900].

 

Ἐφταλιώτης Ἀργύρης (Μόλυβος Μυτιλήνης, 1849-Αἲξ λὰ Πὲν Γαλλίας 1923). Ποιητὴς καὶ πεζογράφος. Πρῶτο του βιβλίο: Νησιώτικες ἱστορίες (1894, διηγήματα).