Αἴσωπος: Χρεωφειλέτης

 

 

 

Αἴ­σω­πος

  

Χρε­ω­φει­λέ­της

 

ΘΗΝΗΣΙΝ ἀ­νὴρ χρε­ω­φει­λέ­της ἀ­παι­το­ύ­με­νος ὑ­πὸ τοῦ δα­νει­στοῦ τὸ χρέ­ος τὸ μὲν πρῶ­τον πα­ρε­κά­λει ἀ­να­βο­λὴν αὐ­τῷ πα­ρα­σχέ­σθαι ἀ­πο­ρεῖν φά­σκων. Ὡς δ΄ οὐκ ἔ­πει­θε͵ προ­σα­γα­γὼν ἣν μό­νην εἶ­χεν ὗν* πα­ρό­ντος αὐ­τοῦ ἐ­πώ­λει. Ὠ­νη­τοῦ** δὲ προ­σελ­θό­ντος καὶ δι­ε­ρω­τῶν­τος͵ εἰ το­κὰς ἡ ὗς εἴ­η͵ ἐ­κεῖ­νος ἔ­φη μὴ μό­νον αὐ­τὴν τί­κτειν ἀλ­λὰ καὶ πα­ρα­δό­ξως· τοῖς μὲν γὰρ μυ­στη­ρί­οις θή­λε­α ἀ­πο­κύ­ειν͵ τοῖς δὲ Πα­να­θη­να­ί­οις ἄρ­σε­να. Τοῦ δὲ ἐκ­πλα­γέ­ντος πρὸς τὸν λό­γον ὁ δα­νει­στὴς εἶ­πεν· ἀλ­λὰ μὴ θα­ύ­μα­ζε· αὕ­τη γάρ σοι καὶ Δι­ο­νυ­σί­οις ἐ­ρί­φους τέ­ξε­ται.

       Ὁ λό­γος δη­λοῖ͵ ὅ­τι πολ­λοὶ διὰ τὸ ἴ­διον κέρ­δος οὐκ ὀ­κνοῦ­σιν οὐ­δὲ τοῖς ἀ­δυ­νά­τοις ψευ­δο­μαρ­τυ­ρεῖν.

 

* ὗς· γου­ρού­νι. ** ὠ­νη­τής· ἀ­γο­ρα­στής.

 

 

Πη­γή: T­LG [T­h­e­s­a­u­r­us L­i­n­g­u­ae G­r­a­e­c­ae], A­e­s­o­p­us, F­a­b­u­l­ae, «Χρε­ω­φει­λέ­της», 5.1.

 

Αἴ­σω­πος (περ. 620-564 π.Χ.­). Ἀρ­χαῖ­ος μυ­θο­ποι­ός, ἱ­δρυ­τὴς τοῦ λο­γο­τε­χνι­κοῦ εἴ­δους τῆς πα­ρα­βο­λῆς ἢ ἀλ­λη­γο­ρί­ας. Κο­ρυ­φαῖ­ος τῆς δι­δα­κτι­κῆς μυ­θο­λο­γί­ας. Βι­ο­γρα­φί­α του συ­νέ­γρα­ψε τὸν 14ο αἰ. ὁ μο­να­χὸς Μά­ξι­μος Πλα­νού­δης.

 

 Βλ. ἀκόμη ἐδῶ , Ἡμερολόγιο Καταστρώματος (ἐγγραφὴ 05-04-2010).