1821: Τὰ Μικρὰ τοῦ Μεγάλου Ἀγώνα: Ποῦ εἶναι οἱ κῶλοι;1821: Τὰ Μικρὰ τοῦ Μεγάλου Ἀγώνα

 

Ποῦ εἶναι οἱ κῶλοι;

[τοῦ Γεωργίου Καραϊσκάκη]


ΣΤΗΝ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ τοῦ Πει­ραι­ᾶ ἕ­νας στρα­τι­ω­τι­κὸς Φι­λέλ­λη­νας ἤ­θε­λε νὰ κα­τα­σκευά­σῃ χα­ρα­κώ­μα­τα μὲ σχέ­δια εὐ­ρω­πα­ϊ­κά.

       Περ­νῶν­τας ὁ Κα­ρα­ϊ­σκά­κης στά­θη­κε πε­ρί­ερ­γος νὰ δῇ τὰ ἔρ­γα. Φαί­νε­ται ταὔ­ρι­σκε πο­λὺ ρη­χά. Ἤ­ξε­ρε αὐ­τὸς τὰ κλει­στὰ ἢ τυ­φλὰ [ἀ­δι­έ­ξο­δα] ταμ­πού­ρια τῶν ἀ­τά­χτων, ποὺ καὶ νἄ­θε­λε νὰ φύ­γῃ ὁ δει­λός, δὲ θὰ μπο­ροῦ­σε.

       — Για­τί τἄ­κα­μες ἔ­τσι; ρώ­τη­σε ὁ Κα­ρα­ϊ­σκά­κης ἀ­θῶ­α τά­χα.

       — Αὐ­τὸ τὸ μέ­ρος εἶ­ναι τὸ «πρα­νές», αὐ­τὸ εἶ­ναι τὸ «προ­πέ­τα­σμα», ἐ­κεῖ εἶ­ναι ἡ «βά­σις»… Ἔ­τσι μᾶς δι­δά­σκουν ἐ­μᾶς τὰ βι­βλί­α μας, Στρα­τη­γέ.

       — Ὅ­λα κα­λά, ὠ­ρὲ παι­δί μ’, εἶ­πε ὁ Κα­ρα­ϊ­σκά­κης, μὰ ποῦ εἶ­ναι οἱ κ<ῶλοι>;…

       Καὶ χτύ­πη­σε μὲ τὴν πα­λά­μη τὸν πι­σι­νό του. Ὁ Εὐ­ρω­παῖ­ος ἀ­πό­ρη­σε.

       — Ποῦ εἶ­ναι οἱ κ<ῶλοι> ! ὠ­ρὲ παι­δί μ’, ποὺ θὰ κα­θί­σουν στὰ χα­ρα­κώ­μα­τά σ’, καὶ θὰ τὰ βα­στά­ξουν, εἰ­δὲ σκέ­δια ὅ­σα θέ­λεις κά­νω κ’ ἐ­γώ!Βι­βλι­ο­γρα­φι­κὴ ση­μεί­ω­ση τοῦ Γ. Βλα­χο­γιά­ννη: Ἐ­φημ. «Χρό­νος», Ἀ­θῆ­ναι, 22 Γεν. 1910 (ὑ­πὸ Σ. Γρα­νί­τσα).

Πη­γή: Γιά­ννη Βλα­χο­γιά­ννη, Ἱ­στο­ρι­κὴ Ἀν­θο­λο­γί­α. Ἀ­νέκ­δο­τα – Γνω­μι­κά – Πε­ρί­ερ­γα – Ἀ­στεῖ­α ἐκ τοῦ βί­ου δι­α­σή­μων Ἑλ­λή­νων 1820-1864. Πα­τρι­ω­τι­κὴ χο­ρη­γί­α Ἐμ. Ἀ. Μπε­νά­κη εἰς τι­μὴν τῆς Ἑ­κα­τον­τα­ε­τη­ρί­δος τῆς Ἑλ­λη­νι­κῆς Ἐ­πα­να­στά­σε­ως. Ἀ­θῆ­ναι, 1927, σελ. 244-245 [Τίτλος: «539.— Τὰ χα­ρα­κώ­μα­τα.»].

Εἰσαγωγὴ (βλ. ἐδῶ) καὶ ἐπιμέλεια ἀφιερώματος: Γιάννης Πατίλης.

Εἰκόνα: Θεόδωρος Βρυ­ζάκης (1814-1878), Τὸ στρα­τό­πε­δο τοῦ Κα­ρα­ϊ­σκά­κη στὴν Κα­στέ­λα (1855). Λά­δι σὲ μου­σα­μᾶ, 145Χ178 ἑκ., Ἐθνι­κὴ Πι­να­κο­θήκη-Μου­σεῖο Ἀλε­ξάν­δρου Σού­τζου.