Μανουὲλ Ἐσπάδα (Manuel Espada): Βουβὸς κινηματογράφος


Espada,Manuel-BoubosKinimatografos-Eikona-03


Μανουὲλ Ἐσπάδα (Manuel Espada)

 

Βου­βὸς κι­νη­μα­το­γρά­φος


ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΙΑΝΟΥ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ/ΣΠΙΤΙ/ΣΑΛΟΝΙ

Ὁ ἠ­θο­ποι­ὸς βά­ζει ἕ­να πο­τή­ρι οὐ­ί­σκι καὶ κά­θε­ται σὲ ἕ­ναν κα­να­πέ. Κά­ποι­ος χτυ­πᾶ τὴν πόρ­τα. Ὁ ἠ­θο­ποι­ὸς ση­κώ­νε­ται καὶ ἀ­νοί­γει. Στὸ κα­τώ­φλι στέ­κε­ται ἕ­νας κου­στου­μα­ρι­σμέ­νος ἄν­τρας.


Espada,Manuel-BoubosKinimatografos-Eikona-02


ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ/ΣΠΙΤΙ/ΣΑΛΟΝΙ

Ὁ ἠ­θο­ποι­ὸς κά­νει μιὰ χει­ρο­νο­μί­α καὶ ὁ κου­στου­μα­ρι­σμέ­νος ἄν­τρας μπαί­νει μέ­σα. Κά­θον­ται.

— Γειά σου, Τζόρτζ. Συγ­γνώ­μη ποὺ εἰ­σβάλ­λω στὴν ται­νί­α σου. Θέ­λω νὰ σοῦ προ­σφέ­ρω ἕ­να πρω­τα­γω­νι­στι­κὸ ρό­λο στὸ Ὁ τρα­γου­δι­στὴς τῆς τζάζ. Θὰ εἶ­ναι ἡ πρώ­τη ται­νί­α μὲ ἦ­χο στὴν Ἱ­στο­ρία. Σὲ ἐν­δι­α­φέ­ρει; Ἡ Γου­όρ­νερ προ­τι­μᾶ τὸν Ἂλ Τζόλ­σον, ἀλ­λὰ σκέ­φτη­κα ἐ­σέ­να. Τί λές;


Espada,Manuel-BoubosKinimatografos-Eikona-03


ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ/ΣΠΙΤΙ/ΣΑΛΟΝΙ

Ὁ Τζὸρτζ Τζέ­σελ ἀρ­νεῖ­ται μὲ τὸ κε­φά­λι, δί­νον­τας νὰ κα­τα­λά­βει ὅ­τι δὲν δέ­χε­ται τὸν ρό­λο. Ἔ­πει­τα προ­σπα­θεῖ νὰ πεῖ κά­τι, ἀλ­λὰ τὸ σε­νά­ριο δὲν προ­βλέ­πει κά­ποι­α κάρ­τα τί­τλου.

— Τό­τε ὁ ρό­λος θὰ πά­ει στὸν Ἂλ Τζόλ­σον.


ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ/ΣΠΙΤΙ/ΣΑΛΟΝΙ

Ὁ Τζὸρτζ κου­νᾶ τὰ χεί­λη, θέ­λει νὰ πεῖ κά­τι, ἀλ­λὰ μέ­νει βου­βός. Γιὰ πάν­τα…


Bonsai-03c-GiaIstologio-04


Πηγή: Manuel Espada, Per­so­na­jes se­cun­da­ri­os [Δευ­τε­ρεύ­ον­τες ρό­λοι], ἐκ­δό­σεις me­no­scu­ar­to, 2015.

Μα­νου­ὲλ ­σπά­δα (ManuelEspada) (Σα­λα­μάν­κα, 1974). Ἔ­χει ἐκ­δώ­σει δύ­ο συλ­λο­γὲς δι­η­γη­μά­των (El des­gu­ace, 2007 καὶ Fu­era de te­ma­rio, 2010). Τὸ Zoom (Ἐκ­δό­σεις Pa­re­nte­sis, 2011) εἶ­ναι τὸ πρῶ­το βι­βλί­ο του μὲ μι­κρὰ δι­η­γή­μα­τα, πα­ρό­λο ποὺ εἶ­χε ἀρ­χί­σει νὰ πει­ρα­μα­τί­ζε­ται μὲ τὸ εἶ­δος ἤ­δη δε­κα­τρί­α χρό­νια πρὶν στὸ πρό­γραμ­μα τοῦ Radio 3, «El ojo de ya ve», κι ἔ­χει κερ­δί­σει πά­νω ἀ­πὸ δώ­δε­κα βρα­βεῖ­α γιὰ τὰ δι­η­γή­μα­τά του. Εἶ­ναι δη­μο­σι­ο­γρά­φος, ἐρ­γά­ζε­ται ὡς σε­να­ρι­ο­γρά­φος γιὰ τὴν τη­λε­ό­ρα­ση καὶ γρά­φει τὸ blog La es­pa­da o­xi­da­da

(www.manuespada.-blogspot.com). Βλ. περισσότερα ἐδῶ.

Μετάφραση ἀπὸ τὰ ἰσπανικά:

Δα­νά­η Τα­χτα­ρᾶ (Ἀ­θή­να, 1987). Με­τα­φρά­στρια καὶ ὑ­πο­ψή­φια δι­δά­κτωρ Με­τά­φρα­σης τοῦ Πα­νε­πι­στη­μί­ου τῆς Μά­λα­γα. Σπού­δα­σε Με­τά­φρα­ση στὸ Ἰ­ό­νιο Πα­νε­πι­στή­μιο καὶ στὸ Πα­νε­πι­στή­μιο τῆς Μά­λα­γα (Με­τα­πτυ­χια­κὸ στὴ Με­τά­φρα­ση γιὰ τὸν Ἐκ­δο­τι­κὸ Κό­σμο). Με­τα­φρά­σεις της ἰ­σπα­νό­φω­νων λο­γο­τε­χνῶν ἔ­χουν δη­μο­σι­ευ­τεῖ στὰ πε­ρι­ο­δι­κὰ e-poema, Ποι­εῖν καὶ Τὸ Δέν­τρο. Γιὰ τὸ ἰ­στο­λό­γιό μας, ἐ­πι­με­λή­θη­κε τὸ ἀ­φι­έ­ρω­μα στὸν Ἰ­σπα­νὸ συγ­γρα­φέ­α Μα­νου­ὲλ Ἐ­σπά­δα καὶ με­τά­φρα­σε δι­η­γή­μα­τα τοῦ Κα­τα­λα­νοῦ συγ­γρα­φέ­α Κὶμ Μουν­ζό.