Συ­με­ὼν Τσα­κί­ρης: ὁ σε­κι­ου­ρι­τάς


TsakirisSymeon-OSekiouritas-Eikona-03


Συ­με­ὼν Τσα­κί­ρης


ὁ σε­κι­ου­ρι­τάς


05-MiΙΑ ΦΟΡΑ καὶ ἕ­ναν και­ρὸ ἦ­ταν ἕ­να πα­νέ­μορ­φο πού­που­λο, ποὺ ὅ­λο γε­λοῦ­σε καὶ φτερ­νι­ζό­τα­νε μέ­σα σὲ ἕ­να μα­ξι­λά­ρι ἑ­νὸς τρι­θέ­σιου κα­να­πέ, ὁ ὁ­ποῖ­ος ἄ­νοι­γε καὶ γι­νό­τα­νε κρε­βά­τι. τὰ μα­ξι­λά­ρια τοῦ τρι­θέ­σιου κα­να­πὲ ἤ­τα­νε τό­σο ὄ­μορ­φα, ποὺ οἱ ἄν­θρω­ποι γιὰ νὰ τὰ προ­στα­τέ­ψου­νε τὰ βά­λα­νε μέ­σα σὲ ἐ­κροὺ κα­λύμ­μα­τα. τὰ κα­λύμ­μα­τα εἴ­χα­νε καὶ φερ­μου­άρ, γιὰ νὰ βγαί­νου­νε εὔ­κο­λα καὶ νὰ τὰ βά­ζου­νε οἱ ἄν­θρω­ποι στὸ πλυν­τή­ριο. ἀλ­λὰ οἱ ἄν­θρω­ποι γιὰ νὰ μὴ φθεί­ρου­νε μὲ τὰ φου­στά­νια καὶ τὰ παν­τε­λό­νια τους καὶ τὶς φτέρ­νες τους τὰ ἐ­κροὺ κα­λύμ­μα­τα, ἁ­πλώ­σα­νε ἕ­να σκου­ρό­χρω­μο με­γά­λο ρι­χτά­ρι πά­νω στὰ κα­λύμ­μα­τα.

       με­τὰ ἤρ­θα­νε στὸ σπί­τι οἱ γά­τες. τό­τε οἱ ἄν­θρω­ποι, πη­γαί­νον­τας γιὰ ὕ­πνο στὴν κρε­βα­το­κά­μα­ρα ἔ­ρι­χναν ἕ­να με­γά­λο σὰν ἀ­πὸ νά­υ­λον σεν­τό­νι πά­νω ἀ­πὸ τὸ σκου­ρό­χρω­μο με­γά­λο ρι­χτά­ρι, για­τί οἱ τρί­χες τῶν γά­των καρ­φώ­νον­ταν βα­θιὰ μέ­σα στὸ ρι­χτά­ρι, δὲν ἔ­βγαι­ναν εὔ­κο­λα καὶ ὅ­ταν οἱ ἄν­θρω­ποι ἤ­θε­λαν νὰ κα­θί­σουν, οἱ τρί­χες τῶν γά­των κολ­λού­σα­νε πά­νω στὰ φου­στά­νια καὶ τὰ παν­τε­λό­νια τους καὶ αὐ­τὸ δὲν τοὺς ἄ­ρε­σε πο­λύ.

       με­τὰ ἤρ­θα­νε ἄλ­λοι ἄν­θρω­ποι ἐ­πί­σκε­ψη στὸ σπί­τι καὶ τοὺς εἴ­πα­νε κα­λὰ λό­για γιὰ τὸ με­γά­λο σὰν ἀ­πὸ νά­υ­λον σεν­τό­νι καὶ ἔ­τσι, πη­γαί­νον­τας γιὰ ὕ­πνο στὴν κρε­βα­το­κά­μα­ρα πε­τοῦ­σαν καὶ μιὰ με­γά­λη κου­ρε­λοὺ πά­νω στὸ σὰν ἀ­πὸ νά­υ­λον σεν­τό­νι, γιὰ νὰ τὸ προ­στα­τέ­ψουν ἀ­πὸ τὰ νύ­χια τῶν γά­των, ποὺ ὅ­λο με­γά­λω­ναν καὶ κά­που σκά­λω­ναν. καὶ τὸ πα­νέ­μορ­φο πού­που­λο ὅ­λο γε­λοῦ­σε καὶ φτερ­νι­ζό­τα­νε μέ­σα σὲ ἕ­να μα­ξι­λά­ρι ἑ­νὸς τρι­θέ­σιου κα­να­πέ, ὁ ὁ­ποῖ­ος μπο­ροῦ­σε νὰ ἀ­νοί­ξει καὶ νὰ γί­νει κρε­βά­τι.


Bonsai-03c-GiaIstologio-04


Πηγή: Πρώτη δημοσίευση.

Συ­με­ὼν Τσα­κί­ρης (Θεσ­σα­λο­νί­κη, 1976). Εἶ­ναι ἀ­πό­φοι­τος τοῦ Τμή­μα­τος Δη­μο­σι­ο­γρα­φί­ας καὶ Μ.Μ.Ε. τοῦ Α.Π.Θ. καὶ τῆς Δρα­μα­τι­κῆς Σχο­λῆς τοῦ Κ.Θ.Β.Ε. Ἐρ­γά­στη­κε ὡς δη­μο­σι­ο­γρά­φος, ἠ­θο­ποι­ός, χο­ρευ­τὴς καὶ p­e­r­f­o­r­m­er. Συ­νερ­γά­στη­κε μὲ τὸν Δη­μή­τρη Πα­πα­ϊ­ω­άν­νου στὶς πα­ρα­στά­σεις «2», «Μή­δεια», «Που­θε­νὰ» καὶ «Μέ­σα». Κεί­με­νά του ἔ­χουν δη­μο­σι­ευ­τεῖ στὰ πε­ρι­ο­δι­κὰ (δε)κα­τά καὶ Ἐν­τευ­κτή­ριο. Δη­μο­σί­ευ­σε τὰ βι­βλί­α Τὰ χαρ­τοι­κί­δια (ποί­η­ση, ἐκ­δ. Ἐν­τευ­κτή­ριο, 2009) καὶ Αὐ­το­βι­ο­γρα­φί­α ἑ­νὸς βρέ­φους (μι­κρὰ πε­ζά, ἐκ­δ. Γα­βρι­η­λί­δης, 2009).