Κων­σταν­τίνος Που­λῆς: Κάμ­πινγκ στὴν πλα­τεί­α Συν­τάγ­μα­τος


Poulis,Konstantinos-CampingStinPlateiaSyntagmatos-Eikona-03


Κων­σταν­τίνος Που­λῆς


Κάμ­πινγκ στὴν πλα­τεί­α Συν­τάγ­μα­τος


02-DeltaΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ πιὸ ὡ­ραί­α φά­ση ἀ­πὸ τὸ ἐ­λεύ­θε­ρο κάμ­πινγκ. Ἐ­γὼ δὲν μέ­νω σὲ δω­μά­τια, ξε­νο­δο­χεῖ­α κι ἔ­τσι. Μοῦ ἀ­ρέ­σει νὰ στή­νω σκη­νού­λα ὅ­που γου­στά­ρω. Ἅ­μα εἶ­μαι στὴ θά­λασ­σα κρε­μά­ω καὶ τὸ μα­γι­ὼ στὸ κλα­δὶ καὶ δὲν κα­τα­λα­βαί­νω τί­πο­τα. Ἐ­λευ­θε­ρί­α: πα­τρί­δα μου εἶ­ναι ὅ­που κρε­μά­ω τὸ μα­γι­ώ μου.

       Τὸ μό­νο ποὺ δὲν πε­ρί­με­να ὅ­ταν ἔ­φτα­σα στὴν Ἀ­θή­να ἦ­ταν νὰ βρῶ τό­σο κό­σμο νὰ κά­νει φρὴ-κάμ­πινγκ. Τέ­λεια κα­βά­τζα, στὴν πλα­τεί­α Συν­τάγ­μα­τος, ἀ­πέ­ναν­τι ἀ­πὸ τὴ βου­λή, του­α­λέ­τα στὰ μα­γα­ζιὰ στὸ κά­τω μέ­ρος τῆς πλα­τεί­ας, δεν­τρά­κι γιὰ ἴ­σκιο, πε­ρί­πτε­ρο γιὰ τσι­γά­ρα καὶ μπύ­ρες. Πα­ρά­δει­σος. Καὶ ἐ­πει­δὴ ἐ­μέ­να μ’ ἀ­ρέ­σει νὰ περ­πα­τά­ω, φτά­νεις μὲ τὰ πό­δια Μο­να­στη­ρά­κι, Πλά­κα, ὅ­που θέ­λεις. Ὅ­ταν ἄ­ρα­ξα τὸ πρῶ­το βρά­δυ, δὲν τὸ πί­στευ­α. Ἀ­φή­νω κά­τω τὸ σακ­κί­διο, πιά­νω νὰ στή­σω καὶ ἀ­μέ­σως μα­ζεύ­ον­ται κά­τι τυ­πά­κια, γα­μῶ τὰ παι­διά. Κου­βεν­τού­λα, νὰ μὲ βο­η­θή­σουν, κι­θα­ρί­τσα τὸ βρά­δυ, τσι­γά­ρα πολ­λά, δὲν τὸ πί­στευ­α ὅ­τι παί­ζει τέ­τοι­α φά­ση μέσ’ στὴν Ἀ­θή­να. Εἶ­χε καὶ μιὰ λι­μνού­λα, νε­ρὸ ὄ­χι πό­σι­μο, ἀλ­λὰ στὴ ζέ­στη μπο­ροῦ­σες νὰ βου­τή­ξεις τὸ πο­δά­ρι μέ­σα νὰ δρο­σι­στεῖς, για­τὶ ἦ­ταν Ἰ­ού­λιος.

       Πο­λὺ ὀρ­γα­νω­μέ­νη φά­ση, κά­θε βρά­δυ μὲ συ­ναν­τή­σεις (οὔ­τε κα­τα­σκή­νω­ση νὰ εἶ­χα πά­ει). Εἶ­χε κά­τι πο­λι­τι­κά, κου­βέν­τες κι ἔ­τσι, νὰ ἀ­να­τρέ­ψου­με, κα­τα­στο­λή, τὸ χρέ­ος, ἡ λι­τό­τη­τα… κού­ρα­ση. Τί κά­νει ὁ κα­θέ­νας στὶς δι­α­κο­πές του εἶ­ναι δι­καί­ω­μά του, ἀλ­λὰ ἐ­γὼ δὲν τὴν πα­λεύ­ω μ’ αὐ­τά, τὰ ἀ­κού­ω καὶ νο­μί­ζω ὅ­τι εἶ­μαι πά­λι στὸ σχο­λεῖ­ο. Ἐ­γὼ πι­στεύ­ω ὅ­τι ἅ­μα ἀλ­λά­ξου­με ὅ­λοι, τό­τε θὰ ἀλ­λά­ξει καὶ ἡ κοι­νω­νί­α, τὸ θέ­μα εἶ­ναι ἐ­σὺ τί κά­νεις, ὄ­χι μὲ κόμ­μα­τα κι ἔ­τσι. Εἶ­χα βρεῖ ὅ­μως ἕ­να παι­δὶ ἀ­πὸ Πρέ­βε­ζα, γα­μῶ τὰ ἀ­το­μά­κια, πο­λὺ δι­α­βα­σμέ­νος, καὶ κά­να­με κου­βέν­τες, ἂν ὑ­πάρ­χει θε­ὸς κ.λπ. Ἐ­γὼ πι­στεύ­ω ὅ­τι ὁ θε­ὸς εἶ­ναι ἕ­νας, ἄλ­λος τὸν λέ­ει Χρι­στό, ἄλ­λος τὸν λέ­ει Μω­ά­μεθ, ἄλ­λος τὸν λέ­ει Βού­δα, ἀλ­λὰ εἶ­ναι πάν­τα ἡ ἴ­δια ἀ­νώ­τε­ρη δύ­να­μη.

       Τὸ τρί­το βρά­δυ, πά­ω νὰ πλύ­νω τὰ δόν­τια μου, μὲ τὴν ὀ­δον­τό­βουρ­τσα στὸ χέ­ρι, καὶ στὸ κά­τω μέ­ρος τῆς πλα­τεί­ας συ­ναν­τά­ω τὴν Κα­τε­ρί­να – τούμ­πα­νο. Ἔ­χει πε­ρά­σει ΤΕΙ ἀλ­λὰ δὲν γου­στά­ρει, φτιά­χνει χα­ϊ­μα­λιὰ καὶ τὰ που­λά­ει στὴ Φο­λέ­γαν­δρο, καὶ δὲν ξέ­ρει τί θὰ κά­νει. Γυρ­νᾶ­με μα­ζί, παί­ζου­με κι­θα­ρί­τσα μὲ κά­τι παι­διὰ ἀ­πὸ τὴν καλ­λι­τε­χνι­κὴ ὁ­μά­δα – μου­σι­κοὶ καὶ ἠ­θο­ποι­οί, ἀ­πὸ αὐ­τὰ τῆς κα­τα­σκή­νω­σης, ποὺ ἔ­χουν ἐ­δῶ, γιὰ νὰ μᾶς κρα­τᾶ­νε ἀ­πα­σχο­λη­μέ­νους. Εἶ­ναι μα­ζὶ καὶ ἕ­νας γε­ρον­το­μαλ­λιάς, ἐ­παγ­γελ­μα­τί­ας τρα­γου­δι­στής, λέ­ει, γα­μῶ τὰ ἄ­το­μα ‒ πολ­λὰ ξύ­δια. Μοῦ λέ­ει ἡ Κα­τε­ρί­να «πᾶ­με νὰ φέ­ρου­με μπύ­ρες;» καὶ παίρ­νει τὸ σκύ­λο της καὶ πᾶ­με. Ὁ σκύ­λος ἐν τῶ με­τα­ξὺ ἔ­χει πιά­σει φι­λί­ες κι αὐ­τὸς μὲ μιὰ σκυ­λί­τσα καὶ ὅ­λο μου­σου­δι­ά­ζον­ταν, γλύ­κα ἦ­ταν. Τὶς Κυ­ρια­κὲς μέ­χρι τὸ ἀ­πό­γευ­μα εἶ­ναι πο­λὺ ὡ­ραῖ­α. Ἐ­γὼ ἔ­χω μιὰ κα­ρε­κλί­τσα καὶ τὴ βγά­ζω στὸ χορ­τά­ρι ἔ­ξω ἀ­πὸ τὴ σκη­νὴ καὶ δι­α­βά­ζω τὸ βι­βλί­ο μου, τὴν Ἀ­σκη­τι­κὴ τοῦ Κα­ζαν­τζά­κη. Ἀ­πὸ τὸ ἀ­πό­γευ­μα καὶ με­τὰ ὅ­μως δὲν πα­λεύ­ε­ται ἡ κα­τά­στα­ση, ὁ κό­σμος εἶ­ναι τό­σο πο­λὺς ποὺ δὲν ἀν­τέ­χω κα­θό­λου. Προ­χθὲς ση­κώ­θη­κα κι ἔ­φυ­γα, πῆ­γα μὲ τὰ πό­δια πρὸς Μο­να­στη­ρά­κι, πλα­τεί­α, καὶ ἄ­ρα­ξα.

       Τὸ κα­κὸ εἶ­ναι ὅ­τι ἐ­πει­δὴ τὸ κάμ­πινγκ γει­το­νεύ­ει μὲ τὴ βου­λή, εἴ­χα­με συ­νε­χῶς μπά­τσους στὸ κε­φά­λι μας. Ποῦ καὶ ποῦ γι­νό­ταν κα­νέ­νας σα­μα­τάς, ἀλ­λὰ πιὸ πο­λὺ στὴν πά­νω πλευ­ρὰ τῆς πλα­τεί­ας, ποὺ ἦ­ταν τε­λεί­ως ἄλ­λη φά­ση, παπ­που­δα­ριὸ κι ἔ­τσι. Ὅ­μως ὁ κό­σμος λι­γό­στευ­ε, φεύ­γα­νε γιὰ κα­λο­καί­ρι. Ἐ­γὼ δὲν εἶ­χα μί­α, δὲν ἔ­παι­ζε νὰ φύ­γω γιὰ νη­σά­κι, ὁ­πό­τε ἄ­ρα­ξα ἐ­κεῖ. Καὶ ἕ­να πρω­ί, δυ­ὸ-τρεῖς ὡ­ρί­τσες ἀ­φοῦ εἴ­χα­με πά­ει γιὰ ὕ­πνο, χι­μᾶ­νε πά­νω μας οἱ μπά­τσοι καὶ τὰ τσα­κί­ζουν ὅ­λα. Παίρ­νουν τὶς σκη­νὲς πα­ρα­μά­ζω­μα, μὲ μπουλ­ντό­ζες, καὶ τὸ κά­νουν ἴ­σω­μα, ὅ­λο τὸ κάμ­πινγκ. Μὲ ἐν­το­λὴ τοῦ δη­μάρ­χου, λέ­ει… Τὰ ἴ­δια παν­τοῦ, ρὲ φί­λε, οἱ δω­μα­τιά­δες. Ἐ­πει­δὴ ἔ­χει ξε­νο­δο­χεῖ­α ἐ­κεῖ δί­πλα, Με­γά­λη Βρε­ταν­νί­α καὶ ἄλ­λο ἕ­να, δὲν ἀ­φή­νουν νὰ κα­τα­σκη­νώ­νει ὁ κο­σμά­κης φρή. Δὲν σὲ πεί­ρα­ξα, ρὲ με­γά­λε, δη­μό­σιος εἶ­ναι ὁ χῶ­ρος. Ἀλ­λὰ οἱ δω­μα­τιά­δες παν­τοῦ ἴ­διοι εἶ­ναι. Βά­λαν τοὺς μπά­τσους καὶ τὰ δι­α­λύ­σα­νε. Ἀ­γα­νά­κτη­σα, φί­λε, μοῦ ση­κώ­θη­κε ἡ τρί­χα! Ὅ­πως δὲν εἶ­χα πι­εῖ καὶ κα­φέ, ὁρ­μά­ω καὶ ἀρ­χί­ζω νὰ φω­νά­ζω, τὴν ὥ­ρα ποὺ μοῦ κου­ρέ­λια­ζαν τὴ σκη­νή: ὁ χῶ­ρος εἶ­ναι δη­μό­σιος, ὁ χῶ­ρος εἶ­ναι δη­μό­σιος! Δὲν ἔ­χεις δι­καί­ω­μα! Τρώ­ω μί­α μὲ τὸ γκλὸμπ στὸ κε­φά­λι, καὶ τὰ κά­ναν ἴ­σω­μα ὅ­λα. Ἀ­γα­νά­χτη­ση, ρέ, τὴν κα­τά­ρα μου νά ’­χουν, καὶ οἱ κω­λόμ­πα­τσοι καὶ οἱ δω­μα­τιά­δες.


Bonsai-03c-GiaIstologio-04


Πηγή: ἀπὸ τὴν συλλογὴ διηγημάτων Ὁ θερμοστάτης (ἐκδ. Μελάνι, 2014).

Κων­σταν­τί­νος Που­λῆς (Ἀ­θή­να, 1973). Σπού­δα­σε Κοι­νω­νι­ο­λο­γί­α καὶ Ἀρ­χαῖ­ο Δρά­μα στὴν Ἀ­θή­να καὶ τὴν Ἀγ­γλί­α. Ἔ­χει δη­μο­σι­εύ­σει λο­γο­τε­χνι­κὰ κεί­με­να, βι­βλι­ο­κρι­σί­ες καὶ δο­κι­μί­α στὰ πε­ρι­ο­δι­κὰ Πλα­νό­διον, Πά­ρο­δος, Μπι­λι­έ­το, Κ, Νέ­α Ἑ­στί­α, Ση­μει­ώ­σεις καὶ Νέ­ο Πλα­νό­διον. Εἶ­ναι μέ­λος τῆς συν­τα­κτι­κῆς ὁ­μά­δας τοῦ πε­ρι­ο­δι­κοῦ Νέ­ο Πλα­νό­διον καὶ ἀρ­θο­γρα­φεῖ στὸ www.thepressproject.gr. Ἐ­δῶ καὶ δε­κα­πέν­τε χρό­να παί­ζει θέ­α­τρο μὲ τὴν ὁ­μά­δα Τσι­ρι­τσάν­τσου­λες.

 

Simeón Tsakiris: Guión piloto de cinta aislante


TsakirisSymeon-PilotikoSenarioMonotikisTainias-Eikona-01b


Simeón Tsakiris

 

Guión piloto de cinta aislante

 

ÉRASE una vez una playa verdaderamente solitaria. allí salieron a dar su primer paseo los recién nacidos de una familia costera de aves. a veces delante guiando, a veces atrás empujando, a veces flanqueando, el papá y la mamá de la familia iban cambiando el ritmo de su marcha. se habían alejado de su nido en la roca verde, cuando el coche aparcó en la cima del sendero que une el asfalto con la playa de arena. los humanos y su parafernalia empezaban ya a dejar sus primeras pisadas en la arena, cuando la familia de las aves optó por asustarse y volver corriendo hacia su roca verde. pero hacia la misma roca verde y su sombra habían puesto rumbo también los pies de los humanos.

       los recién nacidos, reventados, no podían seguir el ritmo de papá y de mamá. el papá leyó el guión, no le gustó y lo cambió. dejó a mamá empujando a los pequeños, abrió de par en par una de sus alas, digamos la izquierda, fingió que cojeaba de la pata derecha y así se precipitó sobre los grandes pies que se acercaban. dio unas vueltas haciendo unas zalamerías, interpretó un poco de tragedia, sonsacó un poco de compasión e hizo otras cosas más, asegurándose de que hasta el último recién nacido había entrado en su nido. entonces abrió la otra ala y los humanos se quedaron agilipollados. estos últimos, habiéndose recuperado rápidamente del espectáculo, se acomodaron y se tumbaron diciendo «¡ay!» y «¡qué tranquilidad tan agradable!» y «aquí, siento que voy a despojarme de toda la ciudad y la voy a enterrar muy, pero que muy profundamente» y cosas por el estilo.

       pero el especial de dos páginas de prensa gratuita sobre aquella playa verdaderamente solitaria lo habían leído otros. muchos.


Bonsai-03c-GiaIstologio-04


Fuente: Primera publicación blog Planodion – Historias Bonsái, 14 de junio de 2015

 

Simeón Tsakiris (Salónica, 1976). Licenciado en Periodismo y Comunicación por la Universidad Aristóteles de Salónica y en Arte Dramático por la Escuela de Teatro Estatal del Norte de Grecia, ha trabajado como periodista, actor y bailarín. Ha trabajado con Dimitris Papaioanu en las obras “Medea”, “2”, “Pouthena” (En ninguna parte) y “Mesa” (Dentro). Sus obras han sido publicadas en las revistas (De)kata y Endefktirio. En el 2009 circuló su primer libro Ta Jartikidia (Τὰ χαρ­τοι­κί­δια) de la editorial Endefktirio.

La traducción colectiva se ha realizado en el marco de la asignatura «Traducción literaria inversa del griego al español» del Máster en Traducción, Co­mu­ni­ca­ción y Mundo Editorial (Universidad Aristóteles de Salónica) impartida du­rante el curso 2015-2016 por Natividad Peramos Soler. Participaron los estu­di­antes: Anestopoulou Anna, Georgopoulou Efi, Golfinopoulou Alexandra, Dimitropoulou Katerina, Kampyli Aspasia, Karagiannidou Kiriaki, Kiose Konstantina, Lambrou Natasa, Malakata Maria, Bakatsia Dimitra, Papaioannou Eustratía.


Galini Saulidu: Vengador

 


10-Saoulidou,Galini-Ekdikitis-Eikona-01


Galini Saulidu

 

Vengador


02-EpsilonSCUCHAS primero los cascos del caballo en el asfalto, miras por la ventana, increíble, don Quijote, el héroe de tu infancia, parado ahí, en la acera, esperando que le abras. Te secas rápidamente las lágrimas, bajas en zapatillas, llegaste en el momento más oportuno, valiente caballero, no aguanto más, mi jefe me trata todos los días como una basura, lo sé todo noble dama, no perdamos tiempo. Ya estamos en su despacho, ¿quién es usted?, los carnavales aún no han llegado, las palabras sobran en tu caso, maldito sinvergüenza, la espada del caballero baja con fuerza, papeles flotan y se esparcen por el suelo, el director cae en­sa­gre­nta­do de la silla, pagó con creces su horrible com­por­ta­mien­to, abrazas llena de gratitud al caballero, subís los dos al Rocinante, no galopa, vuela, sus patas apenas rozan las antenas de los edificios, en vano te preocupabas, al final la solución era tan simple.


Don-Quixote-WindTurbine


Fuente: Revista The book´s Journal, núm. 63, febrero de 2016.

Galini Saulidu (Atenas, 1962). Estudió Pedagogía y Filología Griega. Trabajó como maestra durante 30 años. Empezó a escribir tras su jubilación.

Traducción grupal (XXIV Jornadas de Didáctica de ASPE)

Revisión: Konstantinos Paleologos		

	

Iró Nikopulu: Los obsequios


Nikopoulou,Iro-TaDora-Eikona-01


Iró Nikopulu

 

Los obsequios


08-Ro-Chronica_Polonorum_PAULIN Pfeiffer colocó con dificultad el último, por el momento, regalo en la pequeña bodeguita bajo la escalera. Cerró la puerta con apuro y suspiró jadeante. No había perdido todavía los kilos demás del embarazo. Había comenzado a enviar otra vez sus reportajes a Vanity Fair, pero no se atrevía a pasar por las oficinas sin antes recuperar completamente la silueta. Enderezó la costura de sus medias y regresó sonriendo al salón. El alegre sonido del timbre de la puerta de entrada anunciaba sin parar nuevas visitas. La empleada doméstica corría para abrir, recogía sombreros, abrigos y regalos para Patrick, el recién bautizado y, los apilaba en la parte de atrás del living room. Al día siguiente, cuando Paulin comenzó a abrir los regalos, le esperaba una insólita sorpresa. Más o menos en las primeras cinco cajas –una sí otra no– había zapatitos microscópicos de diferentes diseños y colores. Paulin puso un disco en el tocadiscos, un gin tónic con hielo y llamó a su marido. Continuaron abriéndolas juntos y después del cuarto par empezaron las apuestas riéndose. Al final, los sorprendidos padres contaron en total doce pares de zapatitos del mismo número para su retoño, quien como si supiera de lo que se trataba se acercó a ellos gateando con rapidez. Por un momento se miraron los tres directamente a los ojos. Tras un nuevo estallido de risas hasta llorar, Paulin dijo que era imposible que los usara todos, porque los piececitos de los niños crecen más rápido que los frescos rabanitos de su huerto. A lo sumo lo que necesitaría el pequeño eran dos o tres pares del mismo número. «¿Y el resto?… », se preguntó colocándolos otra vez dentro de la caja de manera inconsciente… «Si fuera por lo menos miembro de alguna organización filantrópica para niños, merecería la pena», susurró; «sin embargo, a los desempleados de nuestra asociación, ¿de qué les sirven?». «Muy simple», dijo su marido tomando algunas cajas en sus brazos, mientras salía de la habitación. «Los venderemos y daremos el dinero a la asociación…». Paulin, tras apartar tres pares, cerró la última caja gritando, «vale, pero ¿cómo lo haremos?…». «Con un anuncio en el periódico», se oyó la voz sorda de él bajo las escaleras. «Y entonces ¿qué escribimos…?», volvió a gritar, mordisqueando ya un lápiz. «Muy simple… Pones…». «Te escucho…».

       «Vendo: zapatos de bebé, sin usar».


Bonsai-03c-GiaIstologio-04


Fuente: Primera publicación blog Planodion – Historias Bonsái, 24 de enero de 2014

Iró Nikopulu (Atenas, 1958). Estudió pintura y escenografía en la Facultad de Bellas Artes en Atenas. Ha expuesto sus obras tanto en Grecia como en el extranjero. Escribe poesía, novelas y cuentos. Su último libro Ασφαλής πόλης (Editorial Γαβριηλίδης, 2015) Co-dirige el blog de minicuentos Πλανόδιον Ἱστορίες Μπονζάι. Sus poemas, cuentos artículos han sido publicados en revistas y en prensa diaria.

Traducción: Marisol Fuentes

Revisión: Konstantinos Paleologos