Κων­σταν­τίνος Που­λῆς: Κάμ­πινγκ στὴν πλα­τεί­α Συν­τάγ­μα­τος


Poulis,Konstantinos-CampingStinPlateiaSyntagmatos-Eikona-03


Κων­σταν­τίνος Που­λῆς


Κάμ­πινγκ στὴν πλα­τεί­α Συν­τάγ­μα­τος


02-DeltaΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ πιὸ ὡ­ραί­α φά­ση ἀ­πὸ τὸ ἐ­λεύ­θε­ρο κάμ­πινγκ. Ἐ­γὼ δὲν μέ­νω σὲ δω­μά­τια, ξε­νο­δο­χεῖ­α κι ἔ­τσι. Μοῦ ἀ­ρέ­σει νὰ στή­νω σκη­νού­λα ὅ­που γου­στά­ρω. Ἅ­μα εἶ­μαι στὴ θά­λασ­σα κρε­μά­ω καὶ τὸ μα­γι­ὼ στὸ κλα­δὶ καὶ δὲν κα­τα­λα­βαί­νω τί­πο­τα. Ἐ­λευ­θε­ρί­α: πα­τρί­δα μου εἶ­ναι ὅ­που κρε­μά­ω τὸ μα­γι­ώ μου.

       Τὸ μό­νο ποὺ δὲν πε­ρί­με­να ὅ­ταν ἔ­φτα­σα στὴν Ἀ­θή­να ἦ­ταν νὰ βρῶ τό­σο κό­σμο νὰ κά­νει φρὴ-κάμ­πινγκ. Τέ­λεια κα­βά­τζα, στὴν πλα­τεί­α Συν­τάγ­μα­τος, ἀ­πέ­ναν­τι ἀ­πὸ τὴ βου­λή, του­α­λέ­τα στὰ μα­γα­ζιὰ στὸ κά­τω μέ­ρος τῆς πλα­τεί­ας, δεν­τρά­κι γιὰ ἴ­σκιο, πε­ρί­πτε­ρο γιὰ τσι­γά­ρα καὶ μπύ­ρες. Πα­ρά­δει­σος. Καὶ ἐ­πει­δὴ ἐ­μέ­να μ’ ἀ­ρέ­σει νὰ περ­πα­τά­ω, φτά­νεις μὲ τὰ πό­δια Μο­να­στη­ρά­κι, Πλά­κα, ὅ­που θέ­λεις. Ὅ­ταν ἄ­ρα­ξα τὸ πρῶ­το βρά­δυ, δὲν τὸ πί­στευ­α. Ἀ­φή­νω κά­τω τὸ σακ­κί­διο, πιά­νω νὰ στή­σω καὶ ἀ­μέ­σως μα­ζεύ­ον­ται κά­τι τυ­πά­κια, γα­μῶ τὰ παι­διά. Κου­βεν­τού­λα, νὰ μὲ βο­η­θή­σουν, κι­θα­ρί­τσα τὸ βρά­δυ, τσι­γά­ρα πολ­λά, δὲν τὸ πί­στευ­α ὅ­τι παί­ζει τέ­τοι­α φά­ση μέσ’ στὴν Ἀ­θή­να. Εἶ­χε καὶ μιὰ λι­μνού­λα, νε­ρὸ ὄ­χι πό­σι­μο, ἀλ­λὰ στὴ ζέ­στη μπο­ροῦ­σες νὰ βου­τή­ξεις τὸ πο­δά­ρι μέ­σα νὰ δρο­σι­στεῖς, για­τὶ ἦ­ταν Ἰ­ού­λιος.

       Πο­λὺ ὀρ­γα­νω­μέ­νη φά­ση, κά­θε βρά­δυ μὲ συ­ναν­τή­σεις (οὔ­τε κα­τα­σκή­νω­ση νὰ εἶ­χα πά­ει). Εἶ­χε κά­τι πο­λι­τι­κά, κου­βέν­τες κι ἔ­τσι, νὰ ἀ­να­τρέ­ψου­με, κα­τα­στο­λή, τὸ χρέ­ος, ἡ λι­τό­τη­τα… κού­ρα­ση. Τί κά­νει ὁ κα­θέ­νας στὶς δι­α­κο­πές του εἶ­ναι δι­καί­ω­μά του, ἀλ­λὰ ἐ­γὼ δὲν τὴν πα­λεύ­ω μ’ αὐ­τά, τὰ ἀ­κού­ω καὶ νο­μί­ζω ὅ­τι εἶ­μαι πά­λι στὸ σχο­λεῖ­ο. Ἐ­γὼ πι­στεύ­ω ὅ­τι ἅ­μα ἀλ­λά­ξου­με ὅ­λοι, τό­τε θὰ ἀλ­λά­ξει καὶ ἡ κοι­νω­νί­α, τὸ θέ­μα εἶ­ναι ἐ­σὺ τί κά­νεις, ὄ­χι μὲ κόμ­μα­τα κι ἔ­τσι. Εἶ­χα βρεῖ ὅ­μως ἕ­να παι­δὶ ἀ­πὸ Πρέ­βε­ζα, γα­μῶ τὰ ἀ­το­μά­κια, πο­λὺ δι­α­βα­σμέ­νος, καὶ κά­να­με κου­βέν­τες, ἂν ὑ­πάρ­χει θε­ὸς κ.λπ. Ἐ­γὼ πι­στεύ­ω ὅ­τι ὁ θε­ὸς εἶ­ναι ἕ­νας, ἄλ­λος τὸν λέ­ει Χρι­στό, ἄλ­λος τὸν λέ­ει Μω­ά­μεθ, ἄλ­λος τὸν λέ­ει Βού­δα, ἀλ­λὰ εἶ­ναι πάν­τα ἡ ἴ­δια ἀ­νώ­τε­ρη δύ­να­μη.

       Τὸ τρί­το βρά­δυ, πά­ω νὰ πλύ­νω τὰ δόν­τια μου, μὲ τὴν ὀ­δον­τό­βουρ­τσα στὸ χέ­ρι, καὶ στὸ κά­τω μέ­ρος τῆς πλα­τεί­ας συ­ναν­τά­ω τὴν Κα­τε­ρί­να – τούμ­πα­νο. Ἔ­χει πε­ρά­σει ΤΕΙ ἀλ­λὰ δὲν γου­στά­ρει, φτιά­χνει χα­ϊ­μα­λιὰ καὶ τὰ που­λά­ει στὴ Φο­λέ­γαν­δρο, καὶ δὲν ξέ­ρει τί θὰ κά­νει. Γυρ­νᾶ­με μα­ζί, παί­ζου­με κι­θα­ρί­τσα μὲ κά­τι παι­διὰ ἀ­πὸ τὴν καλ­λι­τε­χνι­κὴ ὁ­μά­δα – μου­σι­κοὶ καὶ ἠ­θο­ποι­οί, ἀ­πὸ αὐ­τὰ τῆς κα­τα­σκή­νω­σης, ποὺ ἔ­χουν ἐ­δῶ, γιὰ νὰ μᾶς κρα­τᾶ­νε ἀ­πα­σχο­λη­μέ­νους. Εἶ­ναι μα­ζὶ καὶ ἕ­νας γε­ρον­το­μαλ­λιάς, ἐ­παγ­γελ­μα­τί­ας τρα­γου­δι­στής, λέ­ει, γα­μῶ τὰ ἄ­το­μα ‒ πολ­λὰ ξύ­δια. Μοῦ λέ­ει ἡ Κα­τε­ρί­να «πᾶ­με νὰ φέ­ρου­με μπύ­ρες;» καὶ παίρ­νει τὸ σκύ­λο της καὶ πᾶ­με. Ὁ σκύ­λος ἐν τῶ με­τα­ξὺ ἔ­χει πιά­σει φι­λί­ες κι αὐ­τὸς μὲ μιὰ σκυ­λί­τσα καὶ ὅ­λο μου­σου­δι­ά­ζον­ταν, γλύ­κα ἦ­ταν. Τὶς Κυ­ρια­κὲς μέ­χρι τὸ ἀ­πό­γευ­μα εἶ­ναι πο­λὺ ὡ­ραῖ­α. Ἐ­γὼ ἔ­χω μιὰ κα­ρε­κλί­τσα καὶ τὴ βγά­ζω στὸ χορ­τά­ρι ἔ­ξω ἀ­πὸ τὴ σκη­νὴ καὶ δι­α­βά­ζω τὸ βι­βλί­ο μου, τὴν Ἀ­σκη­τι­κὴ τοῦ Κα­ζαν­τζά­κη. Ἀ­πὸ τὸ ἀ­πό­γευ­μα καὶ με­τὰ ὅ­μως δὲν πα­λεύ­ε­ται ἡ κα­τά­στα­ση, ὁ κό­σμος εἶ­ναι τό­σο πο­λὺς ποὺ δὲν ἀν­τέ­χω κα­θό­λου. Προ­χθὲς ση­κώ­θη­κα κι ἔ­φυ­γα, πῆ­γα μὲ τὰ πό­δια πρὸς Μο­να­στη­ρά­κι, πλα­τεί­α, καὶ ἄ­ρα­ξα.

       Τὸ κα­κὸ εἶ­ναι ὅ­τι ἐ­πει­δὴ τὸ κάμ­πινγκ γει­το­νεύ­ει μὲ τὴ βου­λή, εἴ­χα­με συ­νε­χῶς μπά­τσους στὸ κε­φά­λι μας. Ποῦ καὶ ποῦ γι­νό­ταν κα­νέ­νας σα­μα­τάς, ἀλ­λὰ πιὸ πο­λὺ στὴν πά­νω πλευ­ρὰ τῆς πλα­τεί­ας, ποὺ ἦ­ταν τε­λεί­ως ἄλ­λη φά­ση, παπ­που­δα­ριὸ κι ἔ­τσι. Ὅ­μως ὁ κό­σμος λι­γό­στευ­ε, φεύ­γα­νε γιὰ κα­λο­καί­ρι. Ἐ­γὼ δὲν εἶ­χα μί­α, δὲν ἔ­παι­ζε νὰ φύ­γω γιὰ νη­σά­κι, ὁ­πό­τε ἄ­ρα­ξα ἐ­κεῖ. Καὶ ἕ­να πρω­ί, δυ­ὸ-τρεῖς ὡ­ρί­τσες ἀ­φοῦ εἴ­χα­με πά­ει γιὰ ὕ­πνο, χι­μᾶ­νε πά­νω μας οἱ μπά­τσοι καὶ τὰ τσα­κί­ζουν ὅ­λα. Παίρ­νουν τὶς σκη­νὲς πα­ρα­μά­ζω­μα, μὲ μπουλ­ντό­ζες, καὶ τὸ κά­νουν ἴ­σω­μα, ὅ­λο τὸ κάμ­πινγκ. Μὲ ἐν­το­λὴ τοῦ δη­μάρ­χου, λέ­ει… Τὰ ἴ­δια παν­τοῦ, ρὲ φί­λε, οἱ δω­μα­τιά­δες. Ἐ­πει­δὴ ἔ­χει ξε­νο­δο­χεῖ­α ἐ­κεῖ δί­πλα, Με­γά­λη Βρε­ταν­νί­α καὶ ἄλ­λο ἕ­να, δὲν ἀ­φή­νουν νὰ κα­τα­σκη­νώ­νει ὁ κο­σμά­κης φρή. Δὲν σὲ πεί­ρα­ξα, ρὲ με­γά­λε, δη­μό­σιος εἶ­ναι ὁ χῶ­ρος. Ἀλ­λὰ οἱ δω­μα­τιά­δες παν­τοῦ ἴ­διοι εἶ­ναι. Βά­λαν τοὺς μπά­τσους καὶ τὰ δι­α­λύ­σα­νε. Ἀ­γα­νά­κτη­σα, φί­λε, μοῦ ση­κώ­θη­κε ἡ τρί­χα! Ὅ­πως δὲν εἶ­χα πι­εῖ καὶ κα­φέ, ὁρ­μά­ω καὶ ἀρ­χί­ζω νὰ φω­νά­ζω, τὴν ὥ­ρα ποὺ μοῦ κου­ρέ­λια­ζαν τὴ σκη­νή: ὁ χῶ­ρος εἶ­ναι δη­μό­σιος, ὁ χῶ­ρος εἶ­ναι δη­μό­σιος! Δὲν ἔ­χεις δι­καί­ω­μα! Τρώ­ω μί­α μὲ τὸ γκλὸμπ στὸ κε­φά­λι, καὶ τὰ κά­ναν ἴ­σω­μα ὅ­λα. Ἀ­γα­νά­χτη­ση, ρέ, τὴν κα­τά­ρα μου νά ’­χουν, καὶ οἱ κω­λόμ­πα­τσοι καὶ οἱ δω­μα­τιά­δες.


Bonsai-03c-GiaIstologio-04


Πηγή: ἀπὸ τὴν συλλογὴ διηγημάτων Ὁ θερμοστάτης (ἐκδ. Μελάνι, 2014).

Κων­σταν­τί­νος Που­λῆς (Ἀ­θή­να, 1973). Σπού­δα­σε Κοι­νω­νι­ο­λο­γί­α καὶ Ἀρ­χαῖ­ο Δρά­μα στὴν Ἀ­θή­να καὶ τὴν Ἀγ­γλί­α. Ἔ­χει δη­μο­σι­εύ­σει λο­γο­τε­χνι­κὰ κεί­με­να, βι­βλι­ο­κρι­σί­ες καὶ δο­κι­μί­α στὰ πε­ρι­ο­δι­κὰ Πλα­νό­διον, Πά­ρο­δος, Μπι­λι­έ­το, Κ, Νέ­α Ἑ­στί­α, Ση­μει­ώ­σεις καὶ Νέ­ο Πλα­νό­διον. Εἶ­ναι μέ­λος τῆς συν­τα­κτι­κῆς ὁ­μά­δας τοῦ πε­ρι­ο­δι­κοῦ Νέ­ο Πλα­νό­διον καὶ ἀρ­θο­γρα­φεῖ στὸ www.thepressproject.gr. Ἐ­δῶ καὶ δε­κα­πέν­τε χρό­να παί­ζει θέ­α­τρο μὲ τὴν ὁ­μά­δα Τσι­ρι­τσάν­τσου­λες.

 

Διαφημίσεις

Simeón Tsakiris: Guión piloto de cinta aislante


TsakirisSymeon-PilotikoSenarioMonotikisTainias-Eikona-01b


Simeón Tsakiris

 

Guión piloto de cinta aislante

 

ÉRASE una vez una playa verdaderamente solitaria. allí salieron a dar su primer paseo los recién nacidos de una familia costera de aves. a veces delante guiando, a veces atrás empujando, a veces flanqueando, el papá y la mamá de la familia iban cambiando el ritmo de su marcha. se habían alejado de su nido en la roca verde, cuando el coche aparcó en la cima del sendero que une el asfalto con la playa de arena. los humanos y su parafernalia empezaban ya a dejar sus primeras pisadas en la arena, cuando la familia de las aves optó por asustarse y volver corriendo hacia su roca verde. pero hacia la misma roca verde y su sombra habían puesto rumbo también los pies de los humanos.

       los recién nacidos, reventados, no podían seguir el ritmo de papá y de mamá. el papá leyó el guión, no le gustó y lo cambió. dejó a mamá empujando a los pequeños, abrió de par en par una de sus alas, digamos la izquierda, fingió que cojeaba de la pata derecha y así se precipitó sobre los grandes pies que se acercaban. dio unas vueltas haciendo unas zalamerías, interpretó un poco de tragedia, sonsacó un poco de compasión e hizo otras cosas más, asegurándose de que hasta el último recién nacido había entrado en su nido. entonces abrió la otra ala y los humanos se quedaron agilipollados. estos últimos, habiéndose recuperado rápidamente del espectáculo, se acomodaron y se tumbaron diciendo «¡ay!» y «¡qué tranquilidad tan agradable!» y «aquí, siento que voy a despojarme de toda la ciudad y la voy a enterrar muy, pero que muy profundamente» y cosas por el estilo.

       pero el especial de dos páginas de prensa gratuita sobre aquella playa verdaderamente solitaria lo habían leído otros. muchos.


Bonsai-03c-GiaIstologio-04


Fuente: Primera publicación blog Planodion – Historias Bonsái, 14 de junio de 2015

 

Simeón Tsakiris (Salónica, 1976). Licenciado en Periodismo y Comunicación por la Universidad Aristóteles de Salónica y en Arte Dramático por la Escuela de Teatro Estatal del Norte de Grecia, ha trabajado como periodista, actor y bailarín. Ha trabajado con Dimitris Papaioanu en las obras “Medea”, “2”, “Pouthena” (En ninguna parte) y “Mesa” (Dentro). Sus obras han sido publicadas en las revistas (De)kata y Endefktirio. En el 2009 circuló su primer libro Ta Jartikidia (Τὰ χαρ­τοι­κί­δια) de la editorial Endefktirio.

La traducción colectiva se ha realizado en el marco de la asignatura «Traducción literaria inversa del griego al español» del Máster en Traducción, Co­mu­ni­ca­ción y Mundo Editorial (Universidad Aristóteles de Salónica) impartida du­rante el curso 2015-2016 por Natividad Peramos Soler. Participaron los estu­di­antes: Anestopoulou Anna, Georgopoulou Efi, Golfinopoulou Alexandra, Dimitropoulou Katerina, Kampyli Aspasia, Karagiannidou Kiriaki, Kiose Konstantina, Lambrou Natasa, Malakata Maria, Bakatsia Dimitra, Papaioannou Eustratía.


Galini Saulidu: Vengador

 


10-Saoulidou,Galini-Ekdikitis-Eikona-01


Galini Saulidu

 

Vengador


02-EpsilonSCUCHAS primero los cascos del caballo en el asfalto, miras por la ventana, increíble, don Quijote, el héroe de tu infancia, parado ahí, en la acera, esperando que le abras. Te secas rápidamente las lágrimas, bajas en zapatillas, llegaste en el momento más oportuno, valiente caballero, no aguanto más, mi jefe me trata todos los días como una basura, lo sé todo noble dama, no perdamos tiempo. Ya estamos en su despacho, ¿quién es usted?, los carnavales aún no han llegado, las palabras sobran en tu caso, maldito sinvergüenza, la espada del caballero baja con fuerza, papeles flotan y se esparcen por el suelo, el director cae en­sa­gre­nta­do de la silla, pagó con creces su horrible com­por­ta­mien­to, abrazas llena de gratitud al caballero, subís los dos al Rocinante, no galopa, vuela, sus patas apenas rozan las antenas de los edificios, en vano te preocupabas, al final la solución era tan simple.


Don-Quixote-WindTurbine


Fuente: Revista The book´s Journal, núm. 63, febrero de 2016.

Galini Saulidu (Atenas, 1962). Estudió Pedagogía y Filología Griega. Trabajó como maestra durante 30 años. Empezó a escribir tras su jubilación.

Traducción grupal (XXIV Jornadas de Didáctica de ASPE)

Revisión: Konstantinos Paleologos		

	

Iró Nikopulu: Los obsequios


Nikopoulou,Iro-TaDora-Eikona-01


Iró Nikopulu

 

Los obsequios


08-Ro-Chronica_Polonorum_PAULIN Pfeiffer colocó con dificultad el último, por el momento, regalo en la pequeña bodeguita bajo la escalera. Cerró la puerta con apuro y suspiró jadeante. No había perdido todavía los kilos demás del embarazo. Había comenzado a enviar otra vez sus reportajes a Vanity Fair, pero no se atrevía a pasar por las oficinas sin antes recuperar completamente la silueta. Enderezó la costura de sus medias y regresó sonriendo al salón. El alegre sonido del timbre de la puerta de entrada anunciaba sin parar nuevas visitas. La empleada doméstica corría para abrir, recogía sombreros, abrigos y regalos para Patrick, el recién bautizado y, los apilaba en la parte de atrás del living room. Al día siguiente, cuando Paulin comenzó a abrir los regalos, le esperaba una insólita sorpresa. Más o menos en las primeras cinco cajas –una sí otra no– había zapatitos microscópicos de diferentes diseños y colores. Paulin puso un disco en el tocadiscos, un gin tónic con hielo y llamó a su marido. Continuaron abriéndolas juntos y después del cuarto par empezaron las apuestas riéndose. Al final, los sorprendidos padres contaron en total doce pares de zapatitos del mismo número para su retoño, quien como si supiera de lo que se trataba se acercó a ellos gateando con rapidez. Por un momento se miraron los tres directamente a los ojos. Tras un nuevo estallido de risas hasta llorar, Paulin dijo que era imposible que los usara todos, porque los piececitos de los niños crecen más rápido que los frescos rabanitos de su huerto. A lo sumo lo que necesitaría el pequeño eran dos o tres pares del mismo número. «¿Y el resto?… », se preguntó colocándolos otra vez dentro de la caja de manera inconsciente… «Si fuera por lo menos miembro de alguna organización filantrópica para niños, merecería la pena», susurró; «sin embargo, a los desempleados de nuestra asociación, ¿de qué les sirven?». «Muy simple», dijo su marido tomando algunas cajas en sus brazos, mientras salía de la habitación. «Los venderemos y daremos el dinero a la asociación…». Paulin, tras apartar tres pares, cerró la última caja gritando, «vale, pero ¿cómo lo haremos?…». «Con un anuncio en el periódico», se oyó la voz sorda de él bajo las escaleras. «Y entonces ¿qué escribimos…?», volvió a gritar, mordisqueando ya un lápiz. «Muy simple… Pones…». «Te escucho…».

       «Vendo: zapatos de bebé, sin usar».


Bonsai-03c-GiaIstologio-04


Fuente: Primera publicación blog Planodion – Historias Bonsái, 24 de enero de 2014

Iró Nikopulu (Atenas, 1958). Estudió pintura y escenografía en la Facultad de Bellas Artes en Atenas. Ha expuesto sus obras tanto en Grecia como en el extranjero. Escribe poesía, novelas y cuentos. Su último libro Ασφαλής πόλης (Editorial Γαβριηλίδης, 2015) Co-dirige el blog de minicuentos Πλανόδιον Ἱστορίες Μπονζάι. Sus poemas, cuentos artículos han sido publicados en revistas y en prensa diaria.

Traducción: Marisol Fuentes

Revisión: Konstantinos Paleologos		

	

Μάκης Μωραΐτης: Ἀσυνήθιστος ἔρωτας


Moraitis,Makis-AsynithistosErotas-Eikona-01


Μάκης Μωραΐτης


Ἀ­συ­νή­θι­στος ἔ­ρω­τας


12-Omikron-Hymnus_in_Romam_61_2ΛΗ ΤΟΥ ΤΗ ΖΩΗ ὁ Ἀν­τρί­κος Κου­ρού­κλης τὴν πέ­ρα­σε στὸ μα­κρό­στε­νο μπα­κά­λι­κό του. Ἀ­πὸ τὰ χα­ρά­μα­τα ἄ­νοι­γε τὸ μα­γα­ζί του, ἄ­να­βε τὸν ἕ­να καὶ μο­να­δι­κὸ ἀ­δύ­να­μο λαμ­πτή­ρα, φό­ρα­γε τὴν πο­διά του καὶ ἔ­πι­α­νε δου­λειά. Τὴν πόρ­τα ἄ­φη­νε ἀ­νοι­χτὴ τὰ κα­λο­καί­ρια, τὴν ξυ­λό­σομ­πα ἄ­να­βε τοὺς χει­μῶ­νες. Μό­νη του δι­α­σκέ­δα­ση νὰ με­τρά­ει τὰ λε­φτά, νὰ τὰ κά­νει μα­σού­ρι καὶ νὰ τὰ κρύ­βει.

       Μπῆ­κε ὁ χρό­νος βγῆ­κε ὁ χρό­νος καὶ ὁ Ἀν­τρί­κος ἐ­κεῖ, μό­νο νὰ βλέ­πει τὴ μιὰ τὰ νε­ρὰ τῶν βρο­χῶν νὰ τρέ­χουν στὴν κα­τη­φό­ρα, τὴν ἄλ­λη τὸν ἀ­γέ­ρα νὰ ση­κώ­νει σύν­νε­φα σκό­νης, σέρ­νον­τας ὁ ἴ­διος τὸ δε­ξί του πό­δι λό­γῳ τῆς ἐκ γε­νε­τῆς ἀ­να­πη­ρί­ας του. Γυ­ναί­κα δὲν εἶ­χε στὴ ζω­ή του, οὔ­τε γά­μο ἔ­κα­νε πο­τέ, μό­νο μιὰ ἀ­δελ­φὴ ποὺ τὴν ἔ­χα­σε ἀ­πὸ νω­ρίς.

       Καὶ ἦρ­θε ἡ φώ­κια στὸν Πα­ρα­λια­κὸ ἐ­κεῖ­νο τὸ χει­μώ­να. Με­ρό­νυ­χτα πολ­λὰ πή­γαι­νε κι ἐρ­χό­ταν σὲ ὅ­λη τὴν ἔ­κτα­ση τῶν ρη­χῶν νε­ρῶν, τὴ μιὰ νὰ σκού­ζει, τὴν ἄλ­λη νὰ μοι­ρο­λο­γᾶ. Πό­νο πο­λὺ ἔ­βγα­ζαν τὰ κρω­ξί­μα­τά της. Γιὰ κα­κὸ ση­μά­δι τὸ πῆ­ραν οἱ πε­ρισ­σό­τε­ροι καὶ ἔ­κα­ναν τὸν σταυ­ρό τους κα­θὼς περ­νοῦ­σαν ἀ­πὸ κεῖ, ἰ­δι­αί­τε­ρα βέ­βαι­α οἱ ψα­ρά­δες τῆς πε­ρι­ο­χῆς. Λὲς καὶ ἦ­ταν ἄν­θρω­πος, κοί­τα­ζε στὰ μά­τια ὅ­σους πλη­σί­α­ζαν ἐ­κεῖ­νο τὸ ση­μεῖ­ο τοῦ μώ­λου καὶ σὰν νὰ ζη­τοῦ­σε βο­ή­θεια γιὰ κά­τι ποὺ ἦ­ταν ἀ­προσ­δι­ό­ρι­στο. «Πρέ­πει νὰ ἔ­χα­σε τὸ παι­δί της», εἶ­πε κά­ποι­α καὶ αὐ­τὸ φά­νη­κε σὲ ὅ­λους ὡς ἡ πιὸ πι­θα­νὴ αἰ­τί­α.

       Ἀ­πο­με­σή­με­ρο ἦ­ταν ὅ­ταν κα­τέ­βη­κε στὸ μῶ­λο ὁ Ἀν­τρί­κος νὰ τὴν δεῖ κι αὐ­τός, ὕ­στε­ρα ἀ­πὸ τό­ση κου­βέν­τα ποὺ εἶ­χε γί­νει ἀλ­λὰ καὶ ἐ­πη­ρε­α­σμέ­νος ἀ­πὸ τὸν ἀ­πό­η­χο τῶν κρω­ξι­μά­των της ποὺ ἔ­φτα­ναν μέ­χρι τὸ μα­γα­ζί του. Τὴν βρῆ­κε σὲ πό­νο με­γά­λο καὶ τὴ συμ­πό­νε­σε. Πρώ­τη φο­ρὰ στὴ ζω­ὴ του ἔ­βγα­λε πρὸς τὰ ἔ­ξω συ­ναι­σθή­μα­τα ὁ Ἀν­τρί­κος, μά­λι­στα μό­λις τὸ συ­νει­δη­το­ποί­η­σε τα­ρα­κου­νή­θη­κε ἀ­κό­μη πε­ρισ­σό­τε­ρο. Κα­τέ­βη­κε στὸ μῶ­λο καὶ τὴν ἑ­πό­με­νη μέ­ρα, πρω­ὶ-πρω­ὶ μά­λι­στα, προ­τοῦ ἀ­νοί­ξει τὸ μα­γα­ζί. Τὸ σφί­ξι­μο ποὺ ἔ­νι­ω­σε, πρώ­τη φο­ρὰ στὴ ζω­ή του, δὲν ἤ­ξε­ρε πῶς νὰ τὸ χα­ρα­κτη­ρί­σει. Καὶ νὰ τοῦ ζη­τοῦ­σες νὰ στὸ ἐκ­φρά­σει μὲ λό­για σί­γου­ρα δὲν θὰ μπο­ροῦ­σε.

       Ἄλ­λα­ξε τὶς ἑ­πό­με­νες ἡ­μέ­ρες ἡ συμ­πε­ρι­φο­ρά του. Στὸ μα­γα­ζί του δού­λευ­ε ἀλ­λὰ χω­ρὶς μυα­λό. Αὐ­τὸ τὸ εἶ­χε χά­σει πλέ­ον, ἀ­φοῦ ὅ­λο τὴ φώ­κια σκε­φτό­ταν. Ἐ­πι­τέ­λους στὴν ἀ­κύ­μαν­τη ζω­ή του, ὁ Ἀν­τρί­κος εἶ­χε ἐ­ρω­τευ­τεῖ!

       Τὴν τρί­τη ἡ­μέ­ρα, χά­ρα­μα ὅ­πως πάν­τα, μὲ μιὰ ἀ­τμό­σφαι­ρα ποὺ ἔ­δει­χνε πὼς ὁ και­ρός της θὰ ἦ­ταν μουν­τός, μπῆ­κε ἕ­νας ἄλ­λος Ἀν­τρί­κος στὸ μα­γα­ζί του. Στὴν ὄ­ψη καὶ στὰ μέ­σα του.

       Μό­νο ποὺ αὐ­τὴ τὴ φο­ρὰ δὲν ἦ­ταν μό­νος του. Ὅ­ποι­ος πέ­ρα­σε ἔ­ξω ἀ­πὸ τὸ μπα­κά­λι­κό του ἐ­κεί­νη τὴν ἡ­μέ­ρα τὸν εἶ­δε νὰ ἔ­χει τὴ φώ­κια στὰ πό­δια του καὶ τρυ­φε­ρὰ νὰ τὴν τα­ΐ­ζει.


Bonsai-03c-GiaIstologio-04


Πηγή: Πρώτη δημοσίευση.

Μά­κης Μω­ρα­ΐ­της (Λη­ξού­ρι, 1951). Κι­νη­μα­το­γρά­φος, σκη­νο­θε­σί­α, με­λέ­τη, πε­ζο­γρα­φί­α. Σπού­δα­σε κι­νη­μα­το­γρά­φο στὸ Πα­νε­πι­στή­μιο τῆς Νέ­ας Ὑ­όρ­κης. Ἐρ­γά­στη­κε ἐ­πὶ σει­ρὰ ἐ­τῶν ὡς σκη­νο­θέ­της στὴν κρα­τι­κὴ τη­λε­ό­ρα­ση καὶ δί­δα­ξε σὲ σχο­λὲς κι­νη­μα­το­γρά­φου καὶ στὸ ΤΕΙ Φω­το­γρα­φί­ας Ἀ­θη­νῶν. Δη­μο­σί­ευ­σε πολ­λὰ βι­βλί­α γιὰ τὸν κι­νη­μα­το­γρά­φο, με­τα­ξὺ αὐ­τῶν: Ἡ ποι­η­τι­κὴ εἰ­κό­να (1987). Ὁ ποι­η­τὴς Ἀν­τρέ­ι Ταρ­κόφ­σκι (1996), Ἀ­κό­μη σοῦ χρω­στᾶ­με Νί­κο. Ἡ ζω­ὴ καὶ τὸ ἔρ­γο τοῦ Νί­κου Σταυ­ρί­δη (2001). Δη­μο­σί­ευ­σε τὴ νου­βέ­λα Τὴν ἡ­μέ­ρα ποὺ τὸ πο­τά­μι κα­τέ­βα­σε κυ­δώ­νια (1985) καὶ τὶς συλ­λο­γὲς δι­η­γη­μά­των Ὁ Μου­νέ­λης (2004) καὶ Μι­κρὲς ἱ­στο­ρί­ες ἀ­πὸ τὸ Λη­ξού­ρι (2015). Ἐ­ξέ­δω­σε τὰ κι­νη­μα­το­γρα­φι­κὰ πε­ρι­ο­δι­κά Σι­νε­μά (1978-1981) καὶ Κα­θρέ­φτης (1997-2001).		

	

Alexios Mainas: Paradise Lost


Mainas,Aleksios-ParadiseLost-Eikona-05a


Alexios Mainas


Paradise Lost


08-Epsilon-603px-Barcley_custom_corsetsE_svgN 1994 TENÍA dieciocho años, era un neopilus Adán, un pequeño burgués en la flor de toda mi ambigüedad, y el último de mi pandilla en bailar el blues. Todo pasó en casa de un amigo, Takis, en un edificio de viviendas- desde el balcón de la quinta planta se veía al fondo el monte Himeto, y al otro lado estaba la ciudad como un invisible susurro mitológico.

       Todos los muchachos llevábamos gruesas monturas de pasta, que ahora se han vuelto a poner de moda después de diecisiete años, y habíamos formado un corrillo en el ancho sofá amarillento de cuero resbaladizo junto al carrito de las bebidas, negociando entre cuchicheos con cuál de las vecinas de Takis íbamos a bailar. Las guapas estaban sentadas al otro lado de la vida, en un charco de luz de una lámpara triple y aunque estaban riéndose a carcajadas, evidentemente llenas de vida y fogosidad, para nosotros eran compactas e inaccesibles como figuras de cera. Lo único que nos unía era el parqué.

       Agotado por las dificultades evidentes de no ser ya un niño, salí al balcón a fumar. Estaba solo y hacía frío. El cigarrillo no era todavía una excusa para charlar y entablar relaciones, como lo era pasear al perro, era una especie de apuesta o de demostración, un acto de fe en algo en lo que no creíamos, como sería más tarde la mili. Detrás de la pared lateral de la terraza, delante de la cocina, si te asomabas por encima del tendedero, se apreciaba un trozo triangular de Atenas, como un cementerio, con lucecitas de colores y con la queja acallada de los muertos. Me sentía conectado al rumor de la ciudad como al cordón umbilical. La Kipseli(1) de los primeros años no se divisaba entre las constelaciones desde este punto, tampoco la otra colmena a la sombra de la colina Licabeto, donde crecí en medio de bocinazos. Bien entrada la noche, cuando apagaba la luz podía imaginarme la respiración de millares de durmientes que subía a lo alto de la atmósfera como tiras de papel de arroz. No conocía a casi nadie. Por la noche solía soñar con semáforos, las encrucijadas de mi sueño estaban llenas de desnudos que llevaban chaquetas.

       Hubo un momento en el que se me acercó por detrás Tani (con i latina), una noruega Brunilda de ojos verdes a la que Takis conocía de otro edificio de apartamentos de verano en Fáliro(2). Quería bailar conmigo, me hizo una proposición inesperada, de una manera directa y a la noruega, pero me negué, porque sabía que tendríamos que abrazarnos sobre mi ya imperiosa anatomía. Aun así, se me acercó sin miedo, como si no hubiera terremotos en el quinto, como si no hubiera existido el Grito de Munch, me quitó el cigarrillo de la boca con un simple movimiento, echó una calada, lo tiró en la oscuridad sin preguntarme, envolvió el vestido verde de sus brazos lentamente por debajo de mi melena como pitones alrededor de mi nuca y selló para siempre, con un simple seductor meneo de caderas, en un blues de tres minutos sobre mi erección, bajo el eco azul de “Without you” detrás de los ventanales del salón y la distante gárgara de la ciudad, lo que significa supremacía. Y feminidad suprema.

       Pasaron los tres minutos. Mariah guardó silencio detrás del cristal. Tani corrió la cristalera y se perdió entre los fiordos de la cortina. La ciudad se quedó fuera.


(1) Barrio popular en el centro de Atenas cuyo nombre significa colmena.

(2) Barrio en la zona costera de Atenas.


Bonsai-03c-GiaIstologio-04


Fuente: Primera publicación blog Planodion – Historias Bonsái, 30 de junio de 2013

Alexios Mainas (Atenas, 1976). Estudió Filosofía en la ciudad alemana de Bonn. Trabaja como traductor y escribe en las dos lenguas.

La traducción colectiva se ha realizado en el marco de la asignatura «Traducción literaria inversa del griego al español» del Máster en Traducción, Co­mu­ni­ca­ción y Mundo Editorial (Universidad Aristóteles de Salónica) impartida du­rante el curso 2015-2016 por Natividad Peramos Soler. Participaron los estu­di­antes: Anestopoulou Anna, Georgo­pou­lou Efi, Golfinopoulou Alexandra, Dimitropoulou Katerina, Kampyli Aspasia, Ka­ra­gian­nidou Kiriaki, Kiose Konstantina, Lambrou Natasa, Malakata Maria, Bakatsia Dimi­tra, Papaioannou Eustratía.		

	

Nikos Yiftópulos: La señora de negro


Gyftopoulos,Nikos-IKyriaMeTaMayra-Eikona-01


Nikos Yiftópulos

 

La señora de negro


05-L-Chronica_Polonorum_LA SEÑORA de negro miraba impacientemente la avenida a su izquierda, por si apareciera el autobús en esa tarde espesa. No tuvo que esperar mucho y cuando llegó, la puerta plegable se abrió silenciosamente delante de ella. El conductor brillaba tras el cristal, el sudor goteaba por su sien y su cara se deformaba cual vela derritiéndose en un candelabro. La señora dudó en poner el otro pie en el escalón. Del interior del autobús emanaba un fuerte olor a incienso. Miradas impacientes le cayeron encima como piedras. Le llamaron la atención sus camisetas blancas que colgaban de tirantes finos y le pareció como si se adentrara en un rosedal. El jardín la mareó. Bajó lentamente el pie y dejó que la puerta se cerrara. Podía esperar unos veinte minutos más para coger el siguiente. La chica con el móvil, que esperaba un poco más allá en la misma parada, había desaparecido. Movió impacientemente la mano por encima de su cabeza. La sonrisa que le había echado hace un rato, mientras esperaban calladas a que apareciera el autobús articulado, zumbaba como una avispa sobre su cabello de nieve. Giró la cabeza a la derecha y vio la parte trasera del autobús desaparecer lentamente tras la esquina. Los transeúntes se pararon a un lado y empezaron a santiguarse. Los que llevaban sombrero, se lo quitaron. Los que no, inclinaron la cabeza. Que Dios la tenga en su gloria, murmuraban alrededor. La sonrisa se echó a volar y en la parada refrescó.


Bonsai-03c-GiaIstologio-04


Fuente: Primera publicación blog Planodion – Historias Bonsái, 13 de diciembre de 2013

Nikos Yiftópulos (Atenas, 1965). Ha asistido a seminarios de escritura creativa en el Centro Nacional del Libro de Grecia (E.KE.BI.).

La traducción colectiva se ha realizado en el marco de la asignatura «Traducción literaria del griego al español» del Máster en Traducción, Co­mu­ni­ca­ción y Mundo Editorial (Universidad Aristóteles de Salónica) impartida du­rante el curso 2016 por Gabriela Larrieux. Participaron los estu­di­antes: Elena Chatzikiriakou, Sofía Georgiadou, Paraskevi-María Krokidou, Konstantina Lazarou, Marianna Orfanidou, Katerina Pliaki, Matilde Simha, Magda Sopotinú, Anastasia Vakouftsí y Christos Vasileiadis. Revisión Konstantinos Paleologos.