Πρόδρομος Χ. Μάρκογλου: Θάσος


Markoglou,Prodromos-Thasos-Eikona-01


Πρόδρομος Χ. Μάρκογλου


Θάσος


18-MiΕ ΡΟΥΘΟΥΝΙΑ ἀ­λό­γου μπαί­νου­με στοὺς ἐ­λαι­ῶ­νες καὶ τὰ πεῦ­κα. Τὰ χέ­ρια ὑ­γρὰ ἀ­πὸ τὴ θά­λασ­σα, τὰ μά­τια γε­μά­τα φύ­κια καὶ ἡ γλώσ­σα δρο­σι­σμέ­νη στὴν πη­γὴ τῆς ἄμ­μου. Πιὸ μέ­σα ὁ Σά­τυ­ρος γο­νι­μο­ποι­εῖ, σὲ νύ­χτες ποὺ δο­ξά­ζει ἡ Σε­λή­νη, γυ­ναῖ­κες ποὺ ὀ­νει­ρεύ­ον­ται κά­τω ἀ­πὸ κλη­μα­τα­ρι­ές. Πιὸ μέ­σα ὁ Ἀρ­χι­λό­χος, ἔ­χον­τας πε­τά­ξει τὴν ἀ­σπί­δα του στὶς φτέ­ρες, τρα­γου­δά­ει τὸ αἷ­μα τῶν ἀμ­πε­λι­ῶν στοὺς βρά­χους.

       Μᾶς δέ­χε­ται τὸ καυ­τὸ με­ση­μέ­ρι στὰ βα­θύ­σκια πεῦ­κα.


Κα­βά­λα, 1966


Bonsai-03c-GiaIstologio-04

Πηγή: ἀπὸ τὴν ἀνέκδοτη συλλογὴ κειμένων Ἀκτὴ Νεαπόλεως, 1964-2010.

Πρό­δρο­μος Χ. Μάρ­κο­γλου (Κα­βά­λα, 1935). Ποί­η­ση, Δι­ή­γη­μα. Οἱ γο­νεῖς του ἦ­ταν πρό­σφυ­γες ἀ­πὸ τὴν Καπ­πα­δο­κί­α καὶ τὸν Πόν­το. Τὸ 1944 χτυ­πή­θη­κε ἀ­πὸ γερ­μα­νι­κὴ χει­ρο­βομ­βί­δα καὶ ἔ­χα­σε τὸ ἀ­ρι­στε­ρό του χέ­ρι. Σπού­δα­σε στὴν Ἀ­νώ­τα­τη Σχο­λὴ Οἰ­κο­νο­μι­κῶν καὶ Ἐμ­πο­ρι­κῶν Ἐ­πι­στη­μῶν Ἀ­θη­νῶν. Ἀ­πὸ τὸ 1971 ζεῖ στὴ Θεσ­σα­λο­νί­κη. Πρω­το­εμ­φα­νί­στη­κε στὰ γράμ­μα­τα στὴν Κα­βά­λα, τὸ 1962, μὲ τὴν ποι­η­τι­κὴ συλ­λο­γὴ Ἔγ­κλει­στοι. Ἀ­κο­λού­θη­σαν οἱ ποι­η­τι­κὲς συλ­λο­γὲς Χω­ρο­στάθ­μη­ση (Κα­βά­λα, 1965), Τὰ κύ­μα­τα καὶ οἱ φω­νές (Θεσ­σα­λο­νί­κη, 1971) κ.ἄ. Συγ­κεν­τρω­τι­κὴ ἔκ­δο­ση: Ἔ­σχα­τη ὑ­πό­σχε­ση (1958-1992) (ἐκδ. Νε­φέ­λη,  1996). Δη­μο­σί­ευ­σε καὶ τὰ πε­ζὰ Ὁ χῶ­ρος τῆς Ἰ­ω­άν­νας καὶ ὁ χρό­νος τοῦ Ἰ­ω­άν­νη (ἐκδ. Ἐ­γνα­τί­α, 1980), Στα­θε­ρὴ ἀ­πώ­λεια (δι­η­γή­μα­τα, ἐκδ. Κα­στα­νι­ώ­τη, 1992), Σπα­ράγ­μα­τα (νου­βέ­λα, ἐκδ. Νε­φέ­λη,  1997), Δι­έ­φυ­γε τὸ μοι­ραῖ­ον (δι­η­γή­μα­τα, ἐκδ. Νε­φέ­λη, 2003) κ.ἄ.