Γιῶργος Χαραλαμπόπουλος: Σταυροί…

Charalampopoulos,Giorgos-Stayroi-Eikona-03


Γι­ῶρ­γος Χα­ρα­λαμ­πό­που­λος


Σταυ­ροί…


01-EpsilonΓΩ Ντέζη μου εἶ­μαι νε­κρή.

Τέ­λος τοῦ μή­να συμ­πλη­ρώ­νω δύ­ο χρό­νια. Εἶ­μαι θαμ­μέ­νη στὸ νε­κρο­τα­φεῖ­ο Μα­ρα­θώ­να (ὑ­πό­λοι­πο Ἀτ­τι­κῆς, ἡ ἐ­κλο­γι­κή σου πε­ρι­φέ­ρεια), δὲν ἔ­χω πα­ρά­πο­νο ἔ­χω βο­λευ­τεῖ κα­λά, τὸ μνῆ­μα μου εἶ­ναι ἀ­να­το­λι­κό, ὁ ἥ­λιος εὐ­νο­εῖ τὴν ἀ­πο­σύν­θε­σή μου, βλέ­πεις τὸν τε­λευ­ταῖ­ο και­ρὸ ἔ­παιρ­να καὶ πολ­λὰ φάρ­μα­κα, ἄν­τε τὰ σκου­λή­κια νὰ κά­νουν τὴ δου­λειά τους μὲ τό­σα χη­μι­κά.

        Να ‘σαι κα­λὰ ποὺ μὲ θυ­μή­θη­κες, Ντέ­ζη, σοῦ εὔ­χο­μαι ὁ­λό­ψυ­χα κα­λὴ ἐ­πι­τυ­χί­α στὴν προ­ε­κλο­γι­κή σου ἐκ­στρα­τεί­α.

Μάρ­θα.


Υ.Γ.: στὸ δι­πλα­νὸ τά­φο εἶ­ναι θαμ­μέ­νος ὁ Βαγ­γέ­λης μου, νω­ρὶς ἔ­φυ­γε αὐ­τός, θὰ τοῦ δώ­σω τὸ ἕ­να ἀ­πὸ τὰ δύ­ο σταυ­ρω­μέ­να ψη­φο­δέλ­τια ποὺ ἐ­σω­κλεί­εις στὸ γράμ­μα σου, ὅ­μως, σὲ πα­ρα­κα­λῶ, μοῦ ἔ­χει ζα­λί­σει τὰ αὐ­τιὰ νὰ σοῦ με­τα­φέ­ρω τὸ αἴ­τη­μά του: θέ­λει, λέ­ει, νὰ καῖ­τε τοὺς νε­κρούς.


Bonsai-03c-GiaIstologio-04


Πη­γή: Πρώτη δημοσίευση.

Γι­ῶρ­γος Ι. Χα­ρα­λαμ­πό­που­λος (Κα­τε­ρί­νη, 1956). Σπού­δα­σε Χη­μεί­α, ἔ­κα­νε με­τα­πτυ­χια­κὸ στὴ Στα­τι­στι­κή, καὶ σε­μι­νά­ρια θε­α­τρι­κῆς γρα­φῆς (Ἀν­δρέ­ας Φλου­ρά­κης) καὶ δη­μι­ουρ­γι­κῆς γρα­φῆς (Μι­σὲλ Φά­ις). Ἐρ­γά­ζε­ται ὡς ἐκ­παι­δευ­τι­κός, τὰ τε­λευ­ταῖ­α 13 χρό­νια στὸ Σῶ­μα Ἐ­πι­θε­ω­ρη­τῶν-Ἐ­λεγ­κτῶν Δη­μό­σιας Δι­οί­κη­σης. Ἕ­να σε­νά­ριο («Στὸ δρό­μο», μι­κροῦ μή­κους) καὶ ἕ­να δι­ή­γη­μά του («Σκυ­λά­δι­κο», ἐκ­δό­σεις Δί­γαμ­μα) ἔ­χουν δι­α­κρι­θεῖ καὶ δη­μο­σι­ευ­τεῖ.