Ἀγγελικὴ Σιδηρᾶ: Silver aller ΙΙ

Sidira,Aggeliki-SilverAlert-Eikona-01


Ἀγ­γε­λι­κὴ Σι­δη­ρᾶ


Silver alert II


ΗΤΑΝ ΔΕΚΕΜΒΡΗΣ ὅ­ταν χά­θη­κε πρώ­τη φο­ρά. Τέ­λη Δε­κέμ­βρη, ξη­με­ρώ­μα­τα καὶ χι­ό­νι­ζε. Καὶ ποῦ νὰ ἔ­ψα­χνα μὲς στὴν ἀ­πέ­ραν­τη τὴν πό­λη νὰ τὸν βρῶ; Ἀ­φέ­θη­κα στὸ ἔν­στι­κτό μου καὶ τὰ βή­μα­τα μὲ ὁ­δή­γη­σαν στὸ πα­λιὸ πα­τρι­κὸ σπί­τι, ὅ­που τὸν βρῆ­κα νὰ κοι­τά­ζει γύ­ρω σα­στι­σμέ­νος.

       Πῶς εἶ­χε δι­α­νύ­σει τό­ση ἀ­πό­στα­ση γυ­μνὸς σχε­δὸν καὶ μὲ τὰ πό­δια; Τὸν μά­λω­σα, θυ­μᾶ­μαι, τὸν μι­κρό μου τὸν πα­τέ­ρα καὶ μὲ κοι­τοῦ­σε φο­βι­σμέ­νος σὰν ἄ­τα­κτο παι­δί.

       Στὸ Τμῆ­μα μοῦ συ­νέ­στη­σαν νὰ γρά­ψω ὅ­λα τὰ στοι­χεῖ­α του καὶ τὸ τη­λέ­φω­νό μου σ’ ἕ­να πα­νὶ μὲ μαρ­κα­δό­ρο καὶ νὰ τὸ ρά­ψω στὴν ἐ­σω­τε­ρι­κὴ τσέ­πη τοῦ σα­κα­κιοῦ του. Για­τί ὅ­μως νὰ μὴν γέ­μι­ζα τὴν τσέ­πη του μὲ πε­τρα­δά­κια νὰ βρί­σκει μό­νος του τὸν δρό­μο ὁ Κον­το­ρε­βι­θού­λης μου;

       Αὐ­τὰ σκε­φτό­μουν καὶ δὲν ξέ­ρω πό­ση ὥ­ρα ἔ­κα­να γιὰ νὰ πε­ρά­σω στὴν βε­λό­να τὴν κλω­στή.

       Μὰ τώ­ρα ἔ­χουν πε­ρά­σει ὅ­λα αὐ­τά. Ἐξ ἄλ­λου ὁ πα­τέ­ρας μου βρῆ­κε τε­λι­κὰ τὸν δρό­μο του.


Bonsai-03c-GiaIstologio-04

Πη­γή: Πρώ­τη δη­μο­σί­ευ­ση.

Άγγελικὴ Σιδηρᾶ (Ἀθήνα, 1938).Ἔχει ἐργαστεί στὴν Ἐθνικὴ Τράπεζα τῆς Ἑλλά­δος καὶ στὸ Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν. Ποιήματά της ἔχουν μεταφρα­στεῖ στὰ γαλλικά, γερμανικά καὶ ἀγγλικά, ἔχουν συμπεριληφθεῖ σὲ ἀνθο­λογίες καὶ ἔχουν δημοσιευτεῖ σὲ ἐφημερίδες καὶ λογοτεχνικὰ περιο­δικά. Πρῶτο της βιβλίο: Βραχνὴ φωνή (1983) καὶ τελευταῖο: Άμφίδρομη ἕλξη (ἐκδ. Διάττων, Καστανιώτης, 2010). Eἷναι μέλος τῆς Ἑταιρείας Συγγραφέων.


%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: