Π. Ἔνιγουεϊ: Τρί­α­θλο


PanagiotisTheodorakis-Enigouei-Triathlo-Eikona-01


Π. Ἔνιγουεϊ


Τρί­α­θλο


M-Mi-SomataΠΕΜΠΙΝΑ… Γύ­ρι­σα. Ἀ­κό­μα στὸ κρε­βά­τι εἶ­σαι; Σὲ πῆ­ρε πά­λι ὁ ὕ­πνος; Ἔ­μει­να ἀ­πὸ μπα­τα­ρί­α! Δὲν παίρ­νει μπρο­στὰ μὲ τί­πο­τα, ποὺ νὰ πά­ρει ἡ εὐ­χή! Οὔ­τε στὴν κα­τη­φό­ρα δὲν πῆ­ρε. Τὴν ἄ­φη­σα κά­τω στὸ πε­ρί­πτε­ρο. Θὰ δῶ τί θὰ κά­νω. Κά­τσε νὰ πά­ω στὸ κο­λυμ­βη­τή­ριο καὶ με­τά. Σή­με­ρα Σάβ­βα­το, τὸ συ­νερ­γεῖ­ο εἶ­ναι κλει­στό. Ἀ­πὸ Δευ­τέ­ρα. Τί νὰ κά­νω. Θὰ πά­ω μὲ τὸ πο­δή­λα­το. Ἀ­κό­μα στὸ κρε­βά­τι εἶ­σαι; Σή­κω! Δεύ­τε­ρο γύ­ρο; Ἄ­στα τώ­ρα αὐ­τά. Ἀρ­γό­τε­ρα. Τὸ ἀ­πό­γευ­μα. Θὰ χά­σου­με τὴ μέ­ρα. Σή­κω! Ἔ­χει βγά­λει ἥ­λιο. Νὰ κά­νου­με κά­τι. Μὴ κλει­στοῦ­με μέ­σα. Νὰ πᾶ­με γιὰ κα­φὲ στὴ Λό­λα. Ποῦ ἔ­χω τὸ βα­λι­τσά­κι τοῦ πο­δη­λά­του. Μὴν ἔ­χω στὴν πλά­τη τὰ κο­λυμ­βη­τι­κὰ καὶ ἱ­δρώ­σω. Κά­τσε νὰ βγά­λω τὸ μπου­φὰν τῆς μη­χα­νῆς, ἔ­χω σκά­σει. Μὴ μοῦ πεῖς πὼς ἔ­πλυ­νες τὸ ἀν­τι­α­νε­μι­κό; Δὲν εἶ­ναι στὴν κρε­μά­στρα. Ἄ, ἐν­τά­ξει, τὸ βρῆ­κα. Φεύ­γω. Ἔ­λα, σή­κω! Ἕ­να φι­λά­κι καὶ θὰ ση­κω­θεῖς, ἔ­τσι; Πι­ὲς ἕ­να κα­φε­δά­κι νὰ ξυ­πνή­σεις καὶ νὰ βρε­θοῦ­με ἔ­ξω. Θὰ σοῦ τη­λε­φω­νή­σω ὅ­ταν φεύ­γω ἀ­π’ τὸ κο­λυμ­βη­τή­ριο. Μὴ κλει­στοῦ­με μέ­σα καὶ χά­σου­με τὴ μέ­ρα. Νὰ κά­νου­με κά­τι. Τὰ γάν­τια ξέ­χα­σα. Ποῦ τὰ ἔ­βα­λα; Πά­νω στὴ βι­βλι­ο­θή­κη τὰ εἶ­χα. Τὰ βρῆ­κα. Φεύ­γω, ἔ­λα, σμάτς! Ὄ­χι, ἐν­τά­ξει, δὲ θὰ κου­ρα­στῶ. Ἀ­π’ τὴν Τρί­τη ἔ­χω νὰ πά­ω. Μὴ χά­σω τὸ μπά­νιο. Λοι­πόν, φεύ­γω. Ὑ­πο­λό­γι­σε, σὲ κά­να δί­ω­ρο στὴ Λό­λα. Φι­λά­κια!»


Bonsai-03c-GiaIstologio-04


Πη­γή: Πρώ­τη δη­μο­σί­ευ­ση.

Π. Ἔνιγουεϊ ἔ­χει γρά­ψει μί­α ἀνέκδοτη συλ­λο­γὴ δι­η­γη­μά­των μὲ τί­τλο «Δὲν θὰ ξα­να­γρά­ψω πο­τὲ πιὰ ἄλ­λα δι­η­γή­μα­τα καὶ ἄλ­λα δι­η­γή­μα­τα».