Θανάσης Βαλτινός: Εἰδύλλιο

468995-óó%20dog2

Θα­νά­σης Βαλ­τι­νός


Εἰ­δύλ­λιο


07-Delta-Haraldsonnenes_saga-initial-G__MuntheΕΝ ΗΤΑΝ ἀκριβῶς τοῦ δρό­μου. Ἀ­πὸ κά­που πρέ­πει νὰ τὸ εἶ­χε σκά­σει. Ἦ­ταν κα­θα­ρὴ καὶ ὑ­γι­ής. Τὸ τρί­χω­μά της γυ­ά­λι­ζε — ἐ­ξαι­ρε­τι­κὰ νέ­α δη­λα­δή. Ἑ­νά­μι­ση-δύ­ο χρό­νων;

       Δι­α­σχί­ζον­τας τὴ Βα­σι­λίσ­σης Σο­φί­ας, ἀ­πὸ Πλου­τάρ­χου πρὸς Ρι­ζά­ρη, μὲ πῆ­ρε ἀ­πὸ πί­σω. Ἦ­ταν χα­ρού­με­νη. Μὲ προ­σπερ­νοῦ­σε, μὲ τὴν οὐ­ρὰ ὀρ­θω­μέ­νη, προ­χώ­ρα­γε τρέ­χον­τας, ξα­να­γύ­ρι­ζε κον­τά μου. Χα­ρού­με­νη. Μὲ ἀ­κο­λού­θη­σε ἔ­τσι ἕ­ως τὴ Βα­σι­λέ­ως Κων­σταν­τί­νου. Τὴν πε­ρά­σα­με μα­ζί. Μπή­κα­με στὴν Ἀν­τή­νο­ρος. Ἔ­φυ­γε πά­λι μπρο­στά. Πάν­τα τρέ­χον­τας, πάν­τα μὲ τὴν οὐ­ρὰ ψη­λά. Δι­α­δή­λω­νε μὲ αὐ­τὸν τὸν τρό­πο τὴν εὐ­φρο­σύ­νη της. Εὐ­φρο­σύ­νη ποὺ ζοῦ­σε, ποὺ ξα­να­γύ­ρι­ζε πί­σω καὶ μὲ κοί­τα­ζε στὰ μά­τια, ποὺ μὲ ἐμ­πι­στευ­ό­ταν.

       Στὴν Ἀ­στυ­δά­μαν­τος στα­μά­τη­σα. Ἔ­βγα­λα τὰ κλει­διά μου. Εἶ­χε φτά­σει ἡ ὥ­ρα. Ἐ­κεί­νη ἔ­πα­ψε νὰ τρέ­χει. Ἀ­κί­νη­τη. Ἦ­ταν μιὰ πρώ­τη ρα­γι­σμα­τιὰ ἀμ­φι­βο­λί­ας. Εἶ­χα ψη­λὰ ἕ­να με­γά­λο μπαλ­κό­νι, αὐ­τὸ ἦ­ταν ὅ­λο. Νὰ τὴν κά­νω τί; Ἔ­βα­λα τὸ κλει­δὶ στὴν πόρ­τα προ­σπα­θών­τας νὰ μὴν τὴν κοι­τά­ξω. Συμ­πε­ρι­φο­ρὰ δει­λοῦ. Δὲν τὰ κα­τά­φε­ρα. Τὸ μά­τι μου τὴν ἀ­να­ζή­τη­σε ἀ­πὸ μό­νο του. Πάν­τα ἀ­σά­λευ­τη, μὲ μιὰν ἀ­ξι­ο­πρέ­πεια στὴν ἀ­κι­νη­σί­α της, μὲ πα­ρα­κο­λου­θοῦ­σε ποὺ τὴν ἔ­κλει­να ἔ­ξω.


Bonsai-03c-GiaIstologio-04


Πη­γή: Περ. Ἐν­τευ­κτή­ριο, τχ. 98, 8-10/2012

Θα­νά­σης Βαλ­τι­νός (Κα­στρὶ Κυ­νου­ρί­ας, 1932). Ἀ­πὸ τὸ 1950 ζεῖ στὴν Ἀ­θή­να. Ἔ­χει ἐκ­δώ­σει 14 βι­βλί­α (μυ­θι­στο­ρή­μα­τα καὶ δι­η­γή­μα­τα), μὲ πολ­λὲς ἀ­να­τυ­πώ­σεις καὶ ἐ­πα­νεκ­δό­σεις. Πρῶ­το του βι­βλί­ο: Τὸ συ­να­ξά­ρι τοῦ Ἀν­τρέ­α Κορ­δο­πά­τη (1972). Με­τέ­φρα­σε τρα­γω­δί­ες καὶ ἔ­γρα­ψε τὰ σε­νά­ρια τῶν ται­νι­ῶν «Ἡ ἀ­να­πα­ρά­στα­ση», «Μέ­ρες τοῦ ’36», «Ταξίδι στὰ Κύ­θη­ρα», κ.ἄ.