Ἀλέξανδρος Μιστριώτης: Ἡ γυναίκα του τὸν ἀπατᾶ…


Mistriotis,Aleksandros-IGynaikaTouTonApata...-Eikona-02


Ἀ­λέ­ξαν­δρος Μι­στρι­ώ­της


Ἡ γυ­ναί­κα του τὸν ἀ­πα­τᾶ…


H-Itta-SomataΓΥΝΑΙΚΑ ΤΟΥ τὸν ἀ­πα­τᾶ. Δὲν ξέ­ρει πῶς νὰ ἀν­τι­δρά­σει. Ὁ κα­φὲς ἀρ­γεῖ νὰ ἔρ­θει, χά­νει τὴν ὑ­πο­μο­νή του καὶ ση­κώ­νε­ται καὶ φεύ­γει. Δὲν ἀ­κού­ει τὸν θό­ρυ­βο τῆς πό­λης γύ­ρω. Οἱ σκέ­ψεις πᾶ­νε πο­λὺ γρή­γο­ρα. Δὲν ἔ­χει δι­καί­ω­μα νὰ τὴν κα­τα­δι­κά­σει. Προ­σπα­θεῖ νὰ ἀ­πο­φύ­γει τὶς ἔν­το­νες ἀν­τι­δρά­σεις, τὶς φο­βᾶ­ται. Ἔρ­χον­ται εἰ­κό­νες πρό­σω­πα στιγ­μὲς καὶ και­νού­ρι­ες ἑρ­μη­νεῖ­ες γε­γο­νό­των, βλεμ­μά­των, συ­ζη­τή­σε­ων. Ὀρ­γί­ζε­ται, σφίγ­γει τὰ δόν­τια καὶ βρί­ζει μη­χα­νι­κά. Τὰ παι­διὰ τὸν ἐν­δι­α­φέ­ρουν ἢ εἶ­ναι μιὰ δι­και­ο­λο­γί­α; Δὲν θέ­λει νὰ τὴν μι­σή­σει καὶ λέ­ει στὸν ἑ­αυ­τό του πὼς δὲν ἀ­ξί­ζει νὰ τὸν ἀ­γα­ποῦν. Ὄ­χι! Τό ’­χει κά­νει αὐ­τὸ στὸ πα­ρελ­θὸν καὶ εἶ­ναι κα­τα­στρο­φι­κό. Φαν­τά­ζε­ται τὸ κρεβ­βά­τι τους καὶ αἰ­σθά­νε­ται ἀ­η­δί­α καὶ τα­ρα­χή, ἀλ­λὰ δὲν θέ­λει νὰ δι­α­λυ­θοῦν ὅ­σα ἔ­χτι­σαν αὐ­τὰ τὰ χρό­νια. Συγ­κεν­τρώ­νε­ται σὲ σκέ­ψεις ὅ­λο ἀ­νω­τε­ρό­τη­τα κι αὐ­τὸ τοῦ δί­νει αὐ­το­πε­ποί­θη­ση. Πρέ­πει πά­νω ἀ­π’ ὅ­λα νὰ δεῖ πῶς θὰ αἰ­σθαν­θεῖ, ὅ­ταν θὰ τὴν ξα­να­δεῖ. Ἴ­σως πρέ­πει νὰ προ­κα­λέ­σει ἕ­να σόκ, νὰ κά­νει σα­μα­τά, γιὰ νὰ ξα­να­έλ­θει ἰ­σορ­ρο­πί­α στὴν σχέ­ση, δὲν θὰ τοῦ συγ­χω­ροῦ­σε νὰ μὴν πλη­γω­θεῖ. Αἰ­σθά­νε­ται κου­ρα­σμέ­νος ἀ­πὸ ὅ­λα αὐ­τά, για­τί νὰ τοῦ συμ­βεῖ, αὐ­τό, τώ­ρα; Κα­τὰ βά­θος, ὅ­μως, αἰ­σθά­νε­ται εὐ­γνω­μο­σύ­νη κά­τι ποὺ ἀ­κό­μα δὲν ὁ­μο­λο­γεῖ.


Bonsai-03c-GiaIstologio-04

Πη­γή: Ἀ­πὸ τὴ σει­ρὰ σύν­το­μων κει­μέ­νων Τὸ Λί­γο. Πρώ­τη δη­μο­σί­ευ­ση.

Ἀ­λέ­ξαν­δρος Μι­στρι­ώ­της (Ὀτ­τά­βα, Κα­να­δᾶς, 1973). Με­γά­λω­σε στὴν Ἀ­θή­να. Σπού­δα­σε Κα­λὲς Τέ­χνες στὴν Γαλ­λί­α. Ἐ­πέ­στρε­ψε στὴν Ἑλ­λά­δα τὸν Ὀ­κτώ­βριο τοῦ 2004. Ἡ πρώ­τη του καλ­λι­τε­χνι­κὴ γλώσ­σα εἶ­ναι ἡ γρα­φή. Ἐ­κτὸς ἀ­πὸ τὴν συμ­με­το­χή του στὰ εἰ­κα­στι­κὰ πράγ­μα­τα ἐρ­γά­ζε­ται στὸ θέ­α­τρο καὶ τὸν χο­ρό, κά­νει ἀ­να­γνώ­σεις κει­μέ­νων του μὲ «σκη­νι­κά» στοι­χεῖ­α καὶ ἐ­νη­με­ρώ­νει τὸ ἱ­στο­λό­γιο Στὴν Ἀθήνα.