Φαμπιὰν Βίκε (Fabián Vique): Δεκάλογος τοῦ τέλειου μικροδιηγηματάκια


Vique,Fabian-ODekalogos...-Eikona

 

Φαμπιὰν Βίκε (Fabián Vique)


Δεκάλογος τοῦ τέλειου μικροδιηγηματάκια

(Decálogo del perfecto minificcionista)


Ι. Χλεύ­α­ζε τὸ δά­σκα­λο.

ΙΙ. Μὴν πι­στεύ­εις ὅ­τι κά­νεις Λο­γο­τε­χνί­α. Θε­ώ­ρη­σέ το ὡς δε­δο­μέ­νο πα­ρ’ ὅ­λο ποὺ εἶ­ναι δε­δο­μέ­νο.

ΙΙΙ. Μὴν βά­ζεις ὅ­ρια στὸν ἑ­αυ­τό σου. Ἀλ­λά, ἂν τυ­χὸν τὸ μι­κρο­δι­ή­γη­μά σου ξε­πε­ρά­σει τὶς 50.000 λέ­ξεις, ἄρ­χι­σε νὰ σκέ­φτε­σαι πὼς ἦρ­θε πλέ­ον ἡ ὥ­ρα νὰ ἀ­να­ζη­τή­σεις ἕ­ναν ἐ­πί­λο­γο.

IV. Οὐ φο­νεύ­σεις τὸν ἥ­ρω­ά σου, εἶ­ναι πα­λιὸ τὸ κόλ­πο. Σὲ κά­θε πε­ρί­πτω­ση, ἂν δὲν ὑ­πάρ­χει ἄλ­λη λύ­ση, βε­βαι­ώ­σου ὅ­τι θὰ πε­θά­νει γιὰ τὰ κα­λά. Νὰ ἀ­πο­φεύ­γεις ὅ­πως ὁ Δι­ά­ο­λος τὸ λι­βά­νι τὶς νε­κρα­να­στά­σεις καὶ τὰ λοι­πὰ σί­κι­ου­ελ.

V. Πρέ­πει νὰ ἀ­γνο­εῖς τὸ πρὸς τὰ ποῦ πη­γαί­νει ἡ ἱ­στο­ρί­α σου ἀ­κό­μη καὶ ὅ­ταν τὴν ἔ­χεις ὁ­λο­κλη­ρώ­σει

VI. Νὰ ἐ­πι­θυ­μή­σεις τὸ μι­κρο­δι­ή­γη­μα τοῦ πλη­σί­ον σου.

VII. Νὰ εἶ­σαι παν­το­γνώ­στης ἢ ὁ κα­κὸς τῆς ται­νί­ας ἤ, πράγ­μα ποὺ συ­νι­στῶ πε­ρισ­σό­τε­ρο: καὶ τὰ δύ­ο ταυ­τό­χρο­να.

VIII. Νὰ εἶ­σαι ὑ­πε­ρό­πτης, δο­κη­σί­σο­φος, ξε­ρό­λας, εἴ­ρω­νας, καυ­χη­σιά­ρης.

ΙΧ. Ἡ ἱ­στο­ρί­α σου νὰ ἔ­χει ἀ­ξί­α μό­νο στὸ μι­κρο­χῶ­ρο στὸν ὁ­ποῖ­ο κι­νεῖ­σαι ἐ­σύ, ὁ Θε­ὸς καὶ ἄλ­λοι συ­νά­δελ­φοι.

Χ. Νὰ θυ­μᾶ­σαι πάν­τα ὅ­τι δὲν ὑ­πάρ­χει τί­πο­τα πιὸ προ­βλέ­ψι­μο ἀ­πὸ ἕ­να ἀ­πρό­βλε­πτο τέ­λος.

ΧΙ. Ξε­πέρ­να τὰ ὅ­ρια, πάν­τα νὰ ξε­περ­νᾶς λι­γά­κι τὰ ὅ­ρια.


Παράλληλο κείμενο: βλ. Ὀ­ρά­σιο Κι­ρό­γα (Horacio Quiroga): Ὁ Δεκάλογος τοῦ τέ­λει­ου δι­η­γη­μα­το­γρά­φου


Bonsai-03c-GiaIstologio-04

Με­τά­φρα­ση ἀ­πὸ τὰ ἰ­σπα­νι­κά:

Κων­σταν­τῖ­νος Πα­λαι­ο­λό­γος (Ἀ­θή­να 1963). Ἐ­πί­κου­ρος κα­θη­γη­τὴς Με­τα­φρα­σε­ο­λο­γί­ας στὸ Ἀ­ρι­στο­τέ­λει­ο Πα­νε­πι­στή­μιο Θεσ­σα­λο­νί­κης. Δι­δά­σκει, ἐ­πί­σης, Ἰ­σπα­νι­κὴ Λο­γο­τε­χνί­α στὸ Ἑλ­λη­νι­κὸ Ἀ­νοι­κτὸ Πα­νε­πι­στή­μιο. Ἔ­χει με­τα­φρά­σει ἀ­πὸ τὰ ἰ­σπα­νι­κὰ στὰ ἑλ­λη­νι­κὰ ἔρ­γα τῶν Ἐ. Σάμ­πα­το, Μ. Ἀλ­το­λαγ­κί­ρε, Ἰ. Ἀλ­δε­κό­α, Μ. Βάθ­κεθ Μον­ταλ­μπάν, Χ. Γι­α­μα­θά­ρες, Ρ. Τσίρ­μπες, Χ. Ἀ­γέ­στα, Λ.Μ. Πα­νέ­ρο, Σ. δὲ Τό­ρο, Ἀ. Μπρά­ις Ἐ­τσε­νί­κε, Ἀ. Τρα­πι­έ­γιο, Ἀ. Γκα­μο­νέ­δα, Σ. Πά­μι­ες καὶ Ἀ. Κου­έ­το με­τα­ξὺ ἄλ­λων.

Φαμ­πιὰν Βί­κε (Fabián Vique). Γεν­νή­θη­κε στὸ Μπου­έ­νος Ἅ­ι­ρες στὶς 24 Ἰ­ου­νί­ου 1966. Ἔ­ζη­σε στὴν Ἱ­σπα­νί­α καὶ τὴ Σερ­βί­α. Σή­με­ρα ζεῖ στὸ Μο­ρὸν τῆς Ἀρ­γεν­τι­νῆς. Εἶ­ναι κα­θη­γη­τὴς Γλώσ­σας καὶ Λο­γο­τε­χνί­ας, ἐκ­δό­της καὶ συγ­γρα­φέ­ας. Τὸ 2008 ἵ­δρυ­σε τὸν ἐκ­δο­τι­κὸ οἶ­κο Macedonia.

Εἰκόνα: Φαμπιὰν Βίκε.

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: