Κίμων Θεοδώρου: Ἀφηγήσεις ἱστοριῶνΚίμων Θεοδώρου


Ἀφηγήσεις ἱστοριῶν


06-Taph-Century_Mag_Illuminated_T_HobbemaΟΝ ΑΓΑΠΗΣΑ ἀ­πὸ τὴν πρώ­τη στιγ­μὴ ποὺ τὸν εἶ­δα: ἔ­βγα­λε ἕ­να ἄ­δει­ο βα­ζά­κι μαρ­με­λά­δας, μὲ τὴν τα­λαι­πω­ρη­μέ­νη ἐ­τι­κέ­τα σπὶν σπάν, ἔ­πει­τα ψα­χού­λε­ψε στὴν τσέ­πη τοῦ φθαρ­μέ­νου δερ­μά­τι­νου· βρῆ­κε μιὰ χαρ­το­πε­τσέ­τα, τὴν ξε­δί­πλω­σε, μέ­σα εἶ­χε κα­φὲ καὶ ζά­χα­ρη, μεῖγ­μα προ­ερ­χό­με­νο ἀ­πὸ δι­α­φη­μι­στι­κὰ φα­κε­λά­κια, ὑ­πέ­θε­σα· τὸ ἔ­ρι­ξε στὸ γυ­ά­λι­νο βα­ζά­κι, ση­κώ­θη­κε, κα­τευ­θύν­θη­κε στὴν του­α­λέ­τα πα­ρα­δί­πλα, ἄ­νοι­ξε τὴ βρύ­ση, γέ­μι­σε μὲ νε­ρὸ κι ἔ­πει­τα ἀ­να­κί­νη­σε, ὥ­στε νὰ ἀ­πο­λαύ­σει τὸν φρα­πέ του καὶ τὶς ἀλ­κυ­ο­νί­δες. «Δὲν μ’ ἀ­ρέ­σει νὰ παίρ­νω κα­φέ­δες ἀ­πὸ τὰ κυ­λι­κεῖ­α, δὲν ξέ­ρεις τί βλα­κεῖ­ες βά­ζουν μέ­σα», γύ­ρι­σε στὸ μέ­ρος μου – καρ­δοῦ­λες ζω­γρα­φί­ζον­ταν στὸν ἀ­έ­ρα, αὐ­τὸς θὰ γί­νει ὁ και­νού­ριος κα­λύ­τε­ρός μου φί­λος, ἀ­πο­φά­σι­σα. Στὸ παγ­κά­κι, μὲ ἕ­να χα­μό­γε­λο πιὸ θερ­μὸ ἀ­πὸ τὸν ἥ­λιο, πιά­νει ἕ­να σταθ­μὸ στὸ τραν­ζί­στορ. Οἱ νό­τες ἀ­πὸ τὸ Telling Stories στὸν ἀ­έ­ρα: «Ἐλ­πί­ζω νὰ σ’ ἀ­ρέ­σει ἡ Tracy Chapman» κε­λα­η­δᾶ, ἀ­να­ση­κώ­νον­τας τὸ ἀ­ρι­στε­ρὸ φρύ­δι. Σὲ θέ­ση contra posto ἀ­να­ση­κώ­νω τὸ δε­ξί. Οἱ νό­τες ἀ­πὸ τὸ Telling Stories: ἀ­πο­τε­λοῦν τρό­πον τι­νὰ ὑ­πό­σχε­ση γιὰ τὶς ἱ­στο­ρί­ες τοῦ πα­ρελ­θόν­τος ποὺ θὰ μοῦ ἀ­ρα­διά­σει, καὶ τὶς κοι­νές μας στιγ­μὲς οἱ ὁ­ποῖ­ες θὰ ἀ­πο­τε­λέ­σουν ἱ­στο­ρί­ες ποὺ θὰ ξε­τυ­λί­ξου­με στὸ μέλ­λον. Ἐ­ξάλ­λου, «ὑπ-άρ­χω» ση­μαί­νει «βρί­σκο­μαι κά­τω ἀ­πὸ κά­ποι­α ἀρ­χή», ὑ­πὸ αὐ­τὴ τὴν ἔν­νοι­α ὅ­σο ὑ­πάρ­χου­με, πα­ρό­τι ἀρ­νη­τὲς ὀ­νει­ρο­πό­λοι, ἀ­δυ­να­τοῦ­με νὰ πραγ­μα­τώ­σου­με μιὰ οὐ­σι­ώ­δη «ἀν-αρ­χί­α». Οἱ ἱ­στο­ρί­ες ἀ­ξι­ώ­νουν ἀν­τί­δο­το. Λέ­γον­τας ἱ­στο­ρί­ες βά­ζου­με κά­τω ἀ­πὸ δι­κές μας ἀρ­χὲς τὰ πράγ­μα­τα, μέ­σα σὲ ἕ­να παι­χνί­δι ἐ­ξου­σί­ας καὶ προ­σπα­θών­τας νὰ πα­ρη­γο­ρη­θοῦ­με γιὰ τὴν κα­τά­στα­ση τῆς «ὕ­παρ­ξης». Ἀ­κό­μη καὶ ἂν «ἐξ-ου­σί­α» ση­μαί­νει ἔ­ξω ἀ­πὸ κά­θε οὐ­σί­α καὶ τε­λι­κὰ ὅ­λο αὐ­τὸ δὲν ἔ­χει ση­μα­σί­α. Tracy Chapman, λοι­πόν; Χρό­νια εἶ­χα νὰ ἀ­κού­σω τού­τη τὴν καλ­λι­τέ­χνι­δα. Ἤ­μουν πι­τσι­ρί­κι τό­τε, αὐ­τὸς πά­λι, ἀ­πὸ τοὺς τυ­χε­ροὺς ποὺ μοιά­ζουν πάν­το­τε πι­τσι­ρί­κια. Τί­πο­τα ἐ­πά­νω του δὲν φα­νε­ρώ­νει ση­μά­δι ἡ­λι­κί­ας. Μο­νά­χα, ἴ­σως, ἡ μου­σι­κή του κα­τή­χη­ση. Οἱ πιὸ σαρ­κα­στι­κοὶ θὰ σχο­λιά­σουν καὶ τὸν φρα­πέ: ποιός πί­νει φρα­πὲ στὶς μέ­ρες μας, ὅ­ταν μπο­ρεῖ νὰ ἀ­πο­λαύ­σει φρέν­το κα­που­τσί­νο; Πέ­ραν τού­του, θὰ πρέ­πει νὰ εἶ­ναι κα­νεὶς ἀ­νό­η­τος ὥ­στε νὰ μὴν πι­στεύ­ει στὴ φι­λία μὲ τὴν πρώ­τη μα­τιά. Μή­πως δὲν εἶ­ναι ἡ φι­λί­α σὰν τὸν ἔ­ρω­τα; Ἂν δὲν ἤ­μουν τεμ­πέ­λης θὰ ἔ­γρα­φα ἕ­να βι­βλί­ο γιὰ τοὺς χα­σο­μέ­ρη­δες στὸ πάρ­κο, τὶς ἱ­στο­ρί­ες καὶ τὰ τρα­γού­δια ποὺ μουρ­μου­ρί­ζουν, κα­θὼς καὶ τὶς φι­λί­ες μὲ τὴν πρώ­τη μα­τιά. Ἰ­σχυ­ρί­ζο­μαι πὼς σὲ αὐ­τὲς τὶς πε­ρι­πτώ­σεις ἀ­πὸ τὸ νὰ γρά­φεις εἶ­ναι προ­τι­μό­τε­ρο νὰ γί­νε­σαι ἕ­να μα­ζί τους, μέ­σα στὸ ἡ­δυ­πα­θὲς χα­σο­μέ­ρι. Θὰ εἶ­χε ἀ­κό­μη μέ­σα παι­διὰ ποὺ παί­ζουν ἀ­νέ­με­λα, κυ­ρί­ες μὲ λου­ριὰ τὰ ὁ­ποῖ­α τρα­βοῦν σκύ­λοι, ἄν­τρες νὰ παίρ­νουν πί­πες στοὺς θά­μνους, γέ­ρους μὲ ἀλ­τσχά­ι­μερ ποὺ δὲν θὰ γυ­ρί­σουν στὸ σπί­τι πο­τὲ καὶ προ­σω­ρι­νὰ νά­ι­λον κα­τα­λύ­μα­τα ἀλ­λο­δα­πῶν λα­θρο­με­τα­να­στῶν οἱ ὁ­ποῖ­οι μὲ τὰ δά­κρυ­α τους πο­τί­ζουν τὸ γρα­σί­δι· ἔ­τσι, ἡ ὑ­πη­ρε­σί­α πρα­σί­νου του Δή­μου δὲν τοὺς δι­ώ­χνει γιὰ κα­θα­ρὰ οἰ­κο­νο­μι­κοὺς λό­γους, με­τὰ καὶ ἀ­πὸ τὶς τε­λευ­ταῖ­ες αὐ­ξή­σεις στὰ τι­μο­λό­για ὕ­δρευ­σης κι ἀ­φό­του σὲ αὐ­τὴ τὴ ζω­ὴ ὅ­λα κο­στο­λο­γοῦν­ται, γε­γο­νὸς κλει­δὶ στὴ λή­ψη ἀ­πο­φά­σε­ων.


Bonsai-03c-GiaIstologio-04


Πη­γή: Πρώ­τη δη­μο­σί­ευ­ση.

Κί­μων Θε­ο­δώ­ρου (Κα­βά­λα, 1981). Ἔ­χει πα­ρα­κο­λου­θή­σει σπου­δὲς στὴ Δη­μο­σι­ο­γρα­φί­α καὶ στὸν Εὐ­ρω­πα­ϊ­κὸ Πο­λι­τι­σμό. Δι­η­γή­μα­τά του δι­α­κρί­θη­καν στοὺς λο­γο­τε­χνι­κοὺς δι­α­γω­νι­σμοὺς H­o­t­el I­n­t­e­r­n­et (2008) καὶ H­o­t­el Οἰ­δί­πους (2011) τῶν ἐκ­δό­σε­ων Πα­τά­κη. Δημοσίευσε τὴν συλλογὴ διηγημάτων Μερικοὶ τὸ λένε ἀγάπη (ἐκδ. Φαρφουλᾶς, 2014).

Βίν­τεο: Ἡ Tracy Chapman τρα­γου­δᾶ τὸ «Telling Stories ».