Βασίλης Ἰωακείμ: Ὑπὸ τῶν ὑδάτων

 

.

Ioakeim,Basilis-YpoTonYdaton-Eikona-03

.

Βα­σί­λης Ἰ­ω­α­κεὶμ

 

Ὑ­πὸ τῶν ὑ­δά­των

 

01-DeltaΥΣΤΥΧΙΣΜΕΝΑ ΠΛΑΣΜΑΤΑ τῆς πλέ­ον δυ­στυ­χι­σμέ­νης ανθρωπότητας.

Πο­ρευ­ό­με­θα δυ­στυ­χεῖς καὶ κα­τη­φεῖς. Ἡ χα­ρὰ ἔ­χει ἐ­κλεί­ψει. Ἡ ἀ­ρὰ κυ­ρια­ρχεῖ. Δέ­σμιος ὁ ἄν­θρω­πος κου­βα­λά­ει τὸ σταυ­ρό του χω­ρὶς νὰ ἐλ­πί­ζει σὲ ἀ­νά­στα­ση.

       Στὴν ἄ­κρη τῆς λί­μνης. Πε­ρί­λυ­πος. Ἀ­πὸ τὸ βυ­θὸ ἔρ­χε­ται ὁ Ἀ­λέ­ξαν­δρος. Δὲν βγαί­νει στὴν ἐ­πι­φά­νεια. Μέ­σα ἀ­πὸ τὸ νε­ρό μοῦ μι­λά­ει. Ὁ Ἀ­λέ­ξαν­δρος. Τε­τρα­ε­τὴς νε­α­νί­σκος, πά­σχων ἀ­πὸ χρό­νιο νό­ση­μα. Ζω­ὴ στιγ­μα­τι­σμέ­νη. Γε­μά­τη κού­ρα­ση καὶ πό­νο. Μοῦ μι­λά­ει. Δὲν ξε­χω­ρί­ζω τὰ λό­για του. Δὲν κα­τα­λα­βαί­νω. Πά­νω στὴν ἔκ­πλη­ξη χά­νε­ται πά­λι στὸ βυ­θό.

       Ἐ­πι­στρέ­φω στὴν ὁ­μή­γυ­ρη. Πο­λὺ κον­τὰ σὲ μιὰ φί­λη εἶ­μαι. Πλη­σιά­ζουν τὰ πρό­σω­πά μας. Ἄ­νο­στο τὸ φι­λί. Χω­ρὶς πά­θος. Χω­ρὶς ἔ­ρω­τα.

       «Τὰ ‘­χω μὲ τὸν………..», μοῦ λέ­ει, «δὲ νο­μί­ζω νὰ γί­νει τί­πο­τα μέ μᾶς».

       Γύ­ρω ὅ­λοι μὲ κοι­τοῦν. Τοὺς λέ­ω γιὰ τὴ συ­νάν­τη­σή μου μὲ τὸν Ἀ­λέ­ξαν­δρο. «Τί νά ‘­θε­λε νὰ μοῦ πεῖ;», τοὺς λέ­ω. Μὰ εὐ­θὺς δι­α­πι­στώ­νω πὼς αὐ­τοὶ δὲ νοι­ά­ζον­ται γιὰ τὰ λε­γό­με­να τοῦ μι­κροῦ, μὰ ἀμ­φι­σβη­τοῦν τὴ συ­νάν­τη­σή μου μα­ζί του. Κι ὄ­χι μό­νον αὐ­τό, μὰ καὶ τὸ ἐ­πα­κό­λου­θο ποὺ τρι­γυρ­νά­ει ἀ­νά­με­σά τους. Ἂν δη­λα­δὴ ἔ­χω πλέ­ον σώ­ας τὰς φρέ­νας.

       Δὲ νοι­ά­ζο­μαι νὰ τοὺς ἐ­ξη­γή­σω. «Δυ­στυ­χεῖς ἐν τῇ ἀ­γνοί­ᾳ τους».

       Ἐ­πι­στρέ­φω στὴ λί­μνη. Θὰ ξα­νάρ­θει ὁ Ἀ­λέ­ξαν­δρος. Κι ἴ­σως τό­τε κα­τα­λά­βω τί θέ­λει νὰ μοῦ πεῖ. Κι ἐ­νῶ πε­ρι­μέ­νω, πε­ρι­μέ­νω, ξα­νὰ ὁ στί­χος ἐ­κεῖ­νος τοῦ ὁ­σι­ό­τα­του τῆς ποι­ή­σε­ως Ἀν­δρέ­α Κάλ­βου:

Δυ­στυ­χι­σμέ­να πλά­σμα­τα τῆς

πλέ­ον δυ­στυ­χι­σμέ­νης ανθρωπότητας.

.

Bonsai-03c-GiaIstologio-04

.

Πη­γή: Ἀ­μή­χα­νος κλη­ρο­νό­μος (ἔκδ. Νε­φέ­λη, 1999)

Ioakeim,Basilis-Eikona-01Βα­σί­λης Ἰ­ω­α­κείμ (Ἅ­γιος Κων­σταν­τῖ­νος Αἰ­τω­λί­ας, 1953-2005). Πε­ζο­γρά­φος. Ἐρ­γά­στη­κε δέ­κα χρό­νια ὡς ἀ­συρ­μα­τι­στὴς καὶ ὡς κα­θη­γη­τὴς ἰ­τα­λι­κῶν. Τὰ τε­λευ­ταῖ­α χρό­νια τῆς ζω­ῆς του ὑ­πη­ρε­τοῦ­σε στὴν Πο­λι­τι­κὴ Ἀ­ε­ρο­πο­ρί­α. Ἐ­ξέ­δω­σε τὸ πε­ρι­ο­δι­κὸ Κα­νά­λι 14 (1981-2, 8 τεύ­χη). Ἵ­δρυ­σε καὶ λει­τουρ­γοῦ­σε τὰ κα­λο­καί­ρια τὸ θέ­α­τρο «Ὀ­δύσ­σει­ον» στὴν Πο­τα­μού­λα Αἰ­τω­λί­ας. Πρῶ­το του βι­βλί­ο: Πο­τα­μού­λα (δι­η­γή­μα­τα, ἐκδ. Γνώ­ση, Ἀ­θή­να, 1989).

http://vasilis-ioakim.blogspot.com/

Εἰ­κό­να: Φω­το­γρα­φί­α τῆς λί­μνης Τρι­χω­νί­δας. Τό­πος ἀ­γά­πης καὶ πνευ­μα­τι­κῆς στορ­γῆς τοῦ ἀ­εί­μνη­στου Βα­σί­λη Ἰ­ω­α­κείμ.

.