Δημήτρης Ἀδαμίδης: Νυχτερινὲς περιστροφές

.

Adamidis,Dimitris-NychterinesPeristrofes-Eikona-05

.

Δη­μή­τρης Ἀ­δα­μί­δης

 

Νυ­χτε­ρι­νὲς πε­ρι­στρο­φές

 

05-MiΕΤΑ ΤΙΣ 10.30’ λιγοστεύουν οἱ πε­ρι­πα­τη­τὲς καὶ οἱ ἀ­θλού­με­νοι στὸ γή­πε­δο τῆς Νε­ά­πο­λης. Πε­ρι­φε­ρεια­κὰ τοῦ γη­πέ­δου λί­γοι προ­βο­λεῖς χω­μέ­νοι στὰ παρ­τέ­ρια προ­σφέ­ρουν δι­α­βαθ­μί­σεις τοῦ ἡ­μί­φω­τος στὸ ταρ­τάν. Κι­νού­με­να σώ­μα­τα δι­α­γρά­φον­ται στὸ μι­σο­σκό­τα­δο, περ­νοῦν ἀ­πὸ δί­πλα μου καὶ δι­α­κρί­νω κα­θα­ρὰ ἱ­δρω­μέ­να μέ­τω­πα, ἡ­λι­κί­ες, βλέμ­μα­τα κι ὕ­στε­ρα γί­νον­ται σκι­ὲς ποὺ σβή­νουν μα­κριά μου.

            Λαμ­πε­ρὸ πα­ρα­μέ­νει τὸ γρα­σί­δι κά­τω ἀ­π’ τὸ φεγ­γά­ρι. Τι­νά­ζον­ται ξαφ­νι­κὰ πί­δα­κες νε­ροῦ, γι­γάν­τι­ες βεν­τά­λι­ες δρο­σιᾶς, γιὰ νὰ πο­τί­σουν ὅ,τι πιὸ πο­λύ­τι­μο καὶ ἀ­πα­γο­ρευ­μέ­νο ἔ­χει αὐ­τὴ ἡ πό­λη: τὸ χῶ­μα. Γύ­ρω του γυ­ρί­ζουν ἄν­θρω­ποι μὲ τὰ ἀ­θλη­τι­κά τους ροῦ­χα, σὰν μπί­λι­ες σὲ μιὰ πε­λώ­ρια ρου­λέ­τα, ποὺ ἀ­να­βάλ­λει τὴν κλή­ρω­ση ἀ­πὸ νύ­χτα σὲ νύ­χτα. Τί νὰ πον­τά­ρουν σὲ αὐ­τὲς τὶς πε­ρι­στρο­φές;

            Ἀ­πὸ ἕ­να ἀ­σθμα­τι­κὸ λα­χά­νια­σμα νι­ώ­θω τὸν λυσ­σα­λέ­ο ἀ­γώ­να τοῦ ὀ­ξυ­γό­νου ἐ­νάν­τια στὴν πίσ­σα, ποὺ δὲν πα­ρα­χω­ρεῖ ἀ­μα­χη­τὶ οὔ­τε χι­λι­ο­στὸ ἀ­πὸ τὰ ἐ­δά­φη ποὺ κα­τέ­λα­βε στὰ πνευ­μό­νια ἑ­νὸς κα­πνι­στῆ με­τὰ ἀ­πὸ χρό­νια ἐ­ξάρ­τη­σης.

            Ὁ γρή­γο­ρος βη­μα­τι­σμὸς μιᾶς πα­ρέ­ας εὔ­σω­μων ἢ λι­γό­τε­ρο εὔ­σω­μων γυ­ναι­κῶν μὲ κο­λάν, προ­δί­δει τὸ πιὸ ἡ­μι­θα­νὲς ὄ­νει­ρό τους: νὰ χω­ρέ­σει κά­πο­τε ὁ ἀ­ξι­έ­ρα­στος ἑαυ­τός τους σὲ ἕ­να λι­πό­σαρ­κο σῶ­μα καὶ νὰ ἀ­γα­πη­θεῖ.

            Μὲ με­γά­λους δι­α­σκε­λι­σμούς, προ­ταγ­μέ­νο τὸ στῆ­θος καὶ τεν­τω­μέ­νο λαι­μὸ ἕ­να ἀρ­σε­νι­κὸ ποὺ πε­νην­τα­ρί­ζει κυ­νη­γᾶ ἕ­να νε­α­νι­κὸ καὶ σφρι­γη­λὸ σῶ­μα, ποὺ τὸν ἔ­χει προ­σπε­ρά­σει ἐ­δῶ καὶ δέ­κα χρό­νια, ὅ­ταν ἐ­κεῖ­νο πα­ρα­δι­νό­ταν σὲ οἰ­κο­γε­νεια­κὰ τρα­πέ­ζια καὶ ἀλ­κο­ο­λι­κὰ ξε­νύ­χτια. Με­τα­το­πί­στη­κε σι­γὰ-σι­γὰ τὸ κέν­τρο βά­ρος τοῦ κορ­μοῦ του ἀ­πὸ ἕ­να μυ­ῶ­δες πλέγ­μα κοι­λια­κῶν καὶ ρα­χια­ίων σὲ ἕ­να συμ­πα­γὲς στρογ­γυ­λὸ στο­μά­χι, ποὺ τὸν τρα­βᾶ πρὸς τὰ κά­τω.

            Περ­νῶ μὲ ἕ­ναν ἑ­λιγ­μὸ ἕ­να σι­ω­πη­λὸ ζευ­γά­ρι φοι­τη­τῶν, δυ­ὸ ἀγ­κα­λια­σμέ­νες λε­πτὲς φι­γοῦ­ρες, ποὺ ὀρ­γώ­νουν τὴ νύ­χτα μὲ τὴν ἀ­πα­τη­λὴ ἀ­σφά­λεια μιᾶς δι­πλῆς συμ­μα­χί­ας.

            Φτά­νουν πρῶ­τα οἱ φω­νὲς ἑνὸς ξα­ναμ­μέ­νου δι­α­λό­γου ποὺ ἀ­να­μει­γνύ­ει τὸ φό­βο γιὰ τὴν οἰ­κο­νο­μι­κὴ κα­τάρ­ρευ­ση μὲ τὴν πί­στη στὰ θαύ­μα­τα τῆς φαρ­μα­κο­λο­γί­ας καὶ λί­γες δι­α­τρο­φι­κὲς συμ­βου­λές. Στα­μα­τῶ γιὰ λί­γες δι­α­τά­σεις καὶ ἀ­φή­νω νὰ μὲ προ­σπε­ρά­σουν οἱ τρεῖς συ­νο­μι­λη­τές: συν­τα­ξι­οῦ­χοι ποὺ γλί­τω­σαν ἀ­πὸ ἕ­να ἔμ­φραγ­μα, ὄ­χι ὅ­μως καὶ ἀ­πὸ τὴν ἀ­νο­η­σί­α τοῦ βί­ου τους.

            Ἔρ­χον­ται κι ἄλ­λοι μέ­σα στὴ νύ­χτα, πε­ρι­στρέ­φον­ται γιὰ λί­γο ἢ πο­λὺ καὶ χά­νον­ται πά­λι. Ἀ­να­νε­ώ­νε­ται αὐ­τὴ ἡ πε­ρι­φο­ρὰ ὣς τὰ με­σά­νυ­χτα.

            Ἐμ­φα­νί­ζε­ται κι ἕ­να ρω­μα­λέ­ο σῶ­μα —δε­μέ­νοι κι ὀ­ξυ­γο­νω­μέ­νοι μύ­ες πά­νω σὲ γε­ρὰ ὀ­στᾶ—, καὶ καλ­πά­ζει πε­ρή­φα­να πά­νω στὸ ταρ­τάν. Τοῦ χά­ρου ἡ ὀ­μορ­φό­τε­ρη με­ταμ­φί­ε­ση, ποὺ γεν­νᾶ τὸν φθό­νο ἢ τὸν πό­θο.

            Στα­μα­τῶ νὰ πα­ρα­τη­ρῶ τὸν κό­σμο, ξα­πλώ­νω σὲ ἕ­να πάγ­κο. Ἕ­να κα­τα­πο­νη­μέ­νο σῶ­μα ποὺ ἀ­να­σαί­νει τὴ νύ­χτα. Οἱ ὑ­πε­ρυ­ψω­μέ­νοι προ­βο­λεῖς στὶς γω­νί­ες τοῦ γη­πέ­δου, τέσ­σε­ρις σβη­στὲς λαμ­πά­δες πά­νω σὲ ἕ­να γι­γάν­τιο μνῆ­μα, ὅ­που μέ­σα του θὰ ἀ­να­παυ­θοῦ­νε ὅ­λοι.

            Με­γά­λη πα­ρη­γο­ριά, ἂν μὲ σκε­πά­σει αὐ­τὸς ὁ ἐ­λα­φρὺς οὐ­ρα­νός.

 .

 Bonsai-03c-GiaIstologio-04

.

Πη­γή: Πρώ­τη δη­μο­σί­ευ­ση.

Δη­μή­τρης Ἀ­δα­μί­δης (Ἔ­δεσ­σα, 1965) Ἀ­πο­φοί­τη­σε ἀ­πὸ τὸ τμῆ­μα Φι­λο­λο­γί­ας τοῦ Α.Π.Θ. Πῆ­ρε ἕ­να με­τα­πτυ­χια­κὸ δί­πλω­μα στὴ Νε­ο­ελ­λη­νι­κὴ Λο­γο­τε­χνί­α (1993) ἀ­πὸ τὸ ἴ­διο τμῆ­μα καὶ ἕ­να ἀ­πὸ τὸ Πρό­γραμ­μα Δη­μι­ουρ­γι­κῆς Γρα­φῆς τοῦ Πα­νε­πι­στη­μί­ου Δυ­τι­κῆς Μα­κε­δο­νί­ας (2013). Δι­δά­σκει ὡς φι­λό­λο­γος στὴ Μέ­ση Ἐκ­παί­δευ­ση.

.

E.H. Gonatas: The Cows

.

Gonatas,E.Ch.-OiAgelades-Eikona-01

.

E.H. Gonatas

 

The Cows

 

01-W-Century_Mag_Illuminated_W_BarbizonE ARE SITTING at an outdoors cafe: five or six chairs scattered on the bank of a small river and further down, under a plane tree, a cabin covered with vines, and a sign that reads “The educated Spider.” We are drinking our ouzo watching the trouts leap in pairs out of the water, which foams like a white garland around their shiny heads. We enjoy the serene beauty of the scenery without uttering a single word.

         Only a few minutes pass by and three loud explosions one after the other make the glasses on the tables shake and deafen me. I snap out of my reverie leaping from the chair. Far away, in a farm, the sound of glass windows breaking is heard; voices and swearing idealised by the distance disturb the silence for a while. Then silence again. The others around me – local men – remain calm, as if they heard nothing at all, and they continue to sip their ouzo, wiping the drops lingering on their mustaches with their hands. Above their hair fly big evening mosquitoes. I can’t sit quiet and turn to the one sitting next to me. He is wearing purple robes.

         “Father,” I ask, “what’s going on? Did you hear the cannon shots?”

         The priest was struggling to push a chicken, that kept popping its head out, up his wide sleeve with his fat fingers. Without looking at me, he says:

         “God, my son, is punishing the miser cowmen.”

         Then, seeing that the bird calmed down and stopped popping in and out of his sleeve, he stands up and beckons me to follow him. The others don’t even notice us. We go past the backyard of the cafe, through a fence covered with vegetable marrows full of orange flowers, in the size of big brass trumpets, and we enter a vast field with many basins. You can hear animals snorting. We go from basin to basin. They are all deep and waterless, and brown cows are gadding on their bottom. They stoop every once in a while above the manger and start masticating. Their bellies are enormous and they pop out of their bodies perfectly round and swollen.

         “Look carefully at those over there, now that they are fanning their tail to drive flies away,” my companion tells me.

         I look and see a big white bung shoved well inside their asses. Straps tied under their legs and bellies and tightened around their back, hold the bung in place, making it impossible for the animal to get rid of it.

         “Using this method,” he explains, “which prevents cows from discarding from their bodies the unwanted residues of food, the cowmen believe they will succeed in fattening them faster. They won’t leave a single barleycorn undigested. “It is also weighed on the merchant’s scales and we paid for it,” they say, “it wasn’t a gift!”

         “And the animals never relieve themselves?” I ask, looking at the cows with pity, while they are picking with their huge lips some long weeds growing in patches on the wall of the basin.

         “Why yes! Every twenty five days when they unstrap the belts. I have seen many of them lasting longer. But there are others that even on the fifth day they become seriously ill; their belly starts swelling, it balloons within a few minutes and if the cowmen do not haste, they burst suddenly and their pieces scatter into the air with terrible noise, like bombshells.”

         At that very moment, we heard footsteps. Two unshaved men with dirty short aprons hanging above their knees, are approaching the basin. They are cowmen.

         “We don’t want them to see us,” the priest whispers to me. “You are a stranger in these parts and they might think that I brought you here on purpose to steal their method.”

         We quickly hide behind the terrace. The cowmen climb down the steps and enter the basin. One of them, holding a measuring tape, goes from cow to cow and measures the perimeter of their belly. The other one, in the dim light of a lantern, scribbles the measurements in a notepad.

         “They are panicking,” the priest whispers again. “Including today’s three, the count of the lethal cases reached number eleven this month. There is a God above and He sees. They are very worried, so they became careful. They are now checking upon their herd more often to see if the belly of the cows has reached past endurance level.”

         When they finished measuring, the cowmen climbed up and headed to another basin. Then, we come out of our hiding place and return following the same road with our heads full of thoughts but remaining speechless.

         At the very edge of the field, there shines a windowless hut, made of tin cans. Instead of a door, there is a round opening. Two more cowmen, with the same unshaved faces, but wearing aprons that reach down their heels, bend over a long wooden bench, where pieces of bloody skin are spread. They clean them up with big knives.

         “More slowly,” the priest says. “They are the ones that lost three animals this afternoon. They are counting the damage and seething with anger. In a while, when the moon rises, they will take the remains of the animals outside the cabin and bury them. They don’t want anyone to see them. When they get angry, they can become really mean.”

         We tiptoe away like ghosts. Crossing the edge of the field, I am beginning to see the river again. Big leaves travel slowly on the water. In the engulfing silence, we hear only the mosquitoes’ wings and our steps that crack twigs and branches as we walk.

 .

 Bonsai-03c-GiaIstologio-04

.

Source: From the short story collection The Cows, “Texts”. Athens 1980, 1st edition. Proti Ili editions, Athens, November 1963.

E.H. Gonatas (Athens 1924-2006). He studied Law and he is a poet and essay writer of the post war generation. He was mainly known as “a writer of the paradox.” He made his first appearance in Greek letters with the short story, titled “The traveller” (1945). His last book was the Three nickels (short stories, Stigmi editions, 2006). In 1994 he received the National Translation Prize.

Translated from the greek by

Vassilis Manoussakis (Athens, 1972). Poet, short-story writer, translator. He studied English Language and Literature. He currently teaches at the University of Peloponnese in Kalamata.

.